TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

( www.anayasa.gen.tr )

 

 

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 1. Baskı,  2000, XVI+560 s. (21. Baskı, Eylül 2017, XVI+496 s).

 

(Daha Büyük Ön Kapak)  (Arka Kapak)

(8. Baskı Ön Kapak)  (8. Baskı Tam Kapak, Ön, Sırt ve Arka)

(Önceki Baskılar)

 


21. baskı, 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir. Güncel yeni baskının 18 Eylül 2017 tarihinde piyasaya çıkması planlanmaktadır. 

 

KİTABIN BÖLÜMLERİ
Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları [PDF 2007]
Bölüm 2: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri [PDF 2007 Baskı]
Bölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri [PDF 2007 Baskı]
Bölüm 4: Temel İlkeler
Bölüm 5: Temel Hak ve Hürriyetler
Bölüm 6: Siyasi Partiler
Bölüm 7: TBMM Üyelerinin Seçimi
Bölüm 8: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü
Bölüm 9: TBMM’nin İçyapısı ve Çalışma Düzeni
Bölüm 10: Yasama Fonksiyonu
Bölüm 11: TBMM’nin Görev ve Yetkileri
Bölüm 12: Yürütme Organı
Bölüm 13: Cumhurbaşkanı
Bölüm 14: Bakanlar Kurulu
Bölüm 15: Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri
Bölüm 16: Olağanüstü Yönetim Usûlleri
Bölüm 17: Yargı
Bölüm 18: Anayasa Yargısı
Bölüm 19: Anayasanın Değiştirilmesi

 


İçindekiler (PDF)


 

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

 

Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTULAR” içinde verilmiştir. Kitapta toplam 190’dan fazla kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLOLAR” hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir. Kitabımızda üniversite ders kitaplarında pek rastlanmayan bir yenilik daha vardır: Birçok bölüme o bölümle ilgili “RESİMLER” konulmuştur.

Üçüncü baskıda 432 sayfa olan bu kitap, yedinci baskıda 656 sayfaya ulaşmıştır. Neticede kitabımız, hacmi itibarıyla, bir dönemlik Türk anayasa hukuku derslerinde ders kitabı olarak okutulması güç bir kitap haline gelmiştir. Kitabın sekizinci baskısında kitabın hacmini bir ölçüde de olsa hafifletmeye karar verdik. Bunun için kitapta başlıca iki değişiklik yaptık:

1. Kitabın bölüm sonlarında yer alan “özet”, “daha fazlası için”, “anahtar terimler”, “problemler”, “örnek olaylar”, “örnek mahkeme kararları”, “tartışmalar”, “ödevler” ve “test” başlıklı kısımları olduğu gibi çıkardık. Bölüm sonlarındaki bu kısımlar aslında birer “pratik kur” malzemesi niteliğindeydiler. Kitabın dışında kalan bu malzemeleri kullanarak “Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları” başlıklı bir kitap çıkarttık (Bursa, Ekin, Eylül 2010).

2. Kitabın metni içinde paragrafların arasına sıkıştırılmış KPSS, hâkimlik, kaymakamlık sınavları gibi meslek sınavlarında sorulmuş anayasa hukuku sorularının çözümleriyle ilgili açıklamaları da kitaptan çıkardık. Bunlarla da önümüzdeki aylarda “Meslek Sınavları İçin Anayasa Hukuku Bilgisi” başlıklı bir kitap hazırlamayı düşünüyoruz.

Bu iki değişiklik sonucunda yedinci baskıda 656 sayfa olan kitap, sekizinci baskıda 494 sayfaya inmiş oldu. Tasarruf edilen 160 sayfanın ezici çoğunluğu bölüm sonlarında yer alan pratik kur malzemesinin çıkarılmasıyla elde edilmiştir. On-onbeş sayfa dışında, ana metinde, yedinci baskı ile sonraki baskılar arasında –güncelleştirme ve düzeltmeler hariç– bir fark yoktur.


 


Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları başlıklı kitabımız,elinizde tuttuğunuz bu kitabın "mütemmim cüzü"dür. Bu kitaptaki teorik bilgilerin sindirilmesi için adı geçen Pratik Çalışma kitabından yararlanılması tavsiye olunur. Keza 1982 Anayasası metni için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası isimli derlememiz kullanılabilir.


 

 

ÖNSÖZ

 (21. Baskı-2017)

 

Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap 2000 yılında Bursa’da Ekin Kitabevi yayınları arasından çıkan 1071 sayfalık Türk Anayasa Hukuku isimli kitabımızın özetidir. Aynı konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler bu 1071 sayfalık kitaba bakabilirler.

Bu kitapta konuların üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta anlatılabilmesi için özel çaba sarf edilmiştir.  

Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı kutular içinde verilmiştir. Kitapta 190’dan fazla kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca tablolar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, şema olarak da gösterilmiştir. Kitabımızda üniversite ders kitaplarında pek rastlanmayan bir yenilik daha vardır: Birçok bölüme o bölümle ilgili resimler konulmuştur.

Kitabın beşinci baskısı, 21 Ekim 2007 tarihli halkoylamasıyla kabul edilen 31 Mayıs 2007 tarih ve 5678 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncelleştirilmiştir. Kitabın özellikle “Cumhurbaşkanı” başlıklı onüçüncü bölümü büyük ölçüde yeniden yazılmıştır. Keza “Yürütme” başlıklı onikinci bölümde Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin hükûmet sistemi üzerindeki etkisi tartışılmıştır. Nihayet Anayasa Mahkemesinin 5 Temmuz 2007 tarih ve E.2007/62, K.2007/66 sayılı kararı göz önünde bulundurularak “Anayasanın Değiştirilmesi” başlıklı ondokuzuncu bölümün en az yarısı tekrar yazılmıştır.

Bu kitabın dördüncü baskısından itibaren hacminin artmasının başlıca sebebi, KPSS, hakimlik ve kaymakamlık sınavları gibi meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilme kaygısıdır. Bu sınavlarda gittikçe artan oranda ayrıntıya kaçan sorular sorulduğu görülmektedir. Biz de bu sınavlardaki genel eğilime paralel olarak, –kişisel olarak lisans eğitimi düzeyindeki ders kitaplarında ayrıntıya kaçan bilgilerin verilmesine karşı olmamıza rağmen–, bu kitabın dördüncü baskısı ve sonraki baskılarda bazı noktalarda ayrıntı olarak görülebilecek nitelikte bilgiler vermek zorunda kaldık.

Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları isimli kitabımız bu kitabın “mütemmim cüzü”dür. Bu kitaptaki teorik bilgilerin sindirilmesi için adı geçen Pratik Çalışma kitabında yer alan test ve klasik sınav sorularının cevaplandırılması, örnek olayların incelenmesi, problemlerin çözülmesi ve tartışmaların yapılması tavsiye olunur.

Bu kitabın dokuzuncu baskısı, 12 Eylül 2010 tarihli halkoylamasıyla onaylanan 5982 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir. Güncelleme sonucunda kitabın sayfa sayısının artmasını engellemek için bazı sayfalarda sekizinci baskıya oranla daha küçük puntolar kullanılmıştır.

Kitabın onyedinci baskısında 10 Ağustos 2014 günü yapılan Cumhurbaşkanı seçimi neticesine göre gerekli güncellemeler yapılmış, özellikle bu seçimin sonucuna göre hükûmet sistemimizin niteliği konusu gözden geçirilmiş, bazı kısımlar tekrar kaleme alınmıştır.

Kitabın ondokuzuncu ve yirminci baskıları Salih Taşdöğen tarafından düzeltilmiştir. Önceki baskıları düzeltenlerin isimleri kitabın künye sayfasında belirtilmiştir.

Kitabımızın yirminci baskısı 18 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla günceldir. En son 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrasında ortaya çıkan durum ve yapılan düzenlemeler (667, 668, 669, 670 ve 671 sayılı Olağanüstü Hâl KHK’leri) dikkate alınmıştır.

Kitabın elinizde tuttuğunuz yirmibirinci baskısının güncelleştirilmesi konusunda şu açıklamayı yapmak gerekmektedir: 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla Anayasamızda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan bir kısmı (örneğin Askerî Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin lağvedilmesi, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun yapısının değiştirilmesi) yürürlüğe girmiştir. Ancak değişikliklerin büyük bir kısmı, aynı Kanununun 16’ncı maddesi uyarınca, “birlikte yapılacak TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda yeni Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte”, yani normal koşullarda 2019 yılının Kasım ayında yürürlüğe girecektir.

Bu nedenle adı geçen konulardaki açıklamalarımız, Anayasanın ilgili maddelerinin henüz yürürlüğe girmemiş şekillerine göre değil; hâlihazırda yürürlükteki şekillerine göre yapılmıştır. Zira hukuk fakültelerinin birinci görevi öğrencilere yürürlükteki hukuku öğretmektir. Bununla birlikte ilgili yerlerde yürürlükteki sisteme ilişkin bilgi verilirken gelecekteki sisteme ilişkin “Not”, “Uyarı”, “Gelecekteki Sistem”, “Gelecekte” gibi başlıklar altında açıklamalar yapılmıştır. Keza yürürlükten kaldırılan düzenlenmeler söz konusu olduğunda da, yer yer, ilga edilen düzenlemeler hakkında “Tarihsel Bilgi” başlığı altında açıklayıcı notlar düşülmüştür.

16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun getirdiği değişikliklerin, bu kitabın, bu değişikliklerin yürürlüğe gireceği yıl (normal koşullarda 2019) yapılacak yeni baskısında ayrıntılarıyla incelenmesi planlanmaktadır.                                           

Bursa, 7 Eylül 2017, K.G.  

 

 

 


 

İçindekiler (PDF)

Kitabın örnek olarak bazı bölümlerini HTML okumak için burasını tıklayınız (4. Baskı, 2007) .

PDF olarak okumak için izleyen linkleri tıklayınız:

Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları (4. Baskı, 2007) [PDF]

Bölüm 2: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri (4. Baskı, 2007) [PDF]

Bölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri (4. Baskı, 2007) [PDF]

 


 

Kitabın Boyutları: 16,5 x 23,5 cm,

Sayfa Sayısı: XVI + 496 s.

Kağıt: 1. Hamur, 70 Gram.

Cilt: İplik dikişli

Kapak: Karton


 


Yayınevi:

Ekin Yayınevi

 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA
Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
email: info@ekinyayinevi.com
web: http://www.ekinyayinevi.com/       

 


 


Satın Alma:

Online Satın Alma İçin İzleyen Linki Tıklayınız:

http://www.ekinyayinevi.com/tr/katalog?f=161-734343

http://www.ekinyayinevi.com/

 

 


Copyright (c) 2011-2017. Kemal Gözler

KORSAN YAYINCILARA VE FOTOKOPİCİLERE UYARI: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.


Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu kitaba şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 12.  Baskı, 2011, XVI+496s. (www.anayasa.gen.tr/tahd.htm; erişim tarihi).

 


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

İlk Konuluş: 2004,

Son değişiklik: 13 Eylül 2017