TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI LİSTESİ

(1985-2005 Yılları Arasında Resmi Gazetede Yayınlanan Anayasa Mahkemesi Kararlarının Listesidir)

 

Kaynak: Resmi Gazete:  http://rega.basbakanlik.gov.tr  

Aşağıdaki liste Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr  nin "fihrist" kısmına tıklayarak (http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI" seçilip arama yaptırılarak oluşturulmuştur. 16 Eylül 2005.  Listeyi güncelleştirmek için aynı yolu izleyebilirsiniz.

RG Tarihi sütunundaki linklere tıklayarak kararın RG de yayınlanan metnine ulaşabilirsiniz. (2000 yılından önceki linkler çalışmamaktadır).


Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


 
          Anayasa Mahkemesi kararlarına daha basit ve hızlı olarak http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/IPTITRZ.htm adesinden ulaşılabilir.

 

 
Kanun Karar
 
No

Konusu

R. G.Tarihi

R. G.Sayısı

1985/16   Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun`un 2 ve 3. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1985/2   05.12.1985   18949  
1985/17   Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddeasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar.   05.12.1985   18949  
1985/22   Hususî İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler için Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair 3179 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 4357 Sayılı Kanun`un 1 ve 2. Maddelerinin Anayasa`ya Aykırı Oduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1985/7   21.01.1986   18995  
1985/23   Köy Kanunu`nun 74`üncü Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair 3175 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Oluğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1985/5   21.01.1986   18995  
1986/1   Sayıştayda Açık Bulunan Üyelikler için Yapılan Seçimin Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1986/2   16.04.1986   19080  
1986/2   Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 427. Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1985/23   16.04.1986   19080  
1986/5   Bankalar Kanunu`nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 28 Sayılı KHK ile Bankalar Hakkında 70 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanunun 69. Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Bir İbarenin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E.No: 1985/16   09.05.1986   19102  
1986/6   Bankalar Kanunu`nun 69. Maddesinde Yer Alan Bir İbarenin Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1985/17   09.05.1986   19102  
1986/9   İcra ve İflas Kanunu`na 3222 Sayılı Kanunun 44. Maddesiyle Eklenen 353/a Maddesi Hükmünün Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E.No: 1985/32   09.05.1986   19102  
1986/11   Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 27. Maddesine 3217 Sayılı Yasanın 4. Maddesiyle Eklenen Dördüncü Fıkradaki Bir İbarenin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1985/31   09.05.1986   19102  
1986/7   Bankalar Kanunu`nun 69. Maddesinde Yer Alan Bir İbarenin Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No:18   09.05.1986   19102  
1986/10   Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun`un Anayasa`nın 14 ve 87. Maddesine Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1985/30   15.05.1986   19108  
1986/8   Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun`un 2249 Sayılı Kanunla Değiştirilen 13. Maddesi İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1985/25   05.06.1986   19128  
1986/12   Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun`un 2248 Sayılı Kanun`un 25. Maddesi ile Değiştirilen 25. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1986/6   05.06.1986   19128  
1986/4   Kıyı Kanunu`nun Bazı Maddelerinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1985/1   10.07.1986   19160  
1986/15   Gayrımenkul Kiraları Hakkında 6570 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 3151 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1986/3   10.12.1986   19307  
1986/16   Gayrımenkul Kiraları Hakkında 6570 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 3151 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1986/7   10.12.1986   19307  
1986/17   Gayrımenkul Kiraları Hakkında 6570 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 3151 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1986/8   10.12.1986   19307  
1986/18   Gayrımenkul Kiraları Hakkında 6570 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 3151 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1986/9   10.12.1986   19307  
1986/19   Gayrımenkul Kiraları Hakkında 6570 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 3151 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1986/10   10.12.1986   19307  
1986/22   Gayrımenkul Kiraları Hakkında 6570 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 3151 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1986/33   10.12.1986   19307  
1986/24   2644 Sayılı Tapu Kanunu ile 35 inci Maddesi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair 3278 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1986/18   31.01.1987   19358  
1986/26   Türk Ceza Kanunu`nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 3255 Sayılı Kanunun 1 ve 2. Maddeleriyle Değiştirilen 175 ve 176. Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1986/11   22.02.1987   19380  
1986/23   Serbest Bölgeler Kanunu`nun (3218 Sayılı) Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 198521   14.03.1987   19400  
1986/30   Maden Kanunu`nun (3213 Sayılı) Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1985/20   15.03.1987   19401  
1986/29   İmar Kanunu`nun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırılığı Gerekçesiyle İptaline İlişkin Karar. E. No: 1985/11   18.04.1987   19435  
1986/28   Emekli Sandığı Kanunu`nda Değişiklik Yapan 10 Ek ve 15 Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1986/22   30.04.1987   19446  
1986/14   Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 3186 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline İlişkin Karar. E. No: 1985/9   17.05.1987   19463  
1987/3   Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu BAĞ-KUR`un 3165 Sayılı Kanun ile Değişik 63 üncü Maddesi İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1986/19   28.05.1987   19473  
1987/9   Belediye Gelirleri Kanunu`nun 97 inci Maddesine 3239 Sayılı Kanunun 125 inci Maddesiyle Eklenen "Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Yeraltı Suları" ile İlgili Bir İbarenin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1986/20   28.05.1987   19473  
1987/8   Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu`nun 94. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1986/24   28.05.1987   19473  
1987/2   Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu`nun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 1985/22   05.07.1987   19508  
1986/27   Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 3233 Sayılı Kanun`un Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1985/8   14.08.1987   19544  
1987/1   Milliyetçi Çalışma Partisi`ne İhtar İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1987/2   04.09.1987   19564  
1987/15   Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 175 inci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 3361 Sayılı Kanun"un 4. Madde İkinci Fıkrasının İptaline İlişkin İstemin Reddine Dair Karar. E. No: 1987/9 (11.09.1987 Tarih ve 19571 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   04.09.1987   19564  
1987/13   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 298 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 3330 ve 3270 Sayılı Kanunlarla Değişik Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1987/3   18.09.1987   19578  
1987/14   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 298 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 3330 ve 3270 Sayılı Kanunlarla Değişik Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1987/6   18.09.1987   19578  
1987/12   Siyasî Partiler Kanunu, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 3270 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1987/13   18.09.1987   19578  
1987/11   Siyasî Partiler Kanunu, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 3270 Sayılı Kanun`un Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1986/17   18.09.1987   19578  
1987/16   İmar ve Gecekondu Mevzuatna Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6782 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile 3290 ve Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 291 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerini Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1987/13   04.10.1987   19594  
1987/1   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 3268 Sayılı Yetki Kanunu`nun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu gerekçesi ile İptali İstemlerinin Reddine Dair Karar. E. No: 1986/15   04.10.1987   19594  
1987/27   Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında 3403 Sayılı Kanun`un Bazı Maddelerini Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1987/23   14.10.1987   19604  
1986/25   İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 2981 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Redine Dair Karar. E. No: 1986/16   31.10.1987   19358  
1987/6   Tanıtma Fonu Teşkili ile 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair 3230 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun`un Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1985/24   12.11.1987   19632  
1987/7   Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi, Vergi İadesi ve Harçlar Kanunları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 3239 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1986/5   12.11.1987   19632  
1987/4   Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu`nun 3266 Sayılı Kanunla Değişik Maddeleri ile Türk Ceza Kanunu`nun 3266 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1986/12   21.11.1987   19641  
1987/10   Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 3238 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptal İstemlerinin Reddine Dair Karar. E. No : 1986/1   21.11.1987   19641  
1987/2   Halk Partisi`nin Kuruluşunda Kanuna Karşı Hile Yapıldığı İddiasıyla Tüzel Kişilik Kazanmamış Olduğunun Tespiti İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1987/1 (Müteferrik) (30.12.1987 Tarih ve 19680 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   13.12.1987   19673  
1987/20   442 Sayılı Köy Kanununun 286 Sayılı Yasa ile Değişik 33. Maddesinin (a) Bendinde Bir İbarenin Anayasaya aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1987/4   23.12.1987   19673  
1987/21   442 Sayılı Köy Kanununun 286 Sayılı Yasa ile Değişik 41. Maddesinin İkinci Cümlesinde Bir İbarenin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1987/5   23.12.1987   19673  
1987/22   442 Sayılı Köy Kanununun 286 Sayılı Yasa ile Değişik 33. Maddesinin (a) Bendinde Bir İbarenin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1987/7   23.12.1987   19673  
1987/23   442 Sayılı Köy Kanununun 286 Sayılı Yasa ile Değişik 41. Maddesinin İkinci Cümlesinde Bir İbarenin İptal Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1987/8   23.12.1987   19673  
1987/24   442 Sayılı Köy Kanununun 286 Sayılı Yasa ile Değişik 41. Maddesinin İkinci Cümlesinde Bir İbarenin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1987/10   23.12.1987   19673  
1987/25   442 Sayılı Köy Kanununun 286 Sayılı Yasa ile Değişik 41. Maddesinin İkinci Cümlesinde Bir İbarenin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1987/15   23.12.1987   19673  
1988/50   Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 3395 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri İptal Edildiğinden Ayrıca Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar. E. No: 1988/56   08.01.1988   20043  
1987/1   Doğru Yol Partisinin Genel Merkezi ile 55 İl Teşkilatının 1983 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1984/3   02.02.1988   19713  
1987/18   Türk Kanunun Medenisinin 443. Maddesinin Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1987/1   29.03.1988   19769  
1987/31   Belediye Gelirlerinin 3239 Sayılı Kanunu`nun 89. Maddesinin (A) Fıkrasının Anayasaya Aykırı Oldğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1986/19   29.03.1988   19769  
1988/1   Yeni Doğuş Partisi`nin 1983 ve 1984 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar E. No: 1986/11   29.03.1988   19769  
1988/2   Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler Yapılmasına İlişkin Kanun ile Kurumlar Verisi, Vergi Usul ve Bankalar Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun`un 4 üncü Maddesi (c) Bendinin Anayasaya Aykırı Oldğu gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1987/11   29.03.1988   19769  
1988/27   Vergi Usul Kanununun 3239 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesi ile Değişik 112. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/7   26.12.1988   20031  
1988/28   Vergi Usul Kanununun 3239 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesiyle Değişik 112. Maddesinin Anayasaya Aykırı oluğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/9   26.12.1988   20031  
1988/29   Vergi Usul Kanununun 3239 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesiyle Değişik 112. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/16   26.12.1988   20031  
1988/25   Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 3386 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 197/21   08.01.1989   20043  
1988/49   Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Deşiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 3395 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri İptal Edildiğinden Ayrıca Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar. E. No: 1988/55   08.01.1989   20043  
1988/51   Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 3395 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri İptal Edildiğinden Ayrıca Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar. E. No: 1988/57   08.01.1989   20043  
1988/52   Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 3395 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri İptal Edildiğinden Ayrıca Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar. E. No: 1988/58   08.01.1989   20043  
1988/53   Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 3395 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri İptal Edildiğinden Ayrıca Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar. E. No: 1988/59   08.01.1989   20043  
1988/54   Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 3395 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri İptal Edildiğinden Ayrıca Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar. E. No: 1988/60   08.01.1989   20043  
1989/7   Kadastro Kanununun 45. Maddesinin 1, 3 ve 4. Fıkralarının Anayasaya Aykırı Oldğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/29   25.01.1989   20060  
1989/5   Belediye Kanunun 15 inci Maddesinin 58. Bendine Tevfikan 1580 Sayılı Belediye Kanununun 4 üncü Maddesi Son Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/3   05.02.1989   20071  
1989/6   Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmisene Dair 3395 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1989/2   15.02.1989   20081  
1989/4   İmar Kanunu ve Taşınmaz Davalarında Bazı Maddelerin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/3   03.05.1989   20157  
1989/7   Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 335 Sayılı KHK`nin 3347 Sayılı Yetki Kanunu Dışında Kaldığı Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1988/38   03.05.1989   20157  
1988/1   Sosyalist Parti`nin Kapatılması İstemi ile Açılan Davanın Reddine Dair Karar. E. No: 1988/1   16.05.1989   20167  
1989/4   Sosyal Demokrasi Partisi Genel Merkezi ile 67 İl Teşkilatının 1983 Malî Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1989/1   11.06.1989   20192  
1989/1   Bayrak Partisi`nin Anayasaya Aykırı Davrandığı İddiası ile Kapatılması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/1   22.06.1989   20203  
1989/10   Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 3446 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 2. Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1988/33   22.06.1989   20203  
1989/17   Kadastro Kanunu`nun Geçici 4. Maddesi 3 üncü Fıkrasındaki "Özel" İbaresinin Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/33   22.06.1989   20203  
1989/12   Yükseköğretim Kanunun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun`un 2. Maddesiyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu`na Eklenen Ek Madde 16`nın Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1989/1   05.07.1989   20216  
1988/55   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1988/5   25.07.1989   20232  
1988/56   Türk Ulaştırma Kamu İşverenleri Sendikası (TUTİS) ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) Arasında Toplu İş Sözleşmesinin Daha Önce E. No: 1988/5, K. No: 1988/55 Sayılı Kararla İptal Edildiğinden Bu Hususta Yeniden Karar Vermeye Yer Olmadığına Dair Karar. E. No: 1987/36   30.07.1989   20237  
1989/13   Kadasro Kanununun 45. Madde, 3. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1988/35   25.08.1989   20263  
1989/14   Kadasro Kanununun 45. Madde, 3. Fıkrasında Yer Alan Bir İbarenin Daha Önce İptal Edildiğinden Yeniden Karar Vermeye Yer Olmadığına Dair Karar. E. No: 1988/45   25.08.1989   20263  
1989/15   Kadasro Kanununun 45. Madde, 3. Fıkrasında Yer Alan Bir İbarenin Daha Önce İptal Edildiğinden Yeniden Karar Vermeye Yer Olmadığına Dair Karar. E. No: 1988/46   25.08.1989   20263  
1989/3   Halkçı Parti Genel Merkezi ile 67 İl Teşkilâtının 1983 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1984/7   25.08.1989   20263  
1989/5   Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Merkezi ile 8 İl ve İlçe Merkezlerinin 1983 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1984/5   22.09.1989   20290  
1989/6   Büyük Anadolu Partisi Genel Merkezi 1986 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1987/9   22.09.1989   20290  
1989/7   Büyük Anadolu Partisi Genel Merkezi 1987 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1988/7   22.09.1989   20290  
1989/24   Kadastro 3402 Sayılı Kanunu`nun Geçici 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının İlk Cümlesindeki Bir İbarenin Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/36   28.09.1989   20296  
1989/27   Avukatlık Kanununun 5. Maddesinin (a) Bazı Bentlerinin Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/50   04.10.1989   20302  
1989/28   İmar ve Gecekondu Kanununun Bazı Madde ve Hükümlerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1988/61   04.10.1989   20302  
1989/23   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında KHK`nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 347 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1989/4   08.10.1989   20306  
1989/25   Kadastro Kanununun 45. Maddesinin 3. Fıkrasında Yer Alan Bazı Hükümlerin, Anayasaya Aykırılığı Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1989/7   08.10.1989   20306  
1989/31   Kadastro Kanununun Geçici 4. Maddesinin 1. Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/18   15.10.1989   20313  
1989/32   Kadastro Kanununun 45. Maddesinin 3. Fıkrasındaki Bazı Hükümlerin Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/19   15.10.1989   20313  
1989/33   Kadastro Kanununun 45. Maddesinin 3. Fıkrasındaki Orman Sınırları İçinde ve Dışında Kalan Yerlerle İlgili Hükümlerin Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/20   15.10.1989   20313  
1989/8   Anavatan Partisi Genel Merkezi ile 67 İl Teşkilatının 1983 Malî Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1982/2   15.10.1989   20313  
1989/1   Sosyaldemokrat Halkçı Parti`ye Siyasî Partiler Kanunu`na Aykırı Davranıldığı Gerekçesiyle İhtarına Dair Karar. E. No: 1989/1   05.11.1989   20333  
1989/26   İmar ve Gecekondu (3194 Sayılı) Kanununun 13. Maddesinin 3. Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/34   05.12.1989   20363  
1989/3   Demokratik Sol Parti`ye Siyasî Partiler Kanunu`na ve Anayasaya Aykırı Davrandığı İddası ile İhtarda Bulunulması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/2   19.12.1989   20377  
1989/4   Demokratik Sol Parti`ye Siyasî Partiler Kanunu`na ve Anayasaya Aykırı Davrandığı İddası ile İhtarda Bulunulması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/3   19.12.1989   20377  
1989/2   Demokratik Sol Parti`ye Siyasi Partiler Kanunu`na ve Anayasaya Aykırı Davranıldığı İddası ile İhtarda Bulunulması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/4   19.12.1989   20377  
1989/18   Sosyal Sigortalar Kanununun Sigortalılarla İlgili Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/51   04.01.1990   20392  
1989/20   Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanunun 13. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/53   04.01.1990   20392  
1989/19   Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanunun 13. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/52   04.01.1990   20392  
1989/3   Türk Ceza Kanununun 438. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1988/4   10.01.1990   20398  
1989/36   Adalet Teşkilatının Güçlendirme Fonu Kurulmasına Dair 3454 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1988/37   18.01.1990   20406  
1989/48   Sosyal Sigortalar 506 Sayılı Kanununun 3522 Sayılı Kanunun ve 352 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/11   22.01.1990   20410  
1989/29   Siyasi Partiler Kanununa 3032 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1. Maddesine İki Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/39   08.02.1990   20427  
1990/1   Hakimler ve Savcılar Kanunu (2802 Sayılı) ile 3221 Sayılı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 360 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/12   20.02.1990   20439  
1989/49   Emekli Sandığı Kanununa Ek ve Geçici Maddeleler Eklenmesine ve Bu Kanunun Bazı Hükümlerinin Kaldırılmasına Dair Kanunun Bazı Madde ve Fıkralarının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/14   02.03.1990   20449  
1990/1   Bayrak Partisinin 1987 Malî Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1988/4   18.03.1990   20465  
1990/2   Bayrak Partisi Genel Merkezinin 1988 Malî Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1989/8   18.03.1990   20465  
1990/3   Refah Partisi Genel Merkezi ile Bazı İllerin 1983 Malî Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1984/6   18.03.1990   20465  
1990/4   Refah Partisi Genel Merkezi ile Bazı İllerin 1983 Malî Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1985/2   18.03.1990   20465  
1990/1   Sosyalist Parti`ye Siyasî Partiler Kanunu`na Aykırı Davrandığı İddası ile İhtarda Bulunulması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/5   04.04.1990   20482  
198/42   Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişikler Yapılması Hakkındaki Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/6   06.04.1990   20484  
1990/6   Islahatçı Demokrasi Partisi Genel Merkezi ile 15 İl ve İlçe Teşkilatlarının 1984 Yılı Kesinhesabının Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1985/1   17.04.1990   20495  
1990/2   Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yaparak Yüksek Planlama Kuruluna Yeni Bir Yetki Tanıması ile İlgili Hükmün Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1988/64   21.04.1990   20499  
1990/7   Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Merkezi ve 15 İl ve İlçe Örgütlerine Ait 1984 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1985/7   13.05.1990   20517  
199/2   Milliyetçi Çalışma Partisinin 1984 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi ve İhtar Verilmesi Hakkında Karar. E. No: 199/1   23.05.1990   20526  
1990/6   Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Geçici Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/4   17.06.1990   20551  
1990/8   Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlarının Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesi ile 3517 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1989/9   26.07.1990   20586  
1990/15   Kadastro 3402 Sayılı Kanunun Türkolu Sulh Hukuk Mahkemesinin Açmış Bulunduğu Davada, Uygulama Durumunda Bulunmadığından Başvurunun Mahkemenin Yetkisizliği Nedeniyle İstemin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/21   26.07.1990   20586  
1990/17   Bütçe Kanunun 3595 Sayılı 1990 Malî Yılı 3595 Sayılı Bütçe Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gereçekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1990/6   05.09.1990   20626  
1990/8   Doğru Yol Partisinin 1985 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1986/6   05.09.1990   20626  
1990/4   Milliyetçi Çalıma Partisine İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1990/2   21.09.1990   20642  
1990/3   İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili 3481 Sayılı Yetki Kanunu`nun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1988/62   12.10.1990   20663  
1990/23   Türk Ceza Kanunu`na, 3506 Sayılı Yasa`nın 4. Maddesiyle Eklenen 3591 Sayılı Yasa ile Değişik Ek 2. Maddesinin Anayasaya Aykırlığı İddisayıla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/17   26.10.1990   20677  
1990/25   Türk Ceza Kanunun 119 Maddesinin 7. Fıkrasında Yer Alan Zor Alıma İlişkin Hükümleri Etkilemez. Bölümünün Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptal İstemininin Reddine Dair Karar. E. No:   30.11.1990   20711  
1990/5   Doğru Yol Partisine Siyasî Partiler Kanununun 104. Maddesi Gereğince İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1990/4   14.12.1990   20725  
1990/32   Kadastro Kanunu`nun 45. Maddesinin 3 üncü Fıkrasındaki Bir İbarenin Anayasaya Aykırılığı İddiasyıla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/37   21.12.1990   20732  
1990/26   Türk Ticaret Kanununun (6762 Sayılı) Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/23   09.01.1991   20750  
1990/9   Bayrak Partisinin 1989 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1990/9   09.01.1991   20750  
1991/1   Anavatan Partisi`ne İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1990/5   10.01.1991   20751  
1990/24   Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesine ve Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye`de Bulundurulmasına Dair Anayasanın 92 nci Maddesi Gereğince Hükümete İzin Verilmesi Hakkında 107 ve 108 Sayılı TBMM Kararlarının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/31   22.01.1991   20763  
1990/10   Doğru Yol Partisi Genel Merkezi ile 67 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1986 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1987/5   01.02.1991   20773  
1990/12   İmar Kanunu`nun 18. Maddesinin İkinci Fıkrasının Anayasa`nın 46. Maddesine Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/8 (15 Şubat 1991 Tarihli ve 20787 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   03.02.1991   20775  
1990/13   İmar Kanunu`nun 18. Maddesinin İkinci Fıkrasının Anayasa`nın 46. Maddesine Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/9 (15 Şubat 1991 Tarihli ve 20787 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   03.02.1991   20775  
1990/14   İmar Kanunu`nun 18. Maddesinin İkinci Fıkrasının Anayasa`nın 46. Maddesine Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/10 (15 Şubat 1991 Tarihli ve 20787 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   04.02.1991   20776  
1989/9   Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun`un 15. Maddesinin Anayasa`nın 38. Maddesinin Altıncı Fıkrasına Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/15   04.02.1991   20776  
1990/11   İmar Kanunu`nun 18. Maddesinin İkinci Fıkrasının Anayasa`nın 46. Maddesine Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/7 (15 Şubat 1991 Tarihli ve 20787 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   04.02.1991   20776  
1990/10   Yükseköğretim Kanunu`nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 3589 Sayılı Kanun`un Bazı Maddelerinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1990/2   09.02.1991   20781  
1990/28   Sosyal Sigortalar Kanunu`nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 3395 Sayılı Kanun`un Anayasaya Aykırı Olduğu Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/5   14.03.1991   20814  
1991/2   Milliyetçi Çalışma Partisi`ne İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1991/1   14.03.1991   20814  
1991/2   Halkçı Parti Genel Merkezi ile 67 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1984 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1985/8   18.03.1991   20818  
1991/3   Sosyal Demokrasi Partisi Genel Merkezi ile 67 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1985 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1986/1   18.03.1991   20818  
1991/1   Sosyal Demokrasi Partisi Genel Merkezi ile 67 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1984 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1985/3   18.03.1991   20818  
1990/22   Cezaların İnfazı Hakkında Kanun`un 19. Maddesinin Birinci Fıkrasında Yeralan "Müebbet Ağır Hapis Cezasına Hükümlüler" ile İlgili Bir İbarenin Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/35   21.03.1991   20821  
1991/4   Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Merkezi ile 67 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1985 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1986/4   23.03.1991   20823  
1991/10   Islahatçı Demokrasi Partisi Genel Merkezi ile Örgüt Kurduğu İller ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1988 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No. 1989/6   10.04.1991   20841  
1991/5   Islahatçı Demokrasi Partisi Genel Merkezi ile Örgüt Kurduğu İller ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1985 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1986/5   10.04.1991   20841  
1991/6   Islahatçı Demokrası Partisi Genel Merkezi ile Örgüt Kurduğu İller ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1986 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1987/3   10.04.1991   20841  
1991/8   Islahatçı Demokrasi Partisi Genel Merkezi ile Örgüt Kurduğu İller ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1987 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1988/5   10.04.1991   20841  
1991/9   Refah Partisi Genel Merkezi ile Örgüt Kurduğu İller ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1987 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1988/8   25.04.1991   20852  
1991/7   Refah Partisi Genel Merkezi ile Örgüt Kurduğu İller ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1986 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1987/4   25.04.1991   20852  
1991/11   Refah Partisi Genel Merkezi ile Örgüt Kurduğu İller ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1988 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1987/4   25.04.1991   20852  
1991/9   İcra ve İflas Yasası`nın Baktığı Davada Uygulayacağı 352/a Maddesinin Anayasa`ya Aykırılığı Nedeniyle İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/12   02.05.1991   20859  
1991/4   İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun (2560 Sayılı) 6. Maddesinin (f) Bendinde, 11. Maddesinin (e) Bendinde ve 23. Maddesinde Yeralan Bazı İbarelerin Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İstemininin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/4   08.05.1991   20865  
1991/3   Anavatan Partisi`ne İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1991/2   12.05.1991   20869  
1991/12   Doğru Yol Partisi Genel Merkezi ile 67 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1987 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1991/12   12.05.1991   20869  
1991/10   Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat`ın Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/14   30.05.1991   20886  
1991/4   Milliyetçi Çalışma Partisi`ne İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1991/3   30.05.1991   20886  
1991/5   Milliyetçi Çalışma Partisi`ne İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1991/4   30.05.1991   20886  
1991/13   Anavatan Partisi Genel Merkezi ile 67 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1984 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1985/4   05.06.1991   20892  
1990/33   Askerî Hakimler Kanunu`nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanunun, Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla Bazı Maddelerinin İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/17   15.06.1991   20902  
1991/15   Doğruyol Partisi Genel Merkezi ile 67 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1988 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1989/2   11.07.1991   20926  
1990/21   Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`nin, Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/1   16.07.1991   20931  
1991/14   Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Merkezi ile 45 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1985 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1986/8   18.07.1991   20933  
1991/22   Terörle Mücadele Kanununun Geçici 4. Maddesi Bazı Fıkralarının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline, Dair Karar. E. No: 1991/15 (7/12/1991 Tarihli ve 21074 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   31.07.1991   20946  
1991/8   Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün Kurulması (3670 Sayılı) ile 1211 ve 2547 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 422 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun,12 nci ve Geçici 1 inci Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/36   31.07.1991   20946  
1991/23   Terörle Mücadele Kanununun Geçici 4.Maddesinin Bazı Fıkralarının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/17   07.08.1991   20953  
1991/24   Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İstemimin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/19   07.08.1991   20953  
1991/25   Terörle Mücadele Kanununun Geçici 3.Maddesinin Bazı Fıkralarının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/22   07.08.1991   20953  
1991/7   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi (399 Sayılı) ve 233 Sayılı KHK`nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Bazı Maddelerin İptaline Dair Karar. E. No: 1990/12   13.08.1991   20959  
1991/2   Sosyal Sigortalar Kanunu`nun (506 Sayılı) 34. Maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Bir İbarenin Sözcüklerinin Anayasa`ya Aykırı Olduğuna ve İptaline Dair Karar. E. No: 1990/27   19.08.1991   20965  
1991/26   Katma Değer Vergisi Yasası`nın (3065 Sayılı) 24 üncü Maddesinin (C) Bendinde Yer Alan "Katma Değer Vergisi Matrahı" ile İlgili Bölümün Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar   28.09.1991   21005  
1991/19   Bütçe Kanunu 3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununun 16 ncı Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1991/16   28.09.1991   21005  
1991/16   Doğru Yol Partisi Genel Merkezi ile 67 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1989 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1990/5   28.09.1991   21005  
1991/11   Sosyal Sigortalar Kanunu`nun 26. Maddesinin Birinci Fıkrasının Anayasa`nın 10. ve 60. Maddelerine Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/28   16.10.1991   21023  
1991/6   Yeşiller Partisi`ne İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1991/5   21.11.1991   21058  
1991/32   İmar Kanunu`nun (3194 Sayılı) 9. Maddesine 3394 Sayılı Yasa`nın 7. Maddesiyle Eklenen Fıkranın Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1990/38   28.11.1991   21065  
1991/34   Terörle Mücadele Kanununun Geçici 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1991/34   12.12.1991   21079  
1991/35   Terörle Mücadele Kanununun Geçici 4. Maddesinin Birinci Fıkrası, (b) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 36   12.12.1991   21079  
1991/17   Bayrak Partisi Genel Merkezinin 1990 Yılı Kesinhesabına Dair Karar. E. No: 1991/10   12.12.1991   21079  
1990/30   Hakimler ve Savcılar Kanunu (2802 Sayılı) ile Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda (3221 Sayılı) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun`un Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/13   03.01.1992   21100  
1989/47   Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesine Dair 6831 Sayılı Kanun`un Bazı Maddelerinin Anayasa`nın 169. Maddesine Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1988/63   10.01.1992   21107  
1991/44   Bütçe Kanunu 3690 Sayılı 1991 Malî Yılı Bütçe Kanununun 66. Maddesi (H) Fıkrasının, Anayasaya Aykırı Olduğ Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1991/37   10.01.1992   21107  
1991/27   Karayolları Trafik Kanunu`nun 41. Maddesinin E/1 Bendinde,Türk Ceza Yasası`nın 491. Maddesinin Yer Almasının Anayasa`nın 48. ve 49. Maddelerine Aykırı Olmadığı Nedeniyle İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/31   14.01.1992   21111  
1991/48   Kadastro Kanunu`nun 46. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/46   15.01.1992   21112  
1991/29   Kıyı Kanununun (3621 Sayılı) Bazı Maddelerinin, Anayasaya Aykırı Olduğu Savıyla İptaline Dair Karar. E. No: 1990/23   23.01.1992   21120  
1991/1   Türkiye Birleşik Komünist Partisinin, Anayasaya Aykırı Davranışları Gerekçesi ile Kapatılmasına Dair Karar. E. No: 1990/1   28.01.1992   21125  
1991/50   Kamu Kurum ve Kuruluşların Görev ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu`nun Biçim Yönünden İptali İsteminin Yasal Süresi İçinde Olmadığına ve Öz Yönünden Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1991/27   29.01.1992   21126  
1991/52   İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında 1005 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 3761 Sayılı Kanun`un1. Maddesinin Son Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/50   02.02.1992   21130  
1991/18   Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Merkezi ile 55 İl ve İlçe Örgütlerine Ait 1986 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1987/8   02.02.1992   21130  
1991/37   Vergi Usul Yasası`nın (213 Sayılı), 4.12.1985 Günlü, 3239 Sayılı Yasanın 21 inci Maddesiyle Değişik 257 nci Maddenin Birinci Fıkrasının Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/29   05.02.1992   21133  
1991/33   İdarî Yargılama Usulü Kanunu`nda (2577 Sayılı) Değişiklik Yapan 3622 Sayılı Yasa`nın 26. Maddesiyle Getirilen Ek 3. Maddenin Anayasa`nın 2. ve 36. Maddelerine Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1990/40   07.02.1992   21135  
1991/45   Türk Eczacılar Birliği Kanunu`nun 51. Maddesinin İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gertekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1991/4   10.02.1992   21138  
1991/40   Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 151 Sayılı Kanun`un 7. Madde İkinci Fıkrasının Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1991/24   01.03.1992   21158  
1991/1   Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirlere İlişkin KHK`nin Bazı Maddeleri ile Olağanüstü Hal Kanunu ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılması Hakkında 425 Sayılı KHK`nin Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1990/25   05.03.1992   21162  
1991/20   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında 430 Sayılı KHK`nin Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1991/6   08.03.1992   21165  
1992/2   Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu`nun (2822 Sayılı) 9. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/7   12.03.1992   21169  
1991/3   Milliyetçi Çalışma Partisinin Siyasî Partiler Yasası`nın (2820 Sayılı) 104 üncü Maddesinin İkinci Fıkrası Gereğince Kapatılması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/1   21.03.1992   21178  
1991/5   Türk Kanunu Medenisi`nin 743 Sayılı) 292. Maddesinin, Anayasaya Aykırılığı Nedeniyle İptaline Dair Karar. E. No: 1990/15 (14/4/1992 Tarihli ve 21199 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   27.03.1992   21184  
1992/1   Demokratik Sol Parti Genel Merkezi ile 22 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1985 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1986/9   10.04.1992   21195  
1992/2   Demokratik Sol Parti Genel Merkezi ile 55 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1986 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1987/6   13.04.1992   21198  
1992/3   Doğru Yol Partisi Genel Merkezi ile 71 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1990 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1991/3   16.04.1992   21201  
1991/2   Cumhuriyet Halk Partisi`nin, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Yasası`nın 96. Maddesine Aykırı Davranışları Sebebiyle Kapatılmasına Dair Karar. E. No: 1990/2   24.04.1992   21208  
1992/9   Sosyal Sigortalar Yasa`sının (506 Sayılı) Ek 5. Maddesiyken Yeniden Sıralama Yoluyla Oluşan Ek 24. Maddesine 20.6.1987 Günlü 3395 Sayılı Yasa`nın 15. Maddesiyle Eklenen (L) Bendinde Yer Alan Bir İbarenin Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/5   07.05.1992   21221  
1991/36   Kadastro Kanunu`nun (3402 Sayılı) 12. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/9   09.05.1992   21223  
1992/7   Milletvekili Seçimi Kanunu`nun (2839 Sayılı) 3270 ve 3757 Sayılı Yasalarla Değişik 63. Maddesinin İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/12   13.05.1992   21227  
1992/17   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun`un (298 Sayılı) 2234 Sayılı Yasa ile Değişik 60. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olmadığına ve İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/16   14.05.1992   21228  
1991/21   Sayıştay Kanununun (832 Sayılı) Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun`un Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırılığı Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1990/39   23.05.1992   21236  
1992/19   Vergi Usul Kanunu`nun (213 Sayılı) 2686 Sayılı Kanunla Değişik 367. Maddesinin Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/21   27.05.1992   21240  
1992/18   Vergi Usul Yasası`nın (213 Sayılı) 11. Maddesinin Dördüncü Fıkrasındansonra Gelmek Üzere 24.3.1988 Gün ve 3418 Sayılı Yasa`nın 30. Maddesiyle Eklenen Fıkranın Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/30   30.05.1992   21243  
1992/16   Vakıflar Genel Müdürlüğü 2597 Sayılı 1982 Malî Yılı ve 2722 Sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunlarının 6. Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/60   03.06.1992   21247  
1992/4   Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Merkezi ile 59 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1987 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1988/9   05.06.1992   21249  
1992/37   İcra İflas Kanunu`na (2004 Sayılı) 3222 Sayılı Kanunla Eklenen 352/a Maddesinde Yer Alan Bir İbaresinin Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar.   22.06.1992   21262  
1990/31   Türk Kanunu Medenisi`nin (743 Sayılı) 159. Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğuna ve İptaline Dair Karar. E. No: 1990/30   02.07.1992   21272  
1992/5   Halkın Emek Partisi Genel Merkezi ile 21 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütleri 1990 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1991/4   08.07.1992   21278  
1991/53   Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu`nun, 21.5.1985 Günlü 3206 Sayılı Yasa ile Değişik 326. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının, Anayasanın 38. ve 138. Maddelerine Aykırı Olmadığı Nedeniyle İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/44   10.07.1992   21280  
1992/38   Kooperatifler Kanununa (1163 Sayılı) 3476 Sayılı Kanunun 26 ncı Maddesi ile Eklenen Ek 2 nci Maddenin Dördüncü Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/11   18.07.1992   21288  
1991/43   Vergi Usul Kanunu (213 Sayılı),193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 3689 Sayılı Kanunun 7. Maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu`na Eklenen Geçici 35. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğun Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1991/7   23.07.1992   21293  
1992/6   Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Merkezi ile 60 İl ve İlçe Örgütlerine Ait 1988 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1989/5   25.07.1992   21295  
1991/47   Sosyal Sigortalar Kanunu`nun 110. Maddesinin, Anayasaya Aykırılığı Nedeniyle İptaline Dair Karar. E. No: 1991/23   13.09.1992   21344  
1991/30   Basın Yasası`nın (5680 Sayılı) 16. Maddesinin Son Fıkrası ile Türk Ceza Yasası`nın 481. Maddesinin Sekizinci Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı Gerekçesi ile Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1991/2   16.09.1992   21347  
1992/41   Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/32   18.09.1992   21349  
1991/15   Danıştay Kanunu`nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 3619 Sayılı Kanun`un Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırılığı Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E .No: 1990/19   24.09.1992   21355  
1991/16   Danıştay Kanunu`nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 3619 Sayılı Kanun ile 2575, 3622 ve 2577 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerine Eklenen Maddelerin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/1   26.09.1992   21357  
1991/17   İdarî Yargılama Usulü Kanunu`nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 3622 Sayılı Yasa`nın Bazı Maddeleri ile Geçici Maddelerinin Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/20   30.09.1992   21361  
1992/30   Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun`un 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3766 Sayılı Kanun`un Anayasaya Aykırılığı Nedeniyle Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1992/17   02.10.1992   21363  
1992/39   Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu`nun Bazı Maddeleriyle Bu Yasa`ya Göre Çıkarılmış "3005 Sayılı Kanuna Göre Cumhuriyet Müddeiumumileriyle Zabıtanın Vazifelerini Ne Suretle Yapacaklarına Dair Talimatname"nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1992/8   06.10.1992   21367  
1992/1   Anavatan Partisi`ne İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1992/1   15.10.1992   21376  
1992/1   Sosyalist Parti`nin Kapatılmasına Dair Karar. E. No: 1991/2   25.10.1992   21386  
1992/47   Terörle Mücadele Kanunu`nun Geçici 2. Maddesinin Son Fıkrasının Anayaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/19   28.10.1992   21389  
1992/2   Anavatan Partisi`ne İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1992/2   11.11.1992   21402  
1992/7   Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Merkezi ile 68 İl ve İlçe Örgütlerine Ait 1989 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1991/15   13.11.1992   21404  
1992/8   Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Merkezi ile 70 İl ve İlçe Örgütlerine Ait 1990 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1991/12   16.11.1992   21407  
1992/3   Anavatan Partisi`ne İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1992/3   18.11.1992   21409  
1992/11   Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat`ın Tüm Maddelerinin Anayaya Aykırılığı Nedeniyle Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1991/26   23.11.1992   21414  
1992/48   Bütçe Kanunu 3790 Sayılı 1992 Malî Yılı Bütçe Kanununun 1. Maddesine Bağlı (A) İşaretli Cetvelinde Kültür Bakanlığı Bölümü ile Konuyla Bağlantılı TBMM Başkanlık Divanı`nın 1992/17 Sayılı ve 1992/60. Birleşiminin Birinci Oturumunda Onaylanmasına İlişkin TBMM Kararının Anayasaya ve İçtüzüğe Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/26   29.11.1992   21420  
1992/9   Bayrak Partisi Genel Merkezi 1991 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1992/11   03.12.1992   21424  
1992/5   Yeşiller Partisi`ne İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1992/5   19.01.1993   21470  
1992/20   Terörle Mücadele Kanunu`nun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırılığı Nedeniyle Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1991/18   27.01.1993   21478  
1992/4   Büyük Anadolu Partisi`nin Dağılması Sebebiyle Hukukî Varlığının Sona Ermesi Hakkında Karar. E. No: 1992/3   30.01.1993   21481  
1992/4   Sosyalist Birlik Partisine İhtar Verilmesi İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/4   19.02.1993   21501  
1993/2   Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Merkezi ile 67 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütleri 1986 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1987/1   26.02.1993   21508  
1993/1   Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Merkezi ile 70 İl ve İlçe Örgütleri 1991 Yılî Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1992/3   28.02.1993   21510  
1992/12   Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat`ın 6. Maddesinde Geçen Hükmün Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1991/29   04.03.1993   21514  
1992/13   Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat`ın 6. Maddesinde Geçen Hükmün Anayasa`nın Bazı Maddelerine Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1991/42   06.03.1993   21516  
1992/14   Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat`ın 6. Maddesinde Geçen Hükmün, Anayasa`nın Bazı Maddelerine Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1991/43   10.03.1993   21520  
1992/31   Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat`ın 6. Maddesinde Geçen Hükmün, Anayasa`nın Bazı Maddelerine Aykırı Olduğu Gerekçesile İptaline Dair Karar. E. No: 1992/27   12.03.1993   21522  
1992/46   Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat`ın 6. Maddesinde Geçen Hükmün, Anayasa`nın Bazı Maddelerine Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1992/35   14.03.1993   21524  
1993/1   Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un (3842 Sayılı) 31. Maddesi 1.Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/1   16.03.1993   21526  
1993/2   Hakimler ve Savcılar Kanunu`nun (2802 Sayılı) 76. Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Bir İbarenin Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/2   16.03.1993   21526  
1993/3   Türk Ticaret Kanunu`nun (6762 Sayılı) 707. Maddesinin, Anayasa`nın 13. ve 43/2. Maddelerine Aykırılığı Nedeniyle İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/4   16.03.1993   21526  
1993/4   Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 20. ve 28. Maddelerinde Geçen Bazı Hükümlerin Anayasaya Aykırılığı Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1992/36   19.03.1993   21529  
1992/42   Yükseköğretim Kanununun (2547 Sayılı) Bazı Maddelerinin Değiştirilmesibu Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi ve Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun`un Bazı Maddelerinin, Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1991/21 (7.4.1993 Tarihli ve 21545 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   31.03.1993   21538  
1993/3   Doğru Yol Partisi Genel Merkezi ile 74 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1991 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1992/12   15.04.1993   21553  
1992/54   Toplu Konut Kanununun 2. Maddesinin (D) Bendinin Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/49   24.04.1993   21561  
1992/55   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun, 3475 Sayılı Yasa ile Değişik Bazı Madde Bentlerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1992/40   24.04.1993   21561  
1993/17   Türk Ceza Yasasının 2370 Sayılı Yasanın 18. Maddesiyle Değişik 537.Maddesinin Altıncı Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı İptali İddiasıyla İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/20   29.05.1993   21595  
1993/13   Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi Hakkında 3717 Sayılı Kanun ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2. Maddesinin Altıncı ve Yedinci Fıkrası ile Dokuzuncu Fıkranın Anayasanın 10.Maddesine Aykırı Olduğu İddiasıyla İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/47   31.05.1993   21597  
1993/7   Belediye Yasasının 102. Maddesinin Anayasanın 10. Maddesine Aykırılığı İddiasıyla İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/44   19.06.1993   21612  
1992/50   İcra ve İflas Kanununun 18.2.1965 Günlü 538 Sayılı Kanunla Değişik 82 nci Madde 1. Bendinin, Anayasaya Aykırı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/13   30.06.1993   21623  
1993/4   Halkın Emek Partisi Genel Merkezi ile 36 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütleri 1991 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1992/8   08.07.1993   21631  
1993/5   Demokratik Sol Partinin Genel Merkezi ile 64 İl Örgütüne Ait Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1988/2   10.07.1993   21633  
1993/1   Feshedilen "Demokrat Parti" İsmini Kullanması Sebebiyle Bu Partiye İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No:   17.07.1993   21640  
1992/21   Şebinkarahisar Kapalı Cezaevinde Hükümlü Olarak Bulunan Metin Kılıç Hakkında Verilen Cezanın Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/1   24.07.1993   21647  
1992/23   Reşit Olmayan Mağdureyi Zorla Kaçırıp Alıkoymak Suçundan Sanık Hakkında Verilen Kararın Anayasaya Aykırı Olduğu Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/3   24.07.1993   21647  
1990/18   İş Yerinde Yapılan Denetim Sonunda Verilen Para Cezasının Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/28   28.07.1993   21651  
1990/19   İşyerinde Yapılan Denetimde Fuel-Oil Tankları Yanında, Arıza Durumundasıvının Tümünü Alabilecek Kuyu ve Drenaj Yapılmadığının Saptanması Üzerine Verilen Cezanın Anyasaya Aykırılığı Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1989/29   28.07.1993   21651  
1992/24   3713 Sayılı Yasanın Geçici 4. Madde Birinci Fıkrası (B) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İstemininm Reddine Dair Karar. E. No: 1992/5   30.07.1993   21653  
1992/25   3713 Sayılı Yasanın 4. Maddesi Birinci Fıkrasının (B) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/6   30.07.1993   21653  
1992/26   3713 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (B) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/14   02.08.1993   21656  
1992/27   3713 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (B) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/20   02.08.1993   21656  
1992/28   3713 Sayılı Yasanın Geçici 4. Maddesi Birinci Fıkrasının (B) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/23   06.08.1993   21660  
1992/29   3713 Sayılı Yasanın Geçici 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (B) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/25   06.08.1993   21660  
1993/1   Halkın Emek Partisinin Kapatılmasına Dair. Karar. E. No: 1992/1   18.08.1993   21672  
1993/24   Türk Ceza Kanununun 522. Maddesinin Son Fıkrasında Yer Alan Bir İbarenin, Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/16   21.08.1993   21675  
1993/28   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanununun 1.2.3. Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/26   08.10.1993   21722  
1993/40-1   Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi Kurulması Hakkında 509 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 1993/33   23.10.1993   21737  
1993/40-2   Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Kurulması Hakkında 509 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırılığı Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/33   06.11.1993   21750  
1993/32   Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 3. Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İptaline Dair Karar. E. No: 1993/32   10.11.1993   21754  
1993/34   Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin, Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/35   20.11.1993   21764  
1993/35   Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluşu ve İdaresine Dair KHK`nin, Dayanağını Oluşturan 1993/28 Sayılı Karar İptal Edildği ve Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/36   23.11.1993   21767  
1993/36   Hakimler ve Savcılar Kanunu, Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK`nin Anayasaya Aykırılığı Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/38   24.11.1993   21768  
1993/37   İnsan Hakları Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırılığı Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/39   25.11.1993   21769  
1992/6   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 418 Sayılı KHK`nin"B" Bölümünde Sayılan Hükümler Dışındaki Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No:   27.11.1993   21771  
1992/32   Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 433 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "A" Bölümünde Sayılan Hükümleri Dışında Tümünün Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1991/33   30.11.1993   21774  
1992/33   Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 433 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11.Maddesinin B-2 Bendinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Bir İbaresinin, Daha Önce Anayasa Mahkemesinin 1992/32 Sayılı Kararı ile İptal Edilmiş Olduğundan, Yeniden Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Dair Karar. E. No: 1992/24   01.12.1993   21775  
1993/38   Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 508 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Dayanağı Olan 3911 Sayılı Yetki Kanununun Anayasa Mahkemesinin 1993/38 Sayılı Kararıyla İptal Edildiğinden Anayasaya Aykırılığı Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/40   03.12.1993   21777  
1993/33   Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (503 Sayılı) ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK`de Değişiklik Yapılması Hakkında KHKnin, Dayanağı Olan 3911 Sayılı Yetki Yasasının Anayasa Mahkemesince 1993/28 Sayılı Kararla İptal Edildiğinden Anayasaya Aykırı Olduğu Verekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/34   04.12.1993   21778  
1993/39   Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 514 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Dayanağı Olan 3911 Sayılı Yetki Yasasının Anayasa Mahkemesince 1993/28 Sayılı Kararla İptal Edildğinden Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/41   08.12.1993   21782  
1993/46   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 515 Sayılı KHK`nin Dayanağı Olan 3911 Sayılı Yetki Yasasının Anayasa Mahkemesinin 1993/28 Sayılı Kararıyla İptal Edildiğinden Anayasaya Aykırı Olduğu Verekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/43   14.12.1993   21788  
1993/21   Telgraf ve Telefon Kanununun 14 Maddesine İlişkin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/9   15.12.1993   21789  
1993/5   Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek,Yolluk ve Emekliliklerine Dair 3671 Sayılı Kanunun 2, 5. Maddeleri ile Geçici 2, 3, 4 ve 5. Maddelerinin, Anayasaya Aykırılığı Savıyla Bazı Maddelerin İptaline Dair Karar. E. No: 1992/38   17.12.1993   21791  
1992/36   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında 430 Sayılı KHK`nin 3 üncü Maddesinin (A) Bendinin Anayasaya Aykırılığı Savı ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/30   18.12.1993   21792  
1993/45   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (1211 Sayılı), 3182 Sayılı Bankalar, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunlar ile Çesitlı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bazı Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında 513 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. No: 1993/44   21.12.1993   21795  
1993/47   Sigorta Murakabe Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 510 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırılığı Gerekçesi ile Dair Karar. E. No: 1993/45   22.12.1993   21796  
1993/48   Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 512 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/46   23.12.1993   21797  
1993/49   Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair 516 Sayılı KHK`nın, Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/47   24.12.1993   21798  
1993/50   Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 521 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırılığı Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/48   25.12.1993   21799  
1993/51   Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 518 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptaline Dair Karar. E. No: 1993/49   26.12.1993   21800  
1993/52   Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 511 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptaline Dair Karar. E. No: 1993/50   27.12.1993   21801  
1993/53   Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 519 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Savıyla İptaline Dair Karar. E. No: 1993/51   28.12.1993   21802  
1993/54   Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 517 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptaline Dair Karar. E. No: 1993/52   30.12.1993   21804  
1993/6   Sosyaldemokrat Hakçı Parti Merkezi ile 67 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütleri 1987 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1988/1   04.01.1994   21808  
1992/22   Terörle Mücadele Kanununun Geçici 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendinin Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/2   05.01.1994   21809  
1991/54   Terörle Mücadele Kanununun Geçici 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendinin Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/49   06.01.1994   21810  
1992/53   Terörle Mücadele Kanununun Geçici 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendinin Türk Ceza Kanununun 202. Maddesinin İkinci Fıkrası Yönünden Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/42   06.01.1994   21810  
1992/49   Terörle Mücadele Kanununun Geçici 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (B) Bendinin Türk Ceza Kanununun 416/1 Maddesi Yönünden Anayasanın 2 ve 10. Maddelerine Aykırılığı Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/43   06.01.1994   21810  
1993/2   Özgürlük ve Demokrasi Partisi Programının Kimi Bölümlerinin 2820 Sayılı Siyasî Partiler Yasasının 78. Maddesinin (A) Bendi, 81. Maddesinin (A) ve (B) Bentleri ve 89. Maddesine; Anaayasaya Aykırılığı ve Siyasî Partiler Yasasının 101. Maddesinin (A) Bendi Gereğince Kapatılmasına Dair Karar. E. No: 1993/1   14.02.1994   21849  
1993/14   Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 2924 Sayılı Kanun`un 11. Maddesinin Birinci Fıkrasındaki ve 3673 Sayılı Yasa ile Eklenen Dördüncü Fıkrasındaki Bir İbarenin Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptaline Dair Karar. E. No: 1992/48   05.03.1994   21868  
1994/3   Anadolu Partisine İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1994/1   10.03.1994   21873  
1994/1   Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Merkezi ile 67 İlve Bunlara Bağlı İlçe Örgütleri 1988 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1989/3   10.03.1994   21873  
1994/1   Doğru Yol Partiseni, 2802 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 6 ncı Maddesine Aykırı Davranmaktan Dolayı İhtar Verilmesine Dair Karar Esas No: 1994/2   10.03.1994   21873  
1994/2   Demokratik Sol Partinin Genel Merkezi ile 65 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerine Ait 1988 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Karar. E. No: 1989/9   10.03.1994   21873  
1994/2   Doğru Yol Partisine, 2802 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 6 ncı Maddesine Aykırı Davranmaktan Dolayı İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1994/3   10.03.1994   21873  
1993/44   Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinin Ortak Hükümler Başlıklı İkinci Fıkrasının (B) Bendinin 3. Alt Bendinin Değiştirilmesine İlişkin 3/a Hükmü ile Bu Hükmün Yürürlüğe Girmesini Öngören 21. Maddesinin Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptali İstemi Hakkında Karar. E. No: 1993/22   02.04.1994   21893  
1994/4   Demokratik Sol Partiye İhtarda Bulunulmasına Dair Karar. E. No: 1994/4   06.04.1994   21897  
1994/1   Yeşiller Partisinin Kapatılmasına Dair Karar. E. No: 1992/2   10.04.1994   21901  
1994/42-1   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankalar, Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunlar ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 1994/43   15.04.1994   21906  
1993/31   Maden Kanununun 46. Maddesinin Son Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptaline Dair Karar. E. No: 1993/8   16.04.1994   21907  
1993/57   Belediye Yasasının 74. Maddesinde Yeralan Bir İbarenin Sözcüklerinin Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/27   10.05.1994   21930  
1994/3   Demokratik Sol Partinin 1989 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1990/3   10.06.1994   21956  
1994/44-1   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesi, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair 3990 Sayılı Yetki Kanunun Yürürlüğünün Durdurulmasına İlişkin Karar. E. No: 1994/50   11.06.1994   21957  
1994/5   İşçi Partisine İhtarda Bulunulmasına Dair Karar. E. No: 1994/6   11.06.1994   21957  
1992/5   Bütçe Kanunu 4941 Sayılı 1991 Malî Yılı Bütçe Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya 161. Maddesine Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: ?   16.06.1994   21962  
1992/5   Bütçe Kanunu 3690 Sayılı 1991 Malî Yılı Bütçe Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1991/8   16.06.1994   21962  
1994/45-1   Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi ve Özelleştirme Sonucunda Doğabilecek İstihdamla İlgili Sorunların Çözümlenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun`un Yürürlüğünün Durdurulması İsteminin Reddine Dair Karar Esas No: 1994/49   28.06.1994   21974  
1994/2   Demokrasi Partisinin Kapatılmasına ve Milletvekilleri Sona Erenlere Dair Karar. E. No: 1993/3   30.06.1994   21976  
1994/60-1   Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı KHK`nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 530 Sayılı KHK`nin Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 1994/63   23.07.1994   21999  
1994/61-1   Özelleştirme ile İlgili 28/5/1986 Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 531 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 1994/64   23.07.1994   21999  
1994/63-1   Petrol Kanunu ve Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarruffların Değerlendirilmesine Dair 3417 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 533 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 1994/66   23.07.1994   21999  
1994/64-1   Emekli Sandığı Kanunu ve 2983, 3291 Sayılı Kanunlar ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması ve 531 Sayılı KHK`ye Geçici Madde Eklenmesine Dair 546 Sayılı KHK`nin Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 1994/67   23.07.1994   21999  
1994/53   Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 536 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İptali ve Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 1994/58   28.07.1994   22004  
1994/48   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 527 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 ve 3. Maddelerinin İptali ve Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 1994/53   28.07.1994   22004  
1994/49   Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı KHK`ye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 528 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1994/54   29.07.1994   22005  
1994/50   Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 529 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1994/55   29.07.1994   22005  
1994/51   Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 534 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasay Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1994/56   30.07.1994   22006  
1994/52   Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 535 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırı olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1994/57   31.07.1994   22007  
1994/7   Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ile 71 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütleri 1972 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1993/3   31.07.1994   22007  
1994/4   Bayrak Partisi Genel Merkezi 1992 Yılı Hesabının Denetimine Dair Karar. E. No: 1993/13   31.07.1994   22007  
1994/64-2   Emekli Sandığı Kanunu ve 2983, 3291 Sayılı Kanunlar ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK`de Değişiklik Yapılması ve 531 Sayılı KHK`ye Geçici Madde Eklenmesine Dair 546 Sayılı KHK`nin Bazı Maddelerinin (3987 Sayılı Yetki Kanununun İptali Nedeniyle) Anayasaya Aykırı Olduğu Savıyla İptaline Dair Karar. E. No: 1994/67 (29.04.1997 gün ve 22974 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   05.08.1994   22012  
1994/63-2   Petrol Kanunu ve Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 533 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (3987 Sayılı Yetki Kanununun İptali Nedeniyle) Anayasaya Aykırı Olduğu Savıyla İptaline Dair Karar. E. No: 1994/66   05.08.1994   22012  
1994/61-2   Özelleştirme ile İlgili 3291 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 531 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (3987 Sayılı Yetki Kanununun İptali Nedeniyle) Anayasaya Aykırı Olduğu Savıyla İptaline Dair Karar. E. No: 1994/64 (29.4.1997 Tarih ve 22974 Sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır)   05.08.1994   22012  
1994/62   Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Yeni Bir İş Bulma, Meslek Geliştirme, Edindirme ve Yetiştirme Eğitimi ile İlgili Hizmetlerin Verilmesi Hakkında 532 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (3987 Sayılı Yetki Yasasının İptali Nedeniyle) Aanayasaya Aykırı Olduğu Savıyla İptali İsteminin Kabulüne Dair Karar. E. No: 1994/65   05.08.1994   22012  
1994/60-2   Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı KHK`nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 530 Sayılı KHK`nin (Dayanağını Oluşturan 3987 Sayılı Yetki Kanunu İptal Edildiğinden) Anayasaya Aykırılığı Savıyla İptaline Dair Karar. E. No: 1994/63   05.08.1994   22012  
1993/3   Sosyalist Türkiye Partisinin Kapatılmasına Dair Karar. E. No: 1993/2   09.08.1994   22016  
1994/65-1   Telgraf ve Telefon Kanununun (4000 Sayılı) Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanununa Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun`nn Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 1994/70   20.08.1994   22027  
1994/45-2   Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi ile Özelleştirme Sonucunda Doğabilecek İstihdamla İlgili Sorunların Çözümlenmesine İlişkin KHK`ler Çıkarılması Amacıyla Hükümete Yetki Verilmesine Dair 3987 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1994/49   10.09.1994   22047  
1994/46   İcra ve İflas Yasasının 352/a Maddesinde Yer Alan Cezalara İlişkin Kuralının Anayasaya Aykırı Olduğu Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/51   13.09.1994   22050  
1994/6   Anavatan Partisi Genel Merkezi ile 67 İl ve İlçe Örgütleri 1986 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1987/2   13.09.1994   22050  
1992/34   Sosyal Sigortalar Kanununun 10. Maddesinin Son Fıkrasındaki Bir İbarenin Anayasa`ya Aykırılığı Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/61   29.09.1994   22066  
1994/69   Bütçe Kanunu 3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu`nun 57. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1994/3   16.10.1994   22083  
1994/68   Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek`in, TBMM Üyeliğinin Kendiliğinden Düştüğüne İlişkin 7.9.1994 Günlü, 77 Sayılı Kararının, Anayasanın 84. Maddesi ile TBMM İçtüzüğü`ne Aykırı Olduğu Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/72   19.10.1994   22086  
1991/13   Vergi Usul Kanununun (213 Sayılı) 360. Maddesine, 3505 Sayılı Yasanın 9 uncu Maddesiyle Eklenen İkinci Fıkranın Anayasa`ya Aykırılığı Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1990/35   27.10.1994   22094  
1992/10   Emekli Sandığı Yasasının (5434 Sayılı) 94/1-2 ve 99/1, Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1991/13   17.11.1994   22114  
1994/73   Özel Öğretim Kurumları Kanununun (625 Sayılı) 49. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/76   17.11.1994   22114  
1994/78   Milletvekili ve Mahallî İdareler Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun`un Birinci Maddesi İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptalina Dair Karar. E. No: 1994/83   18.11.1994   22115  
1994/42-3   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 3974 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1994/43   14.12.1994   22141  
1994/65-3   Telgraf ve Telefon Kanununun (4000 Sayılı) Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun`un Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1994/70   24.12.1994   22151  
1994/2   Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkında 3795 Sayılı Kanun`un 3. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/25   31.12.1994   22158  
1994/10   Doğru Yol Partisi Genel Merkezi ile 74 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütleri 1992 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1993/18   11.01.1995   22168  
1994/8   Yeniden Doğuş Partisi Genel Merkezinin 1992 Yılı Kesinhesabının Denetimine Dair Karar. E. No: 1993/8   11.01.1995   22168  
1994/9   Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile 35 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütleri 1992 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1993/12   11.01.1995   22168  
1994/42-2   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 3182 Sayılı Bankalar, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılmasına Dair Kanunlar ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 3974 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1994/43   24.01.1995   22181  
1994/65-2   Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 4000 Sayılı Kanunun Tümünün Anayasaya Aykırı Olduğu Savıyla Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1994/70   28.01.1995   22185  
1994/80   Bankalar Kanunu Sigorta Murakabe Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yetki Kanununun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1994/68   10.02.1995   22198  
1994/6   Demokrat Partisine Verilen İhtar İşlemine Partinin Kapatılması Sebebiyle Gerek Kalmadığına Dair Karar. E. No: 1994/5   15.02.1995   22203  
1994/3   Demokrat Partinin Siyasî Partiler Yasasının 104/2 Maddesi Gereğince Kapatılması Hakkında Karar. E. No: 1994/1   15.02.1995   22203  
1994/79   Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı İç Tüzük Değişikliği Yada Düzenlemesi Hakkındaki 318 Sayılı Kararın İptali İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 1994/62   16.02.1995   22204  
1995/1   İşçi Partisinin Genel Merkezi ile 54 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütleri 1992 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1993/11   22.02.1995   22210  
1995/2   Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisinin 1989 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1990/6   22.02.1995   22210  
1995/3   Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisi 1990 Malî Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1991/5   22.02.1995   22210  
1994/44-2   Memurlar ve Diğer Kamu Görvlililerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesi, Bazı Kamu Kurum Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 5434, 1615, 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair 3990 Sayılı Kanun`un Anayasaya Aykırı Olduğuna ve İptaline Dair Karar. E. No: 1994/50   24.02.1995   22212  
1993/25   Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 Sayılı Kanunun 3217 Sayılı Kanunla Değişik İkinci Fıkrasının Anayasa`ya Aykırı OlduğuGerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/5   25.02.1995   22213  
1995/4   Sosyalist Devrim Partisi Genel Merkezi ile 3 İl Örgütü 1993 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1994/15   30.03.1995   22243  
1995/12-1   Hakimler ve Savcılar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 1995/19   10.06.1995   22309  
1995/1   Bütçe Kanunu 4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali ve Yürürlüğün Durdurulması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/2   17.06.1995   22316  
1995/10   İşçi Partisinin 1993 Yılı Hesaplarının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1994/17   21.06.1995   22320  
1995/11   Milliyetçi Hareket Partisinin 1993 Yılı Kesin Hesaplarının İncelenmesihakkında Karar. E. No: 1994/24   22.06.1995   22321  
1995/2   İl ve İlçe Kurulmasına Dair 4109 Sayılı Yetki Kanununun İptal Edilmesi Hakkında Karar. E. No: 1995/35   06.07.1995   22335  
1995/5   Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisinin 1991 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1992/6   13.07.1995   22342  
1995/6   Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisinin 1992 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1993/9   13.07.1995   22342  
1995/9   Demokratik Sol Partisinin 1990 Yılı Kesinhesaplarının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1991/7   13.07.1995   22342  
1995/7   Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisinin 1993 Yılı Kesinhasaplarının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1994/12   13.07.1995   22342  
1995/8   Sosyaldemokrat Halkçı Partisinin 1989 Yılı Kesinhesablarının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1990/1   13.07.1995   22342  
1995/22   Ekonomik Denge için Yeni Vergiler İhdası için Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesindeki Bir İbarenin Anayasaya Aykırılığı Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1994/90   10.08.1995   22370  
1995/10   Sosyal Sigortalar Kanununun Ek-24 Maddesiyle Eklenen (L) Bendinin İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/89   11.08.1995   22371  
1995/14   Refah Partisinin Genel Merkez ile 71 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerinin 1989 Yılı Hesaplarının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1990/7   13.08.1995   22373  
1994/70   Türk Ceza Kanunun 279. Maddesinin Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/47   14.08.1995   22374  
1993/30   Kadastro Yasasının 12 Maddesinin Son Fıkrasının Sınırlama Kararının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 1993/21   16.08.1995   22376  
1995/12   Halk Partisi 1989 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1990/11   24.08.1995   22384  
1995/13   Halk Partisinin 1990 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1991/14   24.08.1995   22384  
1993/26   Türkiye Radyo Televizyon Kanununun 4 üncü Maddesi ile 58 inci Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptal İsteginin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/28   13.09.1995   22403  
1991/14   Vergi Usul Kanununun (213 Sayılı) 360. Maddesine Eklenen İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddasıyla Açılan Davanın Reddi Hakkında Karar. E. No: 1991/10   17.09.1995   22407  
1991/18   Vergi Usul Kanununun (213 Sayılı) 360. Maddesine Eklenen İkinci Fıkrasının Anayasa Aykırı Olduğu İddasıyla Açılan Davanın Reddi Hakkında Karar. E. No: 1991/25   17.09.1995   22407  
1991/38   Vergi Usul Kanununun ( 213 Sayılı) 360. Maddesinin Sekizinci Paragrafının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 1991/38   17.09.1995   22407  
1991/39   Vergi Usul Kanununun (213 Sayılı) 360. Maddesinin Anayasa Başlangıç Sekizinci Pargrafının Anayasaya Aykırı Olduğu İddasıyla İptali İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 1991/38   17.09.1995   22407  
1992/45   Vergi Usul Kanununun (213 Sayılı) 359. Maddesinin Birinci Fıkrasına Eklenen Kuralın Anayasaya Aykırı Olduğu İddasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/45   17.09.1995   22407  
1992/46   Vergi Usul Kanununun (213 Sayılı) 360. Maddesine 9. Maddesiyle Eklenen İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 1992/46   17.09.1995   22407  
1993/29   Vergi Usul Kanununun (213 Sayılı) 360. Maddesine Eklenen İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddisayıla İptali İsteminin Reddine dair Karar. E. No: 1993/31   17.09.1995   22407  
1995/18   Yeni Partinin 1993 Yılı Hesaplarının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1994/8   19.09.1995   22409  
1995/9   Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 7. Maddesinin Son Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla Açılan Davanın Reddi Hakkında Karar. E. No: 1994/82   21.09.1995   22411  
1994/72   Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 27. Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yeralan İbarelerin İptali İsteminin reddine Dair Karar. E. No: 1993/422   22.09.1995   22412  
1993/41   Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 24 üncü Maddesinin (A) ile (L) Bentlerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1993/17   24.09.1995   22414  
1993/42   Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 24 üncü Maddesinin (A) ile (L) Bentlerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/18   24.09.1995   22414  
1993/43   Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 24 üncü Maddesinin (A) ile (L) Bentlerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/19   24.09.1995   22414  
1995/46   Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1995/43 (10/11/1995 Tarih ve 22459 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   29.09.1995   22419  
1993/18   Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunlarında Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1992/37 (Bu Karar ile İlgili Bir "Karşı Oy Yazısı" 17.10.1995 gün ve 22435 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanmıştır)   12.10.1995   22431  
1995/16   Nüfus Kanununun 43. Maddesindeki "Dinini" Sözcüğünün Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/17   14.10.1995   22433  
1993/18   Anayasa Mahkemesinin 12.10.1995 Günü 22431 Sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanan E. No: 1992/37 Sayılı Kararının Eki Karşı Oy Yazısı   17.10.1995   22436  
1993/19   Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerine İlişkin KHKnin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2992 Sayılı Kanun, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2461 Sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı KHK`lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 3825 Sayılı Kanunun Anayasa`ya Aykırı Olduğu Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/ 39 (1/8/1996 Tarih ve 22714 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   17.10.1995   22436  
1995/26   İl ve İlçe Kurulmasına Dair 4109 Sayılı Yetki Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırılığı Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1995/35   02.11.1995   22451  
1995/44   4113 Sayılı Yetki Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1995/44   03.11.1995   22452  
1995/56   Sigorta Murakabe Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 539 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. Maddesiyle Değişik 7397 Sayılı Kanununun 9. Maddesinin Son Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1995/36   08.11.1995   22457  
1995/40   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 527 Sayılı KHK`nin 1. Maddesi ile Değiştirilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 12/d Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1995/47   11.11.1995   22460  
1994/75   Sosyal Sigortalar Kanununun 110. Maddesinin Birinci Tümcesinde Yer Alan "Geçici İş Göremezlik" ile İlgili Bir İbarenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1994/73   13.11.1995   22462  
1995/57   Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 538 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 ve 33. Maddelerinin, Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1995/53   18.11.1995   22467  
1995/59   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4125 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1995/54 (23/11/1995, 05.02.1997 gün ve 22472, 22899 Sayılı Resmî Gazete`lerde düzeltmesi vardır)   21.11.1995   22470  
1995/58   Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 558 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1995/45   24.11.1995   22473  
1995/18   Doğru Yol Partisi Genel Merkezi ile 76 İl ve İlçe Örgütleri 1993 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1994/25   26.11.1995   22475  
1995/16   Büyük Birlik Partisinin Genel Merkezi ile Yeni Kurulan İl Örgütlerinin 1993 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1994/26   27.11.1995   22476  
1993/20   Vergi Usul Kanununun 11. Maddesine 3418 Sayılı Yasanın 30. Maddesiyle Eklenen Fıkranın Anayasa`ya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/3   28.11.1995   22477  
1995/17   Sosyalist İktidar Partisi Genel Merkezi ile 6 İl ve İlçe Teşkilâtının 1993 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1994/11   29.11.1995   22478  
1995/60   Milletvekili Genel Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4138 Sayılı Kanunun Seçim Çevresi ile İlgili Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1995/56   07.12.1995   22486  
1994/57   Vergi Usul Kanununun 11. Maddesine 3418 Sayılı Yasanın 30. Maddesiyle Eklenen Fıkranın, Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/46   14.12.1995   22493  
1995/19   Diriliş Partisi Genel Merkezi ile 5 İl ve ilçe Örgütlerinin 1990 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1991/9   21.12.1995   22500  
1995/20   Diriliş Partisi Genel Merkezi ile 7 İl ve İlçe Örgütleri 1991 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Kara. E. No: 1992/9   21.12.1995   22500  
1995/13   Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanunun İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/26   28.12.1995   22507  
1995/25   Bütçe Kanunu 3941 Sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu`nun 57. Maddesiyle 60. Maddesinin (K) Fıkrası 7 nci Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1995/23   29.12.1995   22508  
1992/40   Gecekondu Kanununun 40. Maddesinin Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1992/22   09.01.1996   22518  
1995/42   Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4060 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/1   10.01.1996   22519  
1994/54   Bütçe Kanunu 3941 Sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/60   17.01.1996   22526  
1996/1   Anavatan Partisi Genel Merkezi ile 67 İl İlçe Örgütleri 1987 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1988/3   01.02.1996   22541  
1996/2   Anavatan Partisi Genel Merkezi ile 67 İl İlçe Örgütleri 1988 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi ile İlgili Karar. E. No: 1989/4   01.02.1996   22541  
1995/27   Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdasına Dair Kanun ile 488, 492, 3074, 3065, 193, 6183, 2380 ve 277 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 3986 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/80   02.02.1996   22542  
1995/28   Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası Hakkında Kanun ile 488,492, 3074, 3065,193, 6183, 2380 ve 277 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 3986 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1995/4   02.02.1996   22542  
1996/3   Sosyalist İktidar Partisi Genel Merkezi ile İki İl ve Sekiz İlçe Örgütünün Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1995/11   07.02.1996   22547  
1995/62   Sosyal Sigortalar Kanununun 3995 Sayılı Yasanın 1. Maddesiyle Değişik Ek 24. Maddesinin (I) Bendinde Yer Alan Bir İbarenin Anayasaya Aykırı Olmadığına ve İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/52   10.02.1996   22550  
1995/29   Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile 488,492, 3074, 193, 6183,2380, 277, Kanunların Bazı Maddelerinde Değişikilik Yapılması Hakkında 3986 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasa Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/6   10.02.1996   22550  
1995/15   Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 2279 Sayılı Kanunun 17 nci Maddes ile 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin15. Maddesi 2. Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/14   13.02.1996   22553  
1996/1   Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4107 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin İlk Fıkrası Dışında Kalan Hükümleri ile;   02.03.1996   22568  
1996/4   Genel Merkez Dışında Örgütü Bulunmayan Anayol Partisinin 1994 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1995/1   06.03.1996   22572  
1995/23   Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun 5. Maddesinin İptali Sebeple Uygulama İmkânı Kalmayan 1326 ve 2025 Sayılı Kanunların İptaline Dair Karar. E. No: 1994/71   20.03.1996   22586  
1995/31   Sosyal Sigortalar Kanununun 110. Maddesi, İlk Cümlesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1995/37   23.03.1996   22589  
1994/55   Yüksek Öğretim Kanununun 301 Sayılı KHK`nin 1. Maddesiyle Değişik 6. Maddesi (B) Bendinin 4 üncü Fıkrasının, Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/42   27.03.1996   22593  
1995/47   İdarî Yargılama Usulü Kanununun 4001 Sayılı Kanunun 1. Maddesiyle Değiştirilen 2. Maddesi 1. Bendinin (A) Alt Bendinde Yeralan Bir İbarenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1995/27 (18.04.1996 Tarih ve 22615 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   10.04.1996   22607  
1995/48   İdarî Yargılama Usulü Kanununun 4001 Sayılı Kanunun 1. Maddesiyle Değiştirilen 2. Maddesi 1. Bendinin (A) Altbendinin,1995/47 Sayılı Kararla İptal Edildiğinden Bu Konuda Bir Karar Vermeye Yer Olmadığına Dair Karar. E. No: 1995/16   11.04.1996   22608  
1995/12   Bütçe Kanunu 4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1995/2   18.04.1996   22615  
1995/45   Yetki Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasa Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1995/39   20.04.1996   22617  
1996/6   Demokrat Merkez Parti Genel Merkezinin 1990 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1991/1   21.04.1996   22618  
1996/7   Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Merkezinin 1990 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1991/2   21.04.1996   22618  
1996/8   Liberal Demokrat Partinin 1994 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1995/6   22.04.1996   22619  
1996/9   Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi 1994 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1995/13   22.04.1996   22619  
1996/10   Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi 1993 Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1994/16   22.04.1996   22619  
1996/11   Demokrat Partinin 1992 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1993/20   08.05.1996   22630  
1996/12   Yeni Demokrasi Hareketi Partisinin 1994 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1995/4   08.05.1996   22630  
1995/61   Bankalar Kanununun (3182 Sayılı) 87. Maddesinin 5. Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğuna ve İptaline Dair Karar. E. No: 1995/41   09.05.1996   22631  
1995/24   İhtira Beratı Kanununun 3 Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/77   15.05.1996   22637  
1996/7   Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4107 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1996/38   24.05.1996   22645  
1996/13   Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 398 Sayılı Bakanlar Kuruluna Güven Oylaması Hakkındaki Kararının Bir İçtüzük Kuralı Niteliğinde ve Anayasya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1996/19   06.06.1996   22658  
1996/14   Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair Kararın Anayasaya Aykırı Olduğu Rekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1996/20   19.06.1996   22671  
1996/15   Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Gücün Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararın Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1996/21   19.06.1996   22671  
1996/22   Anadolu Partisinin 1993 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1994/5   28.06.1996   22680  
1996/23   Anadolu Partisinin 1992 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1994/5   28.06.1996   22680  
1996/19   Büyük Anadolu Partisi Olarak Kurulup Daha Sonra "Anadolu Partisi" Adını Alarak Kurucuları Tarafından 1994 Yılında Kapatılan Siyasî Partinin 1991 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1993/1   28.06.1996   22680  
1996/25   Diriliş Partisi Genel Merkezi ile İl ve İlçe Örgütlerinin 1994 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar E.No: 1995/21   29.06.1996   22681  
1996/20   Diriliş Partisi Genel Merkezi ile İl ve İlçe Örgütleri 1992 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1993/13   29.06.1996   22681  
1996/21   Diriliş Partisi Genel Merkezi ile İl İlçe Örgütlerinin 1993 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1994/13   29.06.1996   22681  
1996/16   Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin Genel Merkezi ile İl ve İlçe Örgütlerinin 1993 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1990/14   02.07.1996   22684  
1996/18   Anavatan Partisi Genel Merkezi ile İl ve İlçe Örgülerinin 1989 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1990/8   03.07.1996   22685  
1996/6   Dernekler Kanununun (2908 Sayılı) 5 nci Maddesi 11. Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/6   13.07.1996   22695  
1996/5-1   Bütçe Kanunu 4139 Sayılı 1990 Malî Yılı Bütçe Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 1996/23   19.07.1996   22701  
1996/1   Bankalar Kanununda Değişiklik Yapan 538 Sayılı KHK`nın Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1995/55   19.07.1996   22701  
1996/16   Sigorta Murakebe Kanununun (7397sayılı) Maddesinde Değişiklik Yapan 539 Sayılıkhk`nin 14. Maddesinin Anayasa Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No:1996/22   20.07.1996   22702  
1996/4   Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/20   31.07.1996   22713  
1994/56   Sosyal Sigortalar Kanunu (506 Sayılı), 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu, Ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Genel İdare ve Usulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapan 3917 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/44   01.08.1996   22714  
1995/8   Bütçe Kanunu 3941 Sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1994/69   16.08.1996   22729  
1995/5   Birleşik Sosyalist Partiye, Tüzüğünün Bazı Maddelerinin Anayasa Aykırı Olması Sebebiyle İhtar Verikmesine Dair Karar. E. No: 1995/5   17.08.1996   22730  
1995/36   Vergi Usul Kanununun (213 Sayılı Kanun) Bazı Maddelerini Değiştiren 4008 Sayılı Kanununun 21. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/21   18.08.1996   22731  
1996/11   Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesine Dair Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 1996/7   18.08.1996   22731  
1996/6   Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenleme Yapılması Hakkında 4183 Sayılı Yetki Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Üç Maddesi Hakkında Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No:   20.09.1996   22763  
1996/6   Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenleme Yapılmasına Dair 4188 Yetki Kanununun İptali Hakkında Karar. E. No. 1996/6   20.09.1996   22763  
1996/12   İmar Kanununun (3194 Sayılı ) 13 üncü Maddesi Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali İsteminin Reddire Dair Karar   25.09.1996   22768  
1996/5   Halkın Demokrasi Partisi Genel Merkezi 1994 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar E. No: 1995/14   26.09.1996   22769  
1996/5   Yargıtay Kanununun (2797 Sayılı) 45 inci Madde, 5 inci Fıkrası ile 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1995/25   26.09.1996   22769  
1995/32   Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile İlgili Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 3986 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1994/85   28.09.1996   22771  
1995/63   Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaraet Müsteşarlığı Teşkilat ve Görelerihakkında Kanunun (4059 Sayılı) 7. Maddesi, Bazı Fıkralarının Anayasaya Aykırılığı Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1995/11   09.10.1996   22782  
1995/41   Türk Medenî Kanununun (743 Sayılı) 242 ve 246 ncı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/86   18.10.1996   22791  
1995/33   Ekonomik Denge için Yeni Vergiler İhdası ile 488, 492, 3047, 3065193, 6183, 2380 ve 277 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/84   19.10.1996   22792  
1996/25   Orman Kanununun 2896 Sayılı Kanunla Değiştirilen 93. Maddesinin İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Oldugu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/29   20.10.1996   22793  
1996/24   Orman Kanununun 2896 Sayılı Kanunla Değişik 93 Üncü Madde, 1 Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/28   20.10.1996   22793  
1996/24   Orman Kanununun 2896 Sayılı Kanunla Değişik 93. Maddesinin Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/28   20.10.1996   22793  
1996/7   Orman Kanununun 2896 Sayılı Kanununa Değiştirilen 93 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/29   20.10.1996   22793  
1996/29   Orman Kanunu`nun 2896 Sayılı Kanunla Değiştirilen 93 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasaı ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/7   20.10.1996   22793  
1996/7   Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 4149 Sayılı Kanunun, Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile Bazı Maddelerinin Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 1996/58   26.11.1996   22829  
1996/7   Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine 4149 Sayılı Kanunun Yürürlüğünün Durdurulmasına dair Karar. E. No:?   26.11.1996   22829  
1996/26   Büyük Değişim Partisi 1993 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1994/27   28.11.1996   22831  
1996/9   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanunun Anayasaya Aykırılığı Nedeniyle Yürürlüğünün Durdurulması Hakkında Karar. E. No: 1996/64   14.12.1996   22847  
1996/27   Sosyalist İktidar Partisinin 1995 Yılı Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1996/13   18.12.1996   22851  
1996/30   Gelir Vergisi Kanununa 4108 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ile Eklenen Mükerrer 111. Maddenin Üçüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/32   25.12.1996   22858  
1996/34   Türk Ceza Kanununun 441. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1996/15   27.12.1996   22860  
1996/35   Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenleme Yapılmasına 4183 Sayılı Yetki Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1996/61 (21.01.1997 Tarih ve 22884 Sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır)   27.12.1996   22860  
1995/49   İdarî Yargılama Usulü Yasasının Bazı Maddelerinin, Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1995/46   27.12.1996   22860  
1996/27   Bütçe Kanunu 3941 Sayıl 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununun Bazı Madde ve Bentlerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1996/30   28.12.1996   22861  
1996/28   Anavatan Partisi 1990 Yılı Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1991/13   28.12.1996   22861  
1996/28   Bütçe Kanunu 4341 Sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28. Maddesinin Katma Bütçeli İdarelere Bağlı Döner Sermayeli İşlemler Yönünden Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1996/31   28.12.1996   22861  
1996/39   Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporcular ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında 2913 Sayılı Kanun ile 3671, 3292 ve 657 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4049 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1996/4   08.01.1997   22871  
1996/22   Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 2924 Sayılı Kanunuda Değişiklik Yapan 4127 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar.   09.01.1997   22872  
1995/34   Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile 488, 492, 3074, 3065,193, 6183, 238, 277 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında 3986 Sayılı Kanunun 5, 6, ve 7. Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/91   09.01.1997   22872  
1995/35   Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile 488, 492, 3074, 3065, 193, 6183, 238, 277 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında 3986 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırılığı Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1995/7   09.01.1997   22872  
1997/1   Devrimci İşçi Partisinin 1995 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1996/2   08.02.1997   22902  
1997/2   Halkın Demokrasi Partisi`nin Genel Merkez ve 47 İl ve İlçe Örgütlerinin 1995 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1996/12   08.02.1997   22902  
1997/3   Anavatan Partisi Genel Merkezi ile 74 İl Örgütlerinin 1991 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1996/63   02.04.1997   22952  
1997/34   Türk Ceza Kanununun 2370 Sayılı Kanunla Değişik 236. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/23   02.04.1997   22952  
1997/4   Demokrat Parti Genel Merkezi ile 53 İl Örgütlerinin 1993 Yılı Kesin Hesaplarının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1994/28   02.04.1997   22952  
1997/3   Yap-İşlet-Devret Modeli ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yürütülmesine Dair 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4180 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 1996/63   04.04.1997   22954  
1997/6   Demokrat Partinin 1994 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1995/24   15.04.1997   22965  
1997/7   Demokrat Partinin 1995 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1996/14   15.04.1997   22965  
1997/39   Orman Kanunu`nun (6831) Sayılı 2896 Sayılı Kanunla Değişik 91 inci Maddesinin Anayasaya Aykırılığı İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/33   30.04.1997   22975  
1995/53   Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun Bazı Maddelerinin, Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/42   16.05.1997   22991  
1997/5   Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapan 4227 Sayılı Kanunun 1 ve 20 nci Maddelerinin Bazı Fıkralarının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Yürürlüğün Durdurulması Hakkında Karar. E. No: 1997/36   23.05.1997   22997  
1997/6   Basın Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanunun Birinci Maddesi ile 5680 Sayılı Kanuna Eklenen Ek 7 ve 8. Maddelerin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar.   10.06.1997   23015  
1997/1   Millet Partisine İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1997/1   26.06.1997   23031  
1997/8   Demokratik Sol Parti Teşkilatının Genel Merkezi ile 76 İl ve İlçe Örgütlerinin 1992 Yılı Kesin Hesabının İncelemesine Dair Karar. E. No: 1993/6   26.06.1997   23031  
1997/9   Demokratik Sol Parti Teşkilatının Genel Merkezi ile 72 İl ve İlçe Örgütlerinin 1991 Yılı Kesin Hesabının İncelemesine Dair Karar. E. No: 1992/7   26.06.1997   23031  
1997/2   Diriliş Partisinin Kapatılmasına Dair Karar. E. No: 1996/2   18.07.1997   23053  
1997/11   Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Merkezi ile 76 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerinin 1994 Yılı Kesin Hesabının İncelemesine Dair Karar. E. No: 1995/9   25.07.1997   23060  
1997/12   Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Merkezi ile İl Örgütlerinin 1995 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1996/16   25.07.1997   23060  
1995/64   Hakimler ve Savcılar Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 4087 Sayılı Kanunun 39. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1995/19   29.07.1997   23064  
1997/55   Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu Madde İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/47   02.08.1997   23068  
1997/48   Yükseköğretim Kanunu`nun 301 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değiştirilen 6. Maddesinin Bazı Fıkra ve Bendlerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1997/21   02.08.1997   23068  
1995/14   Türk Ceza Kanununun 29. Maddesine 3679 Sayılı Yasa ile Eklenen Fıkranın Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/92   05.08.1997   23071  
1996/10   Orman Köylülerinin Kalkınmalarırnın Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Madde ve Fıkralarının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/2   06.08.1997   23072  
1997/10   Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Merkezi ile 74 İl Örgütünün 1991 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1992/2   07.08.1997   23073  
1997/45   Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4046 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin Bazı Bentlerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1997/35   08.08.1997   23074  
1996/38   Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 3235 Sayılı Kanunun Birinci Maddesiyle Eklenen Ek 14. Maddesinin Bazı Bend ve Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1996/17 (9.9.1997 Tarih ve 23105 Sayılı Resmî Gazete`de düzletmesi vardır)   09.08.1997   23075  
1997/56   Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu`na 3235 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 14. Maddenin Bir Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile1996/38 Sayılı Kararla İptal Edildiğinden Yeniden Karar Verilmesi Gerekmediğine Dair Karar. E. No: 1997/48   12.08.1997   23078  
1997/2   Refah Partisine 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 32/1 inci Maddesi Gereğinge İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1997/2   13.08.1997   23079  
1997/3   Yeni Demokrasi Partisine 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104 üncü Maddesi Gereğince İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1997/3   14.08.1997   23080  
1997/38   Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi Hakkında 3717 Sayılı Kanun ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunun 2 nci Maddesinin 449 Sayılı KHK ile Değişik İki Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. NO: 1997/31   15.08.1997   23081  
1996/41   Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 3984 Sayılı Kanunun 33. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/48   18.09.1997   23114  
1997/31   İcra ve İflas (2004 Sayılı) Kanununa, 3222 Sayılı Kanun ile Eklenen 352/a ve 354. Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/65   19.09.1997   23115  
1997/49   Türk Ceza Kanununun 765. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/71   26.09.1997   23122  
1997/4   Millet Partisine İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1997/4   30.09.1997   23126  
1997/5   Millet Partisine İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1997/5   30.09.1997   23126  
1997/6   Millet Partisine İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1997/6   30.09.1997   23126  
1994/83   Emekli Sandığı Kanununun 68. ve TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 3855 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1994/59   01.10.1997   23127  
1997/32   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapan 527 Sayılı KHK`nin 8. ve Yeniden Düzenlenen 657 Sayılı Kanunun 178. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1997/20   15.10.1997   23141  
1997/35   Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Khk`nin 2 ve 3. Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1997/24 (22.10.1997, 21.11 1997 Tarih ve 23148, 23177 Sayılı Resmî Gazete`lerde düzeltmesi vardır)   16.10.1997   23142  
1997/2   Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3143 Sayılı Kanun ve 657 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 494 Sayılı KHK`nin 6. Maddesi ile 3143 Sayılı Kanunun 18. Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali Hakkında Karar.   17.10.1997   23143  
1996/18   Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun`a 3917 Sayılı Kanunun Geçici 5. Maddesi ile Eklenen 6. Fıkranın Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/1   18.10.1997   23144  
1997/6   Devlet Memurları Kanunu`na 527 Sayılı KHK`nin 3. Maddesi ile Eklenen I Sayılı Cetvelinde Yeralan Bazı Unvanların Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptali Hakkında Karar. E. No: 1997/17   19.10.1997   23145  
1997/47   Sigorta Murakabe Kanunu`nun 26. Maddesinde Değişiklik Yapan 539 Sayılı KHK`nin 19. Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptali Hakkında Karar. E. No: 1997/40   20.10.1997   23146  
1996/40   Emekli Sandığı Kanunu`nun 74. Maddesinin Anayasaya Aykırılığı İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/10   21.10.1997   23147  
1995/1   Sosyalist Birlik Partisi`nin Kapatılması ve Mal Varlığının Hazineye İradına Dair Karar. E. No: 1993/4   22.10.1997   23148  
1996/1   Demokrasi ve Değişim Partisinin Kapatılması ve Mal Varlığının Hazineye İradına Dair Karar. E. No: 1995/1   23.10.1997   23149  
1997/7   Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4046 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1996/66   28.10.1997   23154  
1996/43   Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 4149 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin, Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1996/58 (21.11.1997 Tarih ve 23177 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   06.11.1997   23162  
1997/57   Ceza Muhakemeleri Kanunu`nun 84. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/62   12.11.1997   23168  
1994/1   Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 3167 Sayılı Kanun`un 16. Maddesinde Değişiklik Yapan 3863 Sayılı Kanunun Geçici Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1993/29   13.11.1997   23169  
1997/62   Türk Ceza Kanunu`nun 258. Maddesinin 3. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/56   14.11.1997   23170  
1995/50   Çekle Ödemelerinin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunmasına Dair 3167 Sayılı Kanunun 16. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/18   15.11.1997   23171  
1997/20   Anavatan Partisi Genel Merkezi ile 76 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütleri 1992 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1993/4   06.12.1997   23192  
1997/18   Anavatan Partisi Genel Merkezi ile 76 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütleri 1994 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1995/5   06.12.1997   23192  
1997/19   Refah Partisi Genel Merkezi ile 72 İl ve Bunlara Bağlı İlçe Örgütlerinin 1990 Yılı Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1991/6   06.12.1997   23192  
1995/37   Vergi Usul Kanununun 360. Maddesi 2. Fıkrasında Deişiklik Yapan 4008 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/22   16.12.1997   23202  
1995/38   Vergi Usul Kanununun 360. Madde, 2. Fıkrasını Değiştiren 4008 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/40   16.12.1997   23202  
1995/39   Vergi Usul Kanununun 360. Maddesi 2. Fıkrasında Değişiklik Yapan 4008 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin Anayasaya Aykırılığı İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/48   16.12.1997   23202  
1997/17   Büyük Türkiye Partisi Merkezi Merkezinin 1996 Yılı Kesin Hesbının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1997/27   18.12.1997   23204  
1998/1   Siyasi Partiler Kanununun, 3270 Sayılı Kanunun 18. Maddesi ile Değiştirilen 103. Maddesi 2. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1998/2   22.02.1998   23266  
1998/1   Refah Partisinin Kapatılması ile İlgili Anayasa Mahkemesi Gerekçeli Kararı. E. No: 1997/1   22.02.1998   23266  
1997/72   Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4302 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/66   22.04.1998   23321  
1996/47   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışına Dair 4182 Sayılı Kanunun Bazı Maddelirinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Kabulüne Dair Karar. E. No: 1996/64   24.04.1998   23322  
1997/43   Türk Kanun`u Medenisi`nin 3444 Sayılı Kanunla Değişik 134. Maddesinin Üç ve Dördüncü Fıkralarının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/47   25.04.1998   23323  
1997/44   Türk Kanun-u Medenisi`nin 3444 Sayılı Kanunun 134. Maddenin Son Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/22   26.04.1998   23324  
1994/76   Askerî Ceza Kanununun 48. Madde (A) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/2   28.04.1998   23326  
1994/67   Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair 3083 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/53   01.05.1998   23329  
1997/73   Sedat Edip Bucak (Şanlıurfa Milletvekili)`ın Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 547 Sayılı Meclis Kararının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/73   06.05.1998   23334  
1995/4   İdarî Yargılama Usulü Kanununun 4001 Sayılı Kanunla Değiştirilen 61. Madde Birinci Fıkrasında Yapılan Değişikliğin Anayasanın 2 ve 10. uncu Maddelerine Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/75   08.05.1998   23336  
1995/5   İdarî Yargılama Usulü Kanununun 4001 Sayılı Kanunla Değiştirilen 61. Maddesi Birinci Fıkrasının, Anayasanın 10 ve 36. Maddelerine Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/81   08.05.1998   23336  
1995/5   İdarî Yargılama Usulü Kanununun 4001 Sayılı Kanunla Değiştirilen 61. Madde Birinci Fıkrasında Yapılan Değişikliğin Anayasanın 10 ve 36 ncı Maddelerine Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/81   08.05.1998   23336  
1998/3-2   Tabii Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazları ile İlgili Olarak Gayrimenkul Kiraları Hakkında 4331 Sayılı Kanuna, 6570 Sayılı Kanunla Eklenen Ek ve Geçici Maddelerin Yürürlüğün Durdurulması Hakkında Karar. E. No: 1998/10   23.05.1998   23350  
1998/1   Yeni Parti Genel Merkezi ile 41 İl Örgütünün 1994 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1995/7   29.05.1998   23356  
1998/18   Yeni Parti Genel Merkezi ile 41 İl Örgütünün 1995 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1996/3   29.05.1998   23356  
1998/19   Yeni Parti Genel Merkezi ile 41 İl Örgütünün 1996 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1997/2   29.05.1998   23356  
1998/2   Demokratik Sol Parti Genel Merkezi ile 76 İl Örgütünün 1993 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1994/18   30.05.1998   23357  
1998/13   Demokratik Sol Parti Genel Merkezi ile 76 İl Örgütünün 1994 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1995/3   30.05.1998   23357  
1998/3   Demokrasi Partisi Genel Merkezi ile 53 İl Örgütünün 1996 Yılı Kesin Hesabının Denetimine Dair Karar. E. No: 1997/3   31.05.1998   23358  
1998/4   Demokratik Barış Hareketi Partisi Genel Merkezi ile Bir İl Örgütünün 1996 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1997/22   01.06.1998   23359  
1998/5   Sosyalist İktidar Partisi Genel Merkezi ile 16 İl ve 13 İlçe Örgütünün1996 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1997/8   02.06.1998   23360  
1998/6   Anayol Partisinin 1995 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1996/1   03.06.1998   23361  
1998/7   Anavatan Partisi Genel Mekezi ile 76 İl Örgütünün 1993 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1994/19   04.06.1998   23362  
1998/15   Anavatan Partisi Genel Merkezi ile 76 İl Örgütünün 1993 Yıl Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1996/4   04.06.1998   23362  
1998/8   Refah Partisi Genel Merkezi ile 74 İl Örgütünün 1991 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1992/4   05.06.1998   23363  
1998/9   Refah Partisi Genel Merkezi ile 74 İl Örgütünün 1992 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1993/7   05.06.1998   23363  
1998/11   Liberal Demokrat Parti Genel Merkezi ile 17 İl Örgütünün 1995 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1996/7   06.06.1998   23364  
1998/12   Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi ile 58 İl Örgütünün 1994 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1995/22   07.06.1998   23365  
1998/14   Emeğin Partisi Genel Merkezi ile 2 İl Örgütünün Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1997/17   09.06.1998   23367  
1998/16   Sosyalist İşçi Partisinin 1996 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1997/16   10.06.1998   23368  
1995/52   Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 9 ve Ek 6. Madelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1995/24   11.06.1998   23369  
1998/17   Devrimci İşçi Partisi 1996 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1997/10   12.06.1998   23370  
1998/20   Birleşik Sosyalist Parti Merkezi ile 38 İl Örgütünün 1994 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1995/16   13.06.1998   23371  
1998/21   Sosyalist Devrim Partisi Genel Merkezi ile 3 İl Örgütünün 1994 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1995/15   14.06.1998   23372  
1998/22   Sosyalist Devrim Partisi Genel Merkezi ile 3 İl Örgütünün 1995 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1996/18   14.06.1998   23372  
1998/23   Sosyalist Halkçı Parti Genel Merkezi ile 76 İl Örgütünün 1992 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1994/10   15.06.1998   23373  
1998/24   Sosyal Demokrat Halçı Parti Genel Merkezi ile 76 İl Örgütünün 1992 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1993/5   15.06.1998   23373  
1998/10   Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile 76 İl Örgütünün 1994 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1995/10   16.06.1998   23374  
1996/44   Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4149 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/45   17.06.1998   23375  
1997/64   Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapan 3038 Sayılı Kanunun 434. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/77   18.06.1998   23376  
1998/1   Türkiye Sultan Partisine İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1998/1   24.06.1998   23382  
1997/1   Emek Partisinin Kapatılmasına Dair Karar. E. No: 1996/1   26.06.1998   23384  
1997/52   Emekli Sandığı Kanunu`nun 20. Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Maddeye İki Fıkra Eklenmesine Dair 4227 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1997/36   27.06.1998   23385  
1997/7   Özgürlük ve Dayanışma Partisine İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 1996/1   28.06.1998   23386  
1998/16   Bütçe Kanunu 4219 Sayılı 1997 Malî Yılı Bütçe Kanununun 45. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1997/44   10.07.1998   23398  
1998/25   Demokrat Parti`nin 1996 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1997/14   22.07.1998   23410  
1998/26   İşçi Partisi Genel Merkezi ile İlçe Örgütlerini De Kapsayan 56 İl Örgütünün 1994 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1995/2   23.07.1998   23411  
1998/27   İşçi Partisi Genel Merkezi ile İlçe Örgütlerini de Kapsayan 60 İl Örgütünün 1995 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1996/8   23.07.1998   23411  
1998/29   İşçi Partisi Genel Merkezi ile İlçe Örgütlerini De Kapsayan 58 İl Örgütünün 1996 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1997/9   23.07.1998   23411  
1998/32   Birleşik Sosyalist Parti Genel Merkezi ile 46 İl Örgütünün Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1996/23   25.07.1998   23413  
1998/38   Büyük Adalet Partisi`nin 1996 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1997/30   26.07.1998   23414  
1998/30   Büyük Adalet Partisi`nin 1995 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1996/6   26.07.1998   23414  
1998/33   Demokratik Sol Parti Genel Merkezi ile 79 İl Örgütünün 1995 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1996/5   27.07.1998   23415  
1998/34   Yeniden Doğuş Partisi Genel Merkezi ile İlçe Örgütlerini de Kapsayan 56 İl Örgütünün 1993 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1994/22   28.07.1998   23416  
1998/35   Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ile 75 İl ve İlçe Örgütünün 1994 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1995/19   29.07.1998   23417  
1998/36   Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Genel Merkezi ile78 İl ve İlçe Örgütünün 1995 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1996/6   29.07.1998   23417  
1998/37   Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ile 79 İl ve İlçe Örgütünün 1996 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1997/24   29.07.1998   23417  
1998/44   Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi ile 7 İl Örgütünün Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1997/20   24.09.1998   23473  
1998/45   Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi ile 4 İl Örgütünün Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1996/11   24.09.1998   23473  
1998/46   Anayol Partisi Genel Merkezi ile Konak İlçe Teşkilâtının 1996 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1997/1   25.09.1998   23474  
1998/48   Liberal Demokrat Parti Genel Merkezi ile 23 İl Örgütünün 1996 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1997/11   26.09.1998   23475  
1998/49   Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin Genel Merkezi ile 6 İl Örgütünün 1998 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/16   27.11.1998   23536  
1998/60   Bütçe Kanunu`nun 70. Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1998/29   27.11.1998   23536  
1998/51   Liberal Demokrat Parti Genel Merkezi ile 51 İl Örgütünün 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/19   28.11.1998   23537  
1998/52   Doğru Yol Partisi Genel Merkezi ile 79 İl Örgütünün 1995 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1996/24   29.11.1998   23538  
1998/53   Demokratik Halk Partisi Genel Merkezi ile 15 İl Örgütünün 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/13   30.11.1998   23539  
1998/54   Yeni Parti Genel Merkezi ile 53 İl Örgütünün 1997 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1998/21   01.12.1998   23540  
1998/55   Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi ile 2 İl Örgütünün 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/12   02.12.1998   23541  
1998/56   Büyük Adalet Partisi`nin 1997 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1998/36   03.12.1998   23542  
1997/655   Bankalar Kanunu`nun, 538 Sayılı KHK`nin 30 ve 31. Maddeleri ile Değiştirilen 64. Maddenin 2. Fıkrası ile 65. Maddenin 1. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No:   11.12.1998   23550  
1998/18   Tabii Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Afet Öncesi Kiracılarına Kiralık Hakkı Tanınması ile İlgili, 6570 Sayılı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 4331 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1998/10   12.12.1998   23551  
1998/2   Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4302 Sayılı Kanun`un Geçici 1. Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/63   15.12.1998   23554  
1998/4   Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4302 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/64   15.12.1998   23554  
1998/3   Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4302 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/79   15.12.1998   23554  
1998/46   Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı KHK`nın, Birinci Maddesinde Bazı Fıkraların Anaysa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1998/34   16.12.1998   23555  
1998/13   Gelir Vergisi Kanunu`nun Geçici 35. Maddesine 3946 Sayılı Kanunla Eklenen 7. Fıkranın Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasının Reddine Dair Karar. E. No: 1996/43   25.12.1998   23564  
1998/60   Yeniden Doğuş Partisi Genel Merkezi ile 57 İl Teşkilâtının 1994 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1995/18   13.01.1999   23582  
1998/57   Yeniden Doğuş Partisi Genel Merkezi ile 59 İl Teşkilâtının 1995 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1996/17   13.01.1999   23582  
1998/62   Yeniden Doğuş Partisi Genel Merkezi ile 58 İl Teşkilatının 1996 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1997/6   13.01.1999   23582  
1997/68   Hakimler ve Savcılar Kanunu`nun 106 ncı Maddesini Değiştiren 547 Sayılı KHK`nin 11. Maddesi ile Eklenen Adalet Müfettişlerinin Ek Gösterge ve Tazminatlarla İlgili Fıkranın Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1996/25   15.01.1999   23584  
1997/69   Ssk Kanununun Bir Maddesini Değiştiren ve Bir Geçici Madde Ekleyen 4228 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekcesi ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/37   15.01.1999   23584  
1997/66   Tüketicinin Korunmasına Dair 4077 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 4226 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/19   16.01.1999   23585  
1998/24   Emekli Sandığı Kanunu`na 2865 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin 3157 Sayılı Yasa ile Değiştirilen Bir Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1998/14   17.01.1999   23586  
1998/23   Emekli Sandığı Kanununa 2865 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin 3157 Sayılı Kanunla Değiştirilen Bir Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu iddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/1   17.01.1999   23586  
1998/58   Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisi Genel Merkezinin 1996 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1997/13   26.01.1999   23592  
1998/59   Doğru Yol Partisi Genel Merkezi ile 79 İl Teşkilatının 1996 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1997/25   26.01.1999   23592  
1998/63   Anayol Partisi Genel Merkezi ile Konak İlçe Teşkilâtının 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/7   27.01.1999   23593  
1998/61   Türkiye Sultan Partisi Genel Merkezinin 1996 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1997/15   27.01.1999   23593  
1998/64   Demokratik Kitle Partisi Genel Merkezi ile 6 İl Teşkilatının 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/5   28.01.1999   23594  
1998/65   Halkın Demokrasi Partisinin Genel Merkezi ile 56 İl Teşkilatının 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/3   28.01.1999   23594  
1998/66   Anavatan Partisi Genel Merkezi ile 80 İl Teşkilatının 1996 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1997/5   29.01.1999   23595  
1998/67   Sosyalist İktidar Partisi Genel Merkezi ile 43 İl Teşkilatının 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/9   29.01.1999   23595  
1998/68   Devrimci İşçi Partisi Genel Merkezinin 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/11   30.01.1999   23596  
1998/69   Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezinin 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/30   30.01.1999   23596  
1998/70   Demokrat Parti`nin Genel Merkezi ile 62 İl Teşkilatı ve İl Teşkilatı Bulunmayan 10 İlçe Teşkilatının 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/28   30.01.1999   23596  
1998/28   Türk Ceza Kanunu`nun (765 Sayılı) 440`ıncı Maddesinin Anayasanın 10`uncu, Maddesine Aykırı Olduğu Gerekcesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1998/3   13.03.1999   23638  
1998/50   Mustafa Bayram`ın (Van Milletvekili) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair TBMM Kararının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1998/38   16.03.1999   23641  
1998/57   Tüketicinin Korunması Hakkında 4077 Sayılı Kanunun 11. Maddesine 4226 Kanunla Eklenen Üçüncü Fıkranın Anayasaya Aykırı Olduğu İddası ile İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No. 1998/26   18.03.1999   23643  
1998/56   Tüketicinin Korunması Hakkında 4077 Sayılı Kanunun 11. Maddesine 4226 Kanunla Eklenen Üçüncü Fıkranın Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1998/25   18.03.1999   23643  
1998/89   Bütçe Kanunu 4316 Sayılı 1998 Mal Yılı Bütçe Kanununun 7 nci Maddesi ile 71 inci Maddesi (B) Fıkrasının Yedinci Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1998/56   19.03.1999   23644  
1998/54   Emekli Sandığı (5434 Sayılı) Kanununun 562 Sayılı KHK ile Değiştirilen 20`nci Maddesi Ücüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/69   20.03.1999   23645  
1998/11   Türk Ceza Kanununun (765 Sayılı) 104 üncü Madde Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu iddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/57   23.03.1999   23648  
1999/1   Islahatçı Demokrat Partisi Genel Merkezi ile 62 İl Teşkilatının 1989 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1990/4   24.03.1999   23649  
1999/2   Islahatçı Demokrat Partisi Genel Merkezi ile 63 İl Örgütünün 1990 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1991/8   24.03.1999   23649  
1999/4   Islahatçı Demokrat Partisi Genel Merkezi ile 63 İl Örgütünün 1991 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1992/10   24.03.1999   23649  
1998/47   Ceza Muhakemeleri Usülü (1412 Sayılı) Kanununun 208 inci Madde, İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1997/41   24.03.1999   23649  
1999/3   Sigorta Murakabe Kanununun 9. Maddesini Değiştiren 539 Sayılı KHK`nin 8. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1999/18   25.03.1999   23650  
1999/3   Millet Partisi Genel Merkezi ile 52 İl Teşkilatının 1995 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1996/21   25.03.1999   23650  
1999/5   Millet Partisi Genel Merkezi ile 65 İl Teşkilatının 1992 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1993/15   25.03.1999   23650  
1999/6   Millet Partisi Genel Merkezi ile 51 İl Teşkilatının 1993 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1994/23   25.03.1999   23650  
1999/7   Millet Partisi Genel Merkezi ile 52 İl Teşkilatının 1994 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1995/17   25.03.1999   23650  
1999/9   Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi ile 69 İl Teşkilatının 1995 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1996/25   26.03.1999   23651  
1998/5   Demokratik Barış Hareketi Partisi`nin Organlarını Kuramayacak Duruma Düşmesi Sebebi ile Kapanmış Sayılmasına Dair Karar. E. No: 1997/5   26.03.1999   23651  
1999/10   Demokratik Sol Parti Genel Merkezi ile 80 İl Teşkilatının 1996 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1997/7   27.03.1999   23652  
1999/11   Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisi Genel Merkezi`nin 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/10   01.04.1999   23653  
1999/12   Türkiye Sultan Partisi Genel Merkezi`nin 1997 Yılı Malî Denetimine Air Karar. E. No: 1998/6   02.04.1999   23654  
1999/13   Demokrasi ve Barış Partisi Genel Merkezi ile 48 İl Teşkilatının 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/17   03.04.1999   23655  
1999/14   İşçi Partisi Genel Merkezi ile 61 İl Teşkilatının 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/4   04.04.1999   23656  
1999/15   Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ile 79 İl Teşkilatının1995 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No. 1998/24   10.04.1999   23662  
1999/8   Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile 79 İl Teşkilatının 1995 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1996/10   15.04.1999   23667  
1998/78   Askerî Hakimler Kanununun 21. Madde 2. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1998/39   11.05.1999   23692  
1998/17   Emekli Sandığı Kanununa 5104 Sayılı Kanunun 2. Maddesi ile Eklenen Geçici 201. Maddenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1996/51   29.05.1999   23709  
1998/15   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 105. Madde 3. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/4   12.06.1999   23723  
1998/88   Karayolları Trafik Kanununun, 4262 Sayılı Kanunla Değişik 36. Maddesi Ceza Hükmünün Anasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1998/16   09.07.1999   23750  
1999/17   Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile 80 İl Teşkilatının 1996 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1997/23   13.07.1999   23754  
1999/18   Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile 80 İl Teşkilatının 1997 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1998/20   13.07.1999   23754  
1999/19   Doğruyol Partisi Genel Merkezi ile 80 İl Teşkilatı`nın 1997 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1998/25   14.07.1999   23755  
1999/20   Türkiye Adalet Partisinin 1996 Yılı Genel Merkezi Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1998/35   15.07.1999   23756  
1999/16   Türkiye Adalet Partisi `nin 1995 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1996/27   15.07.1999   23756  
1999/21   Barış Partisi`ne Katılan Yeni Demokrasi Hareketi Partisi`nin Genel Merkezinin 1995 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1999/22   16.07.1999   23757  
1999/22   Barış Partisi`ne Katılan Yeni Demokrasi Hareketi Partisinin Genel Merkezinin 1996 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1998/1   16.07.1999   23757  
1999/23   Barış Partisi`ne Katılan Yeni Demokrasi Hareketi Partisinin Genel Merkezinin 1997 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1998/2   16.07.1999   23757  
1999/18   Türk Kanunu Medenisi`in 257. Maddesine 2846 Sayılı Kanunun 2. Maddesi ile Eklenen İkinci Fıkranın Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/23   16.07.1999   23757  
1999/24   Emeğin Partisi`nin 1997 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1998/15   17.07.1999   23758  
1999/12   Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 32. Maddesi ile 36. Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiası ile İptal İsteminin Redine Dair Karar. E. No: 1999/19   17.07.1999   23758  
1999/25   Demokratik Sol Parti Genel Merkezi ile 80 İl Örgütünün 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/26   20.07.1999   23761  
1999/17   Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 4. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999//21   20.07.1999   23761  
1999/26   Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Merkezi ile 57 İl Örgütünün 1996 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1997/18   21.07.1999   23762  
1999/27   Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Merkezi ile 59 İl Örgütünün 1997 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1998/27   21.07.1999   23762  
1999/20   Bankalar Kanunu`nun 538 Sayılı Khk`nin 29 uncu Maddesi ile Değiştirilen 62 inci Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekcesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1999/18   24.07.1999   23765  
1999/21   Sigorta Murakebe Kanunun 539 Sayılı KHK ile Değişik 26. Madde 3. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1996/20   27.07.1999   23768  
1999/8   Orman Kanunun 4114 Sayılı Kanun ile Değişik 76/d Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/5   28.07.1999   23769  
1998/53   Türk Ceza Kanunun 475. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/60   29.07.1999   23770  
1999/32   Demokrat Türkiye Partisi Genel Merkezi ile 77 İl Teşkilatının 1997 Yılına Ait Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1998/14   10.09.1999   23812  
1999/33   Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi ve 72 İl Teşkilatının 1996 Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1997/29   22.09.1999   23824  
1999/34   Yeniden Doğuş Partisi Genel Merkezi ile 58 İl Teşkilatının 1997 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1998/23   23.09.1999   23825  
1999/3   Katma Bütçeli İdareler 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu`nun İptal Edilen 11`inci Maddesinin 1 ve 2. Fıkralarının Yürürlüklerinin Durdurulması Hakkında Karar. E. No: 1999/30   24.09.1999   23826  
1999/2   Bütçe Kanunu 4393 sayılı 1999 Mali Yılı Bütçe Kanununun 57 ve 69. Maddesinin Bazı Bendlerinin Anayasa`ya Aykırılğı Nedeniyle Yürürlüğünün Durdurulması Hakkında Karar. E. No: 1999/29   24.09.1999   23826  
1999/6   Seçimlerin Yenilenmesine Dair 99/590 Sayılı TBMM Kararının Değiştirilmesi için Verilen Önergenin Doğrudan Gündeme Alınması Fiilinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1999/14   06.10.1999   23838  
1999/5   TBMM ve Danışma Kurulunun 13.3.1999 Günü Toplantıya Çağırılması, Toplantı Gündeminin Belirlenmesi ve Yapılan İşlemlerin Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/12   07.10.1999   23839  
1999/39   Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu (1076 Sayılı) ile Askerlik Kanunu`nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun`un Birinci Maddesi ile Bu Kanunlara Eklenen Bir Bendin, Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/34   12.10.1999   23844  
1998/69   Sosyal Sigortalar, Bağ-Kur ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sgortalar Kanunlarına Göre Tahakkuk Eden Prim ve Diğer Alacakların Tahsilatının Hızlandırılması Hakkında 4247 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/74   23.10.1999   23855  
1998/79   Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun`un 1, 2 ve 4. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1997/34   26.11.1999   23888  
1999/35   Anayol Partisi Genel Merkezi ile İzmir-Konak İlçesinin 1998 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1999/6   08.12.1999   23900  
1999/36   Millet Partisi Genel Merkezi ile 55 il Teşkilatının 1997 Yılı Malî Denetimine İlişkin Karar. E. No: 1998/18   09.12.1999   23901  
1999/37   Millet Patisi Genel Merkezi ile 52 il Teşkilatının 1996 Yılı Malî Denetimine İlişkin Karar. E. No: 1997/26   09.12.1999   23901  
1999/38   Barış Partisi Genel Merkezi ile 75 İl Teşkilatının 1997 Yılı Malî Denetimine İlişkin Karar. E. No: 1998/37   10.12.1999   23902  
1999/39   Barış Partisi Genel Merkezinin 1996 Yılı Malî Denetimine İlişkin Karar. E. No: 1997/21   10.12.1999   23902  
1999/40   Türkiyem Partisi Genel Merkezi`nin 1998 Yılı Malî Denetimine İlişkin Karar. E. No: 1999/2   11.12.1999   23903  
1999/41   Türkiye Sultan Partisi Genel Merkezi`nin 1998 Yılı Malî Denetimine İlişkin Karar. E. No: 1999/4   11.12.1999   23903  
1999/43   Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi ile 2 İl Teşkilatının 1998 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1999/3   14.12.1999   23906  
1999/44   Demokratik Halk Partisi Genel Merkezi ile 47 İl Örgütünün 1998 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1999/11   15.12.1999   23907  
1999/45   Demokrasi ve Barış Partisi Genel Merkezi ile 50 İl Örgütünün 1998 Malî Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1999/22   16.12.1999   23908  
1999/46   Sosyalist İktidar Partisi`nin Genel Merkezi ile 44 İl Örgütü ve İl Örgütü Bulunmayan 4 İlçe Örgütünün 1998 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1999/5   17.12.1999   23909  
1999/47   Halkın Demokrasi Partisi`nin Genel Merkezi ile 65 İl Örgütünün 1998 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1999/15   18.12.1999   23910  
1993/23   Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1992/29   23.12.1999   23915  
1993/55   Türk Kanunu Medenisi`nin 21. Madde, Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/23   25.12.1999   23917  
1993/56   Türk Medeni Kanunu`nun 310. Madde 1. Fıkrasının Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1993/37   26.12.1999   23918  
1998/43   Türk Medenî Kanununun 169. Maddesi 2. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/27   15.01.2000   23934  
1998/71   Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair (3417 Sayılı) Kanunun 2. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1997/59   16.01.2000   23935  
1999/41   Yasa Görüşmeleri ile İlgili Meclis İç Tüzüğü Gereğince Uygulanan Prosedürün Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/40   17.01.2000   23936  
1999/48   Demokratik Kitle Partisi Genel Merkezi ile 6 İl Teşkilatının 1998 Yılı Malî Denetimi Hakkında Kararı. E. No: 1999/25   26.01.2000   23945  
1999/49   Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi ile 6 İl Teşkilatının 1998 Malî Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 1999/27   28.01.2000   23947  
1999/50   Aydınlık Türkiye Partisi Genel Merkezinin 1998 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 1999/10   29.01.2000   23948  
1999/32   Bütçe Kanunu 4316 Sayılı 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu 53. Madde, (b) Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1999/22   04.02.2000   23954  
1999/15   Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 1. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E.No: 1997/65   16.02.2000   23966  
1994/58   Türk Ceza Kanununun Ek 2. Maddesine Eklenen 2. Fıkranın Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1994/48   17.02.2000   23967  
1995/55   İcra İflas Kanununun 354. Maddesi 2. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/15   18.02.2000   23968  
1997/50   Gelir Vergisi Kanununa 4108 Sayılı Kanunun 24. Maddesi ile Eklenen Mükerrer 111. Maddenin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/25   21.02.2000   23971  
1999/19   Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanunun 1, 2 ve 3`üncü Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar. E. No: 1998/58   04.03.2000   23983  
1997/67   Ekonomik Denge için Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 3986 Sayılı Kanunun 5.ve 6. Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1997/54   09.03.2000   23988  
1999/14   Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması ile 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 3843 Sayılı Kanunun 7`nci Madde, Beşinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1998/59   09.03.2000   23988  
1999/16   İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkındaki 2981 Sayılı Kanun ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesini Değiştiren 3290 Sayılı Kanunun 10`uncu Madde (B) Bendinnin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali isteminin reddine Dair Karar. E. No: 1997/43   10.03.2000   23989  
1999/46   Türk Medeni Kanununun 169. Madde İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/47   10.03.2000   23989  
1999/47   Türk Ceza Kanununa 3506 Sayılı Kanun ile Eklenen Ek Madde 2`nin Son Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/4   10.03.2000   23989  
2000/2   Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 83. Maddesi, İkinci Cümlesinin, Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar E. No: 2000/1   10.03.2000   23989  
1998/45   Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunun 4191 Sayılı Kanunla Değişik 17. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1996/74   11.03.2000   23990  
1999/48   Bütçe Kanunu 4316 Sayılı 1998 Malî Yılı Bütçe Kanununun 7. ile 71. Maddesi (b) Paragrafının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1999/44   11.03.2000   23990  
1998/85   Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 5`inci Maddesi 1. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptili İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1998/48   31.03.2000   24006  
1999/13   Vergi Usul Kanununun 4108 Sayılı Kanun ile Değiştirilen 359. Maddesi 1. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/6   01.04.2000   24007  
1999/37   Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununun (1999 Malî Yılı) 11. Maddesinin Bir ve İkinci Fıkralarının Anayasaya Aykırı Olduğu Gereçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1999/30   08.04.2000   24014  
1999/38   Bütçe Kanununun (4316 Sayılı, 1998 Malî Yılı) 64. Maddesinde Yer Alan Yurtdışı Sürekli Kadrolar Bölümünün Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1999/28   08.04.2000   24014  
2000/3   Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisinin 1998 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1999/30   13.04.2000   24019  
2000/4   İşçi Parti Genel Merkezi ile 61 İl Teşkilatının 1998 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1999/13   13.04.2000   24019  
2000/5   Büyük Adalet Partisi Genel Merkezinin 1998 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1999/28   13.04.2000   24019  
2000/1   Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi ile 77 İl Teşkilatının 1997 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1998/29   13.04.2000   24019  
2000/2   Demokratik Sol Parti Genel Merkezi ile İlçe Teşkilatlarını Da Kapsayan 80 İl Teşkilatının 1998 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1999/14   13.04.2000   240196  
1998/19   Güvenlik Soruşturması ve Bazı Nedenlerle Kamu Görevlerinden Alınanların Haklarının İadesine ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4045 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1997/29   15.04.2000   24021  
1999/10   Orman Kanununun 116. Maddesinin (A) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/75   18.04.2000   24024  
1999/35   Türk Ceza Kanununun 436. Maddesi 1 ve 2. Fıkralarının Anaysaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/17   19.04.2000   24025  
1999/9   Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 3. Maddesi ve Geçici 2. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1998/24   20.04.2000   24026  
1996/19   T.C. Merkez Bankası, Bankalar, Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması, Toplu Konut ve Sermaye Piyasası Kanununlarında Değişiklik Yapılması ile Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesine Dair 3291 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1995/50   21.04.2000   24027  
1999/25   Devlet Memurları Kanunu ile İş Hayatını Düzenleyen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 4359 Sayılı Kanunun Geçici 7. Maddesi 1. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1998/37   22.04.2000   24028  
1999/26   Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun 4191 Sayılı Kanun ile Değişik Ek 1. Maddesi 1. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1999/13   25.04.2000   24030  
1999/29   Türk Ceza Kanununun 272. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/11   26.04.2000   24031  
2000/4   Bütçe Kanunu 4494 sayılı 2000 Malî Yılı Bütçe Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla, İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/13   10.05.2000   24045  
1998/65   Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 4369 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İpti İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1998/42   17.05.2000   24052  
1998/40   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (4077 Sayılı) Bazı Madde ve Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/13   24.05.2000   24058  
1997/3   Demokratik Barış Hareketi Partisinin Programının Anayasaya ve Siyasi Partiler Yasasına Aykırılığı İddiasıyla Açılan Davanın Reddine Dair Karar. E. No: 1996/3   02.06.2000   24067  
1998/86   Devlet Memurları Kanununda ( 657 Sayılı), Değişiklik Yapan 570 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10. Maddesinde Yer Alan 4 Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8. Sırasının (A) Bendinin Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E.No: 1998/1; K.No: 1998/86   24.06.2000   24089  
1999/51   İmar Kanununun (3194 Sayılı) 13. Maddesinin 1. Ve 3. Fıkralarının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1999/33   29.06.2000   24094  
2000/14   Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun (2495 Sayılı) 16. Maddesi 1. Fıkrasının (H) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla Yapılan İptal Başvurusunun Yetkisizlik Nedeniyle Reddine Dair Karar. E. No: 2000/37   30.06.2000   24095  
1999/30   Türk Ceza Kanununun (765 Sayılı) 6123 Sayılı Kanunun 1. Maddesi ile Değiştirilen 442 İnci, 443 Üncü ve 444 Üncü Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1999/24   05.07.2000   24100  
2000/9   Devlet Memurları, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel, Hakimler ve Savcılar, Yüksek Öğretim Personel, Emekli Sandığı Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. Maddesinin A Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/45   06.07.2000   24101  
1998/72   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 570 Sayılı KHK`ninin Birinci Maddesi 6. Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1997/70   14.07.2000   24108  
1998/73   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 570 Sayılı Khk Nin 1. Maddesinin 6. Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1997/71 (15.7.2000 Tarih ve 24110 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   14.07.2000   24108  
1999/23   Türk Ceza Kanununun 522. Maddesi 3. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1998/4   21.07.2000   24166  
1999/24   Türk Ceza Kanununun 522. Maddesi 3. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 16   21.07.2000   24166  
1996/2   Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 Sayılı Kanunun 19. Ek 2. Madde 3 Numaralı Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptaline Dair Karar. E. No: 1995/28   22.07.2000   24117  
2000/8   Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun ve Makinaları Hakkında Kanunun 2. Maddesinde 2. Madde, 2. Fıkra Son Cümlesinin Anayasaya Aykırılığı İddiası Açılan Davanın Reddine Dair Karar. E. No: 1999/2   22.07.2000   24117  
2000/7   Harçlar Kanununun 2. Madde 2. Fıkra Son Cümlesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/22   22.07.2000   24117  
1999/50   Türk Ceza Kanununun 522. Maddesinin Son Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/49   27.07.2000   24122  
2000/3   Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. Maddesi ile Geçici 1. Maddesi, 2000/21 Sayılı Kararla İptal Edildiğinden Yürürlüğün Durdurulması Hakkında Karar. E. No: 2000/14   19.09.2000   24175  
2000/5   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkilerine İlişkin Konularla, Kamu Personeli Arasındaki Ücret Dengisizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Malî Yönetiminde Disiplinin Sağlanması için Yapılacak Düzenlemeler Hakkında 4588 Sayılı Yetki Kanununun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Yürürlüğünün Durdurulması Hakkında Karar. E. No: 2000/45   05.10.2000   24191  
1997/3   Telgraf ve Telefon Kanununun, 4161 Sayılı Kanunla Değişik 1 ve 2`nci Maddeleri ile 406 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 6. Maddenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1996/57   11.10.2000   24197  
1999/22   Vergi Usul Kanununun (213 Sayılı) 4369 Sayılı Yasa ile Değiştirilen 359. Maddesinin (A) Bendinin Son Paragrafında Yer Alan Bir İbarenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1999/10   12.10.2000   24198  
2000/23   Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair 4454 Sayılı Kanunun 1. Madde Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1999/39   12.10.2000   24198  
2000/6   Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezinin 1998 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1997/7   13.10.2000   24199  
2000/7   Anavatan Partisi Genel Merkezi ile 80 İl Teşkilatının 1998 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1999/12   13.10.2000   24199  
2000/9   Demokrat Parti Genel Merkezi ile 41 İl Teşkilatının 1998 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1999/19   13.10.2000   24199  
2000/10   Değişen Türkiye Partisi Genel Merkezi ile 49 İl Teşkilatının 1998 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1999/23   13.10.2000   24199  
2000/12   Demokrat Türkiye Partisi Genel Merkezi ile 79 İl Teşkilatının 1998 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1999/9   13.10.2000   24199  
2000/11   Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ile 79 İl Teşkilatının 1998 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1999/17   13.10.2000   24199  
2000/8   Emeğin Partisinin 1998 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1999/21   13.10.2000   24199  
1998/52   İlköğretim ve Eğitim, Milli Eğitim Temel, Çıraklık ve Meslek Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun Anayasa Aykırı Olduğu İddiasıyla İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/62   20.10.2000   24206  
2000/24   Devlet Memurları Kanununa 527 Sayılı KHK`nin 3. Maddesiyle Eklenen I Sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Başlıklı Bölümünde Yer Alan "Fizikçi" Sözcüğünün Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/27   21.10.2000   24207  
1999/31   İcra ve İflas Kanununun 89. Maddesinin 5. Fıkrasının 2. Cümlesinde Yer Alan "borçluya Karşı" Sözcüklerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/7   26.10.2000   24212  
2000/26   Vergi Usul Kanununun (213 Sayılı) 4369 Sayılı Kanun ile Değiştirilen 359. Maddesinin (A) Bendinin Son Paragrafında Yer Alan "...Hüküm Tarihinde" İbaresinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/55   27.10.2000   24213  
2000/27   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkilerine İlişkin Konularla Kamu Personeli Arasındaki Ücret Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Malî Yönetiminde Disiplinin Sağlanması için Yapılacak Düzenlemeler Hakkında 4588 Sayılı Yetki Kanununun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/45   28.10.2000   24214  
2000/29   Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 606 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/52   31.10.2000   24216  
1999/33   Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun (1086 Sayılı) 87`inci Maddesinin Son Tümcesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1999/1   04.11.2000   24220  
2000/42   Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 611 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/69   07.11.2000   24223  
2000/30   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair 628 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/57   08.11.2000   24224  
2000/31   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 629 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/58   08.11.2000   24224  
2000/32   Başbakanlık Teşkilatı Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 626 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/59   08.11.2000   24224  
2000/33   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/60   08.11.2000   24224  
2000/34   Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dagir Karar. E. No: 2000/61   08.11.2000   24224  
2000/35   Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/62   08.11.2000   24224  
2000/36   Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/63   08.11.2000   24224  
2000/37   İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 609 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/64   08.11.2000   24224  
2000/38   Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/65   10.11.2000   24226  
2000/39   Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 613 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/66   10.11.2000   24226  
2000/40   Polis Yüksek Öğretim Kurumları Hakkında 610 Sayılı Kanun HHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/67   10.11.2000   24226  
2000/41   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 623 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/68   10.11.2000   24226  
2000/43   Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 621 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/70   10.11.2000   24226  
2000/44   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 612 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/71   10.11.2000   24226  
2000/45   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılması Hakkında 608 Sayılı Kanun HHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/73   10.11.2000   24226  
2000/46   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair 615 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/72   10.11.2000   24226  
1999/49   Türkiy Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 114 Sayılı Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulundaki Görüşmelerinde Maddeler Üzerindeki Soru-Cevap İşleminin 10 Dakika ile Sınırlandırılmasına İlişkin İç Tüzük Kuralı Niteliğindeki 14.8.1999 Günlü Kararının Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/37   15.11.2000   24231  
1998/49   Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtım ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında 3096 Sayılı Kanun`un 3. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddisası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1998/36   16.11.2000   24232  
2000/16   Vergi Usul Kanununun (213 Sayılı) 4369 Sayılı Kanunla ile Eklenen Geçici 21. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/21   29.11.2000   24245  
1996/46   Gelir Vergisi Kanununa (193 Sayılı) 4108 Sayılı Yasanın 24. Maddesiyle Eklenen Mükerrer 111. Maddenin Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/49   02.12.2000   24248  
1998/42   Sosyal Sigortalar 506 Sayılı Kanunu`nun 3395 Sayılı Kanun`un 5. Maddesiyle Değiştirilen 79 Maddesinin Sekizinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Oluduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/18   06.12.2000   24252  
2000/50   Siyasî Partiler Kanununun 4445 Sayılı Kanununun 18. Maddesiyle Değişik 103. Madde İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/86   22.12.2000   24268  
2000/21   Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4498 Sayılı Kanunun 2. Maddesiyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Değişik Ek 18. Maddesine Eklenen Birinci Fıkrası ile Geçici Birinci Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline ve Yürürlüğün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2000/14   05.01.2001   24278  
2001/1   Demokratik Halk Partisinin 1999 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2000/4   16.01.2001   24289  
2001/2   Fazilet Partisinin 1998 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1999/26   16.01.2001   24289  
2001/3   Türkiye Sultan Partisi Genel Merkezinin 1999 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2000/2   16.01.2001   24289  
1999/1   İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (4178 Sayılı) Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1996/68   19.01.2001   24292  
1996/20   Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair 3417 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin (b) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1996/8   31.01.2001   24304  
1996/21   Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında 3320 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1996/9   31.01.2001   24304  
1997/51   İmar Kanununun (3194 Sayılı) 42. Maddesinin Beşinci Fıkrasının Birinci, İkinci ve Üçüncü Tümcelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1996/72   01.02.2001   24305  
1999/36   Bütçe Kanunu 4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanununun 57. Maddesi ile 69. Maddesinin (I) Bendinin (6) Numaralı Alt Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1999/29   06.02.2001   24310  
1999/43   Bütçe Kanunu 4316 Sayılı 1998 Malî Yılı Bütçe Kanununun 7. Maddesi ile 71. Maddesinin (b) Parağrafının 7. Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1999/36   06.02.2001   24310  
2001/1   İşsizlik Sigortası Kanununun (4447 Sayılı) 36. Maddesi ile 1479 Sayılı Kanunun Ek 13. Maddesinin Sonuna Eklenen Fıkra, 2001/41 Sayılı Kararla Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptal Edildiğinden, Bu Fıkranın Uygulanmasından Doğacak Zararların Önlenmesi Amacıyla; Kararın Resmi Gazetede Yayımına Kadar Fıkranın Yürülüğünün Durdurulması Hakkında Karar. E. No: 1999/42   02.03.2001   24334  
2001/2   Bütçe Kanunu 4611 Saylı 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununun 41. Maddesi (b) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2001/144   16.03.2001   24344  
1997/33   İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 4163 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/55   24.03.2001   24352  
2001/57   Türk Kanunu Medenisinin (743 Sayılı) 21. Maddesinin 1. Fıkrası Hükmünün Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/184   10.05.2001   24398  
2001/5   Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2001/90 Sayılı Kararla Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptal Edildiğinden Uygulanmasından Doğacak ve Sonradan Giderilmesi Olanaksız Durum ve Zararların Önlenmesi Amacıyla Gerekçeli Kararın Resmi Gazetede Yayımına Kadar Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2000/35   26.05.2001   24413  
2001/1   Komünist Adını, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 96. Maddesine Aykırı Olarak Kullanan Komünist Partiye, Bu Aykırılığı Gidermesi için İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 2001/1   01.06.2001   24419  
2001/47   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapılması Hakkında 527 Sayılı KHK ile 657 Sayılı Kanuna Eklenen I Sayılı Cetvelin II Teknik Hizmetler Sınıfı Başlıklı Bölümünün (B) Bendinde Yer Alan Meslek Adının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2001/147   07.06.2001   24425  
1997/40   Yatırım ve Hizmetlerin (Bazı) Yap-işlet-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun (3996 Sayılı) 4180 Sayılı Kanunla Değiştirilen 11. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1996/63   28.06.2001   24446  
1996/37   Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4141 Sayılı Kanunun Geçici Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/50   29.06.2001   24447  
2001/6-1   Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırılığı Konusunda Güçlü Belirtiler Bulunması, Uygulanmasından Doğacak ve Sonradan Giderilmesi Olanaksız Durum ve Zararların Önlenmesi Amacıyla Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2001/346   29.06.2001   24447  
1996/26   Vergi Usul Kanununa (213 Sayılı) 4008 Sayılı Yasa ile Eklenen Mükerrer 227. Maddesinin Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/5   30.06.2001   24448  
1997/4   Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanunun Mükerrer 8. Maddesinin 2 nci Paragrafının Anayasaya Aykırılığı İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/11   30.06.2001   24448  
2001/7   Elektrik Piyasası Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2001/293   30.06.2001   24448  
1999/44   Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için Açılan İptal Davasının Reddine Dair Karar. E. No: 1998/43   03.07.2001   24451  
1999/45   Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İçin Açılan İptal Davasının Reddine Dair Karar. E. No: 1999/38   03.07.2001   24451  
1998/62   Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 5321 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3. Madde (a) Bendi 1. Paragrafının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/53   04.07.2001   24452  
2001/5   Anavatan Partisi Genel Merkezi ile 80 İlÖrgütünün 1997 Yılı Kesin Hsabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 1998/22   18.07.2001   24466  
2001/82   Türk Ceza (765 Sayılı) Kanunun 522. Maddesinin Son Fıkrasının Aynı Neviden Olan Cürümlerden Dolayı Mükerrer Bulunur Bölümünün Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/83   25.07.2001   24473  
2001/83   Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 3167 Sayılı Kanunun 16. Maddesinin Birinci Fıkrasının Bir Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezası ile Cezalandırılırlar Bölümüne İlişkin İtiraz Başvurunun Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/296   25.07.2001   24473  
2001/8   Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununun 3. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Yürürlüğün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2001/382   15.09.2001   24524  
2001/333   Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun`a 4531 Sayılı Kanunla ile Eklenen Geçici 7`nci Madde, Birinci Fıkrasında Yeyalan Nispet Tanımının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2001/303   15.09.2001   24524  
2001/9   Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. Maddesinin Anayasaya Aykırılığı Konusunda Güçlü Belirtiler Bulunduğundan, Esas Hakkındaki Karar Verilinceye Kadar Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2001/389   27.10.2001   24566  
2001/332   Af Kanunu-23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırılığı Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2001/4   27.10.2001   24566  
2001/67   Spor-toto Teşkilat Müdürlüğü`nün İstihdam Fazlası Personelinin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Atanmalarının Yapılması Hakkında Kanunun Anayasaya Aykırılığı İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/50   07.11.2001   24576  
1999/1   Demokratik Kitle Partisi`nin Kapatılmasına Dair Karar. E. No: 1997/2   22.11.2001   24591  
2001/41   İşsizlik Sigortası ve Emeklilik ile İlgili Kanununlarda Değişkilik Yapan 4447 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Emeklilik Yaşı ile İlgili Bölümlerin İptaline Dair Karar. E. No: 1999/42   23.11.2001   24592  
2001/6   Sosyalist İktidar Partisinin 1999 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2000/23   27.12.2001   24623  
2001/348   Devlet Memurları Kanununa 527 Sayılı KHK`nin 3. Maddesiyle Eklenen I Sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Başlıklı Bölümünde Yer Alan "Kimyager" Sözcüğünün Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2001/411   27.12.2001   24623  
2001/351   Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı KHK`nin 2`nci Maddesinin (F) ve (G) Bentlerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E: 2001/413   27.12.2001   24623  
2001/2   Fazilet Partisinin, Anayasaya ve Siyasî Partiler Kanununa Aykırı Eylemleri Sebebiyle Temelli Kapatılmasına Dair Karar. E. No: 1999/2   05.01.2002   24631  
2001/73   Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 2253 Sayılı Kanunun 38. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/15   16.01.2002   24642  
2001/345   Sigorta Murakabe Kanununun (7397 Sayılı) 539 Sayılı KHK ile Değiştirilen 27. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2001/403   16.01.2002   24642  
2001/90   Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (595 Sayılı) Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/35   17.01.2002   24643  
2001/91   Bankalar Kanununun (4389 Sayılı) Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/276   17.01.2002   24643  
2001/56   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 4615 Sayılı Yetki Kanununun 1 ve 2. Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline İlişkin Karar. E. No: 2001/9   19.01.2002   24645  
2001/89   Tüketicinin Korunması Hakkında 4077 Sayılı Kanununun 26. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine İlişkin Karar. E. No: 2001/232   19.01.2002   24645  
2002/2   Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (4706 Sayılı) 3. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptali ve Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2001/382   26.01.2002   24652  
2002/21   Yeniden Doğuş Partisi 1999 Yılı Malî Demetimine Dair Karar. E. No: 2000/12   04.02.2002   25014  
2001/98   Devlet Memurları Kanununa, 527 Sayılı KHK`nin 3. Maddesiyle Eklenen I Sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Başlıklı Bölümünde Yer Alan "İstatikçi" Deyiminin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2001/325   06.02.2002   24663  
2001/342   Devlet Memurları Kanununa 527 Sayılı KHK`nin 3. Maddesiyle Eklenen I Sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Başlıklı Bölümünde Yer Alan "Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Mezunları" Deyiminin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2001/388   06.02.2002   24663  
2001/9   Bütçe Kanunu 4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanununun 14. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/76   07.02.2002   24664  
2002/5   Elektrik Piyasası Kanununun (4628 Sayılı) Geçici 4 ve Geçici 8. Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptali ve Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2001/293   15.02.2002   24672  
2002/6   Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4694 Sayılı Kanunun 1.Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptali ve Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2001/389   15.02.2002   24672  
2001/10   Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesi Hakkında 560 Sayılı KHK`ye 4128 Sayılı Kanunla Eklenen 18/A Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/32   14.03.2002   24695  
2000/48   Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna, 4531 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 7 nci Maddede Yer Alan 1 ve 4. Fıkraların Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/26   15.03.2002   24696  
2000/49   Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna, 4531 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 7 nci Maddenin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/77   15.03.2002   24696  
2001/46   İşsizlik Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/43   20.03.2002   24701  
2001/361   Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun 6`ncı Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/42   28.03.2002   24709  
2001/63   Marmara Bölgesi Depreminin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 4481 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/51   29.03.2002   24710  
2001/357   Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Hakkındaki Kanunlarda Değişiklik Yapan 4684, 4604 ve 6219 Sayılı Kanununların Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/387   06.04.2002   24718  
2002/11   Şartla Salıvermeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair 4616 Sayılı Kanun (23nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı)`un Birinci Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/493   12.04.2002   24724  
2002/15   Türk Ceza Kanunu`nun 3038 Sayılı Kanunla Değiştirilen 85`inci Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/19   12.04.2002   24724  
2001/356   Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4604 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Oldu İddiasıyla Yürürlüğünün Durdurulması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/24   13.04.2002   24725  
2002/9   Basın Kanunu`nun, 3445 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile Değişik 19. Made Ill No.lu Bendi İkinci Paragrafının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/228   16.04.2002   24728  
2002/10   Basın Kanunu`nun, 3445 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile Değişik 19. Made Ill No.lu Bendi Üçüncü Paragrafının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/344   16.04.2002   24728  
2002/14   Şartlı Salıverme, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunun Birinci Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/5   17.04.2002   24729  
2002/28   Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 4. ve 8. Madde, Birinci Fıkralarının Anaysaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/293   18.04.2002   24730  
2002/29   Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun Birinci Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/389   18.04.2002   24730  
2002/9   Adalet ve Kalkınma Partisine, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 inci Maddesi Gereğince Recep Tayyip ERDOĞAN`ın Kurucu Üyelikten Çıkarılması için İhtarda Bulunmasına Dair Karar. E. No: 2001/8   19.04.2002   24731  
2002/10   Değişen Türkiye Partisi`ne, 2002 Yılı Birinci Olağanüstü Büyük Kongresinde Kapatılmasına Karar verildiği Sebebiyle İhtar verilmesine Gerek Olmadığına Dair Karar. E. No: 2002/1   19.04.2002   24731  
2002/1   Büyük Adalet Partisine İhtarda Bulunulmasına Dair Karar. E. No: 2001/4   26.04.2002   24737  
2002/2   Anayol Partisine İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 2001/5   26.04.2002   24737  
2002/3   Türkiye Sosyalist İşçi Partisine İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 2001/6   26.04.2002   24737  
2002/ 4   Adalet Partisine İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 2001/7   26.04.2002   24737  
2002/5   Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisine İhtar Verilmesi Hakkında Karar. E. No: 2001/9   27.04.2002   24738  
2002/6   Türkiye Adalet Partisine İhtar Verilmesi Hakkında Karar. E. No: 2001/10   27.04.2002   24738  
2002/7   Sosyalist İktidar Partisi Olarak Kurulup Sonradan Türkiye Kominist Partisi Adını Alan Siyasi Partiye İhtar Verilmesi Hakkında Karar. E. No: 2001/11   27.04.2002   24738  
2002/8   İşçi Partisine İhtar Verilmesi Hakkında Karar. E. No: 2001/12   27.04.2002   24738  
1998/58   Devlet Memurları Kanunu`nun 570 Sayılı KHK ile Değişik IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 5. Sıra, (D) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/76   30.04.2002   24741  
1998/41   Gelir Vergisi Kanunun 75. Maddesi 2. Fıkrasının 3239 Sayılı Kanunla Değişik 2. ve 3946 Sayılı Kanunla Değişik 13. Bentlerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/73   01.05.2002   24742  
1999/42   Türk Ceza Kanununun 237 nci Madde Dördüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/27   02.05.2002   24743  
2002/1   Aydınlık Türkiye Partisi`nin 1999 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 2000/19   23.05.2002   24763  
2002/3   Değişen Türkiye Partisi`nin 2000,2001 ve 2002 Yılları Kesin Hesaplarının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 2002/2   23.05.2002   24763  
2002/4   Türkiye Sultan Partisi`nin 2000 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 2001/4   23.05.2002   24763  
2002/6   Emeğin Partisi`nin 1999 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2000/26   24.05.2002   24764  
2002/7   Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisi`nin 1999 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2000/30   24.05.2002   24764  
2002/5   Türkiyem Partisi`nin 2000 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2001/9   24.05.2002   24764  
2002/44   Türk Ceza Kanununun 497 Maddesinin 1. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/68   25.05.2002   24765  
2002/2   Devrimci İşçi Partisinin 1999 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 200/7   29.05.2002   24769  
2002/43   Şartla Salıverme ile Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunun 1. Maddesinin 5. Bendinin, Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2002/61   30.05.2002   24770  
2002/20   Bütçe Kanunu 4611 Sayılı 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununun 41. Maddesinin (b) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/144   31.05.2002   24771  
2002/35   Türk Ceza Kanunu`nun (765 Sayılı) 421 Maddesine Yer Alan Bir İbarenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2000/39   01.06.2002   24772  
2002/36   Ceza Muhakemeleri Usulü Hakkında 1412 Sayılı Kanunun 3206 Sayılı Kanunla 163 üncü Maddesi, 4 üncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2000/48   01.06.2002   24772  
2002/31   Türk Tabibler Birliği Hakkında 6023 Sayılı Kanunun 60. Maddesinin 3224 Sayılı Kanunla Değişik 1. Fıkrasının, Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2000/78   04.06.2002   24775  
2002/2   Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunun 1.Madde, 5. Bendinin, Anayasaya Aykırı Olduğü İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/485   05.06.2002   24776  
1996/36   Bütçe Kanunu 4139 Sayılı 1996 Malî Yılı Bütçe Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1996/23   08.06.2002   24779  
2002/9   Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 4756 Sayılı Kanun`un Bazı Maddelerinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Yürürlüğünün Durdurulması Hakkında Karar. E. No: 2002/97   14.06.2002   24785  
2002/24   Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzügünde Yapılan Değişikliklerin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Bazı Maddelerinin İptali, Bazı Maddelerinin de Yürürlüğünün Durdurulması Hakkında Karar. E. No: 2001/129   18.06.2002   24789  
2002/16   Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunuda Değişiklik Yapılmasına Dair 601 Sayılı KHK`nin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile Yürürlüğünün Durdurulması ve İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/51   09.07.2002   24810  
2002/54   Emekli Sandığı Kanununun 74. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/103   09.07.2002   24810  
2002/40   Bütçe Kanunu 4611 sayılı 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4682 Sayılı Kanunun 3`üncü Maddesi ile 4611 Sayılı Bütçe Kanununun 33 üncü Madde, (a) Fıkrası 4 üncü Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/385   03.08.2002   24835  
2001/3   Yeniden Doğuş Partisine İhtar Verilmesi İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/3   31.08.2002   24862  
2002/62   Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 25` Maddesinin, Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2002/121   31.08.2002   24862  
2002/42   Belediye Gelirleri Kanunun 3239 Sayılı Kanunla Değişik 89. Maddesinin Anayasaya Aykırı Oluduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/5   05.09.2002   24867  
2000/47   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu (926 Sayılı)`na 4376 Sayılı Kanunun 7`nci Maddesi ile Eklenen Ek Geçici 73`üncü Maddenin, Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/10   18.09.2002   24880  
1998/6   Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı Hakkında 4213 Sayılı Kanunun Birinci Maddesi 1, 2 ve 5`inci Fıkralarının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/76   21.09.2002   24883  
2002/8   Türkiyem Partisi`nin 1999 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2000/25   28.09.2002   24890  
2002/9   Değişen Türkiye Partisi`nin 1999 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2001/1   28.09.2002   24890  
2002/10   Aydınlık Türkiye Partisi`nin 2000 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2001/15   28.09.2002   24890  
2002/11   Demokrasi ve Barış Partisi`nin 1999 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2000/5   28.09.2002   24890  
2000/25   İcra ve İflas Kanununun (2004 Sayılı) 82 nci Maddesi Birinci Bendi ile 1580 Sayılı Belediye Kanunu`nun 19 uncu Madde, Yedinci bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 46   04.10.2002   24896  
2002/21   Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4706 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/382   04.10.2002   24896  
2002/12   Anayol Partisi Genel Merkezi ile İzmir Konak İlçesinin 1999 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 2000/3   16.10.2002   24908  
2002/13   Demokrat Partinin 1999 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 2000/14   16.10.2002   24908  
2002/14   Demokratik Halk Partisinin 2000 Yılı Malî Denetimi Hakkında Karar. E. No: 2002/11   16.10.2002   24908  
2002/84   Bütçe Kanunu 4611 Sayılı 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununun 43. Maddesi, (g) Bendinin, Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2002/52   01.11.2002   24923  
2002/51   Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair 4616 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin 4758 Sayılı Yasa ile Düzenlenen İkinci Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 2002/99   06.11.2002   24928  
2002/59   Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin, Anayasaya Aykırı Olduğ İddiası ile İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/377   09.11.2002   24931  
2002/67   Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2002/116   09.11.2002   24931  
2002/41   Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu`nun 63`üncü Maddesinin 1479 Sayılı Kanunla Değişik İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/343   13.11.2002   24935  
1998/10   Türk Ceza Kanununun (765 Sayılı) 102. Maddesinin, Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası İle İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/26   14.11.2002   24936  
1998/59   Türk Kanunu Medenisinin (743 Sayılı), 4248 Sayılı Kanunla Değiştirilen 153. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1997/61   15.11.2002   24937  
1995/51   İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemlere İlişkin 2981 Sayılı Kanun ile 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanunun, 3290 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 2 nci Maddesi, (e) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 1995/13   28.11.2002   24950  
2002/66   Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair 4616 Sayılı Kanunun Birinci Maddesi Beşinci Bendi ile Askerî Ceza Kanununun 2034 Sayılı Kanunla Değiştirilen 76 ncı Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2002/115   29.11.2002   24951  
2002/89   Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında 2495 Sayılı Kanunun 16. Maddesinin Birinci Fıkrasının(h) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2002/38   26.12.2002   24975  
2002/69   Yüksek Öğretim Kanunu ile Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4689 Sayılı Kanunun 3. Maddesiyle Dğiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 18 inci Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/380   28.12.2002   24977  
1998/61   Vakıflar Kanunu`nun, 4103 Sayılı Kanun ile Değiştirilen 27. Maddesinin, Anayasa`ya Aykırılığı Nedeniyle İptali İstemiyle Açılan Davanını Reddine Dair Karar. E. No: 1997/5   07.01.2003   24986  
2002/98   Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile Geçici Birinci Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/47   08.01.2003   24987  
1998/70   Sosyal Sigortalar Kanununun 37 nci Madde, Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1998/35   15.01.2003   24994  
1997/70   Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 423. Maddesinin Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gereçesi ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/59   16.01.2003   24995  
2003/1   Motorlu Taşıtlar Vergisi, Finansman, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi Kanunları ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 4605 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Yürürlüğünün Durdurulması Hakkında Karar. E. No: 2001/36   23.01.2003   25002  
2001/354   Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Hükümete İzin Verimesine Dair 722 Sayılı Kararının Son Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/424   04.02.2003   25014  
2002/16   Devrimci Sosyalit İşçi Partisi 2001 Yılı Malî Deneimine Dair Karar. E. No: 2002/4   04.02.2003   25014  
2002/17   Aydınlık Türkiye Partisi 2001 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 2002/22   04.02.2003   25014  
2002/19   Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 2000 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 2001/29   04.02.2003   25014  
2002/20   Yeniden Doğuş Partisi 1998 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 1999/20   04.02.2003   25014  
2002/22   Halkın Demokrasi Partisi 1999 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 2000/1   04.02.2003   25014  
2002/23   Halkın Demokrasi Partisi 2000 Yılı Malî Denetimine Dair Karar. E. No: 2001/14   04.02.2003   25014  
2002/193   Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı`nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı KHK`nin 32 nci Maddesi Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 2000/82   26.02.2003   25032  
2002/88   Sosyal Sigortalar Kanununun (506 Sayılı), 3910 Sayılı Kanun ile Değişik 140 ıncı Madde Dördüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/225   26.02.2003   25032  
2002/102   Noterlik Kanununun (1512 Sayılı) 6`ncı Madde, Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/252   27.02.2003   25033  
2002/166   İcra ve İflas Kanunu`nun 538 Sayılı Yasa ile Değişik 331 ve 337`inci Maddeleri ile Aynı Yasanın 3222 Sayılı Yasayla Değişik 338, 340 ve 352/a Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/415   28.02.2003   25034  
2002/86   Vergi Usul Kanununun 359. Maddesi (a) Bendi Son Paragrafının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/345   01.03.2003   25035  
2002/87   Vergi Usul Kanunu`nun 359`uncu Maddesi (a) bendinde Yer Alan Asgarî Ücret ile İlgili Son Paragrafının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptaİi İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/353   01.03.2003   25035  
1998/25   Türk Ceza Kanununun 258 inci Maddesi, Üçüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 1997/32   11.03.2003   25045  
2002/15   Demokratik Türkiye Partisinin 1999 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2000/9   25.03.2003   25059  
2002/18   Fazilet Partisinin 1999 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2000/21   25.03.2003   25059  
2002/24   Sosyalist İktidar Partisinin 2000 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2001/24   25.03.2003   25059  
2003/6   Devlet Memurları Kanununa 527 Sayılı KHK`nin 3. Maddesi ile Eklenen I Sayılı Cetvelin II Teknik Hizmetler Sınıfı Başlıklı Bölümünün (b) Bendinde Yeralan "Jeomorfolog" Sözcüğünün Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/14   25.03.2003   25059  
2002/25   Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisinin 2001 Yılı Ksin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2002/5   26.03.2003   25060  
2002/26   Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisinin 2000 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2001/3   26.03.2003   25060  
2002/27   Ulusal Muhtariyet Partisi`nin 2001 Yılı Malî Denetimne Dair Karar. E. No: 2002/24   26.03.2003   25060  
2002/46   Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu, Posta Telgraf ve Telefon İdaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı Kanun ile Genel Kadro ve Usulüna Dair KHK`de Değişiklik Yapan 4502 Sayılı Kanunun Yürürlüğünün Durdurulması ve İptali İsteminin Reddine İlişkin Karar. E. No: 2000/17   26.03.2003   25060  
2003/7   Devlet Memurları Kanununa, 527 Sayılı KHK`nin 3 üncü Maddesi ile Eklenen I Sayılı Cetvel`in II - Teknik Hizmetler Sınıfı Başlıklı Bölümünün (b) Bendinde Yeralan "Economici" Sözcüğünün Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/15   26.03.2003   25060  
2002/95   Bütçe Kanununun 4611 Sayılı 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununun 65. Maddesi (b) Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2001/412   27.03.2003   25061  
2002/97   Bütçe Kanunu 4611 Sayılı 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununun 7 nci Maddesi ile 68 inci Maddesi (g) Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2002/60   27.03.2003   25061  
2002/96   Bütçe Kanunu 4726 Sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 6. Maddesi (g) Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2002/138   28.03.2003   25062  
2003/9   Bütçe Kanunu 4726 Sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 41. Maddesi (c) Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2003/8   28.03.2003   25062  
2002/94   Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin Tatile Girmesine Dair 746 Sayılı Kararının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine İlişkin Karar. E. No: 2002/152   29.03.2003   25063  
2002/104   Ailenin Korunmasına Dair 4320 Sayılı Kanunun Birinci Madde Bir ve İkinci Fıkraları ile 2 nci Madde 3 üncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1999/35   29.03.2003   25063  
1996/45   Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne Dair 2451 Sayılı Kanuna 4158 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Birinci Maddenin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1996/52   04.04.2003   25069  
1997/53   Basın Kanununa 4202 Sayılı Kanunun Birinci Maddesiyle Eklenen Ek 7 ve 8 inci Maddelerin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1996/70   04.04.2003   25069  
2002/192   Harp Okulları Kanununun 40 ıncı Maddesi 2 nci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/44   08.04.2003   25073  
2003/3   Büyük Adalet Partisi`ne 1999 Yılı Kesin Hesabının Onaylı Bir Örneğini Vermediği Gerekçesi ile İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 2002/7   08.04.2003   25073  
2003/5   Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 13 üncü Madde Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/171   08.04.2003   25073  
2002/194   Türk Ceza Kanununun 432 nci Maddesinin Bir Bölümünün Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2001/79   12.04.2003   25077  
2002/103   Türk Ceza Kanunu`nun 2248 Sayılı Yasa ile Değişik 240. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 2001/327   22.04.2003   25087  
2002/105   Türk Ceza Kanunu`nun 2248 Sayılı Yasa ile Değişik 240. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 2001/328   22.04.2003   25087  
2002/106   Türk Ceza Kanunu`nun 2248 Sayılı Yasa ile Değişik 240. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 2001/332   22.04.2003   25087  
2002/198   Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesine Dair 3201 Sayılı Kanunun 3`üncü Madde Birinci Fıkrası (a) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 2000/36   25.04.2003   25089  
2002/195   Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Madde Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/165   26.04.2003   25090  
2003/2   Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü`nün Değiştirilmesi Hakkında 766 Sayılı Kararın 4 üncü Maddesiyle Yeniden Düzenlenen 91 inci Maddenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2003/30   01.05.2003   25095  
2003/3   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4839 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Yürürlüğünün Durdurulması Hakkında Karar. E. No: 2003/31   10.05.2003   25104  
1998/83   Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Madde (A) paragrafı Birinci Fıkrası (a) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1998/46   16.05.2003   25110  
1998/84   Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dısinda Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Madde (A) Paragrafı (a) Bendi ile (B) Paragrafının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 1998/47   16.05.2003   25110  
2003/35   Bütçe Kanunu 4726 Sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 56. Maddesi (b) Fıkrasının, Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptalı Hakkında Karar. E. No: 2003/24   21.05.2003   25114  
2003/2   Anayol Partisinin 2000 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 2001/2   28.05.2003   25121  
2003/11   Anayol Partisinin 2001 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 2002/3   28.05.2003   25121  
2003/1   Anayasa Mahkemesinin Radikal Değişim Projesi Partisi`nin 2001 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 2002/29   29.05.2003   25122  
2003/13   Anayasa Mahkemesinin Radikal Değişim Projesi Partisi`nin 2002 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 2003/3   29.05.2003   25122  
2003/4   Demokrasi ve Barış Partisi`nin 2000 Yılı Kesinhesabının İncemenmesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Karar. E. No: 2001/28   30.05.2003   25123  
2003/5   Halkın Demokrasi Partisi`nin 2001 Yılı Kesinhesabının İncemenmesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Karar. E. No: 2002/6   30.05.2003   25123  
2003/40   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu (926 Sayılı)`nun 112. Maddesinin, 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değiştirilen 5. Fıkrasının, Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/39   30.05.2003   25123  
2003/3   Demokrat Parti`nin 2000 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 2001/13   17.06.2003   25141  
2003/6   Demokrat Parti`nin 2001 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 2002/26   17.06.2003   25141  
2003/7   Varlık Partisi`nin 2001 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 2002/31   17.06.2003   25141  
2003/8   Gönül Birliği Yeşiller Partisi`nin 2001 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 2002/7   18.06.2003   25142  
2003/9   Lider Türkiye Partisi`nin 2001 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 2002/32   18.06.2003   25142  
2003/10   Demokratik Halk Partisi`nin 2001 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 2002/13   18.06.2003   25142  
2003/12   Avrasya Partisi`nin 2002 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi Hakkında Karar. E. No: 2003/1   18.06.2003   25142  
2003/38   Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 4`üncü Maddesi ile Değişik 91. Maddenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Yürürlüğünün Durdurulması ve İptali Hakkında Karar. E. No: 2003/30   09.07.2003   25163  
2003/1   Anavatan Partisine, Tüzüğünün 60`ıncı Maddesinden Dolayı İhtar İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/3   12.07.2003   25166  
2003/2   Halk Partisine, Parti Tüzüğünün 55`inci Madesinden Dolayı İhtar İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/4   12.07.2003   25166  
2003/4   Emniyet Teşkilâtı Kanunu (4638 Sayılı)`nda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Birinci Maddesiyle Değiştirilen 3201 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2001/346   16.07.2003   25170  
2003/34   Devlet Memurları Kanunu (657 Sayılı)`nun 36`ncı Maddesine 527 Sayılı KHK ile Yeniden Eklenen (d) Alt Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/22   16.07.2003   25170  
2003/46   Elektrik Piyasası Hakkında 4628 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/46   16.07.2003   25170  
2003/1   Halkın Demokrasi Parisi`nin Anayasaya Aykırı Davranışları Gerekçesi ile Kapatılmasına Dair Karar. E. No: 1999/1   19.07.2003   25173  
2003/13   Siyasî Partiler Kanunu (2820 Sayılı)`nun 105`inci Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/21   22.07.2003   25176  
2003/8   Bütçe Kanunu 4833 Sayılı 2003 Malî yılı Bütçe Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2003/41   22.07.2003   25176  
2003/44   Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair 4616 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Yeniden Düzenlenen 4758 Sayılı Kanunun Birinci Madde, 9`uncu Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/42   22.07.2003   25176  
2003/9   Ekonomik İstikrarı Sağlamak için Ek Vergiler Alınması Hakkında 4837 Sayılı Kanunun Bir ve İkinci Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2003/48 (26.07.2003 Gün ve 25180 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   25.07.2003   25179  
2003/80   Karayolları Trafik Kanununun 3493 Sayılı Kanunla Değiştirilen 115. Maddesi Son Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/76   24.09.2003   25239  
2002/191   Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/408   02.10.2003   25247  
2003/12   Bütçe Kanunu 4726 Sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 39. Madde (g) Fıkrasının Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/19   04.10.2003   25249  
2003/11   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 4962 Sayılı Kanunun 21`inci Madde Birinci Fıkrasının İptal Edildiği Gerekçesiyle Yürürlüğün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2003/73   11.10.2003   25256  
2003/13   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun (5434 Sayılı) 40 ncı Maddesi Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi ile Bu Kanuna Geçici 215. Madde Ekleyen 4919 Sayılı Kanunun Bir ve İkinci Maddelerinin İptal Edildiği Gerekçesiyle Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2003/67   11.10.2003   25256  
2003/4   Sosyal Demokrat Parti`ye İhtar Verilmesi Hakkında Karar. E. No: 2002/5   01.11.2003   25276  
2003/12   Emekli Sandığı Kanunu`nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un Bazı Maddelerinin Yürürlüğünün Durdurulması İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 2003/31   01.11.2003   25276  
2003/16   Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691 Sayılı)`nun 4 ve 5`inci Maddelerinin İptal Edildiği Gerekçesiyle Yürürlüğünün Durdurulması Hakkında Karar. E. No: 2001/383   01.11.2003   25276  
2003/33   Kamulaştırma Kanunu`nun (2942 Sayılı) 38`inci Maddesinin Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Olduğu Gerekçesiile İptali Hakkında Karar. E. No: 2002/112   04.11.2003   25279  
2003/83   Türk Ceza Kanunu`nun 522`inci Maddesinin Son Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/79   07.11.2003   25282  
2002/200   Orman Kanunu`nun 3373 Sayılı Yasa ile Değiştirilen 17`inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Anayasa Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2000/75   08.11.2003   25283  
2003/63   Emniyet Teşkilatı Kanunu`nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun`unda Bazı Madde ve Hükümlerin İptali İstemiyle Açılan Dava Hakkında Karar. E. No: 2001/346   08.11.2003   25283  
2003/81   Devlet Memurları Kanunu`na 527 Sayılı KHK`nın 3. Maddesiyle Eklenen I Sayılı Cetvelde Yer Alan 1. Derece Avukatlarla İlgili Bir Hükmünün Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/77   14.11.2003   25289  
2003/15   Milliyetçi Hareket Partisinin 1999 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2000/24   15.11.2003   25290  
2003/16   Milliyetçi Hareket Partisinin 2000 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2001/16   15.11.2003   25290  
2003/17   Milliyetçi Hareket Partisinin 2001 Yılı Kesinhesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2002/10   15.11.2003   25290  
2003/14   Aydınlık Türkiye Partisi`nin 2002 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2003/20   16.11.2003   25291  
2003/18   Adalet ve Kalkınma Partisi`nin 2001 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2002/17   16.11.2003   25291  
2003/19   Demokratik Sol Partinin 1999 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesine Dair Karar. E. No: 2000/13   16.11.2003   25291  
2003/2   Gelir Vergisi Kanunu`na 4444 Sayılı Kanunla Eklenen 57`inci Maddenin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/34   19.11.2003   25294  
2003/3   Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanunu`na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkınnda Kanun`un İptaline İlişkin Karar. E. No: 2001/36   21.11.2003   25296  
1998/48   Türk Ceza Kanunu`nun 462 inci Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 1997/45   22.11.2003   25297  
2002/201   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4771 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/146   11.12.2003   25313  
2002/91   Avukatlık Kanunu`nun 14. Maddesinin 4667 Sayılı Yasa ile Değiştirilen Birinci Fıkrasının Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2001/309   12.12.2003   25314  
2003/8   Vergi Usul Kanunu`nun 4369 Sayılı Kanun ile Değiştirilen 359. Maddesinin (a) Bendinin 2 Sayılı Alt Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 2002/55   16.12.2003   25318  
2003/10   Sosyal Sigortalar Kanunu`nun 92. Maddesinin İkinci Fıkrasının Birinci ve İkinci Tümcelerinin Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla Açılan Davanın Reddi Hakkında Karar. E. No: 2001/351   16.12.2003   25318  
2003/89   Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair 4616 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4758 Sayılı Kanunla Eklenen Birinci Maddenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 2003/84   17.12.2003   25319  
2003/60   Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda değişiklik yapan 4605 Sayılı Kanununun 12. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/392   18.12.2003   25320  
2003/47   Avukatlık Kanunu`nun 2178 Sayılı Yasa ile Değiştirilen 3. Maddesinin (b) Bendinin Anayasa`ya Aykırılığı İddiasıyla İptal İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 2002/8   19.12.2003   25321  
2003/48   Avukatlık Kanunu`nun 2178 Sayılı Yasa ile Değiştirilen 3. Maddesinin (b) Bendinin Anayasa`ya Aykırılı İddiasıyla İptal İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 2002/132   19.12.2003   25321  
2003/41   Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu`nun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun`un 2`inci Maddesinin 449 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değiştirilen Altıncı Fıkrasının Anayasa`ya Aykırılığı İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/37   20.12.2003   25322  
2003/61   Gelir Vergisi Kanunu`na 4065 Sayılı Kanunun 5. Maddesi ile Eklenen Geçici 58. Maddenin Altıncı Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/375   24.12.2003   25326  
2003/29   Kamulaştırma Kanunu`nun 4650 Sayılı Yasa ile Değiştirilen 11`inci Maddesi, Birinci Fıkrasının h Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2002/79   25.12.2003   25327  
2003/66   Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`nin 4128 Sayılı Yasa ile Eklenen 61/A Maddesinin Birinci Fıkrasının (c)Bendinin Anayasaya Aykırılığı İddiası ile İptal İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/38   26.12.2003   25328  
2003/96   Yüksek Öğretim Kanununun 13. Maddesinin 3826 Sayılı Kanun ile Değiştirilen (a) Fıkrasının 1. Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptal İsteminin Reddine Dair) Karar. E. No: 2000/80   15.01.2004   25347  
2003/93   Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı)`nun 116. Maddesi Üçüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/90   22.01.2004   25354  
2004/1   İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu`nun 4619 Sayılı Kanunla Değişik 28 ve 40`ıncı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/111   24.01.2004   25356  
2002/90   Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında 2495 Sayılı Kanun`un 16 Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/44   27.01.2004   25359  
2004/4   Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında 278 Sayılı Kanuna 5016 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 3 üncü Maddenin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Yürürlüğün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2003/107   14.02.2004   25373  
2004/5   Devlet Memurları (657 Sayılı) Kanununa 527 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Eklenen 1 Sayılı Cetvelin V-Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Başlıklı Bölümünün Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2004/6   20.02.2004   25379  
2003/87   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapan 4839 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2003/31   24.02.2004   25383  
2003/88   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapan 4919 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali Hakkında Karar. E. No: 2003/67   28.02.2004   25387  
2004/1   Saadet Partisine, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 96`ncı Maddesine Aykırı Davranışından Ötürü İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 2004/1   13.03.2004   25401  
2003/42   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname`de Değişiklik Yapan 425 Sayılı KHK ile Yeniden Düzenlenen 7 nci Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/28   16.03.2004   25404  
2003/103   Dernekler Kanununa 4552 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 7. Maddenin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2002/43   17.03.2004   25405  
2004/12   Askerlik Kanununun 4459 Sayılı Kanun ile Eklenen Geçici 37. Maddesinin Son Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İpteli İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/73   19.03.2004   25407  
2004/6   Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4999 Sayılı Kanunun Birinci Maddesiyle Değiştirilen 6831 Sayılı Kanunun Birinci Madde İkinci Fıkrası ve 13`üncü Maddesi ile116`ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının İptal Edildiği Gerekçesi ile Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2003/100   20.03.2004   25408  
2004/36   Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 Sayılı KHK 165. Madde Üçüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/1   21.04.2004   25440  
2004/35   Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4045 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Birinci Tümcesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/390   30.04.2004   25448  
2004/16   Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 20 nci Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/237   05.05.2004   25453  
2004/34   Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında (6136 Sayılı) Kanunun 4534 Sayılı Kanun ile Değiştirilen 7. Madde Son Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/282   07.05.2004   25455  
2003/65   Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 Sayılı Kanunun 27 nci Maddesine 3217 Sayılı Kanun ile Eklenen Dördüncü Fıkranın Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2000/5   08.05.2004   25456  
2004/9   Telgraf ve Telefon Kanununun (406 Sayıl) EK 18. Maddesinin Sonuna 4502 Sayılı Kanunun 12 nci Maddesiyle Eklenen "Sabit Ücret" Sözcüklerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2004/74   11.05.2004   25459  
2004/2   HADEP Üyesi Hamit Geylani`nin Siyaset Yapma Yasağının Kaldırılması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/4   12.05.2004   25460  
2004/11   Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu (4533 Sayılı)`nun 6. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2001/143   12.05.2004   25460  
2003/77   Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 3030 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin 4736 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Son Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/62   13.05.2004   25461  
2004/25   Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı KHK`ye 4128 Sayılı Kanun ile Eklenen 61/A Maddesinin (c) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2002/92   14.05.2004   25462  
2004/14   Polis Yüksek Öğretim Kanunun (4652 Sayılı)`un 10 . Maddesinin İkinci Fıkrası ve 15. Maddesinin Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddi Hakkında Karar. E. No: 2001/349   02.06.2004   25480  
2004/26   Türk Ceza Kanunu (765 Sayılı)`nun, 6123 Sayılı Kanunla Değiştirilen 513 üncü Maddesi İkinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/83   17.06.2004   25495  
2004/43   Türk Ceza Kanununun (765 Sayılı) 510 uncu maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/29   18.06.2004   25496  
2004/44   Türk Ceza Kanunu`na 3756 Sayılı Kanunla Eklenen 521/a Maddesi Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/101   19.06.2004   25497  
2004/3   Askerî Ceza Kanununun 4551 Sayılı Kanunla Değiştirilen 67 nci Maddesi Birinci Fikrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2002/166 (07.07.2004 gün ve 25515 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   02.07.2004   25510  
2004/31   Avukatlık Kanunu`nun 4667 Sayılı Yasa ile Değiştirilen 167 nci Maddesinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 2003/98   10.07.2004   25518  
2004/94   Dernekler Kanununun (2908 Sayılı) 71. Maddesinin 4552 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İkinci Fıkrasının (2/a) Numaralı Alt Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2004/52   18.07.2004   25526  
2004/53   Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu ( 4533 Sayılı )’nun 6. Maddesinin Anayasa’ya Aykırı Olduğu Savıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/114   20.07.2004   25528  
2004/24   Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu (353 Sayılı) 32 ve 220 nci Maddelerinin Son Tümcesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıya İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2004/170   20.07.2004   25528  
2004/55   Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (1412 Sayılı)`nun 207 nci Madesinin Birinci Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/108   20.07.2004   25528  
2004/37   Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 6183 Sayılı Kanunun 41. Maddesinin 3418 Sayılı Yasa ile Değiştirilen Son Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/119   21.07.2004   25529  
2004/61   Sosyal Sigortalar Kanunu (506 Sayılı)`nun Ek 24 üncü Maddesinin 3995 Sayılı Kanunla Değiştirilen (L) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/85   21.07.2004   25529  
2004/23   Meslekî Eğitim Kanunu’nun (3308 Sayılı) Geçici 1. Maddesi Birinci Fıkrasının (b) Bendinin (1) Numaralı Alt Bendin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2002/128   27.07.2004   25535  
2004/24   Meslekî Eğitim Kanunun (3308 Sayılı) 41. Maddesi 9. Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/72   29.07.2004   25537  
2004/57   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilierinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci Maddesinin Askerî Hakim Sınıfı Bölümünün Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/57   29.07.2004   25537  
2003/100   Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 9. Maddesinin 2 Sayılı Alt Bendinin Anayasa`ya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2002/32   11.08.2004   25550  
2004/51   İdarî Yargılama Usulü Kanunu (2577 Sayılı)`nun 4001 Sayılı Kanunla Değişiklik Yapılan Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2004/26   11.08.2004   25550  
2004/8   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 4842 Sayılı Kanun`un 15 inci Maddesiyle 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 121inci Maddesi Son Fıkrasının İptal Edildiği Gerekçesi ile Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2003/33   12.08.2004   25551  
2003/76   Ekonomik İstikrarı Sağlamak için Ek Vergiler Alınması Hakkında 4837 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/48   11.09.2004   25580  
2004/9   Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4756 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin İptal Edildiği Gerekçesi ile Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2002/100 (01.10.2004 gün ve 25600 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   24.09.2004   25593  
2004/91   Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun (1412 Sayılı) 390. maddesinin 2369 Sayılı Yasa ile Değiştirilen Son Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/481   22.10.2004   25621  
2004/69   Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında 1072 Sayılı Kanun`un İkinci Maddesi, Üçüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/12   23.10.2004   25622  
2004/59   Vergi Barışı Kanununun 20 nci Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiası ile İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/106   03.11.2004   25632  
2004/60   Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapan 4550 Sayılı Kanun 2 ve 3. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/43   04.11.2004   25633  
2004/49   Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve Kanün Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4745 Sayılı Kanunun 7 nci Maddesi ve 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen Ek Madde 8`in Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/11   05.11.2004   25634  
2004/47   Bütçe Kanununun (4726 Sayılı, 2002 Malî Yılı) Bazı Maddeleri ile Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK,Devlet Memurları Kanunu, Harcirah Kanunu ve 190 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. Maddesiyle 491 Sayılı KHK`ye Eklenen Ek Madde 8`in Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/9   05.11.2004   25634  
2004/6   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4969 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin (c) Fıkrası ile 4749 Sayılı Kanunun 17. Maddesine Eklenen (C) Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/86   06.11.2004   25635  
2000/17   Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair 4501 Sayılı Kanunun İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2000/16   09.11.2004   25638  
2004/46   Türk Ceza Kanunu`nun 2370 sayılı Kanunla Değiştirilen 119. Maddesinin Dördüncü Fıkrasının, Anayasa’ya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/143   10.11.2004   25639  
2004/38   Türk Ceza Kanununun, 3038 Sayılı Yasa ile Değiştirilen 434. Maddesi 1 inci Fıkrasının, Anayasa`ya Aykırılığı Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2001/478   11.11.2004   25640  
2004/98   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 4771 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2002/156   12.11.2004   25641  
2004/89   Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 4925 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Kanununun 57. Maddesi (b) Bendinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2004/18   23.11.2004   25649  
2004/93   İcra ve İflas Kanununa 4949 Sayılı Kanun ile Eklenen 352/a ve 1412 Sayılı Kanunun386 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2004/11   24.11.2004   25650  
2004/12   Dernekler Kanununun (5253 Sayılı 10 uncu Madde Birinci Fıkrasının Siyasî Partiler Yönünden Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2004/107   07.12.2004   25663  
2004/4   Bütçe Kanunu 4833 Sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2003/41   08.12.2004   25664  
2004/14   Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu (5225 Sayılı)`nun 11. Maddesinin İkinci Fıkrası, 2004/124 Sayılı Kararla İptal Edildiği Gerekçesi ile Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar. E. No: 2004/84   14.12.2004   25670  
2004/15   Dernekler Kanununun 10 ve 13. Maddelerinin Yürürlüğünün Durdurulması Hakkında Karar. E. No: 2004/108   31.12.2004   25687  
1997/58   1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu`na Eklenen Geçici 1. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar. E. No: 1996/56   13.01.2005   25699  
2004/1   Türkiye Sosyalist İşçi Parrisinin Kapatılması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/2   08.02.2005   25721  
2004/2   Adalet Partisinin Kapatılması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/3   08.02.2005   25721  
2004/3   Türkiye Adalet Partisinin Kapatılması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/4   08.02.2005   25721  
2004/4   Büyük Adalet Partisinin Kapatılması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/5   08.02.2005   25721  
2004/5   Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisinin Kapatılması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/6   08.02.2005   25721  
2004/6   Devrimci Sosyalist İşçi Partisinin Kapatılması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/7   08.02.2005   25721  
2004/7   Anayol Partisinin Kapatılması İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/8   08.02.2005   25721  
2004/64   Anayasa Mahkemesinin E: 2004/35 (4811 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/64 Sayılı Kararı   10.02.2005   25723  
2004/20   Anayasa Mahkemesinin E: 2001/406 (6831 Sayılı Kanun ile İlgili), K:2004/20 Sayılı Kararı   11.02.2005   25724  
2004/90   Anayasa Mahkemesinin E: 2002/41 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K : 2004/90 Sayılı Kararı   12.02.2005   25725  
2004/105   Anayasa Mahkemesinin E: 2002/140 (5680 Sayılı Kanun ile İlgili), K : 2004/105 Sayılı Kararı   12.02.2005   25725  
2004/27   Anayasa Mahkemesinin E: 2002/126 (3167 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/27 Sayılı Kararı   19.02.2005   25732  
2004/87   Anayasa Mahkemesinin E: 2002/131 (1593 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/87 Sayılı Kararı   19.02.2005   25732  
2004/28   1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanun ile Değiştirilen 164. Maddesi Son Fıkrasının Anayasaya Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2004/8   26.02.2005   25739  
2004/82   Anayasa Mahkemesinin, (4421 Sayılı Kanun ile İlgili) E: 2000/24 Sayılı Kararı   01.03.2005   25742  
2004/101   Anayasa Mahkemesinin (4842 Sayılı Kanun ile İlgili) E: 2003/33 Sayılı Kararı   02.03.2005   25743  
2005/8   Belediye Kanununun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile İptaline Dair Karar. E. No: 2004/118   13.04.2005   25785  
2003/91   Kültur ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında 4848 Sayılı Kanunun Yürürlüğünün Durdurulması ve İptali İsteminin Reddine Dair Karar. E. No: 2003/36   14.04.2005   25786  
2005/1   Anayasa Mahkemesinin E: 2003/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2005/1 Sayılı Kararı (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi`nin 2002 Yılı Kesin Hesabının İncelenmesi)   24.04.2005   25795  
2005/14   Anayasa Mahkemesinin E: 2003/70 (4916 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/14 Sayılı Kararı ( 3.7.2003 günlü, 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bazı Fıkralarının İptallerine Dair Karar)   26.04.2005   25797  
2004/45   Anayasa Mahkemesinin (5680 Sayılı Basın Kanunu ile İlgili) Kararı. E.No: 2002/94   14.05.2005   25815  
2005/7   Anayasa Mahkemesinin (506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5198 Sayılı Kanun ile İlgili) Kararı E. No: 2005/4   17.05.2005   25818  
2004/33   Anayasa Mahkemesinin (4999 Sayılı Orman Kanunu ile İlgili), Kararı E. No: 2003/100   18.05.2005   25819  
2004/56   Anayasa Mahkemesinin (1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile İlgili) Kararı. E.No: 2002/70   01.06.2005   25832  
2004/95   Anayasa Mahkemesinin (765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 88. Maddesi ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun`un 5. Maddesi ile İlgilili) Kararı. E .No: 2001/8   02.06.2005   25833  
2005/25   Anayasa Mahkemesinin (4969 Sayılı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapan 5021 Sayılı, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun ile İlgili) Kararı. E.No: 2004/4   23.06.2005   25854  
2005/12   Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında 278 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5376 Sayılı Kanunun 3 ve 4 üncü Maddelerinin Yürürlüğünün Durdurulmasına Dair Karar   02.08.2005   25894  
2005/4   Cumhuriyet Hal Partisine İhtar Verilmesine Dair Karar. E. No: 2004/2   06.08.2005   25898  

Yukarıdaki liste Resmi Gazetenin fihristinden alınmıştır.


Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

e-mail. kgozler@hotmail.com