TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

www.anayasa.gen.tr

 
DİZİN

 


Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku (Bursa, Ekin, 1. Baskı, Temmuz 2017, XXIV+568 s.) isimli kitabın ayrıntılı dizinidir.


Girdinin sonundaki rakam, İnsan Hakları Hukuku isimli kitabımızda bu kavramın geçtiği sayfa numaraskını gösterir.

11 Nolu Protokolün Getirdiği Yenilikler, 498

14 Nolu Protokol, 500, 541

15 Nolu Protokol, 494, 516

15 Temmuz 2016, 413

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü, 427

16 Nolu Protokol, 495, 542

1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesinin 9’uncu Maddesi, 150

1982 Anayasasına Göre Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması, 332-403

1982 Anayasasına Göre Temel Hak ve Hürriyetlerin Tasnifi, 278-283

1982 Anayasasında Düzenlenen Çeşitli Hak ve Hürriyetler, 460-473

1982 Anayasasının Hak ve Hürriyetler Konusundaki Temel Yaklaşımı, 284-291

Abrogation, 409

Absence apparente ou évidente de violation, 529

Absence d’un préjudice important, 530

Absence de preuve, 430

Absorption des droits par les devoirs, 83

Abus de droit, 310, 521

Abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi, 303

Abuse of the Right of Application, 521

Abuse of the Right, 521

Abusus, 68

Accidentalia, 141

Accusation en matière pénale, 527

Act, 112

Active Status Rights, 154

Açık Alanda Sigara İçilmesi, 371

Açık İzin Kararı, 201

Açık Liste, 172

Açık Ret Kararı, 201

Açık Takdir Hatası, 240, 259

Açıkça Sınır Koyma, 329

Açıkça Temelden Yoksun Olması, 528

Adalet Anlayışı, 286, 287, 288

Adalet Temsilcisi, 447

Adil Tatmin, 536, 539

Adil Tazmin, 543

Adil Yargılanma Hakkı, 466, 527

Adlî Yargıya Başvuru Yolu, 453

Admissibility Procedure, 533

Admissibilty, 535

Adsız Düzenleyici İşlemler, 118

Adversarial Proceedings, 520

Advisory Opinions, 501, 542

Affaire terminée, 534

Affaires de quatrième instance, 529

Affaires inter-étatiques, 501

Ağır Ekonomik Bunalım, 432

Ahde Vefa, 114, 483

Ahlâk, 230

Ahlakî Haklar, 87

AİHM, 491-547

AİHS, 491-547

AİHM Hükümlerinin Yerine Getirilmesi ve Yerine Getirmenin Denetlenmesi, 543

AİHS Koruduğu Haklar, 495

AİHS, 15’inci Maddesi, 369, 424

AİHS, 17’nci Maddesi, 314

Ailenin Korunması, 467

Akbay, 132

Akıllıoğlu, 22, 76

Akın, 22

Akipek, 121

Aktif Statü Hakları, 154

Alacaklı, 75

Aldıkaçtı, 290

Alenî (Public, Publique), 538

Alexy, 31, 96, 238

Alındı Belgesi, 203

Alman Federal Anayasa Mahkemesi, 9

Almanya’da Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 313

Altan Kardeşler, 197

Alternatif Sistemler Getiren İki Çerçeve Madde, 408

Altı Aylık Süre Kuralı, 516

Amaç Unsuru, 308

Aménagement des libertés publiques, 191

American Convention on Human Rights, 476

Amerikalılar-Arası Komisyon, 476

Amerikan Devletleri Örgütü, 476

Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi Kararları, 8

Amerikan İnsan Hakları Hukuku, 476

Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi, 476

Âmm Lafız, 345

Amnesty International, 488

Ampirik Tutarlılık, 33

Anabilim Dalı İsimleri, 22

Anayasa Altı Normlarla Sınırlama, 97, 332, 333

Anayasa Hukuku ile İlişkisi, 48

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu, 49, 450

Anayasa Şikayeti, 450

Anayasa, 111

Anayasacılık Düşüncesi, 49

Anayasada Düzenlenmemiş Hürriyetler, 280

Anayasada Öngörülen Güvencelere Aykırı Tedbirler Alınabilmesi, 416

Anayasal Haklar-Genel, 103

Anayasal Haklar-Türkiye’de, 273

Anayasal Koruma, 443

Anayasal Sınırlar, 329, 331

Anayasallık, 167

Anayasamızda Gösterilen Hürriyetçi Demokrasi, 386

Anayasanın Bütünlüğü İlkesi, 253

Anayasanın Ruhu, 363

Anayasanın Sözü, 340, 362

Anayasayla Konulan Sınırlara Örnekler, 222

Anayasayla Sınırlanması, 327-331

Anayasayla Tanıma, 166

Anayurt, 516, 529

Angarya, 460

Anglo-Sakson Sisteminde, 121

Animus Nocendi, 306

Anlaşmalar Hakkında Viyana Sözleşmesi, 484

Anonim, 518

Anonymous, Anonyme, 518

Antigone, 179

Anti-Liberal Rejimlerde Ödeve Vurgu, 81

Antinomies, 257

Antiquity, 125

Application Form, 531

Application Manifestly Vexatious or Devoid of Any Real Purpose, 522

Application Number, 503

Aquinolu, 129

Arabulucu, 447

Araç ile Amaç Arasındaki Uygunluk, 378

Argumentum a fortiori, 367

Ârız, 141

Ârıza, 141

Aristo, 125, 236

Arizî Nitelik, 141

Armağan, 22

Armed Activities on the Territory of the Congo, 484

Arrêt (Durdurma), 211, 418

Arrêt (Hüküm, Karar), 211, 418, 538, 540, 541

Arrêt de non-violation, 539

Arrêt de violation, 539

Arrêt rayant l’affaire du rôle, 540

Arrêt rendu sur un règlement amiable, 539

Arrêt sur la recevabilité et le fond, 534, 535

Arrêt sur la satisfaction équitable, 539

Arrêts sur le fond, 539, 540

Articles, 13

Asıl Kaynaklar Arasında Çatışma Sorunu, 483

Asıl Kaynaklar, 110-119

Asıl, 141

Askıya Alma, 211, 414

Aslî Nitelik, 141

Assemblée parlementaire, 500

Aşırı Şekil Şartlarına Bağlı Olmaksızın, 508

Atıf Usûlü, 13

Atıf Usûlü-AİHM Kararlarına, 503

Attik Bölgesi, 127

Attribute, 140

Attributed Powers, 151

Audience, 538

Auffanggrundrecht, 173, 282

Autexier, 250

Autodétermination, 64

Autonomie, 55

Autorisation conditionnée, 200

Autorisation discrétionnaire, 200

Autorisation explicites, 201

Autorisation tacite, 201

Autorisation, 198

Auxiliary Sources of Law, 120

Avec une précision suffisante, 228

Avis consultatifs, 501, 542

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 499

Avrupa Birliği Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 316

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, 316

Avrupa Birliği, 495

Avrupa İnsan Hakları Divanı Yargı Yetkisi, 498

Avrupa İnsan Hakları Divanı, 498

Avrupa İnsan Hakları Hukuku Terimi, 491

Avrupa İnsan Hakları Hukuku, 497-547

Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 314

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, 497

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-Tarihsel Gelişim, 497

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Karar ve Hükümlerine Atıf Usulü,  503

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kuruluşu, 499

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmenin Kapsamı, 495

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 491-547

Avrupa İnsan Hakları Usûl Hukuku, 493

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 544

Avrupa Konseyi Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması, 457

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 499

Avrupa Konseyi, 494

Avrupa Parlâmentosu, 500

Avrupa’da Demokratik Ortak Bir Kamu Düzeni, 502

Aykırı Tedbir Alma, 416

Aynen İade, 543

Ayrımcılık Yasağı, 483

Ayrışık Oy, 538

Aziz Paul, 130, 131

Aziz Thomas, 129-131

Bağdaşmazlık, 523

Bağımsız İdarî Otoriteler, 447

Bağımsız Kurumlara Başvuru Yolları-Türkiye’de, 447

Bağımsız Ödevler, 76

Bağımsız Şarttır, 336

Bağımsız, 520

Bağlayıcılık Gücü, 163

Bağlayıcılıklarına Göre Temel Hak ve Hürriyetlerin Tasnifi, 163

Bağlı Yetki, 200

Bağlı Yetkinin İstisnaî Niteliği, 200

Bakanlar Komitesi, 544

Balance des droits, 258

Basın Hürriyeti, 464

Basic Rights, 94

Basit Yasa Kaydı, 234

Başka Kişilere Yardım Etme Gibi Genel Bir Yükümlülüğü, 187

Başkasına Zarar Vermeyen Her Şeyi Yapma İktidarı, 136

Başvuru Çeşitleri-AİHM, 501-503

Başvuru Formu, 531

Başvuru Hakkına Sahip Olanlar, 506

Başvuru Hakkının Kötüye Kullanımı, 521

Başvuru Numarası, 503

Başvurucu Önemli Bir Zarar Görmüş Olmalıdır, 530

Başvurucuların Aynı Olması, 519

Başvurucunun Önemli Bir Zarar Görmemiş Olması, 530

Başvurucuyla İlgili Ratione Personae Bağdaşmazlık Sebepleri, 523

Başvuruda Hakaretamiz Bir Dil Kullanılması, 522

Başvurularda Dayanılan Olayların Aynı Olması, 519

Başvuruların Konularının Aynı Olması, 519

Başvurunun Açıkça Temelden Yoksun Olmaması, 528

Başvurunun Anonim Olmaması, 518

Başvurunun Daha Önce İncelenmiş Bir Başvuru ile Aynı Olmaması, 519

Başvurunun Sözleşme veya Protokollerin Hükümleriyle Bağdaşmazlık İçinde Olmaması Gerekir, 523

Başvurunun Sözleşme veya Protokollerinin Hükümleriyle Bağdaşmaması, 523

Başvurunun Uluslararası Diğer Bir Soruşturma veya Çözüm Merciine Sunulmuş Bir Başvuru ile Aynı Olmaması, 519

Başvurunun Yapıldığı Tarih, 518

Batılı Demokrasi Anlayışı, 385

Batılı Demokratik Toplum, 385

Beaumarchais, 194

Belirginlik, 384

Belirli Bir Esneklik, 515

Belirsiz Hukukî Kavramlar, 231

Belirsiz Kavramlarla, 231

Belli Kategoriler, 294

Bénéficiaires, 175, 192

Berke Özenç, 197

Beş Hâkimlik Bir Kurul, 541

Beşerî Kanun, 130

Beurteilungsspielraum, 234

Beyyine Hilaf-ı Aslı İspat İçindir, 147

Beyyine Hilaf-ı Zahiri İspat İçindir, 147

Biçimsel Özgürlükler, 139

Bien, 184

Bihakkın (De plein droit), 192

Bihakkın Sistem, 192

Bihakkın Üye (Ex Officio Member), 501

Bildirgelerle Tanıma, 168

Bildirim Sistemi, 202-204

Bilgi Edinme Başvurusu Yolu, 445

Bilgi Edinme, 471

Bilgi Kaynakları (Genel), 3-16

Bilgi Kaynakları (Uluslararası Hukuk), 487-489

Bilim ve Sanat Hürriyeti, 464

Bilimsel Eserler, 9, 489

Bilimsel Görüşler, 123

Bilimsel İçtihatlar, 123

Bilirkişi ve Tanık Dinlenilmesi, 536

Bilişim Teknolojisi, 161

Binding Force, 163

Bir Seyi Zikretmek, Diğerini Dışlamaktır, 342

Birey, 134, 135

Bireycilik, 135

Bireyin Topluluk Karşısında Ödevleri, 78

Bireysel Başvuru Hakkı, 506

Bireysel Başvuru, 506-538

Bireysel Başvuruların İncelenmesi Usûlü, 533-538

Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Koşulları, 510-531

Bireysel Başvurunun Şartları (Türkiye’de), 450-453

Bireysel Haklar, 136

Bireysel Hürriyetler, 155

Bireysel Kamu Hakları, 56

Bireysel Tedbirler, 543

Birinci Kuşak Haklar, 157

Birleşmiş Milletler Andlaşması, 480

Birleşmiş Milletler Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması, 456

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, 520

Blackstone, 134

Bodin, 132

Books of Authority, 9, 123

Borç Kavramı, 75

Borçlar Hukuku, 54

Borçlu, 75

Bossuet, 132

Bounds of Normal, Civil and Legitimate Criticism, 522

Bozkurt, 357

Bölgesel İnsan Hakları Hukukları, 476

Breach of the Principle of Confidentiality of Friendly Settlement Proceedings, 522

Bundesgesetzblatt, 3

Bundesverfassungsgericht, 9

Buon Costume, 231

Burdeau, 18

Burden of Prof, 514

Bütün Hukuk Dallarının Kavşağında Bulunan Bir Disiplin, 46

Bütün İktidarlar Tanrıdan Gelir (Omnis Potestas a Deo), 130

Bütün İktidarlar Tanrıdan Gelir, Ama Halk Aracılığıyla, 131

Büyük Daire Lehine Dosyadan Elçekme, 542

Relinquishment of Jurisdiction to the Grand Chamber, 542

Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre, 542

Büyük Daire, 504

By-Laws, 117

C. (Contre), 503

Calcul du délai, 518

Calculation of the Period, 518

Capitant, 64

Caractère exceptionnel de la compétence liée, 200

Case Concluded, 534

Case Law, 121, 486

Cassin, 38

Catalogue fermé, 172

Cenin, 177

Ceza Davası Yoluyla, 454

Ceza Hukuku ile İlişkisi, 51

Ceza Hukuku Yolları, 454

Ceza Kanunlarıyla, 51

Ceza Yargılamasına İlişkin Güvenceler, 455

Cezai Sahada Serdedilen İsnatlar, 527

Chambers of Seven Judges, 500

Chambres de sept juges, 500

Charge de la preuve, 514

Chronicles, 13

Civil Liberties, 103

Civil Rights and Obligations, 527

Civil Rights, 103

Claim Rights, 154

Classical period, 125

Classification des libertés, 152

Clear or Apparent Absence of a Violation, 529

CODİCES, 8

Coke, 300

Collection of Decisions of the European Commission on Human Rights, 505

Collection of Texts, 4

Collectivisation des droits de l’homme, 83

Collège de cinq juges, 541

Colliard, 18, 92

Collision des droits fondamentaux, 250

Comité des droits de l’homme de l’union interparlementaire, 520

Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, 544

Comités de trois juges, 500

Commission des droits de l’homme des nations unies ‘procédure 1503’, 520

Commission européenne des droits de l’homme, 497

Committee Against Torture, 457

Committee of Ministers of the Council of Europe, 544

Committees of Three Judges, 500

Common Heritage of Mankind, 158

Common Public Order of the Free Democracies of Europe, 502

Communem Hominum Salutem, 130

Communication Rights, 158

Compendium, 4

Compétence liée, 200

Compétences attribuées, 151

Conciliation entre droits fondamentaux, 258

Concurrence, 249

Concurring opinion, 538

Conditions de recevabilité, 510

Conditions of Admissibility, 510-511

Confidential, 520, 537

Conflit des droits fondamentaux, 250

Confused or Far-Fetched Complaints, 530

Conseil constitutionnel, 8

Conseil de l’Europe, 494

Constitution, 111

Constitutional Complaint, 450

Constitutional Rights, 103

Constitutionnalité, 167

Contenido esencial, 242-243

Continuing Situation, 518

Continuing Violations, 526

Contradiction, 520

Contrainte, 64

Contrat social, 133

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment, 457

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 494

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 494

Conventionnalité, 170

Core, 241

Cornu, 362

Coulanges, 127

Council of Europe, 494

Cour de justice de l’Union européenne, 499

Cour européenne des droits de l’homme, 498

Cour internationale de justice, 499

Court of Justice of the European Union, 499

Créancier, 75

Criminal Charge, 527

Customary Law, 119

Çağdaş Hürriyet Anlayışı, 138

Çalışma Hakkı ve Ödevi, 468

Çalışma Şartları, 468

Çalışma, Sözleşme ve Özel Teşebbüs Kurma Hürriyeti, 468

Çapraz Özellik/Genellik İlişkileri, 255

Çarpışma, 250

Çatışma Nasıl Çözümlenir, 251

Çatışma Sorunu, 263

Çatışma, 249-265

Çatışmanın Uzlaştırmayla Çözümlenmesi, 258

Çavuş Prişibeyev, 143

Çehov, 143

Çekince, 477, 482

Çekirdek Alan, 246

Çekirdek Alana Dokunma Yasağı, 429

Çekirdek Haklar, 246

Çekirdek Terimi, 397

Çelişme (Adversarial Proceedings) Usûlü, 520

Çerçeve-Sözleşme, 183

Çeşitli Temel Hak ve Hürriyetler-1982 Anayasası, 460-473

Çevre Hakkı, 158

Çıtır Çıtır Felsefe, 61, 143

Çilbik, 61

Çin Anayasası, 82

Çocuk Düşürtme, 178

Çocuk Hakları, 467

Daha Az Yetki İlkesi, 149

Daha Fazla Hak İlkesi, 149

Daire Tarafından Esas İncelemesi, 536

Danışma Görüşü Başvurusu, 501, 542

Dar Anlamda Avrupa İnsan Hakları Hukuku, 493

Dar Anlamda Kaynak, 107

Dar Sokakta Seyahat Hürriyeti, 259

Darbe Girişimi, 413

Dava Sonuçlanması, 534

Dava Yoluyla, 455

Davanın Büyük Daireye Gönderilmesini, 541

Davanın Kayıttan Düşürülmesi Hükmü, 540

De droit, 192

De minimis non curat praetor, 530

De plein droit, 192

Débiteurs, 75, 187

Décision d’irrecevabilité, 534

Décision définitive, 516

Décision expresse d’autorisation, 201

Décision expresse de rejet, 201

Décision implicite d’acceptation, 201

Décision implicite de rejet, 201

Decision on the Inadmissibility, 503, 535, 539

Décision sur la recevabilité, 503, 535, 539

Decisions and Reports, 505

Décisions et Rapports, 505

Décisions judiciaires, 486

Decisions on Admissibility, 539, 540

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 136

Declaration on the Rights of Indigenous, 183

Déclaration préalable, 202

Déclaration universelle des droits de l’homme, 495

Decrees Having the Force of Law, 112

Default, 141

Défaut manifeste de fondement, 528

Defensive Rights, 153

Defensor del Pueblo, 447

Defensor Pacis, 131

Définitif, 535, 541

Değerlendirme Marjı, 234

Deklarasyon Usûlü, 537

Délai de préavis de grève, 227

Delillendirilmemiş Başvurular, 530

Demande de réexamen de l’affaire, 541

Demokratik Toplum Anlayışı, 386

Demokratik Toplum Düzeninde Gereklilik-Ölçülülük, 392

Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri-Hakkın Özü, 393

Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri, 383-390

Demokratik Toplumda Gerekli, 392, 243

Déni de justice, 483

Denizeau, 19

Depo Madde, 174

Derechos Humanos, 84

Derechos y Deberes Fundamentales, 95

Dergi Park, 16

Dergiler, 13

Dernek Kurma Hürriyeti, 465

Derogasyon - İhlâl

Derogasyon - İlga, 409

Derogasyon - İstisna, 409

Derogasyon (Dérogation), 408-410

Dérogation en cas d’état d’urgence, 410, 414

Derogation in Time of Emergency, 410, 414

Dérogation, 408-410

Dérogé, 408

Deroje (Dérogé), 408

Ders İsimleri, 18, 22

Ders Kitabı İsimleri, 22

Désinformation de la Cour, 522

Desnaturalizándose, 242

Devam Eden İhlal Durumu, 518, 526

Devam Eden İhlaller Durumunda Başvuru Süresi, 518

Devlet - Muhatabı, 185

Devlet Başvurusu, 501

Devlet, 296

Devlete Meydan Okumak, 197

Devletin Devamlılığı İlkesi, 483

Devletin İktisadî ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları, 470

Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama, 196

Devletin Pozitif Hizmetleri, 153

Services positives de l’etat, 153

Devletin Temel Görevi, 296

Devletin Yetkisiz Olması Karinesi, 150

Devletin Yükümlülükleri, 297

Devletlerarası Başvuru ile Bireysel Başvuru Arasında Benzer Nokta, 502

Devletlerarası Başvuru, 501

Devletlerarası Davalar, 501

Devoir, 74, 75

Dış Koruma, 442

Diğer Haklara İlişkin Özel Hükümler, 323

Diğer Kamu Tüzel Kişileri, 186

Diğer Kavramlar, 103

Dikey Etki, 189

Dil Üzerine, 275

Dilde Pratiklik, 37

Dilekçe Hakkı, 216, 471

Din Hürriyeti, 400

Din, Vicdan ve İbadet Hürriyeti, 463

Din, Vicdan, Düşünce ve Kanaatlerini, 429, 438

Din-Devlet İşlerinin Ayrılığı, 400

Dinlenme Hakkı, 468

Diogenes, 125

Direct Horizontal Effect, 190

Direct Victim, 508

Direitos e deveres fundamentais, 95

Direitos humanos, 84

Direnme Hakkı, 129

Diritti umani, 84

Discipline au carrefour de toutes les branches du droit, 46

Disiplinler Arası Hukuk Dalıdır, 55

Dissenting opinion, 538

Diversitate legum, 130

Doctor of the Church, 129

Doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, 487

Doctrine, 123

Doctrine, 9

Doğal Üyesi, 501

Doğan, 22

Doğma Hakkı, 178

Doğru Oran, 236

Doğrudan Doğruya Uygulanabilir, 477

Doğrudan Etki, 190

Doğrudan Mağdur Olma, 508

Doğrudan Yatay Etki, 190

Doktrin, 123

Doktrin, 123, 487

Dokunulmazlık, 73

Dolaylı Dile Getirmenin Yeterli Olması, 514

Dolaylı Etki, 190

Dolaylı Mağdur Olma, 509

Dolaylı Mağdur, 509

Dolaylı Yatay Etki, 190

Domestic Human Rights Law, 475

Domestic, 475

Dommage, 539

Dostane Çözüm Usûlünde Gizlilik İlkesinin İhlali, 522

Dostane Çözüm Üzerine Hüküm, 539

Dostane Çözüm, 537-538

Dostça Çözüm, 537

Douce liberté, 195

Dördüncü Kuşak Haklar, 161

Dördüncü Merci, 529

Dördüncü Merci Başvuruları, 529

Drittwirkung von Grundrechten, 190

Droit au respect de la vie privée, 155

Droit constitutionnel substantiel, 48

Droit des libertés fondamentales, 18, 19

Droit européen des droits de l’homme, 491

Droit humanitaire, 47

Droit international des droits de l’homme, 474

Droit public général, 18, 48

Droit, 66

Droits constitutionnels, 103

Droits de l’homme en droit interne, 475

Droits de l’homme, 19, 83, 84

Droits de la première génération, 157

Droits de la seconde génération, 157

Droits de la troisème génération, 158

Droits défensifs, 153

Droits des peuples, 183

Droits du citoyen, 104

Droits et libertés individuelles, 105

Droits et obligations de caractère civil, 527

Droits fondamentaux, 94

Droits humains, 84

Droits individuels, 136, 153

Droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, 88

Droits normatives, 163

Droits politiques, 154

Droits programmatoires, 163

Droits publics individuels, 56

Droits sociaux, 154

Droits-libertés, 153

Droits-prestations, 154

Du bist nichts, dein volk ist alles, 82

Duguit, 18

Durdurma (Genel), 210

Durdurma (Türkiye), 413-420

Durdurma Kavramının Yol Açtığı Sakıncaya Bir Örnek, 420

Durdurma Kavramının Yol Açtığı Sorunlar, 414

Durdurma Kelimesi İsabetsizdir, 413

Durdurma Terimi Nereden Çıkmıştır, 418

Durdurma Teriminin Doktrine Yansımaları, 419

Durdurma Teriminin Mevzuata Yansımaları, 419

Durdurma, 418

Durdurma, Sınırlamadan Farklı mıdır, 417

Durumun Gerektirdiği Ölçüde, 369

Duruşma, 538

Duty, 74

Duty, 74, 75

Düalist Sistemler, 478

Dünya Vatandaşı, 126

Düşünce Hürriyetleri, 155

Düşünce ve Kanaat Hürriyeti, 463

Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti, 464

Düşünsel Gelişim, 124-139

Düşünsel Gelişim, 124-239

Düşünsel Gelişimini, 124

Düşürme (Temel Hakların), 309

Düzeltici Sistem, 192

Düzenleme Sistemleri, 191-206

Düzenleme, 209, 210

Düzenleme-Sınırlama Farkı, 344

Düzenleyici İdarî İşlemler, 117

Ebedî Kanun, 130

ECHR, 504

Effets verticaux, 189

Eflatun - İnsan Hakları, 125

Einfacher Gesetzesvorbehalt, 234

Ek Delilleri, 536

Ek Güvenceler (AİHS), 539

Ek Güvenceler (Genel), 235

Ek Güvenceler (Türkiye’de), 362

Ek Şartlar, 241

Ekol Örneği, 412

Ekonomik ve Sosyal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, 457, 476

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, 138

Elverişlilik İlkesi (Genel), 237

Elverişlilik İlkesi (Türkiye’de), 370

Emsal, 486

En Vasıflı Kamucuların Öğretileri, 487

En’am Suresinin 119’uncu Ayeti, 149

Enacted Law, 110

Enforderlichteit, 238

Engellilerin Bir Günlük, 77

Entegral Model, 34

Entelektüel Hürriyetler, 155

Enumération exhaustive, 172

Epictetus, 126

Epuisement des voies de recours internes, 511

Erdoğan, 22

Erreur manifeste de l’appréciation, 240

Esas (Fond), 533

Esas (Merit, Fond), 535

Esas Bakımından İnceleme Safhası, 536

Esas Hak ve Hürriyetler, 96

Esas Hakkında Hüküm Aşaması, 538

Esas Hakkında Hükümler, 535, 539, 540

Esas İçerik, 242, 243

Esas İncelemesi Süreci, 536

Esas İncelemesi, 534-536

Esas Kaynaklar, 110

Esaslı İçerik, 242

Eski Çağ, 125

Eski Çağda İnsan Hakları, 125

Eski Hale İade, 543

Eski Hükümlü ve Engelli Çalıştırma Zorunluluğu, 358

Eski Yunan, 125

Esprit, 362

Essence, 241, 243, 394

Essentialia, 141

Establishment of the Facts, 536

Eşitlik İlkesi Özel Kişiler Arasında, 299

Eşitlik İlkesi, 188, 299

Eşitlik Kurumu, 446

Eşyada Aslolon İbahedir, 149

Etablissement des faits, 536

État de guerre, 245

État de nature, 132

État de nécessité, 244

État d'urgence, 245

Etkili, 521

European Commission of Human Rights, 497

European Court of Human Rights, 498, 499

European Human Rights Law, 476, 491

European Parliament, 500

European Public Order, 502

Evleviyet, 367

Evrensel Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, 475

Ex antecedentibus et consequentibus fit optima interpretatio, 300

Ex Officio Member, 501

Ex officio, 500

Examen de la recevabilité, 534, 535

Examen du fond, 534, 535, 536

Examination of the Admissibility, 534, 535

Examination of the Merits, 534-536

Exception de Non-Épuisement, 514

Exception, 409

Exceptiones sunt strictissimae interpretationis, 117

Exécution des arrêts, 543

Execution of Judgments, 543

Exemples d’école, 217

Exhaustion of Domestic Remedies, 511

Expressio unius est exclusio alterius, 300, 342

Fabrika Ayarları, 141

Faits nouveaux, 519

Falanjist İspanya’da, 82

Fantezist Başvurular, 530

Faşist İtalya’da, 82

Favoreu, 19, 91

Felsefî Açı, 24

Felsefî Yaklaşım, 24

Felsefî, Ahlâkî, Siyasî Vurgu, 98

Feodalite, 129

Feodalitenin Ortaya Çıkması, 129

Ferd, 134, 135

Ferdî Hak ve Hürriyetler, 105

Ferdi Haklar, 136

Ferdiyetçi Doktrin, 134

Ferdiyetçilik, 135

FETÖ ile Mücadele, 427

Feudalism, 129

Fiat justitia ruat caelum, 361

Figaro’nun Düğünü, 194

Fighting Democracy, 311

Fiil Ehliyeti, 177

Fiilî Sınırları, 208

Final Decision, 516

Final resolution, 545

Final, 535, 541

First letter, 518

First-Generation Human Rights, 157

Fizik Hürriyetler, 154

Foetus, 177

Fond, 533

Fondamentalité, 96

Fonte, 106

Fontes cognoscendi, 108, 487

Fontes ıuris constituendi, 107

Fontes iuris cognoscendi, 108

Fontes iuris originis, 107

Fontes iuris, 106

Force obligatoire, 163

Forfeiture of Basic Rights, 309

Formal Sources of Law, 107

Formation, 500

Formations de juge unique, 500

Formulaire de Requêtet, 531

Fourth Generation Human Rights, 161

Fourth-İnstance Applications, 529

Fourth-İnstance, 529

Foustel de Coulanges, 127

Franco Rejimi, 34

Frankizmin, 82

Fransız Anayasa Konseyi, 8

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi, 88, 133

Fransız İYHB 4’üncü Maddesi, 224, 250

Free Democratic Basic Order, 314

Freedom, Liberty, Liberté, 63

Freiheitliche Demokratische Grundordnung, 314

Friendly Settlement, 537

Fructus, 68

Fuero de los Españoles, 82

Further Evidence, 536

Führer Devleti’nin İnşası, 197

Gandhi, 83

Ganj, 83, 184

Garanties des droits et libertés, 441

Gayri Millî Olmak, 197

Gayriahlâkî Kullanım, 307

Gayrimeşruluk, 307

Gazzetta ufficiale, 3

Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâllerde, 363

Geçerlilik Muhtevaları, 216

Geeignetheit, 237

Gelibolu Millî Parkında Ateş Yakma, 374

Gelişme Hakkı, 158

Geliştirici Yorum, 508

Geltungsgehalt, 216

Gemalmaz, 22, 31

Genel Bir Fiil Özgürlüğü, 174

Genel Eserler, 9

Genel Hüküm, 254

Genel İçkin Sınır, 214

Genel Kamu Hukuku, 18, 48

Genel Kavram, 345

Genel Kısım, 40

Genel Refah, 230

Genel Sınırlama Sebepleri (Genel), 229

Genel Sınırlama Sebepleri (Türkiye), 346

Genel Tedbirler, 544

Genel Teori, 30

Genel Uluslararası Hukuk, 477

Genel ve Özel Sebepler, 346

Genelin de Geneli, 255

Genelkurmay Başkanlığının Katkısı, 401

General Measures, 544

General Principles of Law, 482

General Welfare, 230

Genetik Mühendisliği, 162

Geniş Anlamda Avrupa İnsan Hakları Hukuku, 493

Genocide Convention, 484

Gerçek Çatışmalar (Antinomies), 257

Gerçek Kişi, 506

Gerçek Kişiler, 86, 177

Gerçek Özgürlük, 139

Gereklilik İlkesi (Genel), 238

Gereklilik İlkesi (Türkiye), 371

Gizli, 520, 537

Google, 162

Gölcüklü, 385, 386, 403

Gömme Hakkı, 179

Gömülme Hakkı, 179

Gören, 23

Görünüşte (Zahirî) Çatışma, 257

Gösteri Yürüyüşü, 465

Gramatikal Yorum, 288

Grand Chamber of Seventeen Judges, 500

Grand Chamber, 504

Grande chambre de dix-sept juges, 500

Gray, 76

Grev Hakkı, 469

Grev ve Lokavt Hakkı, 280, 344

Griefs confus ou fantaisistes, 530

Griefs non étayés, 530

Group of Individuals, 507

Groupe de particuliers, 507

Grundrecht, 94, 96, 167

Grundrecht-Grundgesetz, 96

Grundrechtskollison, 250

Grundrechtskonkurrenz, 249

Grundrechtsverwirkung, 309, 313

GSM Baz İstasyonları, 240, 260

Güncel ve Kişisel Bir Hakkının Doğrudan Doğruya Etkilenmiş Olması, 451

Güvencelere Aykırı Tedbirler Alınabilir, 416

Güvenlik, 73

Habeas Corpus, 461

Haber Verme Görevi, 203

Haberleşme Hürriyeti, 462

Haberleşmenin Gizliliği, 155

Hainler Mezarlığı, 180

Hak - Ödev İlişkisi, 289

Hak Arama Hürriyeti, 466

Hak Düşürücü Süre, 516

Hak Ehliyeti, 177

Hak Kavramı - İrade Teorisi, 67

Hak Kavramı- Menfaat Teorisi, 67

Hak Kavramı, 66-68

Hak Terimi, 276

Hak ve Hürriyetler Konularına Göre Tasnif, 154

Hak ve Hürriyetler Kullanılış Biçimlerine Göre Tasnif, 155

Hak ve Hürriyetler, Anayasa Altı Normlar ile Tanınabilir mi, 168

Hak ve Hürriyetlerin Anayasallığı, 167

Hak ve Hürriyetlerin Anayasayla Sınırlanması, 207-248

Hak ve Hürriyetlerin Arasında Hiyerarşi, 164

Hak ve Hürriyetlerin Güvenceleri, 441-457

Hak ve Hürriyetlerin KHK Sınırlanması Sorunu, 343

Hak ve Hürriyetlerin Kanunla Sınırlanması, 223

Hak ve Hürriyetlerin Korunması, 441-457

Hak ve Hürriyetlerin Özel Kişilere Karşı Korunması, 454

Hak ve Hürriyetlerin Özneleri, 175-190, 292-300

Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması, 207-248

Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanmasının Şartları, 334

Hak ve Hürriyetlerin Sınırlılığı, 212

Hak ve Hürriyetlerin Sözleşmeselliği (Konvansiyonelliği), 170

Hak ve Hürriyetlerin Yabancılar İçin Sınırlandırılması, 244

Hak ve Hürriyetlerin Yarışması, 249

Hak ve Hürriyetlerin Yükümlüleri, 185

Hâkim Kararı Şartı, 363

Hâkimin Onayına Sunulması, 363

Hâkimlerin Bağımsızlığı İlkesi, 483

Hakkaniyet İlkesi, 483

Hakkaniyete Uygun Bir Surette Zarar Gören Tarafın Tatminine (Just Satisfaction, Satisfaction Équitable, 539

Hakkaniyetli Bir Denge, 373

Hakkın Çekirdeği ve İliği, 243

Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 301-325

Hakkın Kötüye Kullanımı (AİHS), 521

Hakkın Maddî İçeriği, 67

Hakkın Özüne Dokunma Yasağı, 241, 384, 394-396

Hakkın Özüne Dokunma Yasağı, 396

Hakların Dengelenmesi, 258

Hakların Ödevler Tarafından Emilmesi, 83

Hakların Özüne Dokunma Yasağı-Genel, 241

Hak-Ödev İlişkisi, 75

Hakyemez, 311

Halk Avukatı, 447

Halk Savunucu, 447

Halkların Hakları, 183

Hass Amma Tercih Edilir, 340

Hass Lafız, 345

Hayvan Hakları, 184

Hearing, 538

HeinOnline, 16

Hennette, 20

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, 457, 476

Herkes, 293

Hesse, 258

Heures de grande écoute, 228

Hıristiyanlığın Ortaya Çıkması ve Yayılması, 128

Hindistan Anayasası, 83

Hitler’in Yargıçları, 197

Hiyerarşik Başvuru, 445

Hizmet Hakları (Droits-Prestations), 154

Homme total, 139

Homme, 85

Hukuk Davası Yoluyla, 453

Hukuk Dergileri, 13

Hukuk Devleti İlkesi, 367

Hukuk Dogmatiğini, 28

Hukukun Genel Teorisi, 28

Hukuk Güvenliği, 516

Hukukçunun Yetiştirilmesi, 58

Hukukî Hürriyet, 92

Hukukî Sınırları, 208

Hukukî Yaklaşım, 28

Hukukun Ahlâkîleştirilmesine Katkı, 57

Hukukun Bilgi Kaynakları, 108

Hukukun Genel İlkeleri, 482

Hukukun Genel Teorisi, 40

Hukukun Maddi Kaynakları, 107

Hukukun Şekli Kaynakları, 107

Hukukun Yaratıcı Kaynakları, 107

Human Rights Act, 478

Human Rights Committee, 457

Human Rights Documents, 488

Human Rights İnflation, 163

Human Rights Review, 14

Human Rights Watch, 488

Human Rights, 84

Human, 85

Humanitarian Law, 47

Humanos, 84

Hume Kanunu, 218

Hüküm (Judgment, Arrêt), 538, 540, 541

Hükümet Dışı Kuruluşlar, 457, 507

Hükümlerin İnfazı, 543

Hükümlerin Yerine Getirilmesi, 543

Hükümlü Mektuplarının Alıcısına Gönderilmemesi, 398

Hür Demokratik Temel Düzeni, 314

Hürleştirme, 289

Hürlük, 142

Hürriyet – Hak Ayrımı, 69-73

Hürriyet - Otorite Dengesi, 290

Hürriyet (Özgürlük, Freedom, Liberty, Liberté), 63

Hürriyet Doğuştan Gelir, 65

Hürriyet Geniş, Yasak Dar Yorumlanır, 148

Hürriyet Hakları (Droits-Libertés), 153

Hürriyet Hakları, 153

Hürriyet Karinesi, 140-151

Hürriyet Karinesi, 149

Hürriyet Karinesinden Çıkan Sonuçlar, 146

Hürriyet Kavramı, 63-66

Hürriyet Terimi, 276

Hürriyet ve Yasak Alanları Yandaki, 146

Hürriyet vs. Özgürlük (Kelimeler Üzerine), 275

Hürriyetçi Demokrasi, 385

Hürriyete İlişkin Yorumda Tereddüt Varsa, Hürriyet Lehine Karar Verilir, 149

Hürriyetin Monizmi, 163

Hürriyetlerin Bütünlüğü, 163

Hürriyetlerin Kullanılmasının Kısmen veya Tamamen, 417

Hürriyetlerin Özü, 383

Hürriyet-Özgürlük, 65

İI.C.J. Reports, 489

İdentité des requérants, 519

İmputable, 524, 525

İncompatibilité ratione loci, 525

İncompatibilité ratione materiae, 526

İncompatibilité ratione personae, 523

İncompatibilité ratione temporis, 525

İndirect Horizontal Effect, 190

İndividual, 506

İndividualism, 135

İndividualist theory, 134

İndividuality of human rights, 87

İnstance internationale d’enquête ou de règlement, 520

İnter-American Commission, 476

İnterest theory, 67

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 457

İnternational Court of Justice, 499

İnternational Covenant on Civil and Political Rights, 183, 457

İnternational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 138, 457

İnternational Human Rights Commission, 488

İnterprétation évolutive à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui, 508

Inviolabilité du domicile, 155

Isnat Edilebilir, 524, 525

Izrar Kastı, 306

İbadet Hürriyeti, 463

İbahe, 149

İç (Ulusal) İnsan Hakları Hukukunun Kaynakları, 109

İç Başvuru Yollarının Tüketilmesi İlkesi (Genel), 483

İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi (Avrupa İHH), 511-517

İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi (Türkiye’de), 442

İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Zamanı, 514

İç Hukuk Yolunun Mevcut Olmaması Durumunda Sürenin Başlangıcı, 517

İç Hukuk Yolunun Ulaşılabilir ve Etkili Olması Şartı, 514

İç Hukukta İnsan Hakları, 475

İç İnsan Hakları Hukuku, 43, 475, 478

İç Koruma, 442, 443

İç Mantıki Tutarlılık, 33

İç veya Ulusal İnsan Hakları Hukuku, 475

İçkin Genel Sınırlar, 214

İçkin Sınır Teorisinin Tehlikeleri, 215

İçkin Sınırlar Teorisi, 213

İçkin Sınırların Pozitifleştirilmesi, 213

İçkin Sınırlılık, 356

İçtihat Hukuku, 121

İçtihatlar, 486

İdare Hukuku ile İlişkisi, 50

İdareye Karşı Koruma, 443

İdarî Başvuru Yollarıyla Korumanın Yetersizliği, 446

İdarî Başvuru Yolu, 445

İdarî Dava Yolu, 453

İdarî Denetimin Yetersizliği, 449

İdarî Makamların Sükûtu, 201

İdarî Yargıya Başvuru Yolu, 453

Identité des faits, 519

Identité des griefs, 519

Idéologie des droits de l’homme, 59

İhkak-ı Hak Memnudur, 442

İhkak-ı Hak, 442

İhkak-ı Haktan İmtina Yasağı, 483

İhlal Hükmü, 539

İhlal Olmadığı Hükmü, 538, 539

İhlalin Apaçık Bir Şekilde Yokluğu, 529

İhtirazî Kayıt, 482

İkame Edici (Subsidiary, Subsidiaire), 512

İkinci Kuşak Haklar, 156, 157

İkincil (Subsidiary, Subsidiaire), 512

İkincillik (Sübzidarite) İlkesi, 512

İl İnsan Hakları Kurulları, 446

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına Başvuru, 446

İlahî Kanun, 130

İlçe İnsan Hakları Kurulları, 446

İletişim Hakkı, 158

İlk Derece Mahkemelerinin Bulunacağı Yerler, 7

İlk Günah, 131

İlk Mektup, 518

İlkokullarda İnsan Hakları Ders Kitabı, 61

İlustrative Enumeration, 352

İmmanent Sınırlar, 213

İmzasız, 518

İn dubiis, non præsumitur pro potentia, 151

İn favorem libertatis ilkesi, 148, 149

İnadmissibility Decision, 534

İnceleme Birlikte, 533

İncompatibilité, 523

İncompatibility Ratione Loci, 525

İncompatibility Ratione Materiae, 526

İncompatibility Ratione Personae, 523

İncompatibility Ratione Temporis, 525

İncompatibility, 523

İndépendante, 520

İndirect Victim, 509

İndividu, 134, 15

İndividu, 135

İndividual Applications, 450, 503

İndividual Measures, 543

İndividual Rights, 153

İndividualism, 134

İnformation Sources, 487

İnfra-Législatif, 117

İnhérent Sınırlar, 213

İnsan Fiili Unsuru, 74

İnsan Hak ve Hürriyetlerinin Tasnifi, 152

İnsan Hakları Bilimi, 38

İnsan Hakları Dini, 59

İnsan Hakları Enflasyonu, 163

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 88, 456, 475, 495

İnsan Hakları Hukuku Dogmatiği, 40

İnsan Hakları Hukuku Eğitimi, 57

İnsan Hakları Hukuku ile Hukukun Diğer Dalları Arasındaki İlişkiler, 46

İnsan Hakları Hukuku, 475

İnsan Hakları Hukukunun “Hukukîleşme” İhtiyacı, 58

İnsan Hakları Hukukunun Bağımsızlığı veya Özerkliği, 55

İnsan Hakları Hukukunun Genel Kısmı, 41

İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisi, 39

İnsan Hakları Hukukunun Kaynakları, 106

İnsan Hakları Hukukunun Kısımları, 38

İnsan Hakları Hukukunun Konusu, 36

İnsan Hakları Hukukunun Özel Kısmı, 41

İnsan Hakları Hukukunun Tanımı, 35

İnsan Hakları İdeolojisi, 59

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, 444

İnsan Hakları Kanunu, 478

İnsan Hakları Kapsamı Dışında Kalan Haklar, 88

İnsan Hakları Kavramı, 83

İnsan Hakları Komisyonlarına Başvuru Yolları, 446

İnsan Hakları Komitesi, 457

İnsan Hakları Merkezleri, 14

İnsan Hakları Mucizesi, 58

İnsan Hakları Sosyolojisi, 26

İnsan Hakları Terimi 1982 Türk Anayasasına, 272

İnsan Hakları Usûl Hukuku, 44

İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme, 494

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna Başvuru, 447

İnsan Hakları ve Tabiî Hukuk, 87

İnsan Hakları Yargılama Hukuku, 44

İnsan Hakları Yargısı, 44

İnsan Hakları Yıllığı, 13

İnsan Hakları, 84

İnsan Haklarına Dayanan Devlet, 285

İnsan Haklarına Saygılı Devlet” Tartışması, 285

İnsan Haklarının Bireyselliği, 87

İnsan Haklarının Entegral Modeli, 34

İnsan Haklarının Evrenselliği, 86

İnsan Haklarının Kolektifleştirilmesi, 83

İnsan Haklarının Özel Girişim Yoluyla Korunması, 456

İnsan Haklarının Tabiî Koruyucusu, 227

İnsan Haklarının Tarihsel ve Düşünsel Gelişimini, 124

İnsan Haklarının Ulusal Korunması, 475

İnsan Haklarının Üç Kuşağı, 156

İnsan Onurunun Korunması Hakkı, 162

İnsan, 85

İnsancıl Hukuk, 47

İnsanın Doğal, Devredilemez ve Kutsal Hakları, 88

İnsanî Haklar, 84

İnsanlar, 176, 293

İnsanların Ortak Yararı, 130

İnsanlığın Ortak Mirası, 158

İnstruction civique, 57

İnstrumentum, 110

İnterdiction de l’abus de droit, 303

İnterdiction, 73

İnteresse colectivo, 231

İnternal Human Rights Law, 475

İnternal, 475

İnternational Custom, 482

İnternational Human Rights Law, 43, 474

İnternational Treaties, 481

İnternet Kaynakları, 14, 488

İnter-State Application, 501

İnter-State Cases, 501

İntimité, 73

İntra constitutionem, 112,

İnviolability, 73

İptal Davası, 453

İsa, 128

İsimlendirme Meselesi, 17

İsimsiz Hürriyet, 171, 172, 280, 282-283

İsimsiz Hürriyetler Sınırlanabilir Mi, 351

İspanya, 242

İspanyol AY Ödev, 79

İspat Hakkı, 467

İspat Yükü, 514

İsteme Hakları, 154

İsti’taf Başvurusu, 445

İstisna, 409

İsviçre, 232, 233, 243

İşkence ve Diğer Zalimane Gayrıinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, 457, 476

İşkencenin Önlenmesi Komitesi, 457

İtalyan Anayasa Mahkemesi Kararları, 9

İtalya, 79, 233

İyi Niyet Karinesi, 302, 303

İyi Niyetle Kullanım Karinesi, 325

İzin (Autorisation), 198

İzin Sistemi, 198-200

İzin Sisteminde İdarenin Takdir Yetkisi, 200

İzin Usûlü, 198

İznin Çeşitleri, 201

İznin Ücretliliği, 200

Jellinek, 152, 344

Jellinek’in Sınıflandırması, 152

Jellinek’in Üçlemesi, 153

Jhering, 67

Joint procedure, 533

Journal Officiel, 3

Journals, 13

JSTOR, 16

Judgment Finding a Violation, 539

Judgment Finding No Violation, 539

Judgment on a Friendly Settlement, 539

Judgment on Just Satisfaction, 539

Judgment on the Admissibility and Merit, 534, 535

Judgment Striking the Case Out, 540

Judgment, 538, 540, 541

Judiciaire, 520

Judicial Decisions, 486

Judicial, 520

Juge unique, 533

Jurisprudence, 121, 486

Jus Cogens, 484-485

Just Satisfaction, 536

Kaboğlu, 23, 31

Kabul Edilebilirlik (Admissibilty) İncelemesi, 510-530 535

Kabul Edilebilirlik Hakkında Karar, 503, 535, 539

Kabul Edilebilirlik Kararı (Admissibility Decision), 535, 539

Kabul Edilebilirlik Koşulları, 510-533

Kabul Edilebilirlik ve Esas Hakkında Hüküm, 534, 535, 540

Kabul Edilemez (İnadmissible, İrrecevable), 521, 534

Kad Fassale Lekum Mâ Harrame Aleykum, 149

Kaide-İstisna, 408

Kalabalık, 22

Kamu Denetçiliği Kurumu, 448

Kamu Denetçisi, 447

Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı, 471

Kamu Düzeni, 230

Kamu Gücü, 451

Kamu Gücüne Karşı İleri Sürülebilen, 91

Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı, 471

Kamu Hukuku Tüzel Kişileri, 182

Kamu Hürriyetleri Kavramı, 18, 88-94

Kamu Hürriyetlerinin Düzenlenmesi, 191

Kamu Hürriyetlerinin Tanımında Klasik ve Modern Anlayış, 93

Kamu Hürriyetleri-Türkiye’de, 272

Kamu Otoriteleri, 524

Kamucuların Öğretileri, 487

Kamusal Nitelik Unsuru, 90

Kanaat Hürriyeti, 464

Kanun (Statute, Law, Act), 112

Kanun Altı Normlarla Tanıma, 170

Kanun Hükmünde Kararnameler, 112, 343, 433

Kanun-Altı, 117

Kanunî Hâkim Güvencesi, 466

Kanunîlik İlkesi, 224

Kanunla Sınırlama Şartı, 343

Kanunla Sınırlama, 342

Kanunla Sınırlamanın Sebepleri, 226

Kanunla Sınırlanması, 223

Kanunla Tanıma, 169

Kanunla Yasaklanmayan Her Şey, 66

Kanunların Ruhu, 362

Kanunların Sözü, 362

Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesinin Temeli, 148

Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz, 148

Kanunun Yasaklamadığı Bir Şey Engellenemez ve Kimse Kanunun E-retmediği Bir Şeyi Yapmaya Zorlanamaz, 150

Kanunun Yasaklamadığı Her Şey Serbesttir, 150

Kapalı Liste, 172

Kapani, 22, 91, 138

Kapsayan Hürriyet, 173, 282

Kara Avrupası Hukuk Sistemi, 121

Karar Çeşitleri, 539

Karar Düzeltme Yolu, 513

Karara Uyma Yükümlülüğü, 543

Kararın Tam Olarak Uygulanması, 545

Kararın Tebliği, 517

Karşı Oy, 538

Karşılıklılık, 482, 502

Katılma Hakları, 154

Katlanılabilirlik, 373

Kavgacı ve Tamamıyla Önemsiz Konularda Başvurular, 522

Kavramlar (Genel), 62-105

Kavramlar (Türkiye), 271-277

Kavramlar İçtihadı, 420

Kavşak-Bilim, 46

Kayıtlama, 209

Kayıttan Düşürme, 537

Kaynak Kavramı, 106

Kaynak Tarama, 15

Kaynaklar, 106-123

Kazancı, 4

Kazanılmış Haklara Saygı İlkesi, 483

Kendi Kaderini Tayin Hakkı, 183

Kendi Kendini Belirleme İktidarı, 85

Kendi Kendini Sınırlandırma, 193

Kendiliğinden Hürriyet Olur, 147

Kesin Hükme Saygı İlkesi, 483

Kesin, 535, 538, 541

Kısıtlama, 209

Kısmen veya Tamamen Durdurulabilir, 417

Kimse, 293

Kimse, 293

Kimsenin Kendi Davasında Hakim Olamaması, 483

Kişi Bakımından (Ratione Personae) Bağdaşmazlık, 523, 525

Kişi Dokunulmazlığı, 460

Kişi Grupları, 507

Kişi Güvenliği, 155

Kişi Hak ve Hürriyetleri, 105

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği, 461

Kişi Kavramı, 69

Kişi, 69, 135

Kişiliği Geliştirme Hakkı, 282

Kişiliğini Serbestçe Geliştirme Hakkı, 173

Kişinin Hakları ve Ödevleri, 279, 460

Kişinin Hakları, 298

Kişinin Hatırasına Hakaret, 178

Kişisel Bir Hak, 451

Kişisel Haklar, 153

Kişisel ve Özel Bir Bağı, 509

Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, 183, 457, 476

Kişisel Verilerin Korunması Hakkı, 161, 462

Kitap Arama, 15

Klasik Anlayış, 94

Klasik Demokrasi, 387

Kolaydan Zora Doğru, 340

Kolektif Hürriyetler, 155, 156

Kolluğun Yardımıyla, 454

Komite Tarafından Esas İncelemesi, 536

Komitenin Yapacağı Kabul Edilebilirlik İncelemesi, 534

Konstantin, 128

Konu Bakımından (Ratione Materiae) Bağdaşmazlık, 526

Konu Bakımından Sınırlı, 412

Konularına Göre Hak ve Hürriyetlerin Tasnifi, 154

Konulmuş Hukuk, 110

Konut Dokunulmazlığı, 155, 462

Konvansiyonellik, 170

Koruma, 441-457

Koruyucu Haklar, 153

Kölelik, 131, 142

Kötü Niyet, 303

Kötü Niyetle Kullanım, 307

Kötüye Kullanılması İmkansız Hak ve Hürriyetler, 312

Kötüye Kullanma Yasağı, 301-325

Kreon, 179

Kriter, 336

Krüger, 399

Kullanılış Biçimlerine Göre Hak ve Hürriyetlerin Tasnifi, 155

Kullanılmasının Durdurulması, 413

Kullanışlılık, 384

Kullanma (Usus), 68

Kural (Norm) Nedir, 36

Kuşaklar Arasında Nesafet ve Sürdürülebilirlilik Hakkı, 158

Kuzey Kore Anayasası, 82

Kuzu, 286

Küçük Şeyler Hakime Götürülemez, 530

Kültürel Mirasa Katılma Hakkı, 158

Kütüphaneler, 15

La Convention Européenne des Droits de l’homme, 491-547

Labbé, 61

Lack of Evidence, 530

Laik Cumhuriyetin Gereklerine Uygunluk Şartı, 244, 399-401

Laik Din, 59

Lebreton, 20, 57

Legal Persons, 181

Legalbank, 4

Legislation, 3, 110

Legitimate Reason, 234

Letter of Law, 362

Lex aeterna, 130

Lex divina, 130

Lex humana, 130

Lex posterior, 253

Lex specialis derogat legi generali, 345

Lex specialis, 254

Lex superior derogat legi inferiori, 111

Lex superior, 252

Lex, 112

Lexis Nexis, 4, 16

Liberal Hukuk Sistemleri, 146

Libération, 139

Libération, 289

Liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, 136

Liberté d’aller et de venir, 155

Liberté juridique, 92

Liberté réelle, 139

Liberté, 139

Libertés collectives, 155, 156

Libertés de l’esprit, 155

Libertés fondamentales, 95

Libertés individuelles, 155

Libertés innommées, 172

Libertés intellectuelles, 155

Libertés physiques, 154

Libertés privées, 90

Libertés publiques et droits de l’homme, 19

Libertés publiques, 18, 88, 89

Libertés-normes, 163

Libertés-programmes, 163

Liberty Rights, 153

Liberty, Liberté, 63

Lijphart, 388

Limitation, 209, 211

Limitedness, 212

Limites aux limites, 224

Limites d’une critique normale, civique et légitime, 522

Limites factuelles, 208

Limites juridiques, 208

Limits to Limits, 224

Liste exhaustive, 147

Liste fermée, 172

Liste ouverte, 172

Listeden Silinme, 521

Literary Sources, 3, 487

Littera legis, 362

Lochak, 19

Locke, 134

Loi, 112

Lokavt, 469

Madde Metninde Bir Sıralama Var mı, 339

Maddî Anayasa Hukuku, 48

Maddî Avrupa İnsan Hakları Hukuku, 493

Maddî İnsan Hakları Hukuku, 44

Maddî Kaynakları, 107

Maddî Unsur, 482

Maddî ve Manevî Varlığı Geliştirme Hakkı, 282

Madiot, 19, 82

Magna Carta Libertatum, 168, 236

Mağdur Olma Şartı, 508

Mağdur, 508

Mağduriyet Durumunun Sona Ermesi, 509

Mağdurun Ölümü Hâli, 509

Mahfuziyet-i Mal, 466

Mahkeme Kararları, 121

Mahkemenin Birimleri, 500

Mahkemeye Başvuru Usûlü, 531

Mahkemeye Yanıltıcı Bilgiler Verilmesi, 522

Mahremiyet, 73

Majority vote, 538

Makale Arama, 16

Makaleler, 13

Maksimum Gözaltı Süresi, 461

Makul Bir Denge, 373

Mal, 184

Mala fides, 303

Manifestement mal fondée, 528

Manifestly ill-founded, 528

Marcus Aurelius, 126

Marge d’appréciation, 234

Marksist Özgürlük Anlayışı, 139

Marsilius Patavinus, 129, 131

Martial Law, 245

Masculin, 84

Masumluk Karinesi, 150

Material Sources of Law, 107

Measures Derogating From İts Obligations, 416

Mecburî Hizmet, 374

Medeni Hak ve Vecibeler ile İlgili Nizalar, 527

Medenî Haklar, 103

Medenî Hukuk, 53

Medenî Hürriyetler, 103

Medenî Kanun, m.3, 303

Médiateur, 447

Medieval period, 128

Membre de droit, 501

Menşe, 106

Merci Kavramı, 520

Merits, 533

Mesures générales, 544

Mesures individuelles, 543

Meşru Sebep, 234

Metekler (Métèques), 127

Methodological Syncretism, 35

Metin Derlemesi, 4

Metodolojik Senkretizm, 35

Metot Bağdaştırmacılığı, 35

Mevkute, 13

Mevzuat, 3, 110

Mevzuu Hukuk, 110

Meyve Kavramı, 397

Middle Ages, 128

Milano Fermanını, 128

Militan Bir Perspektif, 98

Militan Demokrasi, 311

Militant Democracy, 311

Milletlerarası Andlaşmaların Türk Normlar Hiyerarşisindeki Yeri, 115

Milletlerarası Hukuktan Doğan Yükümlülükler, 423

Millî Dayanışma, 286, 287, 288

Millî Kütüphane, 15

Miracle des droits de l’homme, 58

Misleading the Court, 522

Mission d’information, 203

Mittelbare drittwirkung, 190

Mobilisatrice, 98

Mode of citation - décisions de la Cour, 503

Modèle intégral des droits de l’homme, 34

Modern Anlayış, 94

Monist Sistemler, 478

Monografiler, 12, 123

Montesquieu, 224

Moralisme des devoirs, 82

Morality, 230

Morange, 18, 57

Moyen auxiliaire, 480

Mucize, 58

Muhalefet Beyanında, 538

Muhatapları (Hak ve Hürriyetlerin), 185

Multiplication des infractions, 195

Mumcu, 23

Mutlak Monarşiler Devrinde İnsan Hakları, 132

Muzır Neşriyat, 371

Mücadeleci Demokrasi, 311

Müdahalenin Men’i (Saldırının Önlenmesi) Davası, 454

Mülkiyet Hakkı, 68, 466

Müller, 215, 216, 219

Müphem veya Fantezist Başvurular, 530

Mütekabiliyet, 477, 482

Mütekabiliyet, 502

National Human Rights Law, 475

Nazi Almanyası, 82

Necessary in a Democratic Society, 243, 390, 392

Nécessité dans une société démocratique, 390

Negatif Liste (Olağanüstü Hâllerde Sınırlamada), 246

Negatif Listeye Dokunulmamalıdır, 246

Negatif Statü Hakları, 153, 344

Negative status rights, 153

Nemo iudex insua causa, 483

Nemo praesumitur donare, 151

Nesnel (Objektif) Sınırlar Teorisi, 216

Netice-i Talepler, 538

Nihaî Karar, 516, 545

Nikomakhos'a Etik, 236

Nitelik (Attribute), 140

Nitelik, 140

No Significant Disadvantage, 530

Non-Discrimination Principle, 483

Non-exhaustion plea, 514

Non-governmental organisation, 507

Norm Alanı, 211, 254

Norm Nedir, 36

Norm Somutlaşması, 219

Normal, Medenî ve Meşru Bir Eleştirinin Sınırları, 522

Normatif Haklar, 163

Norm-Hürriyetler, 163

Notion d’instance, 520

Notion juridique indéterminée, 231

Núcleo y médula de los derechos, 243

Nulla crimen et poena sine lege, 148, 150

Numéro de la requête, 503

Numerus Clasus Sayma, 146, 352

Oberdorff, 20

Objektif Ödevler, 502

Objektif Sınırlar Teorisi, 216

Obligatio, 75

Obligation de se conformer à l'arrêt, 543

Obligation, 75

Obligés, 185

Observations écrites, 536

Offensive Language, 522

Office of the United Nations High Commissioner For Human Rights, 488

Official gazette, 3

Official Journal, 3

OHAL, 404-440

Olağan Amacı, 306

Olağan Dönem - Olağanüstü Dönem Ayrımı, 333

Olağan Dönem - Sıfat-ı Asliye, 334

Olağan Dönem, 333

Olağan Dönemlerde Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sistemi, 222-245, 332-403

Olağan Dönemlerde Sınırlama, 332

Olağan Kanun Yollarının Tüketilmiş Olması, 451

Olağan ve Olağanüstü Yönetim Usûllerinde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması Şartları Arasındaki Farklar, 438

Olağanüstü Dönem Sıfat-ı Arızadır, 334

Olağanüstü Dönem, 405

Olağanüstü Hâl (Genel), 245

Olağanüstü Hâl (Türkiye), 405

Olağanüstü Hâl Durumunda Derogasyon, 414

Olağanüstü Hâl İlanına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 413

Olağanüstü Hal Rejimlerinde Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması, 244

Olağanüstü Hal Rejimlerinde Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması (Genel), 244-248

Olağanüstü Hal Rejimlerinde Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması (Türkiye), 404-440

Olağanüstü Halin Gerekli Kıldığı Konular, 433

Olağanüstü Yönetim Usûlleri, 412

Olağanüstü Yönetim Usûllerinde Sınırlandırma Aracı, 433

Olağanüstü Yönetim Usûllerinde, Yer, Zaman ve Konu Bakımından Sınırlılık, 430

Olayların İncelenmesi Safhası, 536

Olgu ile Norm, 219

Ombudsman, 446

Omnis potestas a deo, sed per populum (Bütün İktidarlar Tanrıdan Gelir, Ama Halk Aracılığıyla), 131

Online Kitaplar, 16

Online Veritabanları, 16

Onyedi Hâkimlik Büyük Daire, 500

Opinio iuris, 482

Opposable à la puissance publique, 91

Oranlı Bir Düzen, 258

Oranlılık İlkesi, 239, 372

Orantılılık İlkesi, 239, 372, 428

Organisation Non Gouvernementale, 507

Organization of American States, 476

Original Attribute, 141

Orta Çağ, 128

Orta Çağda İnsan Hakları, 128

Ortak Kamu Düzeni, 502

Ortak Yarar, 231

Ortaya Çıkış Sıralarına Göre Hak ve Hürriyetlerin Tasnifi, 156

Oto-Determinasyon, 64

Otomobille Seyahat Hürriyeti, 262

Otonom Kavramlar Doktrini, 527

Otoriter Hukuk Sistemleri, 146

Otoriter Hukuk Sistemlerindeki, 146

Oy Birliği, 535, 538

Oy Çokluğu, 538

Oybirliğiyle, 538

Ödev Ahlakçılığı, 82

Ödev Kavramı, 73

Ödev, 74, 75

Öğreti, 123

Ölçülülük Değerlendirmesi Nasıl Yapılır, 376

Ölçülülük İlkesi - Türk Anayasa Mahkemesi, 380

Ölçülülük İlkesi (Genel), 235-241

Ölçülülük İlkesi (Türkiye), 365-383

Ölçülülük İlkesi Tanımı ve Alt İlkeleri, 370

Ölçülülük İlkesi-Hukuk Devleti İlkesi, 367

Ölçülülük İlkesinin Üç Alt İlkesi, 237

Ölçülülük Kriteri Bağımsız Bir Kriterdir, 379

Ölüler, 178

Ölüm Cezası, 397

Önemsiz Konularda Başvurular, 522

Önleyici Sistem, 198

Önleyici, 520

Örf ve Adet Hukuku, 119

Örneklendirici Liste, 147

Öz Güvencesi, 241, 395

Öz Güvencesinin İçeriği, 395

Öz Türkçe, 418

Öz, 241

Özbudun, 237

Özbudun, 286, 287, 363, 366, 367, 370, 395

Öze Dokunma Yasağı, 394

Özel Değil, Kamusal Nitelik, 90

Özel Hayatın Gizliliği, 155, 350, 461

Özel Hayatının Gizliliği, 155

Özel Hukuk Dallarıyla İlişkisi, 53

Özel Hukuk Tüzel Kişileri, 182

Özel Hukuk Yolları, 454

Özel Hükmün Saptanması, 254

Özel Hükümler, 41

Özel Hürriyetler, 90

Özel Kavram, 345

Özel Kısım, 40

Özel Kişiler - Temel Hak ve Hürriyetlerin Yükümlüleri, 187, 298

Özel Kişilerce Korunması, 456

Özel Kişilere Karşı Koruma, 454

Özel Sınırlama Sebepleri, 230, 232, 346

Özel Teşebbüs Kurma Hürriyeti, 468

Özelin de Özeli, 255

Özerk Yorum Tekniği, 527

Özgül Güvenceler, 235, 362

Özgüllük, 55

Özgürleştirme, 139, 289

Özgürlük (Freedom, Liberty, Liberté), 63

Özgürlük, 65, 139

Özneler ve Yükümlüler (Genel), 175-190

Özneleri ve Yükümlüler (Türkiye’de), 292-300

Özü, 394

Pachamama, 184

Pacta Sunt Servanda, 114, 483

Padovalı Marsilius, 131

Paiement d’une indemnité, 543

Panel of Five Judges, 541

Paragraf Numarası, 6

Parkta Gitar, 143

Parlamenterler Meclisi, 500

Parlamentolar Arası İnsan Hakları Komitesi, 520

Parlâmentonun Denetim Fonksiyonu, 444

Parlement Européen, 500

Parliamentary Assembly, 500

Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma Hakkı, 471

Participation rights, 154

Particularisme, 55

Patavinus, 131

Patrimoine commune de l’humanité, 158

Payment of Compensation, 543

Peccatum originale, 131

Peces-Barba Martinez, 34, 57, 242

Péché originel, 131

Peremptory Norm of General İnternational Law, 484

Person, 69

Persona, 69

Personal and specific link, 509

Personne Physique, 506

Personne, 69, 135

Personnes morales, 181

Personnes physiques, 177

Perspective militante, 98

Petition of Rights, 168

Pilcrow, 6

Pilot Karar Usûlü, 540

Planiol, 310

Platon, 125

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 346, 386

Political Rights, 154

Portekiz, 78, 96, 169, 243

Positive Law, 110

Positive status rights, 153

Potansiyel Mağdur Olma, 508

Potansiyel Mağdur, 508

Potential Victims, 508

Potestas stricte interpretatur, 151

Pouvoir d’autodétermination, 85

Pouvoir discrétionnaire, 200

Powers Are Narrow, Rights Broad, 149

Pozitif Hukuk Tarafından Tanınmamış Hak ve Hürriyetler, 171

Pozitif Hukuk, 110

Pozitif Liste, 247

Pozitif Statü Hakları, 153, 344

Pozitivist Hak Anlayışı, 284, 285

Praeter Constitutionem Tanınması, 169

Praktische Konkordanz, 258

Pratik Uyuşum İlkesi, 258

Precedent, 121, 486

Préjudice, 539

Première lettre, 531

Présomption de liberté, 145

Présomption d'innocence, 150

Présomption du pouvoir, 145

Pressing Social Need, 392

Presumption of Freedom, 145

Presumption of Liberty, 145, 149

Preuves supplémentaires, 536

Préventif, 520

Preventive, 520

Prima Facia İnceleme, 528

Prima Facia Sözleşmenin İhlâl Edildiği Görüntüsü, 528

Primary, 110

Principal, 110

Principe d’unité de la constitution, 253

Principe de proportionnalité, 236

Principe de subsidiarité, 512

Principle of Least Authority, 149

Principle of Most Rights, 149

Principle of Necessity, 238

Principle of Proportionality in its Narrow Sense, 239

Principle of Proportionality, 236

Principle of Suitability, 237

Prişibeyev, 143

Privacy, 73

Procédure 1503, 520

Procedure of International Investigation or Settlement, 520

Procedure on the Merits, 534, 535, 536

Procédure relative à la recevabilité, 533

Procédure relative au fond, 534, 535, 536

Program Haklar- Normatif Haklar Ayrımı, 163

Program Haklar, 163

Program Hüküm, 160

Program-Hürriyetler, 163

Prohibition of Abuse of Rights, 303

Prohibition, 73

Protecteur naturel des droits de l’homme, 227

Protection ‘aspectuelle’, 181

Protection des droits de l’homme par l’initiative privée, 456

Protection des droits et libertés, 441

Protection internationale, 442

Protection interne, 442

Protection juridictionnelle, 449

Protection nationale des droits de l’homme, 475

Provedor de justica, 447

Pseudonymes, 519

Public Order, 230

Publications de Cour européenne des droits de l’homme, 504

Publications of the European Court of Human, 504

Pufendorf, 133

Pureté, 34

Quasi judiciaire, 520

Quasi-Judicial, 520

Quatrième instance, 529

Quotiens Dubia Interpretatio Libertatis Est, Secundum Libertatem Respondendum Erit, 149

Ratione Loci Bağdaşmazlık, 525

Ratione Materiae Bağdaşmazlık, 526

Ratione Personae Bağdaşmazlık, 523, 524, 525

Ratione Temporis Bağdaşmazlık, 525

Raye l’affaire du rôle, 537

Récépissé, 203

Recevabilité, 535

Rechtsmissbrauchs, 304

Reciprocité, 477

Reciprocity, 482, 502

Recognition, 165

Recours effectif, 512

Recours gracieux, 445

Recours hiérarchique, 445

Recta ratio, 236

Recueil de textes, 4

Recueil des arrêts et décisions (de la Cour européenne des droits de l’homme), 504

Recueil des décisions de la Commission européenne des droits de l’homme, 505

Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, 8

Recueil des traités des Nations unies, 487

Redde Caesari Quae Sunt Caesaris, 128

Redress, 521

Referral to the Grand Chamber, 541

Régime préventif, 198

Régime répressif, 192

Règlement amiable, 537

Regulations, 117

Religion civile, 59

Religion des droits de l’homme, 59

Religion séculière, 59

Renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, 541

Reopening of the Procedings, 543

Réouverture de procédure, 543

Réparation, 521

Reports of Judgments and Decisions (of the European Court of Human Rights), 504

Reports of Judgments and Decisions / Recueil des Arrêts et Décisions, 504

Request For Re-Examination of the Case, 541

Requête abusive, 521

Requête manifestement chicanière ou dépourvue de tout enjeu réel, 522

Requêtes İndividuelles, 503

Requêtes inter-étatiques, 501

Res judicata, 483

Réserve, 477

Reserve, 482

Resmî Gazete, 3

Resmî Görevlileri Tarafından, 524

Resmî Kaynaklar, 3

Restitutio in integrum, 543

Restitution, 543

Restriction, 209, 211

Reviews, 13

Right of self-determination, 183

Right to Be Forgotten, 162

Right to Development, 158

Right to Environment, 158

Right to Indigenous Peoples, 158

Right to Natural Resources, 158

Right to Participation in Cultural Heritage, 158

Right, 66

Rights Holders, 175

Rights to Intergenerational Equity And Sustainability, 158

Rivero, 18, 64, 92, 104

Rivers, 31

Robert, 18, 20, 57

Robinson Parabolü, 70

Rocco, 82

Roma, 125

Rousseau, 224

Ruh, 362, 363

Ruhsat, 198

Sabuncu, 364

Sacrificium intellectus, 355

Saf Hukukî Yaklaşım, 34

Saflık, 34

Sağlam, 32, 209, 210, 216, 241, 258, 280, 344, 354, 355, 359, 367, 370, 371, 375, 382, 399, 419

Sahipler, 175

Salazar Portekiz’i, 82

Saldırıya Son Verilmesi Davası, 454

Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 9

Sanctus Paulus, 130

Sans formalisme excessif, 515

Sarih İzin Kararları, 201

Satisfaction équitable, 536

Satisfactory execution, 545

Savaş Hâli, 245, 432

Savaş, Seferberlik, Sıkıyönetim veya Olağanüstü Hâllerden Biri Mevcut Olmalıdır, 423

Savcı, 22

Savigny, 67

Savunma Hakkı, 483

Sayılmamış Hürriyetler, 171, 172

Schikaneverbot, 304

Schranken-Schranken, 224

Science-carrefour, 46

Sebep Bakımından Sınırlar, 431

Sebep, 229

Second-generation human rights, 157

Secundum Constitutionem (Anayasadan Kaynaklanan), 225

Secundum Constitutionem Düzenlenmesi, 169

Sécurité juridique, 516

Security of the Law, 516

Security, 73

Seçme, Seçilme ve Siyasî Faaliyette Bulunma Hakkı, 470

Seferber Edici, 98

Self-Executing, 477

Sendika Kurma Hakkı, 468

Seneca, 126

Separate Opinion, 538

Serbest Bölgeler Kanunu, 342, 386

Serbest Hareket Etme Gücü, 85

Serbestlik Sistemi, 191-198

Serbestlik Sisteminin İşleyiş Süreci, 193

Serçeler, 239

Serfler, 129

Série A: Arrêts et Décisions, 504

Série B: Mémoires, Plaidoiries et Documents, 504

Series A: Judgments and Decisions, 504

Series B: Pleadings, Oral Arguments and Documents, 504

Service of the Decision, 517

Services positives de l’etat, 153

Seyahat Hürriyeti, 155, 463

Sezar’ın Hakkını Sezar’a, Tanrının Hakkını Tanrıya Veriniz, 128

Sıfat (Nitelik, Attribute), 140

Sıfat-ı Ârıza, 141

Sıfat-ı Arızada Aslolan Ademdir, 140

Sıfat-ı Asliye, 141

Sıkıyönetim İlân Etme Yetkisini Yer Yönünden, 430

Sıkıyönetim, 245

Sınıflandırma (Genel Teori), 152-164

Sınıflandırma (Türkiye), 278-283

Sınır, Şart veya Kriter, 336

Sınırlama - Askıya Alma Ayrımı, 211

Sınırlama - Durdurma Ayrımı, 210

Sınırlama - Düzenleme Ayrımı, 209

Sınırlama - Sınırlılık Ayrımı, 211

Sınırlama (Restriction, Limitation) Kavramı, 209, 211

Sınırlama (Türkiye’de-Olağan Dönemlerde), 332-403

Sınırlama (Türkiye’de-Olağanüstü Hâllerde), 404-440

Sınırlama Anayasada Belirtilen Sebeplere Dayanmalıdır, 345

Sınırlama Belli Sebeplere, 229

Sınırlama Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri, 383

Sınırlama İhtiyacı, 207

Sınırlama Kanunla Yapılmalıdır, 342

Sınırlama Kavramı Tanımı, 209-211, 417

Sınırlama Öngörüldüğü Amaç Dışında Kullanılmamalıdır, 402

Sınırlama Sadece Kanunla Yapılmalıdır, 224

Sınırlama Sebebi Belirtilmemiş Olan Temel Hak ve Hürriyetler Sınırlanabilir, 349

Sınırlama Sebebi Kavramı, 346

Sınırlama Sebebine Dayanma Zorunluluğu, 348

Sınırlama Sebepleri Numerus Clausus Olarak Sayılmıştır, 351

Sınırlama Sebepleri, 346-360

Sınırlama Sebeplerinin Hiç Belirtilmemesi, 233

Sınırlama Sebeplerinin Hukukî Niteliği, 348

Sınırlama Sebeplerinin İnhisarîliği, 351

Sınırlama Yetkisi, 222

Sınırlamanın Amacı, 376

Sınırlamanın Aracı, 376

Sınırlamanın Sınırları, 224, 334

Sınırlandırarak (Numerus Clausus) Sayma, 172

Sınırlandırmanın Sınırları, 224

Sınırlar (Genel Teori), 207-248

Sınırlı Bir Şekilde Tanıma, 330

Sınırlılık, 212-219

Sırf Başkasını Zarar Verme Kastıyla Kullanım, 306

Siège -De, 245

Sigara İçenlere Mahsus Alan Ayrılması, 258

Sigara İçilmesinin Yasaklanması, 258

Sigara İçmeme Hürriyeti, 261

Sigara Yasağı Kararı, 360

Sigara, 240

Signification de la décision, 517

Single-Judge Formations, 500

Single-judge, 533

Sistemler, 195-206

Situation Continue, 518

Sivil Din, 59

Siyak ve Sibak Kuralı, 300

Siyasal Haklar, 105

Siyasî Faaliyette Bulunma, 470

Siyasî Haklar ve Ödevler, 280, 470

Siyasî Haklar, 154

Siyasî Parti Kurma Hakkının Kötüye Kullanılması, 323

Siyasî Partilerin Amaçlarına İlişkin Yasaklar, 323

Siyasî Partilerin Faaliyetlerine İlişkin Yasaklar, 323

Siyasî Toplum, 132

Size Haram Olanlar Ayrı Ayrı Açıklanmıştı, 149

Social Contract, 133

Social Contract, 133

Social Rights, 154

Société civile, 132

Sociology of Human Rights, 26

Sofokles, 179

Some degree of flexibility, 515

Somut Anayasal Sınırlar - Soyut Anayasal Sınır, 330

Son Sunuşları, 538

Sonuç yükümlülüğü (obligation de résultat, 544

Sosyal Haklar Doktrini, 137

Sosyal Haklar, 105, 154

Sosyal Haklara İtirazlar, 154

Sosyal Hakların Yükümlüsü, 187, 298

Sosyal Sözleşme Hipotezi, 133

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler, 157, 279, 467

Sosyal ve Ekonomik Hakların KHK ile Düzenlenebilmesi, 344

Sosyalist Reich Partisi, 311

Sosyolojik Yaklaşım, 26

Sources de connaissance, 3, 108, 487

Sources de production, 107

Sources formelles du droit, 107

Sources matérielles du droit, 107

Sources of Knowledge, 108, 487

Sovyetler Birliği Anayasası, 81, 82

Soykırım Sözleşmesi, 484

Soysal, 285, 287, 290

Soyut Yasaklar, 330

Söz, 362

Sözleşme Hürriyeti, 468

Sözleşme, 468

Sözleşmeler, 487

Sözleşmesellik, 170

Spirutus legis, 362

Sprit of Law, 362

Stare Decisis İlkesi, 121

State of Emergency, 245

State of Nature, 132

State of Siege, 245

State of War, 245

Statement of Dissent, 538

Status Naturae, 132

Statute of the International Court of Justice, 479

Statute, Law, 112

Statutory Decrees, 112

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, m.38, 479

Stoacılar, 125

Stoicism, 125

Stopping, 211, 418

Stricto Sensu Kaynak, 107

Strike Out of the List, 537

Struck out of the list of cases, 521

Subjektiven Öffentlichen Rechte, 153

Subsidiaire, 512

Subsidiarity Principle, 512

Subsidiary Means, 480

Subsidiary Source, 485

Subsidiary, 512

Substance, 241, 394

Suç ve Cezalar Geçmişe Yürütülemez, 429

Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar, 467

Suç ve Kabahat Sayısının Artması, 195

Sudre, 159

Summa Theologica, 129, 130

Supervision of Execution, 544

Sûreté, 155

Suspensão, 211

Suspension, 211

Suspicion or conjecture, 509

Sübzidarite İlkesi, 512

Süjeler, 175, 292

Süpra-Pozitif İlkeler, 108

Süre (Avrupa İHS), 516-517

Süre (Türkiye’de), 451

Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı, 465

Süreli Yayın, 13

Sürenin Hesaplanması, 518

Sürenin Niteliği, 516

Süresi Altı Ayı Geçmemek Üzere, 431

Syncrétisme, 34, 35

Système de la déclaration préalable, 202

Şamil Hürriyet, 173, 282

Şartların Bağımsızlığı, 336, 337

Şartların Uygulanması Sırası, 338

Şartlı İzin, 200

Şiddet Olayları, 432

Şüphe veya Varsayımlar, 509

Tabiat Ana, 184

Tabiat Hâli Hipotezi, 132

Tabiî Afet, 432

Tabiî Hak Anlayışı, 284

Tabiî Hak Doktrini, 132

Tabiî Hal, 132

Tabiî Hukuk Akımı, 132

Tabiî Hukuk Anlayışı, 88

Tabiî Kanun (Lex Naturalis), 130

Tabiî Kaynak Hakları, 158

Tahdidi Sayma, 146

Tahdidî, 146

Tahsisüşşey Bizzikr, 342

Takdir Yetkisi, 200

Takdirî İzin, 200

Takma İsim, 519

Tam İnsan (Homme total), 139

Tam Yargı Davası, 453

Tanıma Çeşitleri, 166

Tanıma, 165-174

Tanör, 285, 290, 330, 420

Tarihî Açı, 24

Tarihî Yaklaşım, 24

Tarihsel ve Düşünsel Gelişim, 124-239

Tasarrufta Bulunma (Abusus), 68

Tasnif (Genel Teori), 152-164

Tasnif (Türkiye), 278-283

Taşınabilirlik, 373

Tatlı Hürriyet (Douce liberté), 195

Tazmin, 521

Tazminat, 539

Tazminatın Ödenmesi, 543

TBMM Dilekçe Komisyonu, 448

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, 444

TCK, m.301’de, 196

Teachings of the Most Highly Qualified Publicists of the Various Nations, 487

Tecavüzün Ref’i, 454

Tehlikeli Salgın Hastalıklar, 432

Tek Hâkim, 533

Tek Hâkimin Yapacağı Kabul Edilebilirlik İncelemesi, 533

Tek Hâkimlik Birimler, 500

Tek Taraflı Deklarasyon Usûlüyle Kayıttan Düşürme Kararı, 537

Tek Yargıçlı Düzen, 500

Tekerrür Halinde Üç Kat Ceza, 375

Tekrar İncelenmesi İstemi, 541

Temel Hak ve Hürriyetler Terimi, 95, 274, 277

Temel Hak ve Hürriyetlere İlişkin Milletlerarası Andlaşmaların Değeri, 115

Temel Haklar (Die Grundrecht), 96

Temel Haklar ve Ödevler Terimi, 277

Temel Haklar, 94

Temel Hakların Çarpışması, 250

Temel Hakların Çatışması, 249-265

Temel Hakların Düşürülmesi, 309

Temel Hakların Üçüncü Kişiler Üzerindeki Etkisi, 190

Temel Hürriyetler Hukuku, 19

Temel Hürriyetler, 95

Temel Ödevler, 76

Temel Özgürlükler Hukuku, 18

Temel Tercihler, 284

Temelden Açıkça Yoksun Olma Hâlleri, 529

Temellik Kriteri, 94, 96

Temsilciler, 133

Tereddüt Nedir, 148

Terminoloji Sorunu, 405

Tertium Non Datur, 75

Teşriî Başvuru Yoluyla Hak ve Hürriyetlerin Korunması, 443-445

Teşriî Başvuru Yoluyla Korumanın Yetersizliği, 445

Tezcan, 22

The European Convention on Human Rights, 491-547

Théorie générale des droits de l’homme, 30

Théorie générale, 30

Third Party Effect of Fundamental Rights, 190

Third party, 190

Third-Generation Human Rights, 158

Thomas Aquinas, 129-130

Thomisme, 129

Three sub-principles of the principle of proportionality, 237

Ticaret Hukuku, 54

Titulaires, 175

Tocqueville, 291

TO-KAT, 15

Tomizm, 129

Topbaş, 180

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı, 202, 465

Toplu İş Sözleşmesi, 469

Toplumun Huzuru, 286, 287, 288

Totaliter ve Otoriter Rejimlerde Hak ve Ödev İlişkisi, 81

Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empeché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas, 150

Tout ce qui n'est pas défendu par la loi, 66

Tout Court Kaynak, 107, 108

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, 150

Travaux préparatoires, 376

Tribunal de Orden Público, 34

Tüketici Liste, 147

Tüketici Sayma, 172

Tüketilmesi Gereken İç Hukuk Yolları Nelerdir, 512

Tüketilmesi Gereken İç Hukuk Yolunun Olması Durumunda Sürenin Başlangıcı, 516

Tüketme Kuralından Muafiyet Durumları, 515

Türk Anayasa Mahkemesi İçtihatlarında Ölçülülük İlkesi, 380

Türk İnsan Hakları Hukuku Dogmatiği, 270

Türk İnsan Hakları Hukuku Dogmatiğinin Genel Kısmı, 269

Türk İnsan Hakları Hukuku Dogmatiğinin Özel Kısmı, 458

Türk Yargı Kararları, 5

Türk, 95

Türk=Vatandaş, 294

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 446

Türkiye’de Bilgi Edinme Başvurusu, 445

Türkiye’de Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 317

Türkiye’de İsimlendirme Meselesi, 21

Tütün Ürünlerinin Yasaklanması, 376

Tüzel Kişiler, 181

Tüzükler, 117

U.S.: United States Reports, 8

Ulusal Azınlıklara Mensup Kişiler, 183

Ulusal İnsan Hakları Hukuku, 475

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, 479

Uluslararası Adalet Divanı, 489, 499

Uluslararası Andlaşma ve Sözleşmeler ile Tanıma, 170

Uluslararası Andlaşmalar, 114, 481

Uluslararası Belgelerde Hak ve Ödev İlişkisi, 78

Uluslararası Hukuk ile İlişkisi, 46

Uluslararası Hukuk, 474-490

Uluslararası Hukuk Yolları, 442

Uluslararası Hukuktan Doğan Yükümlülükler, 245

Uluslararası Hukukun Genel Olarak Kabul Edilen Prensipleri, 511

Uluslararası Hukukun Kaynakları, 479

Uluslararası Hükümet Dışı Kuruluşlar, 457

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, 474

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, 474-490

Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Asıl Kaynakları, 481

Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Bilgi Kaynakları, 487

Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Yardımcı Kaynakları, 485

Uluslararası Koruma, 456

Uluslararası Merci, 520

Uluslararası Soruşturma ve Çözüm Mercii, 520

Uluslararası Teamül, 482

Uluslararası Temel İnsan Hakları Belgeleri, 488

Unanimous Vote, 535, 538

Unanimously, 538

Unbestimmter Rechtsbegriff, 231

Une certaine souplesse, 515

Unenumerated Liberties, 172

Union européenne, 495

Union Européenne, 495

Unité de la constitution, 253

United Nations Charter, 480

United States Supreme Court, 8

Universal Declaration of Human Right, 495

Universalité des droits de l’homme, 86

Unmittelbare drittwirkung, 190

Unsubstantiated Complaints, 530

Unutulma Hakkı, 162

Unwritten Source, 119

Unwritten Sources, 482

Usage d’un langage abusif, 522

Usus, 68

Utilidad Públic, 231

Utilita` Generale, 231

Uygun, 381

Uyuşum İlkesi, 258

Uzay Antlaşması, 158

Uzaylıların Hakları, 184

Uzlaştırma Konusunda Kanun Koyucunun Takdir Yetkisi, 259

Üç Alt İlkenin Uygulama Sırası, 375

Üç Hâkimlik Komiteler, 500

Üç Kuşak Arasında Farklar, 160

Üç Kuşak Haklar Ayrımının Eleştirisi, 160

Üç Kuşak Haklar, 156

Üçüncü Durumun İmkânsızlığı, 75

Üçüncü Kişi, 190

Üçüncü Kişiler Üzerinde Doğrudan Etki, 190

Üçüncü Kişiler Üzerinde Dolaylı Etki, 190

Üçüncü Kuşak Haklar, 158-160

Ünal, 23

Üreten Kaynaklar, 107

Üst Akıldan Emir Almak, 197

V. (Versus), 503

Vahim Şiddet Hareketleri, 432

Vasak, 83, 156

Vatan Haini Olmak, 197

Vatan Hizmeti Hakkı, 471

Vatan Hizmeti Ödevi, 76

Vatan Hizmeti, 77

Vatandaş Hakları - İnsan Hakları Karşılaştırması, 104

Vatandaş Hakları, 104

Vatandaşlar, 176, 293

Vatandaşlık Eğitimi, 57

Vatandaşlık Hakkı, 470

Vatandaşlık İçin Sahte Evlilik Yapmak, 305

Vattel, 134

Ve Kad Fassale Lekum Mâ Harrame Aleykum, 149

Vecibe, 74, 75

Vedel, 56

Verba Generalia, 345

Verba Specialia, 345

Verfassungsbeschwerde, 450

Vergi Hukuku ile İlişkisi, 53

Vergi Ödevi, 471

Vergi Ödevi, 76

Verhaeltnismaessige Zuordnung, 258

Verhaeltnismaessigkeit Im Engeren Sine, 239

Verilmiş Yetkiler (Compétences attribuées), 151

Versus, 503

Vertical Effect, 189

Vesayet Başvurusu Yolu, 445

Vicdan Sorunu, 59

Vicdan, Dinî İnanç ve Kanaat Hürriyetine, 463

Victim, 508

Victime directe, 508

Victime dite ‘potentielle’, 508

Victime indirecte, 509

Victime, 508

Vienna Convention on the Law of Treaties, 484

Violation de l’obligation de confidentialité du règlement amiable, 522

Violation, 409

Violations continues, 526

Vize, 198

Voie de recours administratif, 445

Volksanwaltschaft, 447

Vote unanime, 535, 538

Web of Science, 16

Weimar Cumhuriyeti, 314

Wesensgehalt, 241, 394

Wesensgehaltsgarantie, 241

WestLaw, 4, 16

Will theory, 67

Without Excessive Formalism, 508

Wohle Der Allgemeinheit, 231

Wolff, 133

Written Observations, 536

Written Sources, 110, 481

Yabancı (Metek), 127

Yabancı Dergiler, 14

Yabancı Yargı Kararları, 8

Yabancılar İçin Sınırlandırılması, 244

Yabancılar İçin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılmasında, 295

Yabancılar, 176

Yabancıların Durumu-Türkiye’de, 295

Yaklaşım (Türkiye), 284-291

Yaklaşım Biçimleri, 24

Yamuna, 184

Yararlanan Kişiler, 292

Yararlananlar (Bénéficiaires), 175, 192

Yararlanma (Fructus), 68

Yaratıcı Kaynakları, 479

Yardım Etme Gibi Genel Bir Yükümlülüğü, 299

Yardım Etme, 18

Yardımcı Kaynak (Uluslararası Hukukta), 485-487

Yardımcı Kaynaklar (İç Hukukta), 120

Yardımcı Vasıta, 480, 485

Yargı Bağımsızlığının Önemi, 196

Yargı Kararlarıdır, 5

Yargı Yetkisi AİHM 11 Nolu Protokol Öncesi, 498

Yargı Yoluyla Korunmasında Yargısal Güvencelerin Önemi, 455

Yargılanmanın Yenilenmesi Yoluyla Davanın Tekrar Görülmesi, 543

Yargısal Başvuru (Dava) Yoluyla Hak ve Hürriyetlerin Korunması, 449

Yargısal Güvenceler, 455

Yargısal Kararlar (Yardımcı Kaynak), 121, 486

Yargısal Koruma, 449

Yargısal, 520

Yargısal-Benzeri, 520

Yarışan Oy, 538

Yarışma, 249

Yasak (Suç) Sayısı, 194

Yasak Karinesi, 145

Yasaklanmamış Her Fiil Serbesttir, 146

Yasaklar Dar Yorumlanmalıdır, 196

Yasama Organına Karşı Koruma, 443

Yaşama Hakkı, 429, 438

Yatay Etki, 189

Yaya Olarak Seyahat Hürriyeti, 262

Yayın Hakkı, 465

Yayın İlkelerine Aykırı Yayın, 374

Yazılı Açıklamalar, 536

Yazılı Kaynaklar, 110, 481

Yazısız Kaynaklar, 119, 482

Yedi Hakimlik Daireler, 500

Yeni Haklar, 158

Yeni İnsan Hakları, 158

Yeni Olaylar, 519

Yer Bakımından (Ratione Loci) Bağdaşmazlık, 525

Yer Bakımından (Ratione Loci) Sınırlı, 412

Yer Unsuru İtibarıyla Sınırlı, 248

Yerine Getirmenin Bakanlar Komitesi Tarafından Gözetimi (Denetlenmesi), 544

Yerine Getirmenin Denetlenmesi, 543

Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti, 463

Yerli Hakların Korunması, 158

Yeterli Açıklıkta, 228

Yetim Maaşı Almak İçin Boşanmak, 305

Yetki Karinesi, 145

Yetki Saptırması, 403

Yetkiler Dar Yorumlanır, 151

Yetkiler Dar, Haklar Geniş, 149

Yönetmelikler, 117

Yöntem Bağdaştırmacılığı, 34

Yurttaş Hakları, 104

Yurttaşlık Bilgisi, 57

Yurttaşlık Eğitimine Katkı, 57

Yurttaşlık Hakları, 103

Yüksek İzlenme Saatleri, 228

Yüksek Mahkemelerin Danışma Görüşü Başvurusu, 542

Yükümlüler (Genel), 175-190

Yükümlüler (Türkiye), 292-300

Yürütme Organına (İdareye) Karşı Koruma, 443

Yüzbaşıoğlu, 420

Zahirî Çatışma, 252

Zaman Bakımından (Ratione Temporis) Bağdaşmazlık, 525

Zaman Bakımından Sınırlar, 431

Zarar, 539

Zaruret Hâli Teorisi, 244

Zecir, 64

Zenon, 12

Zımnî İzin Kararları, 201

Zımnî İzin, 201

Zımnî Ret Kararı, 201

Zimnî Kabûl Kararı, 201

Zorla Çalıştırma Yasağı, 460

Zorlama Yokluğu, 64

Zorlayıcı Bir Toplumsal İhtiyaç, 392

Zorlayıcı Sosyal İhtiyaç, 392

Zorunlu Bir Sosyal İhtiyaç, 392

Zorunlu Din Dersi, 45

Zorunluluk Unsuru, 74

 


Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku (Bursa, Ekin, 1. Baskı, Temmuz 2017, XXIV+568 s.) isimli kitabın ayrıntılı dizinidir.


 

(c)  10 Ağustos 2017, Kemal Gözler

Bu Sayfa:  http://www.anayasa.gen.tr/ihh.html

 Ana Sayfa: http://www.anayasa.gen.tr

Editör: Kemal Gözler  

E-mail: kgozler[at]hotmail.com

https://twitter.com/k_gozler 

İlk Konuluş Tarihi: 10 Ağustos 2017

 

Tweet