TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]


Kemal Gözler, "Monografiler", www.anayasa.gen.tr/monografiler.htm. (15 Mayıs 2004).


 

 

 

Monografİler

Kemal Gözler

 

Anayasa hukukunu bütünüyle inceleyen sistematik eserlerin aksine, monografiler bu hukuk dalındaki sadece bir konuyu derinlemesine inceler. Bu tür eserler, inceledikleri konunun ince ayrıntılarına kadar iner. Yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, eskiden mevcut olan doçentlik tezleri ve profesörlük takdim çalışmaları monografik nitelikte eserlerdir. Anayasa hukuku alanında yazılmış monografilerinin bir listesini yapmak mümkün değildir. Burada monografilere örnek olsun diye eski ve yeni sadece birkaç monografi zikrediyoruz:

Ergun Özbudun, Parlâmenter Rejimde Parlâmentonun Hükûmeti Murakabe Vasıtaları, Ankara, AÜHF Yayınları, 1962.

Tunçer Karamustafaoğlu, Yasama Meclislerini Fesih Hakkı, AÜHF Yayınları, 1982.

Mehmet Turhan, Hükûmet Sistemleri, Ankara, Gündoğan Yayınları, 2. Baskı, 1993.

Hasan Tunç, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Ankara, Yetkin Yayınları, 1997.

Nur Uluşahin, Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, Ankara, Yetkin Yayınları, 1999.

Yusuf Şevki Hakyemez, Militan Demokrasi Anlayışı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2000.

Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku  İncelemesi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001.

Serap Yazıcı, Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002.

Yüksel Metin, Ölçülülük İlkesi: Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Ankara, Seçkin Yayınları, 2002.

Şeref İba, Türkiye'de Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı, Ankara, Nobel, 2001.

Rauf Bozkurt ve Şeref İba, 100 Soruda Parlamento: Türk Parlamento Hukukuna Giriş, Ankara, Nobel Yayınları, 2004.

Erdal Onar, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Siyasal ve Yargısal Denetimi ve Yargısal Denetim Alanında Öncüler, Ankara, 2003.

Erdal Onar, İsrail'in Kendine Özgü Bir Hükümet Sisteminden Eskisine Geri Dönüşü, Ankara, 2003.

Merih Öden, Seçmenlerin Kişi Tercihi Açısından Seçim Sistemleri, Ankara, Yetkin Yayınları, 2003.

Merih Öden, Türk Anayasa Hukukunda Siyasi Partilerin Anayasaya Aykırı Eylemleri Nedeniyle Kapatılmaları, Ankara, Seçkin Yayınları, 2003.

O Korkut Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi, İstanbul Beta Yayınları, 2004.

 

 


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr