TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

www.anayasagen.tr

 


Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi,  2011, 2 Cilt (32+973; 32+1040 s.)


 

 

 

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

Anayasa Hukukunun Genel Teorisi isimli bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırmacılara, bu alanın uzmanlarına ve uygulayıcılara yönelik, Fransızların “traité” dedikleri türden bir “inceleme kitabı”dır. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, bu haliyle (iki cilt, toplam 2080 sayfa, içindekiler, bibliyografya, dizin ve sözlükler dâhil) Türkçede şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı anayasa hukuku kitabıdır.

Elinizde tuttuğunuz bu kitapta sadece anayasa hukukunun genel teorisi konuları işlenmektedir. Türk anayasa hukukuna ilişkin benzer nitelikte bir inceleme kitabını 2000 yılında yayınlamıştık (Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 2000, 1071 s.). Türk anayasa hukukuna ilişkin konularda adı geçen kitaba bakılmalıdır.

Her cildin sonunda bir “bibliyografya” ve aranılan kavram, kurum, kural, ilke, isim ve mahkeme kararının kolayca bulunmasını sağlayan ayrıntılı “dizinler” bulunmaktadır. Birinci cildin dizininde 3300, ikinci cildin dizininde ise 3900 civarında girdi bulunmaktadır. Ayrıca ikinci cildin sonuna kitapta geçen Latince, İngilizce ve Fransızca özdeyişleri içeren bir “özdeyişler dizini” eklenmiştir. Bu dizinde 150 civarında özdeyiş yer almaktadır.

Türk anayasa hukuku doktrininin standart terimlere ihtiyacı vardır. Bu nedenle, biz bu kitapta geçen Türkçe teknik terimleri tırnak işareti içine aldık ve hemen yanlarına parantez içinde onların İngilizce ve Fransızca karşılıklarını italik harflerle verdik. Kitabımızda tırnak içinde verdiğimiz teknik terimleri alfabetik bir şekilde sıralamak ve her birinin yanlarına İngilizce ve Fransızca karşılıklarını çıkararak vermek suretiyle bir “Türkçeden İngilizce ve Fransızcaya Anayasa Hukuku Terimleri Sözlüğü” oluşturduk. Aynı şekilde bir de “İngilizce ve Fransızcadan Türkçeye Anayasa Hukuku Terimleri Sözlüğü” hazırladık. Birincisinde 2200, ikincisinde 2500 civarında sözlük maddesi vardır. Her iki sözlük de ikinci cildin sonunda bulunmaktadır.


 

İç Kapaklar

KİTABIN BÖLÜMLERİ

CİLT I

İçindekiler [HTML] [PDF]

Bölüm 1: Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları [PDF]

Bölüm 2: Anayasa Hukuku Kavramı [PDF]

Bölüm 3: Anayasa Kavramı

Bölüm 4: Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu

Bölüm 5: Yorum

Bölüm 6: Kurucu İktidar

Bölüm 7: Devlet Kavramı

Bölüm 8: Devletin Unsurları

Bölüm 9: Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet

Bölüm 10: Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet

Bölüm 11: Federasyon (Federal Devlet)

Bölüm 12: Kuvvetler Ayrılığı Teorisi

Bölüm 13: Hükûmet Sistemleri

Bölüm 14: Başkanlık Sistemi [PDF]

Bölüm 15: Parlâmenter Sistem [PDF]

Bölüm 16: Rasyonelleştirilmiş Parlâmentarizm [PDF]

Bölüm 17: Demokrasi Kavramı

Bölüm 18: Doğrudan Demokrasi

Bölüm 19: Temsili Demokrasi

Bölüm 20: Yarı Doğrudan Demokrasi

Bölüm 21: Oy Hakkı

Bölüm 22: Seçim Sistemleri

Bölüm 23: Yasama Organı

Bölüm 24: İki Meclislilik

Bölüm 25: Parlâmento Üyeleri

Bölüm 26: Parlâmentoların İç Yapıları

Bölüm 27: Yasama Fonksiyonu

Bölüm 28: Parlâmentoların Görev ve Yetkileri

Dizin (Cilt I)

 

CİLT II

İçindekiler  [HTML] [PDF]

Bölüm 29: Yürütme Organı

Bölüm 30: Başkanlık Sisteminde Yürütme Organı

Bölüm 31: Parlâmenter Sistemlerde Yürütme Organı I: Devlet Başkanı

Bölüm 32: Parlâmenter Sistemlerde Yürütme Organı II: Bakanlar Kurulu (Hükûmet)

Bölüm 33: Yürütme Fonksiyonu

Bölüm 34: Olağanüstü Yönetim Usûlleri

Bölüm 35: Yargı

Bölüm 36: Temel Hak ve Hürriyetler

Bölüm 37: Avrupa İnsan Hakları Hukuku

Bölüm 38: Uluslararası Andlaşmalar [PDF]

Bölüm 39: Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi: Anayasa Yargısı

Dizin (Cilt II)

ÖZDEYİŞLER DİZİNİ (Cilt I ve II) [HTML] [PDF]

TÜRKÇEDEN İNGİLİZCE VE FRANSIZCAYA
ANAYASA HUKUKU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ [HTML] [PDF]

İNGİLİZCE VE FRANSIZCADAN TÜRKÇEYE
ANAYASA HUKUKU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ [HTML] [PDF]
 


Bu kitabın metninin % 20'sine Google Books'tan ulaşabilir ve orada metnin araştırması yapabilirsiniz. Bunun için izleyen linklere tıklayabilirsiniz: [Cilt I] [Cilt II]

Açılmaz ise aşağıdaki linkleri kullanınız:

Cilt I: https://books.google.com.tr/books?id=7_-RCwAAQBAJ&lpg

Cilt II: https://books.google.com.tr/books?id=5ZySCwAAQBAJ&lpg=PA1038&dq


ISBN Takım: 978-605-5431-26-6

ISBN Birinci Cilt: 978-605-5431-27-3

ISBN İkinci Cilt: 978-605-5431-29-7

Boyut: 16,5 x 24 cm

Sayfa Sayısı:  

Cilt I: XXXII+973 sayfa

Cilt II: XXXII+1040 s.

Cilt: İplik dikişli, sıvama cilt

Kağıt: 1. Hamur

 

 


 

Yayınevi

Ekin Basım Yayın Dağıtım,
Şehreküstü Mahallesi,
Cumhuriyet Caddesi, Durak Sokak No 2,
Osmangazi - BURSA

Tel: (0224) 220 16 72;  223 04 37;         
Fax:
(0224) 223 04 37 
   

http://www.ekinyayinevi.com/


 


Yayınevinden Sipariş

Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: (224)223 41 12

İnternetten Alış: http://www.ekinyayinevi.com/

 

(Yayınevinin internet şubesinden satın almada indirim yapılmaktadır. Bu kitap için kargo ücreti yayınevine aittir).

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2011. Bu sayfa ve bu sayfanın gönderme yaptığı sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler[at]hotmail.com adresine başvurunuz.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun m.71/17e göre, "1. Bir eseri,...  hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur".

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu kitaptan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre "Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır". Yine aynı maddenin 5'nci fıkrasına göre "bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır".

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu kitaba şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin Yayınevi, 1.Baskı, 2011, XVI+496 s. (www.anayasa.gen.tr/ahgt.htm; erişim tarihi).


 


Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Kemal Gözler

Email. kgozler[at]hotmail.com

Konuluş Tarihi: 10 Temmuz 2011

Son Değişiklik: 18 Şubat 2016