TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

www.anayasa.gen.tr

 

 

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, 1999, XVI+320 s. (www.anayasa.gen.tr/metodoloji.htm; 1.5.2004)

 


KİTABIN BÖLÜMLERİ
Giriş
Bölüm 1: Pozitivist Teori
Bölüm 2: Mantık
Bölüm 3: Anayasal Meselelerin Çözümü
Bölüm 4: Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları
Bölüm 5: Bilgi Kaynaklarının taranması ve Tenin Edilmesi
Bölüm 6: Okuma
Bölüm 7: Yazma
Bölüm 8: Terminoloji
Bölüm 9: Anayasa Hukukunun Tanımı
Bölüm 10: Anayasa Hukukunun konusu
Bölüm 11: Anayasa Hukukunda Yaklaşım Biçimleri
Bölüm 12: Anayasa Hukuku İle hukukun Diğer dalları Arasında Ayrım
Bölüm 13: Fransız Anayasa Hukukunun Gelişimi
Bölüm 14: Türk Anayasa Hukukunun Gelişimi
Sonuç

 


ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

“Anayasal konulara hukukî açıdan yaklaşılabileceği gibi, tarih, siyasal bilim, siyasal felsefe açılarından da yaklaşılabilir ve yaklaşılmalıdır da. Ancak bu değişik yaklaşım biçimleri, anayasa hukuku adı altında yapılmamalıdır. Her bilim dalının kendine has bir yöntemi vardır. Bir çalışmada bu yöntemlerin bir karmasının yapılmasının bir yararı yoktur; dahası metodolojik bakımdan sakıncalıdır da. Kaldı ki, tarih, siyasal bilim ve felsefe formasyonundan mahrum olan bir hukukçunun anayasa hukukunda yöntem bağdaştırmacılığına gitmesi, onu kötü bir tarihçi, kötü bir siyasal bilimci, kötü bir felsefeci yapmaktan öteye götürmez. Anayasa hukukçularının görevi, amatör tarihçiler, ikinci sınıf siyasal bilimciler, vasat felsefeciler olmak değil, birinci sınıf hukukçular olmaktır. Bunun için de anayasa hukukçuları kendi içlerine kapanmalı, kendi uzmanlık alanlarıyla yetinmelidirler.

O halde anayasa hukuku doktrini yabancı unsurlardan arınmalıdır. Buna hukukun genel teorisinde “saflık (pureté denmektedir. Anayasa hukuku kendisine yabancı tüm unsurlardan kurtulmalı, “saf (pure)” olmalıdır. Anayasa hukukunun saf teorisi, anayasal konuların siyasal bilim ile, tarih ile, felsefe ile ilgisini inkâr etmez; ama kendi özünü belirsizleştiren bu metot bağdaştırmacılığına (syncrétisme) karşıdır.

Anayasa hukukunun saf teorisi, ne anayasa koyucunun amaçlarından, ne de toplumsal grupların çıkarlarından etkilenmelidir. Özetle, anayasa hukukunun saf teorisi, pozitif anayasa hukukunun yapısını tahlil etmeli; ama bu hukukun oluşumunda rol oynayan toplumsal, ekonomik ve siyasal koşulları dikkate almamalıdır”.

“Anayasa hukukçularının görevi, kurucu iktidara veya kanun koyucuya akıl vermek değil, onların koyduğu normların tasvirini yapmaktan ibarettir”.


 

Kitabın tam metnine HTML ve PDF olarak aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

HTML Version

Giriş ve Bölüm 1-5'i okumak için burasını tıklayınız.

Bölüm 6'yı okumak için burasını tıklaylınız.

Bölüm 7-13'ü okumak için burasını tıklayınız.

Bölüm 14,, Sonuç, Bibliyografya ve İndeks için burasını tıklayınız.

 

PDF Version

Ön Kapak ve İçindekiler (Sayfa I-XVI)

Bölüm 1-6 (Sayfa 1-116)

Bölüm 7-13 (Sayfa 117-196)

Bölüm 14-Dizin (Sayfa 197-320)


 


Kemal Gözler
ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ

 

Ekin Kitabevi Yayınları

ISBN: 975-7338-39-7

 

© Tüm hakları mahfuzdur. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre, kitabı yayınlayan kitabevinin izni olmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi, ya da her hangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılamaz, yayınlanamaz, depolanamaz.

 

 İkinci Baskı: Temmuz 1999

 

 Baskı: Motif Matbaası

 

Dizgi ve Sayfa Düzeni: Kemal Gözler

Kapak Düzeni: Kemal Gözler

Düzeltme: Serkan Bilgin, Berna Güneş, Kürşat Akbıyık, Ayşe Tavaslıoğlu

 

 

Dağıtım:

Ekin Kitabevi

Altıparmak Cad.

Burç Pasajı no: 27

BURSA

Tel+Fax: (0224) 223 04 37

 


Yard.Doç.Dr. Kemal GÖZLER

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

 

ANAYASA HUKUKUNUN
METODOLOJİSİ

  

 

Düzeltilmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı

 

  

EKİN KİTABEVİ YAYINLARI

B  U  R  S  A   -   1  9  9  9


 

 

 

 

 

 

“Yeni bir bilimsel gerçeklik, rakiplerini ikna ederek veya onlara aydınlığı göstererek zafer kazanmaz. O zafer kazanır; çünkü, rakipleri ölerek yok olurlar ve yeni bir kuşak, yeni bir düşünce eskisinin yerini almakta tereddüt etmez”.

Max Planck

 

 

 

 


 

 

İçindekiler

(Giriş ve Bölüm 1-5'i HTML olarak okumak için burasını tıklayınız).

PDF olarak okumak için Ön Kapak ve İçindekiler (Sayfa I-XVI);  Bölüm 1-6 (Sayfa 1-116)

 

Giriş...................................................................................................................................... 1-6

 

Bölüm 1
pozİtİvİst teorİ
(s.7-18)

I. Tabiî Hukukun Reddi......................................................................................................... 7

II. Değerlerin Bilinemezliği İlkesi....................................................................................... 11

III. Pozitivist Teorinin Bilim Anlayışı................................................................................ 14

1. Bilimin Konusu Objektif Olarak Bilinebilir Bir Şeydir...................................... 14

2. Bilim ile Bilimin Konusu Birbirinden Farklı Şeylerdir....................................... 16

3. Bilimin Görevi Konusunu Sadece Tanımaktır................................................... 16

4. Hukuk Bilimi Kendisine Yabancı Unsurlardan Arınmalıdır (“Saflık”)........... 17

 

Bölüm 2
Mantık (
s.19-24)

Önerme.................................................................................................................................. 19

Üç Tür Önerme veya Dilin Üç Görevi............................................................................... 20

Anayasalar Yaptırmalı Önermelerden Oluşmuştur......................................................... 21

Anayasa Mahkemesi Kararları da Yaptırmalı Önermeler İçerir..................................... 21

Bilimsel Eserler Bildirmeli Önermeler Kullanır.................................................................. 21

Yaptırmalı Önermeler İle Bildirmeli Önermeler Arasındaki Farklar................................ 22

Anayasa Normlarının ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının Geçerlilik Kriterleri....... 22

Anayasa Hukuku Bilimi Önermelerinin Geçerlilik Kriteri............................................... 23

 

Bölüm 3
anayasaL meselelerin çözümü (s.25-26)

 

Bölüm 4
anayasa hukukunun Bİlgİ Kaynakları (s.27-54)

I. Anayasalar........................................................................................................................ 28

A. Türk Anayasaları....................................................................................................... 29

1. Resmî Kaynaklar................................................................................................... 29

2. Özel Kaynaklar: Anayasa Derlemeleri................................................................ 34

3. İnternette Türk Anayasaları................................................................................ 37

B. Yabancı Anayasalar.................................................................................................. 37

1. Türkçe..................................................................................................................... 38

2. Fransızca................................................................................................................ 38

3. İngilizce.................................................................................................................. 39

4. İnternette Yabancı Anayasalar........................................................................... 39

II. Anayasa Mahkemesi Kararları...................................................................................... 40

A. Türk Anayasa Mahkemesi Kararları...................................................................... 41

1. Resmî Yayınlar....................................................................................................... 41

2. Özel Yayınlar.......................................................................................................... 42

B. Yabancı Anayasa Yargısı Organlarının Kararlarının Bilgi Kaynakları............... 43

1. Fransız Anayasa Konseyi (Conseil constitutionnel) Kararları..................... 43

2. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi Kararları............................................... 44

3. Alman Federal Anayasa Mahkemesi................................................................. 45

4. İtalyan Anayasa Mahkemesi Kararları.............................................................. 45

III. Bilimsel Eserler............................................................................................................... 46

A. Bilimsel Eserlerin Çeşitleri........................................................................................ 46

1. Sistematik Eserler.................................................................................................. 46

a) Türkiye.............................................................................................................. 46

b) Fransa............................................................................................................... 48

d) Diğer Ülkeler.................................................................................................... 49

2. Monografiler.......................................................................................................... 50

3. Makaleler: Dergiler (Süreli Yayınlar).................................................................. 51

a) Türk Dergileri................................................................................................... 51

b) Fransız Anayasa Hukuku Dergileri.............................................................. 53

4. Diğer Eserler.......................................................................................................... 53

 

Bölüm 5
Bİlgİ kaynaklarının Taranması ve
temİn edİlmesİ
(s.55-67)

I. Kaynak Taraması.............................................................................................................. 55

A. Kütüphane Kataloglarından Kaynak Taraması.................................................... 55

1. Kütüphaneye Giderek.......................................................................................... 55

a) Eski Sistem: Çekmecelerden Tarama............................................................. 55

b) Yeni Sistem: Bilgisayarla Tarama.................................................................. 56

2. Kütüphaneye Gitmeden: İnternetle Kaynak Tarama....................................... 57

B. Bibliyografyalardan Kaynak Tarama...................................................................... 57

C. Social Sciences Abstracts'tan Kaynak Tarama.................................................... 58

D. Social Sciences Citation Index'ten Kaynak Tarama.......................................... 58

E. ULAKBİM Aracılığıyla Kaynak Tarama................................................................ 59

D. İnternet Aracılığıyla Kaynak Tarama..................................................................... 59

II. Kaynak Temin Etme........................................................................................................ 60

A. Piyasadan Satın Almak............................................................................................ 60

B. Kütüphanelerden Temin Etmek............................................................................... 61

1. Millî Kütüphane.................................................................................................... 61

2. Halk Kütüphaneleri............................................................................................... 61

3. Uzmanlık Kütüphaneleri....................................................................................... 62

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi....................................... 62

Açık Raf / Kapalı Raf Sistemi............................................................................. 63

Türk Kütüphanelerinin Fakirliği........................................................................ 64

Kütüphaneler Arası Ödünç Servisi................................................................... 65

Anayasa Hukuku Dergileri Nerede Bulunur?.................................................. 65

C. İnternet Aracılığıyla Temin Etmek........................................................................... 69

 

Bölüm 6
Okuma (s.69-116)

(bÖLÜM 6'YI HTML OKUMAK İÇİN BURASINI TIKLAYINIZ)

I. Okuma Tekniği.................................................................................................................. 69

A. Anayasa Metinleri Nasıl Okunmalı?...................................................................... 69

B. Anayasa Mahkemesi Kararları Nasıl  Okunmalı?.................................................. 74

C. Bilimsel Eserler Nasıl Okunmalı?............................................................................. 78

II. Okumada Mantık Bakımından Dikkat Edilecek Hususlar.......................................... 81

A. Dilde Çok-Görevliliğe Karşı Dikkatli Olunmalı...................................................... 82

1. Anayasa Metinlerinin Okunmasında Dikkat Edilecek Hususlar.................... 86

2. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Okunmasında Dikkat Edilecek Hususlar 89

3. Bilimsel Eserlerin Okunmasında.......................................................................... 96

B. Kelimelerin Duygusal Etkisine Karşı Dikkatli Olunmalı....................................... 97

Anayasa Hukuku Kavramlarının Duygusal Etkisi............................................... 98

Sosyal Adalet....................................................................................................... 98

İnsan Hakları........................................................................................................ 99

Hukuk Devleti.................................................................................................... 100

Yargı Bağımsızlığı.............................................................................................. 100

Anayasa Yargısı................................................................................................ 101

Dilin Etkileme Amacıyla Kullanılması................................................................... 102

Kesinlik Bildiren Deyimlere Karşı Dikkatle Olunmalı......................................... 106

Dört Soru.................................................................................................................. 110

Kelimeler Duygusal Yüklerinden Arındırılmalı.............................................. 110

Yazarın Asıl Maksadı Saptanmalı.................................................................... 110

“Pazarcı Taktiği”ne Karşı Dikkat Edilmeli...................................................... 113

Yazarın Ana İddiası Tespit Edilmeli................................................................ 114

 

 

Bölüm 7-13'ü HTML  okumak için burasını tıklayınız). PDF olarak okumak için Bölüm 7-13 (Sayfa 117-196)

 

Bölüm 7
yazma
(s.117-130)

Atıf Usûlleri................................................................................................................... 119

1. Anayasa Maddelerine Atıf................................................................................ 119

2. Anayasa Mahkemesi Kararlarına Atıf Usûlü.................................................. 120

3. Bilimsel Eserlere Atıf Usûlleri............................................................................ 123

Kitaplara Atıf Usûlü.......................................................................................... 125

Makalelere Atıf Usûlü....................................................................................... 125

Derlemedeki Bir Çalışmaya Atıf....................................................................... 125

Yayınlanmış Tebliğe Atıf.................................................................................. 125

Yayınlanmamış Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Atıf........................... 126

İnternet kaynaklarına Atıf Usûlü..................................................................... 125

Yayınlanmamış Çalışmalara Atıf Yapılmaz..................................................... 128

Dil.............................................................................................................................. 129

İmlâ Kılavuzu........................................................................................................... 130

 

 

 

Bölüm 8
Termİnolojİ
(s.131-140)

A. “Anayasa” Terimi................................................................................................... 131

“Constitutio”.......................................................................................................... 131

“Constitution”........................................................................................................ 131

“Kanun-ı Esasî”...................................................................................................... 132

“Teşkilât-ı Esasiye Kanunu”................................................................................. 132

“Anayasa”............................................................................................................... 133

Değerlendirme......................................................................................................... 133

B. “Anayasa Hukuku” Terimi..................................................................................... 134

1. “Hukuk-ı Esâsiyye”............................................................................................ 134

2. “Esas Teşkilât Hukuku”..................................................................................... 134

3. “Ana Hukuk”, “Devlet Ana Hukuku”............................................................. 136

4. “Anayasa Hukuku”............................................................................................ 136

5. “Anayasa Bilimi”................................................................................................ 137

6. “Anatüze”............................................................................................................ 140

 

Bölüm 9
A
nayasa hukukunun tanımı (s.141-145)

1. Fransız Doktrininde Anayasa Hukuku Tanımı............................................... 141

2. Türk Doktrininde Anayasa Hukuku Tanımı.................................................... 142

 

Bölüm 10
A
nayasa hukukunun konusu (s.147-156)

1. Fransız Anayasa Hukuku Doktrininin Konuları............................................. 148

a) Birinci Dönemin Konuları............................................................................. 148

b) İkinci Dönemin Konuları.............................................................................. 150

c) Üçüncü Dönemin Konuları.......................................................................... 150

2. Türk Anayasa Hukuku Doktrininin Konuları................................................. 151

“Anayasa Hukukunun Genel Esasları” Konuları.......................................... 151

“Türk Anayasa Hukuku” Konuları................................................................. 152

Karşılaştırma............................................................................................................ 152

Değerlendirme......................................................................................................... 153

Pozitivist Teori Açısından Anayasa Hukukunun Konusu............................... 153

 

Bölüm 11
A
nayasa hukukunda yaklaşım bİçİmlerİ (s.157-162)

1. Tarihî Yaklaşım.................................................................................................... 157

2. Felsefî Yaklaşım................................................................................................... 158

3. Sosyolojik Yaklaşım............................................................................................ 159

4. Hukukî Yaklaşım.................................................................................................. 159

Yaklaşımların Eşit Değeri....................................................................................... 161

Sonuç: Münhasıran Hukukî Yaklaşım yahut Anayasa Hukukunun “Saf” Teorisi      162

 

Bölüm 12
A
nayasa hukuku İle dİğer hukuk  dalları arasındakİ ayrım (s.163-177)

1. Anayasa Hukuku - Genel Kamu Hukuku Ayrımı........................................... 164

2. Anayasa Hukuku - İdare Hukuku Ayrımı........................................................ 170

3. Anayasa Hukuku - Malî Hukuk Ayrımı........................................................... 175

4. Anayasa Hukuku - Ceza Hukuku Ayrımı........................................................ 175

5. Anayasa Hukuku - Muhakeme Hukukları Ayrımı.......................................... 176

6. Anayasa Hukuku - Özel Hukuk Dalları Ayrımı............................................... 176

 

Bölüm 13
Fransız Anayasa Hukuku  doktrİnİnİn
Gelİşİmİ
(s.179-196)

I. Birinci Dönem: Anayasa Hukukunun Klasik Teorisi................................................ 180

1. Adhémar Esmein................................................................................................. 181

2. Raymond Carré de Malberg.............................................................................. 181

3. Léon Duguit......................................................................................................... 182

4. Maurice Hauriou................................................................................................. 183

5. Joseph-Barthélemy ve Paul Duez..................................................................... 184

6. Julien Laferrière................................................................................................... 184

7. Georges Vedel..................................................................................................... 185

II. İkinci Dönem: Anayasa Hukukunda Siyasal Bilim Yaklaşımı................................. 187

III. Üçüncü Dönem: Yeni Anayasa Hukuku.................................................................. 190

1. Anayasa Hukukunun Niteliğinde Değişme.................................................... 192

2. Anayasa Hukukunun Uygulama Alanında Genişleme.................................. 193

a) Kurumsal Anayasa Hukuku........................................................................ 193

b) Normatif Anayasa Hukuku.......................................................................... 193

c) Maddî Anayasa Hukuku.............................................................................. 194

3. Anayasa Hukukunun Diğer Hukuk Dalları Karşısında Üstünlüğü ve Diğer Hukuk Dallarının Anayasallaşması             194

 

Bölüm 14
Türk Anayasa Hukuku  doktrİnİnİn Gelİşİmİ
(s.197-290)

 

Bölüm 14'ü ve sonuç ve divamını HTML olarak okumak için burasını tıklayınız

PDF olarak okumak için: Bölüm 14-Dizin (Sayfa 197-320)

Osmanlı Devri............................................................................................................... 197

Cumhuriyetin İlk Dönemi............................................................................................ 199

I. Birinci Dönem: Dört Büyükler (Başgil,  Kubalı, Esen, Arsel)................................... 200

A. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku
Doktrini..................................................................................................................... 200

1. Ali Fuat Başgil..................................................................................................... 200

2. Hüseyin Nail Kubalı........................................................................................... 202

B. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku
Doktrini..................................................................................................................... 204

1. Bülent Nuri Esen................................................................................................. 204

2. İlhan Arsel........................................................................................................... 205

Eleştiri............................................................................................................................ 207

İstanbul ve Ankara Ekollerinin Kökleri..................................................................... 212

İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültelerinde Anayasa Hukuku Doktrini.................... 213

Sadık Tüzel............................................................................................................... 213

Orhan Melih Kürkçüer........................................................................................... 213

II. İkinci Dönem: Dört Büyüklerden Sonra..................................................................... 214

A. İstanbul.................................................................................................................... 214

1. A. Selçuk Özçelik: Bir Tekrar............................................................................. 214

2. Orhan Aldıkaçtı: Exégétique Yaklaşım............................................................ 214

3. Tarık Zafer Tunaya: Türk Anayasa Hukukunda Siyasal Bilim Yaklaşımı... 216

4. Server Tanilli: İdeolojik Yaklaşım...................................................................... 219

5. Erdoğan Teziç...................................................................................................... 221

6. Yıldızhan Yayla.................................................................................................... 223

7. Bakır Çağlar.......................................................................................................... 224

8. Naz Çavuşoğlu.................................................................................................... 227

9. İsmet Giritli ve Lale Sarmaşık............................................................................. 228

B. Ankara....................................................................................................................... 228

1. Mümtaz Soysal.................................................................................................... 229

2. Kemal Dal............................................................................................................. 231

3. A. Şeref Gözübüyük........................................................................................... 232

4. Ergun Özbudun................................................................................................... 233

5. Cem Eroğul........................................................................................................... 238

6. Yavuz Sabuncu................................................................................................... 243

7. Mustafa Erdoğan................................................................................................ 244

C. İzmir........................................................................................................................... 248

1. Özkan Tikveş....................................................................................................... 248

2. Fevzi Demir.......................................................................................................... 250

3. Zafer Gören.......................................................................................................... 253

Bir Alman Türk Anayasa Hukukçusu: Christian Rumpf........................................ 255

III. Türk Anayasa Hukuku Doktrininin Genel Değerlendirmesi.................................. 256

Ankara Ekolü – İstanbul Ekolü?........................................................................... 258

A. Eleştiriler................................................................................................................... 260

1. Türk Anayasa Hukukçularının Uluslararası Bilim Dünyasına Katkıları...... 255

Tablo 1: Social Sciences Citation Index'te Atıf Alan Yazarlar.................. 262

Tablo 2: Social Sciences Citation Index'e Göre Atıf Alan Çalışmalar...... 263

2. Bilimsel Yazma Kurallarına Uymama................................................................ 266

3. Nakilcilik ve Orijinallikten Yoksunluk.............................................................. 267

4. Bulanıklık.............................................................................................................. 268

5. “Ders Notu” Çıkmazı.......................................................................................... 168

6. Değer Yargıları..................................................................................................... 270

7. Türk Anayasa Hukuku Doktrini Kendisiyle İnceleme Konusunu Karıştırmaktadır 272

8. Metot Bağdaştırmacılığı..................................................................................... 273

9. Televizyon Tartışmaları, Gazete Yazıları.......................................................... 274

10. Anayasa Hukukçularının Türk Siyasal Hayatı Üzerindeki Etkisi............... 275

 

 

 

B. Öneriler...................................................................................................................... 279

Yeni Türk Anayasa Hukuku Doktrini Kurulurken............................................. 279

1. Doktrinin Dökümü.............................................................................................. 281

2. Metodoloji........................................................................................................... 281

3. “Türk Anayasa Hukuku Dergisi”..................................................................... 282

4. “Türk Anayasa Hukukçuları Derneği”............................................................ 284

5. Yabancı Literatür................................................................................................. 284

6. Yabancı Dil........................................................................................................... 286

7. Öğretim Elemanlarının Seçilmesi....................................................................... 287

8. Öğretim Elemanlarının Mesleklerinde İlerlemeleri.......................................... 288

9. Tam Gün Çalışma Esası...................................................................................... 290

 

Sonuç........................................................................................................................... 291-297

Bibliyografya.............................................................................................................. 299-308

Dizin............................................................................................................................. 309-313

Yazarın Özgeçmişi ve Yayın Listesi........................................................... 314-315

 

 

 


Yayınevi

Ekin Kitabevi
Burç Pasajı no: 27
Altıparmak - BURSA
Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
email: info@ekinyayinevi.com
web: wwww.ekinyayinevi.com       

 


Yayınevinden Sipariş

Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: (224)223 41 12

http://www.ekinyayinevi.com/form.php?l=1

 

Online Satınalma

Turhan

Seçkin

Legal

Hukuk Market

Kitap Yurdu


 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2004. Bu kitaba izin almadan link verilebilir. Ancak, bu kitap, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz.  5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir kitabı herhangi bir yöntemle (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis cezası ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

NOT: Bu kitaptan tamamıyla kişisel kullanım amacıyla bir adet kağıt kopya alınabilir.  Keza bu kitabın bir örneği, HTML veya PDF olarak okuyucu kişinin kendi bilgisayarına, daha sonra offline  okumak için kaydedilebilir.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu kitaptan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu kitaba şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, 1999, XVI+320 s. (www.anayasa.gen.tr/metodoloji.htm; erişim tarihi).

 


Bu kitabın tam metninin "Türk Anayasa Hukuku Sitesi"ne konulmasına izin veren
Ekin Kitabevi sahibi Mehmet Oymak'a teşekkür ederiz. 


 

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

Editor: Kemal Gözler

İlk Konuluş: uludag.edu.tr altında: 2000

anayasa.gen.tr altında: Nisan 2004

Son değişiklik: 16 mart 2009 (PDF versiyonu için)