İTÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ [www.anayasa.gen.tr]


 


 

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, s.810-828.

 

 

 

 

 

Bölüm 20
Olağanüstü Yönetİm usûllerİ

I. Olağanüstü Hal.................................................................................................................... 810

A. Olağanüstü Hal İlân Kararı........................................................................................... 810

1. Yetki......................................................................................................................... 810

2. Usûl ve Şekil............................................................................................................. 811

3. Sebep........................................................................................................................ 813

4. Konu......................................................................................................................... 813

5. Amaç........................................................................................................................ 814

B. Olağanüstü Hal İlânının Sonuçları................................................................................. 814

1. Vatandaşlar İçin Para, Mal ve Çalışma Yükümlülükleri Getirilebilir........................ 814

2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılması Kısmen veya Tamamen Durdurulabilir.. 815

3. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi Çıkarılabilir.................................. 816

C. Olağanüstü Halin Uygulanması..................................................................................... 817

D. Olağanüstü Halin Sona Ermesi...................................................................................... 817

II. Sıkıyönetim........................................................................................................................ 817

A. Sıkıyönetim İlân Kararı................................................................................................. 818

1. Yetki......................................................................................................................... 818

2. Usûl ve Şekil............................................................................................................. 819

3. Sebep........................................................................................................................ 820

4. Konu......................................................................................................................... 821

5. Amaç........................................................................................................................ 821

B. Sıkıyönetim İlânının Sonuçları: Sıkıyönetimin Konusu................................................ 821

1. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılması Kısmen veya Tamamen Durdurulabilir.. 822

2. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi Çıkarılabilir.................................. 823

3. Kolluk Yetkilerinin Askerî Makamlara Geçmesi...................................................... 823

4. Bazı Suçların Yargılaması Askerî Mahkemelerce Yapılır......................................... 824

C. Sıkıyönetimin Uygulanması.......................................................................................... 824

D. Sıkıyönetimin Sona Ermesi........................................................................................... 824

III. Olağanüstü Yönetim Usûllerinde Yargısal Denetim.......................................................... 824

A. Olağanüstü Hal veya Sıkıyönetim İlânı İşlemleri Üzerindeki Yargısal Denetim........... 824

1. Olağanüstü Hal veya Sıkıyönetim İlânına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Üzerindeki Yargısal Denetim................................................................................... 825

2. Olağanüstü Hal veya Sıkıyönetim İlânına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının
Türkiye Büyük Millet Meclisince Onaylanması Kararı Üzerinde
Yargısal Denetim..................................................................................................... 826

B. Olağanüstü Hal veya Sıkıyönetim Makamlarının İşlemleri Üzerindeki
Yargısal Denetim........................................................................................................... 828

 

 

 

 

 

 

 


Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2004, s.331-339.

 

 


 

 

 

 

Bölüm 14
Olağanüstü Yönetİm usûllerİ

I. Olağanüstü Hâl.................................................................................................................... 331

A. Olağanüstü Hâl İlân Kararı........................................................................................... 332

B. Olağanüstü Hâl İlânının Sonuçları................................................................................. 334

C. Olağanüstü Hâlin Uygulanması..................................................................................... 335

D. Olağanüstü Hâlin Sona Ermesi...................................................................................... 335

II. Sıkıyönetim........................................................................................................................ 336

A. Sıkıyönetim İlân Kararı................................................................................................. 336

B. Sıkıyönetim İlânının Sonuçları...................................................................................... 338

B. Sıkıyönetimin Uygulanması.......................................................................................... 338

D. Sıkıyönetim Halinin Sona Ermesi................................................................................. 339

 

 


 

(c) Kemal Gözler, wwww.anayasa.gen.tr/olaganustu.htm