TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]


Kemal Gözler, "Genel Eserler", www.anayasa.gen.tr/geneleserler.htm. (İlk Konulma: 15 Mayıs 2004; Son Değişiklik: 30 Haziran 2005).


 

Genel Eserler

 

Kemal Gözler

 

I. TÜRKİYE

ALDIKAÇTI (Orhan), Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, İstanbul, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları, Dördüncü Baskı, 1982, 410 s.

ARMAĞAN (Servet), Türk Esas Teşkilât Hukuku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1979, 404 s.

ARSLAN (Zühtü), Anayasa Teorisi, Ankara, Seçkin yayınları, 2005, 295 s.

ATAR (Yavuz), Türk Anayasa Hukuku, Konya, Mimoza, İkinci Baskı, 2002, 418 s.

ARSEL (İlhan), Anayasa Hukuku: Demokrasi, Ankara, Doğuş Matbaacılık, 1964, 248 s.

ARSEL (İlhan), Türk Anayasa Hukukunun Umumî Esasları (Birinci Kitap: Cumhuriyetin Temel Kuruluşu), Ankara, Mars Matbaası, 1965, 471 s.

BAŞGİL (Ali Fuat), Esas Teşkilat Hukuku: Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Prensipleri (Cilt I, Fasikül I), İstanbul, Baha Matbaası, 1960, 272 s.

çağlar (Bakır), Anayasa Bilimi: Bir Çalışma Taslağı, İstanbul, BFS Yayınları, 1989, 332 s.

ÇAVUŞOĞLU (Naz) Anayasa Notları, İstanbul, Beta, 1997, 232 s.

DAL (Kemal), Türk Esas Teşkilât Hukuku, Ankara, Bilim Yayınları, İkinci Baskı, 1986, 304 s.

ERDOĞAN (Mustafa), Anayasal Demokrasi, Ankara, Siyasal Kitabevi, Altıncı Baskı, 2004, 380 s.

ERDOĞAN (Mustafa), Anayasa Hukuku, Ankara, Orion Yayınları, 2005, 320 s.

EROĞUL (Cem), Anatüzeye Giriş (“Anayasa Hukukuna Giriş”), Ankara, İmaj Yayıncılık, Onuncu Baskı, 2005, 394 s.

ESEN (Bülent), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1971, 156 s.

ESEN (Bülent Nuri), Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1970, 616 s.

GİRİTLİ (İsmet) ve SARMAŞIK (Jale), Anayasa Hukuku, İstanbul, Der Yayınları, 1998, 244 s.

GÖREN (Zafer), Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir, Barış Yayınları - Fakülteler Kitabevi, 1997, 558 s.

GÖZLER (Kemal), Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Yedinci Baskı, 2006, 384 s.

GÖZLER (Kemal), Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001, 1071 s.

GÖZLER (Kemal), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Üçüncü Baskı, 2005, 432 s.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), Anayasa Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, Altıncı Baskı, 1998, 433 s.

KABOĞLU (İbrahim Ö.), Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2. Baskı, 2005, 421 s.   

KubalI (Hüseyin Nail), Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1971, 533 s. (Eski baskılar: Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, İstanbul, 1943; Devlet Ana Hukuku Dersleri, İstanbul, 1946; Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Siyasî Rejimler, İstanbul, 1965).

Kürkçüer, (Orhan Melih), Esas Teşkilât Hukuku, Ankara, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi, Üçüncü Baskı, 1966, 240 s.

ÖZÇELİK (Selçuk), Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, Birinci Cilt: Umumî Esaslar, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982, 325 s.

ÖZÇELİK (Selçuk), Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, İkinci Cilt: Türkiye’nin Siyasî rejimi ve Müesseseleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1976, 305 s.

RUMPF (Christian), Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995, 201 s.

SABUNCU (Yavuz), Anayasaya Giriş, Ankara, İmaj Yayıncılık, Onuncu Baskı, 2004, 360 s.

Soysal (Mümtaz), Anayasaya Giriş, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1969, 293 s.

Soysal (Mümtaz), 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, Gerçek Yayınevi, Onbirinci Baskı, 1997, 281 s.

TANÖR (Bülent) ve YÜZBAŞIOĞLU (Necmi), 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, Dördüncü Baskı, 2004, 520 s.

TANİLLİ (Server), Devlet ve Demokrasi: Anayasa Hukukuna Giriş, İstanbul, Adam Yayınları, 2000, 653 s.

TEZİÇ (Erdoğan), Anayasa Hukuku, İstanbul, Beta, Dokuzuncu Baskı, 2004, 456 s.

TİKVEŞ (Özkan), Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 1982, 529 s.

TUNAYA (Tarık Zafer), Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İstanbul, Araştırma, Eğitim, Ekin Yayınları, Beşinci Baskı, 1982, 688 s.

TUNÇ (Hasan), Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 1999, 225 s.

TUNÇ (Hasan) ve BİLİR (Faruk), Anayasa Hukuku, Ankara, Gazi Kitabevi, 2005, 194 s.

TURHAN (Mehmet), Anayasal Devlet, Ankara, Naturel, Üçüncü Baskı, 2004, 262 s.

TÜZEL (Sadık), Anayasa Hukuku, İzmir, Ege Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi Yayınları, Üçüncü Baskı, 1969, 397 s.

Yayla (Yıldızhan), Anayasa Hukuku Ders Notları, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1985, 182 s.

- Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Yılda Bir Kez (Bu yayın Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıldönümü münasebetiyle yılda bir kere Nisan ayında düzenlenen sempozyumlarda sunulan bildiri metinlerini kapsamaktadır. Türk anayasa hukukunun önemli bir kaynağı hâline gelmiştir. En son 22’nci cildi yayınlanmıştır. Son ciltlere http://www.anayasa.gov.tr/ayargi.htm adresinden ulaşmak mümkündür).

- Bunlara şu üç “pratik çalışma” kitabını da eklemek gerekir:

TUNÇ (Tunç) ve BİLİR (Faruk), Anayasa Hukuku Uygulamaları, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, Üçüncü Baskı, 2005, 346 s.

ODER (Bertil Emrah) ve KANADOĞLU (O. Korkut), Aktif Öğrenme İçin Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, İstanbul, Beta Yayınları, 2001, 120 s.

TURHAN (Mehmet) ve GÜVEN (Serhat), Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Ankara, Naturel, 2005, 276 s.

 

II. FRANSA:

1950 Öncesi (Klasikler):

Barthélemy (Joseph) ve Duez (Paul), Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1933, 955 s (Tıpkı Basım: Economica, 1985; Collection "Les introuvables" des Editions Panthéon-Assas, 2004).

Carré de Malberg (Raymond), Contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey, 1922 (Tıpkı Basım: CNRS, 1962) (2 Cilt). (c.I: 837 s.; c.II, 638 s.)

Duguıt (Léon), Traité de droit constitutionnel, Paris, Ancienne librairie fontemoing, İkinci Baskı, 1921-1925 (5 Cilt). (c.III, Üçüncü Baskı, 1928, 856; c.IV, 1924, İkinci Baskı, 932 s.; c.V: İkinci Baskı, 1925, 703 s.)

Duguıt (Léon), Manuel de droit constitutionnel, Paris, Ancienne librairie fontemoing, E. de Boccard, dördüncü Baskı, 1923, 605 s.

Esmein (Adhémar), Eléments de droit constitutionnel français et comparé, (Henry Nézard Tarafından Gözden Geçirilmiş Sekizinci Baskı), Paris, Sirey, Cilt I, 1927, 648 s.; Cilt II, 1928, 725 s.

HaurIou (Maurice), Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, İkinci Baskı, 1929, (Tıpkı Basım: C.N.R.S., Paris, 1965), 759 s.

LaferrIère (Julien), Manuel de droit constitutionnel, Paris, Editions Domat-Montchrestien, İkinci Baskı, 1947, 1112 s.

Vedel (Georges), Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, (Tıpkı Basım, 1989, G. Carcasson ve O. Duhamel Tarafından Sunulan Tekrar Yayın, Dalloz, 2002), 616 s.

1950 Sonrası (Modern Eserler):

Ardant (Philippe), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, Onyedinci Baskı, 2005, 616 s.

Cadart (Jacques), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris Economica, Üçüncü Baskı, 1990, 2 Cilt.

Cadoux (Charles), Droit constitutionnel et institutions politiques, (Cilt I : Théorie générale des institutions politiques), Paris, Cujas, Dördüncü Baskı, 1995, 408 s.

CARCASSON (Guy), La Constitution, Paris. Seuil, Altıncı Baskı, 2004, 432 s.

CHAGNOLLAUD (Dominique), Droit constitutionnel contemporain: (Tome 1 : Théorie générale - Les régimes étrangers), Paris, Armand Colin, Dördüncü Baskı, 2004, 399 s.

CHAGNOLLAUD (Dominique), Droit constitutionnel contemporain (Tome 2: Le régime politique français), Armand Colin, Dördüncü Baskı, 2005, 443 s.

Chantebout (Bernard), Droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, Yirmiikinci Baskı (Ağustos 2005 Güncelleştirmesi), 2005, 594 s.

COHENDET (Marie-Anne), Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, İkinci Baskı, 2002, 406 s.

CONSTANTINESCO (Vlad) ve PIERRÉ-CAPS (Stéphane), Droit constitutionnel, Paris, Presses Universitaires de France, Themis droit public, 2004, 586 s.

Debbasch (Charles), PONTIER (Jean-Marie), BOURDON (Jacques) ve RICCI (Jean-Claude), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Economica, Dördüncü Baskı, 2001, 1033 s.

DUHAMEL (Olivier) Droit constitutionnel et politique, Paris, Seuil, 1994, 896 s.

Duverger (Maurice), Le système politique français, Paris, P.U.F., Yirmibirinci Baskı, 1996, 616 s.

Fabre (Michel Henry), Principes républicains de droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., Dördüncü Baskı, 1984, 515 s.

FAVOREU (Louis) et al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, Sekizinci Baskı, 2005, 941 s.

FRANCK (Claude), Droit constitutionnel, Paris, PUF, Coll. Themis, 2001, 512 s.

GIcquel (Jean) ve  GIcquel (Jean-Eric) Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, Yirminci Baskı, 2005, 709 s.

GUILLENCHMİDT (Michel de), Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Paris, Economica, 2004, 467 s.

Hamon (Francis) ve Troper (Michel), Droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., Yirmidokuzuncu Baskı, 2005, 896 s.

JacquE (Jean Paul), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, Coll. Mementos, Beşinci Baskı, 2003, 194 s.

Jeanneau (Benoît), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, Coll. Mementos, Sekizinci Baskı, 1991.

Leclercq (Claude), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Litec, Onuncu Baskı, 1999, 657 s.

Lavroff (Dmitri Georges), Le droit constitutionnel de la Ve République, Paris, Dalloz, Üçüncü Baskı, 1999, 1100 s.

MATHİEU (Bertrand) ve VERPEAUX (Michel), Droit constitutionnel, Paris, PUF, Coll. Droit fondamental, 2004, 928 s.

OLİVA (Eric), Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 4. Baskı, 2004, 420 s.

Pactet (Pierre) MELİN-SOURAMANİEN (Ferdinand), Institutions politiques-Droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, Yirmidördüncü Baskı, (Ağustos 2005 Güncelleştirmesi), 2005, 639 s.

PORTELLİ (Hugues), Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, Altıncı Baskı, 2005, 347 s.

Prélot (Marcel) ve Boulouis (Jean), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz, Onbirinci Baskı, 1990.

ROUSSEAU (Dominique) ve VIALA (Alexandre), Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2004, 480 s.

TurpIn (Dominique), Droit constitutionnel, Paris, P.U.F., Dördüncü Baskı, 2003, 767 s.

ZOLLER (Elisabeth), Droit constitutionnel, Paris, PUF, İkinci Baskı, 1999, 642 s.

Bunlara bir de sözlük eklemek gerekir: DUHAMEL (Olivier) ve MENY (Yves), (der.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, 1112 s.

 

III. A.B.D

BARRON (Jerome A.) ve DIENES (C. Thomas), Constitutional Law, St. Paul, MN, Thomson West, Beşinci Baskı, 2003, 632 s.

FİSHER (Louis), American Constitutional Law, Durham, N.C. Carolina Academic Press, Beşinci Baskı, 2003, 1172 s.

LOWİ (Theodore J.) et al. American Government: Power and Purpose, New York, W.W. Norton&Company, Sekizinci Baskı, 2004, 687 s.

Mason (Alpheus Thomas) ve STEPHENSON (Donald Grier), American Constitutional Law: Introductory Essays and Selected Cases, New Jersey, Prentice Hall, Onüçüncü Baskı, 2001, 725 s.

NOWAK (John), ROTUNDA (Ronald D.) ve NOWAK (John E.), Constitutional Law (Hornbook Series), St. Paul, Minn., West Publishing Co., Yedinci Baskı, 2004, 1652 s.

STEPHENS (Otis H.) SCHEB (John M.), American Constitutional Law, Belmont, CA, Wadsworth Publishing, Üçüncü Baskı, 2002, 960 s.

SHANOR (Charles), American Constitutional Law: Structure and Reconstruction; Cases, Notes and Problems, St. Paul, MN, Thomson-West, İkinci Baskı, 2003, 896 s.

MASSEY (Calvin R.), American Constitutional Law: Powers and Liberties, Gaithersburg, MD., Aspen LawPublishers, İkinci Baskı, 2005, 1280 s.

TRIBE (Laurence H.), American Constitutional Law, New York, Foundation Press, 2000, c.I, 1470 s.

WİLSON (James Q.) ve DİIULLİO (John J.), American Government: Institutions and Policies, Boston, New York, Houghton Mifflin Co., Dokuzuncu Baskı, 2004, 614+74 s.

 

IV. İNGİLTERE

ALLEN (Michael) ve THOMPSON (Brian), Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law, Oxford University Press, Sekizinci Baskı, 2005, 736 s.

BARENDT (Eric) Introduction to Constitutional Law, Oxford, Oxford University Press, 1998, 214 s.

BARNETT (Hilaire A.), Constitutional and Administrative Law, London, Cavendish Publishing Ltd., Beşinci Baskı, 2004, 870 s.

BRADLEY (Anthony W.)  ve EWİNG (Keith D.), Constitutional and Administrative Law, London, Longman,  Onüçüncü Baskı, 2002, 960 p.

De Smıth (S.A.) ve Brazier (Rodney), Constitutional and Administrative Law, London, Penguin Books, Altıncı Baskı, 1989, 756 s.

HOOD PHİLLİPS (Owen) ve JACKSON (Paul), Constitutional and Administrative Law, London, Sweet & Maxwell, Sekizinci Baskı, 1997, 984 s.

Punnet (R.M.), British Government and Politics, Cambridge, Gower Publishing Company, Dördüncü Baskı, 1985, 557 s.

YARDLEY (D.C.M.), Introduction to Constitutional and Administrative Law, London, LexisNexis UK, 1995, 224 p.

 

V. BELÇİKA

WIgny (Pierre), Droit constitutionnel: principes et droit positif, Bruxelles, Bruylant, 1952,  2 Cilt, 947 s.

Delpérée (Francis), Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2000, 1050 s.

Delpérée (Francis), Le système constitutionnel de la Belgique, Buruxelles, Larcier, 1999, 342 s.

UYTTENDAELE (Marc), Precis de droit constitutionnel belge, Bruxelles, Emile Bruylant, 2001, 986 s.

 

VI. İSVİÇRE

Aubert (Jean-François), Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, Editions Ides et Calendes, 1967.

THÜRER (Daniel), AUBERT (Jean-François) ve MÜLLER (Jörg Paul) (Ed.), Verfassungsrecht der Schweiz: Droit constitutionnel suisse, Zürih, Schulthess Verlag, 2001.

AUER (Andreas), MALINVERNI (Giorgio) ve HOTTELIER (Michel), Droit constitutionnel suisse, Berne, Staemfli Editions SA 2000, (c.I: L’Etat; c.II: Les droits fondamentaux)

 

VII. İTALYA

BİSCARETTİ Dİ RUFFİA (Paolo), Diritto costituzionale, Napoli, Jovene Editore, Onbeşinci Baskı, 1989.

 

VIII. KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKU

Cappelletti (Mauro) ve Cohen (William), Comparative Constitutional Law, Indianapolis, New York, The Bobbs-Merril Company, 1979, 628 s.

CORRADO (Michael Louis), Comparative constitutional law: Cases and Materials, Carolina Academic Press 2005, 243 s.

GREWE (Constance) ve RUİZ FABRİ (Hélène), Droit constitutionnels européens, Paris, PUF, 1995, 661 s.

JACKSON (Vicki C.) ve TUSHNET (Mark), Comparative Constitutional Law, New York, Foundation Press, 1999, 1507 s.

ROSENFELD (Michel), SAJO (Andras), BAER (Susanne) ve DORSEN (Norman) (Eds.), Comparative Constitutionalism; Cases and Materials, St. Paul, MN, Thomson-West, 2003, 1383 s.   

VERGOTTİNİ (Giuseppe de), Diritto constituzionale comparato, Padova, CEDAM, 1999, 1091 s.

IX. KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKA VE DEVLET SİSTEMLERİ

ALMOND (Gabriel A.), POWELL (G. Bingham), DALTON Russel J.) ve STROM (Kaare), Comparative Politics Today: A World View, Update, Pearson Longman, Sekizinci Baskı, 2003, 832 s.

BLONDEL (Jean), Comparative Government, London, New York, Prentice Hall, İkinci Baskı, 1995, 418 s.

CHARLTON (Roger), Comparative Government, London, Logman, 1986, 204 s.

CURTİS (Michael) (ed.), Introduction to Comparative Government, New York, Harper Collins, Üçüncü Baskı, 1993, 639 s.; Longman, Beşinci Baskı, 2002, 640 s.

GUCHET (Y.) (Der.), Les systèmes politiques des pays de l’Union européenne, Paris, A. Colin, 1994.

HAGUE (Rod), HARROP (Martin) ve BRESLİN (Shaun), Comparative Government and Politics: An Introduction, Houndmilles, Palgrave Macmillan Press, Dördüncü Baskı, 2001, 336 s. 

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2004-2005. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler@hotmail.com adresine başvurunuz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı Kanun ve 3.3.2004 tarih ve 5101 sayılı Kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis cezası veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla veya  zararın ağırlığı dikkate alınarak bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu çalışmadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı Kanun ve 3.3.2004 tarih ve 5101 sayılı Kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla veya  zararın ağırlığı dikkate alınarak bunların her ikisiyle birdencezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu çalışmaya şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Kemal Gözler,  “Genel Eserler", www.anayasa.gen.tr/geneleserler.htm; (erişim tarihi)


Son Değişiklik: 3 Şubat 2006
Editör: Kemal Gözler

kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr