http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5170.html

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN

DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5170        

 

Kabul Tarihi : 7.5.2004      

 

 

MADDE 1. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

MADDE 2. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ile, ölüm cezalarının infazı" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 3. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının başında geçen "Mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali ile" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 4. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 30. - Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz.

MADDE 5. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası madde metninden çıkartılmış, onuncu fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.

Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.

MADDE 6. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 87 nci maddesinde yer alan ", mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 7. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ıncı maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

MADDE 8. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur.

MADDE 9. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 160 ıncı maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11. -  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde tümüyle oylanır.

 

 

 

 

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN İKİNCİ GÖRÜŞMESİ

SONUNDA YAPILAN OYLAMA SONUÇLARI

 

MADDE 1             :           Oylamaya katılan üye               : 492

                                         Kabul                                      : 471

                                         Ret                                          :   15

                                         Çekimser                                 :     4

                                         Geçersiz                                  :     1

                                         Boş                                         :     1

 

MADDE 2             :           Oylamaya katılan üye               : 481

                                         Kabul                                      : 468

                                         Ret                                          :     7

                                         Çekimser                                 :     2

                                         Geçersiz                                  :     1

                                         Boş                                         :     3

 

MADDE 3             :           Oylamaya katılan üye               : 475

                                         Kabul                                      : 460

                                         Ret                                          :   10

                                         Çekimser                                 :     3

                                         Geçersiz                                  :     -

                                         Boş                                         :     2

 

MADDE 4             :           Oylamaya katılan üye               : 474

                                         Kabul                                      : 458

                                          Ret                                          :     8

                                         Çekimser                                 :     1

                                         Geçersiz                                  :     -

                                         Boş                                         :     7

 

MADDE 5             :           Oylamaya katılan üye               : 475

                                         Kabul                                      : 459

                                          Ret                                          :   12

                                         Çekimser                                 :     1

                                         Geçersiz                                  :     -

                                         Boş                                         :     3

 

 

MADDE 6             :           Oylamaya katılan üye               : 470

                                         Kabul                                      : 456

                                          Ret                                          :     8

                                         Çekimser                                 :     1

                                         Geçersiz                                  :     2

                                         Boş                                         :     3

 

MADDE 7             :           Oylamaya katılan üye               : 482

                                         Kabul                                      : 375

                                          Ret                                          : 102

                                         Çekimser                                 :     -

                                         Geçersiz                                  :     1

                                         Boş                                         :     4

 

MADDE 8             :           Oylamaya katılan üye               : 474

                                         Kabul                                      : 451

                                          Ret                                          :   17

                                         Çekimser                                 :     1

                                         Geçersiz                                  :     1

                                         Boş                                         :     4

 

MADDE 9             :           Oylamaya katılan üye               : 471

                                         Kabul                                      : 459

                                          Ret                                          :     6

                                         Çekimser                                 :     2

                                         Geçersiz                                  :     -

                                         Boş                                         :     4

 

MADDE 10           :           Oylamaya katılan üye               : 463

                                         Kabul                                      : 453

                                          Ret                                          :     4

                                         Çekimser                                 :     1

                                         Geçersiz                                  :     -

                                         Boş                                         :     5

 

MADDE 11           :           Oylamaya katılan üye               : 461

                                         Kabul                                      : 451

                                          Ret                                          :     4

                                         Çekimser                                 :     -

                                         Geçersiz                                  :     -

                                         Boş                                         :     6

 

TÜMÜ                   :           Oylamaya katılan üye               : 471

                                         Kabul                                      : 457

                                         Ret                                          :     8

                                         Çekimser                                 :     1

                                         Geçersiz                                  :     -

                                         Boş                                         :     5