TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 WEB SITE OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL LAW

 anayasa.gen.tr

 

Doç. Dr. Kemal BAŞLAR

(Yazarın anayasa.gen.tr de yayınlanan çalışmaları)

 

Kitap

Kemal Başlar, Anayasa Yargısında "Mahkeme" Kavramı, Ankara, Roma, 2005 < http://www.anayasa.gen.tr/baslar-mahkeme-index.htm[Tam Metin]

 

Makaleler

 1. Kemal Başlar & Hikmet Tülen, "The Constitutional Court: 1962-2003: (An Introduction to the Composition and Functions of the Constitutional Court of the Republic of Turkey", <www.anayasa.gen.tr/baslar1.htm > (31.5.2004). [Tam Metin]

2. Kemal Başlar, "Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Türk Anayasası'nı Uyumlulaştırma Sorunu", <www.anayasa.gen.tr/baslar-AB-anayasa.pdf >  [Tam Metin]

3. Kemal Başlar,  “Gümrük Birliği 'Anlaşması'nın (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın) Hukuksal Niteliği”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Vol. 4/1, 2004, 35 s. < http://www.anayasa.gen.tr/gumruk.htm > [Tam Metin]

4. Kemal Başlar, "Anayasa Yargısında Yeniden Yapılanma", Demokrasi Platformu, Yıl 1, Sayı 2, Bahar 2005. < http://www.anayasa.gen.tr/baslar-yenidenyapilanma.htm>  [Tam Metin]

5. Kemal Başlar, "Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması, Üstünlüğü ve Denetimi Üzerine", Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni: Prof. Dr. Sevin Toluner'e Armağan,  Cilt 24, Sayı 1-2, Yıl 2004. < www.anayasa.gen.tr/baslar-90nciMadde.pdf > [Tam Metin]

6. Kemal Başlar, “Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesinden İzlenimler”, www.anayasa.gen.tr/baslar-rusya-aym.pdf,  Konuluş Tarihi: 31.07.2007 [PDF]

7. Kemal Başlar, VII. Dünya Anayasa Hukuku Kongresi (VIIth World Congress of Constitutional Law), (Atina, 11-15 Haziran 2007). www.anayasa.gen.tr/baslar-atina-rapor.pdf [PDF]

8. Kemal Başlar, Anayasa Mahkemesi Kanunu Tasarısı (Bir Deneme), (3.3.2007) www.anayasa.gen.tr/amk.pdf  [PDF]

9Kemal Başlar, “Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Seçiminde Toplantı ve Karar Nisabı”, Yasama Dergisi, 6 (Temmuz-Ağustos-Eylül), 2007, s.91-112. <www.anayasa.gen.tr/baskanlik_secimi.pdf>  [PDF]

10. Kemal Başlar, “Anayasa Mahkemesinin Yasama Yetkisinin Genelliği İlkesi ile İlgili Bir Kararının Düşündürdükleri”, Yasama Dergisi, 7 (Ekim-Kasım-Aralık), 2007, s.18-40 www.anayasa.gen.tr/yasama_yetkisinin_genelligi.pdf  [PDF]

11. Kemal Başlar,  “Anayasa Mahkemesinin 367 Kararı Sonrası” (Hazırlanış Tarihi: 2007 Ekim) (yayımlanmamış bir çalışma), www.anayasa.gen.tr/367karari.doc [DOC]

12. Kemal Başlar,  “Anayasa Mahkemesi Üyeliği” (Hazırlanış Tarihi: 2007 Ekim) (yayımlanmamış bir çalışma), www.anayasa.gen.tr/aym_uyeligi.doc [DOC]

 

Raporlar

Kemal Başlar, "On Examples of Constitutional Case-Law of Countrıes in which International Human Rights Treaties Take Precedence Over National Law", www.anayasa.gen.tr/baslar-HRTreaities  [PDF]

 

 

 


Copyright

(c) Kemal Başlar, 2004-2008. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfasındaki linklerin yönlendirdiği sayfalarda yer alan kitap, makale ve raporlar, yazarından önceden izin almaksızın tekrar kağıt olarak veya elektronik ortamda tekrar yayınlanamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3 Mart 2004 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis cezası veya 50.000 YTL'den 150.000 YTL'ye  kadar ağır para cezasıyla veya zararın ağırlığı dikkate alınarak bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu çalışmadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3 Mart 2004 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis cezası veya 50.000 YTL'den 150.000 YTL'ye  kadar ağır para cezasıyla veya zararın ağırlığı dikkate alınarak bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken yukarıdaki çalışmalara yukarıdaki linklerde yer alan şekilde atıf yapılması önerilir.


 

Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bu sayfa:  www.anayasa.gen.tr/baslar.htm

Son Değişiklik: 2 Mayıs 2008