TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]

 

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

 

 


https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2820.pdf


 

 

SİYASİ PARTİLER KANUNU

 

 

(Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 24 Nisan 1983 - Sayı: 18027

Düstur, Tertip 5,  c.22)

 

 

Kabul Tarihi: 22 Nisan 1983               Kanun No: 2820 

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL ESASLAR

 

AMAÇ

MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, siyasî partilerle ilgili esasları düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 - (Değişik: 4445 - 12.8.1999) Bu Kanun, siyasi partilerin kurulmaları, teşkilatlanmaları, faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlulukları, mal edinimleri ile gelir ve giderleri, denetlenmeleri, kapanma ve kapatılmalarıyla ilgili hükümleri kapsar.

TANIM

MADDE 3 - Siyasî partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzelkişiliğe sahip kuruluşlardır.

SİYASİ PARTİLERİN VAZGEÇİLMEZLİĞİ VE NİTELİĞİ

MADDE 4 - Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olarak çalışırlar.

Siyasî partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, işleyişi, faaliyetleri ve kararları Anayasada nitelikleri belirtilen demokrasi esaslarına aykırı olamaz.

SİYASİ PARTİ KURMA HAKKI

MADDE 5 - Vatandaşlar siyasî parti kurma hakkına sahiptirler.

Siyasî partiler Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar.

(...)

 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2820.pdf

 


Ana Sayfa. www.anayasa.gen.tr

Kemal gözler

kgozler@hotmail.com