TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ

 anayasa.gen.tr

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

 

KANUN LİSTESİ

(1985-2005 Yılları Arasında Yayınlanan Kanunları Kanun Numarasına Göre Gösteren Liste)

 

Kaynak: Resmi Gazete:  http://rega.basbakanlik.gov.tr  

Aşağıdaki kanun listesi Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr  nin "fihrist" kısmına tıklayarak (http://rega.basbakanlik.gov.tr/Fihrist/fihrist.asp ) açılan sayfada "MEVZUAT TÜRÜ" kısmından "KANUNLAR" seçilip arama yaptırılarak oluşturulmuştur. 16 Eylül 2005.  Listeyi güncelleştirmek için aynı yolu izleyebilirsiniz.

RG Tarihi sütunundaki linklere tıklayarak kanunun Resmi Gazetede yayınlanan metnine ulaşabilirsiniz. (2000 yılından önceki linkler çalışmamaktadır).

Kanun  metinlerine http://proje.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=mbs    veya   http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Elektronik Resmi Gazetenin "fihrist" kısmından oluşturduğumuz bu listenin sitemizde yayınlanmasına T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 1005 tarih ve B.02.0.MGY.0.13.270/1431 tarihli yazısıyla izin vermiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğe teşekkür ederiz. K.G.


 

 
Kanun Karar
 
No

Konusu

R. G.Tarihi

R. G.Sayısı

3091   Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesine Dair Kanun   15.12.1984   18606  
3234   Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   08.11.1985   18922  
3235   Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   09.11.1985   18923  
3236   Özel Öğretim Kurumları Kanunun 5`inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   09.11.1985   18923  
3237   Bütçe Kanunu 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu`na Bağlı A İşaretli Cetvelin Türkiye Büyük Millet Meclisi Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   09.11.1985   18923  
3238   Savunma Sanayii`ni Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması ve Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   13.11.1985   18927  
3239   Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun, Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Değerli Kağıtlar Kanunu, Emlâk Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, Gider Vergileri Kanununda Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesi ve 190 Sayılı KHK`nin Eki 1 Sayılı Cetvele Yeni Kadrolar Eklenmesi Hakkında Kanun   11.12.1985   18955  
3240   Kesin Hesap. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1978, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesin Hesap Kanunu   11.12.1985   18955  
3241   Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.12.1985   18955  
3242   Bütçe Kanunu 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu   31.12.1985   18975  
3248   Yüksek Öğretim Kanunu`nun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 44`üncü Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   03.01.1986   18977  
3249   Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun   03.01.1986   18977  
3250   Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 6136 Sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264`üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkındaki 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi ve 2`inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   03.01.1986   18977  
3243   Bütçe Kanunu 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu   05.01.1986   18979  
3244   Kesin Hesap. 1984 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu   05.01.1986   18979  
3245   Kesin Hesap. 1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin Hesap Kanunu   05.01.1986   18979  
3246   506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu`na Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   10.01.1986   18984  
3251   506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 5`inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında KHK`nin Kabulüne Dair Kanun   14.01.1986   18988  
3252   4792 Sayııl Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 11`inci Maddesinin (G) Bendinin Değiştirilmesine Dair KHK`nin Kabulü Hakkında Kanun   14.01.1986   18988  
3253   1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 19`uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   14.01.1986   18988  
3254   3254 Sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   14.01.1986   18988  
3255   Türk Ceza Kanunu`nun 175, 176, 177 ve 178`inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun   15.01.1986   18989  
3256   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu`nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   30.01.1986   19004  
3257   Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu   07.02.1986   19012  
3258   Hacer Yıldırım ve Çeşmi Çadırcı`ya Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun   23.02.1986   19028  
3259   İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun   23.02.1986   19028  
3260   Kanada ile Türkiye Hükümetleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçı Maksatlarla Kullanılması Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   23.02.1986   19028  
3262   10.11.1983 Tarihli ve 2951 Sayılı Tekel Bey`iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   26.02.1986   19031  
3263   Haşimi Ürdün Krallığı ileTürkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.02.1986   19031  
3261   Kesin Hesap İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 - 1982 Yılları Kesin Hesap Kanunu   02.03.1986   19035  
3264   Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   04.03.1986   19037  
3265   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akdolunan 27 Ağustos 1973 Tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşmasına Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.03.1986   19041  
3266   Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Hakkında 1117 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanunun 426, 427 ve 428 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1117 Sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun   12.03.1986   19045  
3267   647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun ile Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   19.03.1986   19052  
3268   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu   19.03.1986   19052  
3269   Uzman Erbaş Kanunu   25.03.1986   19058  
3271   2969 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   09.04.1986   19073  
3272   6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   09.04.1986   19073  
3270   2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   15.04.1986   19079  
3273   3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu`nun Geçici İkinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun   16.04.1986   19080  
3274   Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun   25.04.1986   19088  
3275   Remzi Gürkan, Hakkı Şenhür, Embiya Çavuş, Sabit Hafızoğlu, Mehmet Dağdığoğlu, Zülfiye Tabak ve Nadire Kafkaslı`ya Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun   25.04.1986   19088  
3276   Medenî Kanun`un 253`üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 257`inci Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkında 2846 Sayılı Kanunun Geçici Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun   25.04.1986   19088  
3277   5590 Sayılı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   25.04.1986   19088  
3278   2644 Sayılı Tapu Kanununun 35`inci Maddesi ile 442 Sayılı Köy Kanunun 87`inci Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun   06.05.1986   19099  
3279   506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu`nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   06.05.1986   19099  
3280   5682 Sayılı Pasaport Kanununun Değişik 22`inci Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   06.05.1986   19099  
3281   2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun 3,4,5,6`ıncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   06.05.1986   19099  
3282   926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   06.05.1986   19099  
3283   Kuruluş Kanunları veya Başka Kanunlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, Bunların Bağlı Ortaklıkları ve Müesseseleri ile Özel Kuruluşlar ve Gerçek veya Tüzel Kişilere Tanınan İthalde Her Türlü Vergi, Resim ve Harç Muafiyeti Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırıldığına Dair Kanun   14.05.1986   19106  
3285   Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu   16.05.1986   19109  
3284   5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu`nun Bazı Maddelerin Değiştirilmesi, Aynı Kanuna 10 Ek Madde, 15 Geçici Madde Eklenmesi ve 6311 Sayılı, 2363 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   22.05.1986   19114  
3286   2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 11`inci Maddesinin a Bendinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   22.05.1986   19114  
3287   2955 Sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   22.05.1986   19114  
3288   3288 Sayılı Su Ürünleri Kanunu`nunBazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   28.05.1986   19120  
3289   3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun   28.05.1986   19120  
3291   1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile Bazı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (3182, 2983, 2985, 3238, 2499 ve 1177 Sayılı Kanunlara İlişkin)   03.06.1986   19126  
3292   Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun   03.06.1986   19126  
3293   2813 Sayılı Telsiz Kanunu`nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   03.06.1986   19126  
3302   6831 Sayılı Orman Kanunu`nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   05.06.1986   19139  
3290   İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak İşlemler Hakkında 2981 Sayılı Kanun`un Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   07.06.1986   19130  
3295   2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun`un Geçici 10`uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun   07.06.1986   19130  
3296   2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu Süresinin Uzatılması Hakkında Kanun   07.06.1986   19130  
3294   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu   14.06.1986   19134  
3298   Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun   19.06.1986   19139  
3299   2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   19.06.1986   19139  
3300   4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu`nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   19.06.1986   19139  
3301   2872 Sayılı Çevre Kanunu`nunBazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   19.06.1986   19139  
3303   Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun   19.06.1986   19139  
3304   2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   19.06.1986   19139  
3305   2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21, 23, Ek 4, 5`inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   19.06.1986   19139  
3306   Adana İlinde Seyhan ve Yüreğir Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun   19.06.1986   19139  
3307   6850 Sayılı Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine Dair Kanunun Değişik 2`inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   19.06.1986   19139  
3308   Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu   19.06.1986   19139  
3297   3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu`nun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu`nun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları için Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kağıtları İnhisarı Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun   20.06.1986   19140  
3309   Türkiye Büyük Millet Meclisi 17`inci Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun   12.07.1986   19162  
3310   1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu`nun Değişik 3`üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu`nun 11`inci Maddesine (p) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   10.09.1986   19217  
3311   Atina`da İmzalanan Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   14.10.1986   19251  
3312   Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   14.10.1986   19251  
3313   Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   16.10.1986   19253  
3316   Katma Değer Vergisi Kanunu (3065 Sayılı)`nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   11.11.1986   19278  
3318   Kurumlar Vergisi Kanunu (5422 Sayılı)`nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   11.11.1986   19278  
3319   Gelir Vergisi Kanunu (193 Sayılı)`nda Bir Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   11.11.1986   19278  
3315   Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tesçili için Süre Verilmesi Hakkında KHK`nın Kabulüne Dair Kanun   15.11.1986   19282  
3320   Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun   22.11.1986   19289  
3321   Karayolları Trafik Kanununun (2918 Sayılı) 65 inci maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   22.11.1986   19289  
3322   Bayındırlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ile Ulaştırma Bakanlığının teşkilat ve Görevleri hallında 182 Sayılı KHK`de değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   26.11.1986   19293  
3323   Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 6136 Sayılı Kanunun 7 nci Maddesinde Deşişiklik Yapılmasına Dair Kanun   03.12.1986   19300  
3324   Bütçe Kanunu 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu   30.12.1986   19327  
3326   Bütçe Kanunu 1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu   08.01.1987   19335  
3325   Kesinhesap Kanunu 1985 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu   08.01.1987   19335  
3327   Kesin Hesap 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu   08.01.1987   19335  
3329   Sinema, Video ve Müzik Eserleri Hakkında 3257 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   04.02.1987   19362  
3331   Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   25.02.1987   19383  
3330   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   04.03.1987   19390  
3332   Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   31.03.1987   19417  
3336   3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   31.03.1987   19417  
3341   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Srilanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması   07.04.1987   19424  
3333   Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 Sayılı Kanunun 9`uncu, 14. Maddesinin b bendi, Ek 2`inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun   07.04.1987   19424  
3334   Adlî Tıp Kanunu`nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   07.04.1987   19424  
3335   Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun   07.04.1987   19424  
3337   Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   07.04.1987   19424  
3338   Mısır Arap Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   07.04.1987   19424  
3339   Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   07.04.1987   19424  
3340   Macaristan Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Cezai Meselelerde Adli Kararların Karşılıklı Olarak İnfazı Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.04.1987   19424  
3342   Katar Devleti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 11 Mart 1985 Tarihinde İmzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.04.1987   19424  
3343   Libya Halk Sosyalist Cemahiriyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.04.1987   19424  
3344   Sudan Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında İmzalanan 2 Ağustos 1982 Tarihli Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.04.1987   19424  
3345   Zaire Cumhuriyeti Yürütme Konseyi ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında İmzalanan 16 Haziran 1983 Tarihli Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.04.1987   19424  
3346   Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun   09.04.1987   19426  
3347   3268 Sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu   17.04.1987   19434  
3348   Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun   17.04.1987   19434  
3349   22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu`na, 3032 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 11 inci Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun   22.04.1987   19439  
3350   2926 SayılıTarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu`nun 2`inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun   24.04.1987   19440  
3351   506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   24.04.1987   19440  
3352   Emniyeti Umumiye İdaresinin Nezareti Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun   24.04.1987   19440  
3355   647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4`üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun   24.04.1987   19440  
3354   Türk Ceza Kanunu`nun 4`üncü ve 403`üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   25.04.1987   19441  
3356   5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu`nun 40`ıncı Maddesi (e) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun   28.04.1987   19444  
3357   189 Sayılı Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları için Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanunun Değişik 3`üncü Maddesi, Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun   28.04.1987   19444  
3358   1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   28.04.1987   19444  
3359   Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu   15.05.1987   19461  
3361   Anayasanın 67, 75 ve 175 inci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun   18.05.1987   19464  
3360   İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatının Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   26.05.1987   19471  
3362   Çevre Kanunu`nun 18`inci Maddesinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun   26.05.1987   19471  
3363   Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi`ne Ek Protokol`un Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.05.1987   19471  
3364   Tunus ile Türkiye Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.05.1987   19471  
3365   Belediye Gelirleri Kanununun Meslek Vergisi ile İlgili Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması, 80`inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5`inci Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   26.05.1987   19471  
3366   3290 Sayılı Kanun ile Değişik 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun   26.05.1987   19471  
3367   442 Sayılı Köy Kanunu`na 7 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   26.05.1987   19471  
3368   2797 Sayılı Yargıtay Kanunu`nun 5 ve 14`üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   26.05.1987   19471  
3369   Türk Ceza Kanunu`nun 175 ve 176`ıncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   26.05.1987   19471  
3370   2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu`nun 7`inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   26.05.1987   19471  
3371   6245 Sayılı Harcırah Kanunu`nun 20`inci Maddesinin Değiştitilmesi Hakkında kanun   26.05.1987   19471  
3372   2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının BazıMaddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun   26.05.1987   19471  
3373   6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun   28.05.1987   19473  
3376   Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun   28.05.1987   19473  
3375   1615 Sayılı Gümrük Kanunununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   03.06.1987   19476  
3377   298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 2839 Sayılı ve 2820 Kanununların Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (22.09.1987 Tarih ve 19582 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   03.06.1987   19476  
3374   Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve Eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan`ın İmralı`da Bulunan Mezarlarının Nakli ve İsimlerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında Kanun   06.06.1987   19479  
3378   Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu (1580 ve 3030 Sayılı Kanunlar ile Belediyelere Bağlı Müesseselerin Kuruluş Kanunu, 6326 Sayılı Petrol Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanununa İlişkin)   17.06.1987   19490  
3380   Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   24.06.1987   19497  
3386   2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   24.06.1987   19497  
3387   Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   24.06.1987   19497  
3379   7397 Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   25.06.1987   19498  
3381   1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun`un 19`uncu Maddesinin 2`inci ve 3`üncü Fıkralarının Değiştirilmiştir)   25.06.1987   19498  
3382   3213 Sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Maden Kanunu`nun 2`inci Maddesi Değiştirilmiş, Geçici 4`üncü Maddesi Yürürlükten Kaldırılmış ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmiştir)   25.06.1987   19498  
3383   2954 Sayılı TRT Kanunu ile 3093 Sayılı TRT Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   25.06.1987   19498  
3384   2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanunun 21`inci Maddesinin Birinci Fıkrasının b Bendi Değiştirilmiştir)   25.06.1987   19498  
3385   Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında Kanun   25.06.1987   19498  
3388   Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu   25.06.1987   19498  
3389   2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   27.06.1987   19500  
3391   Bursa İli Merkezinde Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun   27.06.1987   19500  
3397   2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   27.06.1987   19500  
3398   Gaziantep İli Merkezinde Şehitkamil ve Şahinbey Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun   27.06.1987   19500  
3399   Konya İli Merkezinde Karatay, Selçuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun   27.06.1987   19500  
3393   7338, 3065, 488, 2982 ile 193 Sayılı Kanunularda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   30.06.1987   19503  
3396   1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına, Bir Ek ve Üç Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   30.06.1987   19503  
3394   1580, 3030, 2972 ve 3194 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   30.06.1987   19503  
3392   103 İlçe Kurulması Hakkında Kanun   04.07.1987   19507  
3400   357 Sayılı Askerî Hakimler Kanununun Ek 6`ıncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun   04.07.1987   19507  
3395   506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   09.07.1987   19512  
3402   Kadastro Kanunu   09.07.1987   19512  
3403   Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanun   11.09.1987   19571  
3404   2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   19.10.1987   19609  
87/12032   Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Hükümetimiz Arasında İmzalanan "Çok Amaçlı Yapraklı Türler Orman Pilot Ağaçlandırmaları Konusunda Orman Genel Müdürlüğüne Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri" Konulu Proje Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar   22.11.1987   19642  
3405   Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar 1988 Malî Yılında Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun   31.12.1987   19681  
3406   Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklanın Silinmesi Hakkında Kanun   03.02.1988   19714  
3407   Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   19.02.1988   19730  
3411   İşkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Ceza veya Mumamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.02.1988   19737  
3521   1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   28.02.1988   20094  
3523   852 Sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   28.02.1988   20094  
3408   103 İlçe Kurulması Hakkında 3392 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun   02.03.1988   19742  
3409   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (3221, 2802. 657, Sayılı Kanunlara İlişkin)   02.03.1988   19742  
3410   Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 2576 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   02.03.1988   19742  
3412   Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 2253 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   02.03.1988   19742  
3413   Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hakkında 2828 Sayılı Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   02.03.1988   19742  
3414   775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 247 Sayılı KHK ile Bu Kararnamenin İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 250 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   11.03.1988   19751  
3415   2908 Sayılı Dernekler Kanununun 18 inci Maddesi Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun   11.03.1988   19751  
3416   2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   11.03.1988   19751  
3417   Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun   18.03.1988   19758  
3419   Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun   30.03.1988   19770  
3418   Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişikler Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun   31.03.1988   19771  
3423   1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun   09.04.1988   19780  
3420   298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   13.04.1988   19784  
3424   2919 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Değişitirilmesi Hakkında Kanun   13.04.1988   19784  
3422   Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun   16.04.1988   19787  
3429   1467 Sayılı Harp Akademileri Kanununun 5 inci Maddesinnin Değiştirilmesine Dair Kanun   27.04.1988   19797  
3430   5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   27.04.1988   19797  
3431   Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Buılunduğuna Dair Kanun   27.04.1988   19797  
3432   Olağanüstü Hal Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   27.04.1988   19797  
3433   Adıyaman İli Samsat İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   27.04.1988   19797  
3434   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.04.1988   19797  
3435   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.04.1988   19797  
3443   1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   28.04.1988   19798  
3425   Bütçe Kanunu 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu   28.04.1988   19798  
3436   Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   29.04.1988   19799  
3438   Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.04.1988   19799  
3439   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.04.1988   19799  
3440   Türkiye Cumğuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan Hava Ulaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.04.1988   19799  
3441   İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.04.1988   19799  
3442   Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.04.1988   19799  
3437   Türkiye Cumhıriyeti ile Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.04.1988   19799  
3427   Bütçe Kanunu 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu   05.05.1988   19805  
3427   Kesinhesap Kanunu (1986 Malî Yılı)   05.05.1988   19805  
3428   Katma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu   05.05.1988   19805  
3444   Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayılı Borçlar Kanununun 49. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun   12.05.1988   19812  
3445   Türk Ceza Kanunu (765 Sayılı), Basın Kanunu (5680 Sayılı), Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu (1117 Sayılı) Ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1412 Sayılı) Kanunlar   26.05.1988   19823  
3446   Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (2992 Sayılı) Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile (2802 Sayılı) Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda (3221 Sayılı) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   26.05.1988   19823  
3447   Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (Gatt) Vıı. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   26.05.1988   19823  
3448   Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   26.05.1988   19823  
3456   Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.   01.06.1988   19829  
3457   Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığın Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.   01.06.1988   19829  
3458   Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.   01.06.1988   19829  
3459   Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.   01.06.1988   19829  
3449   Sendikalar Kanununun (2821 Sayılı) Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   02.06.1988   19830  
3451   Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun (2822 Sayılı) Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun   02.06.1988   19830  
3452   Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 5590 Sayılı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Maddenin Kaldırılmasına Dair Kanun.   02.06.1988   19830  
3453   Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.   02.06.1988   19830  
3460   Devlet ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.   02.06.1988   19830  
3462   İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 4250 Sayılı Kanununun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun   02.06.1988   19830  
3464   Avukatlık Kanununun (1136 Sayılı) Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   02.06.1988   19830  
3465   Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrolü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun.   02.06.1988   19830  
3454   Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulmasına Dair Kanun   04.06.1988   19832  
3466   Uzman Jandarma Kanunu   04.06.1988   19832  
3455   Yükseköğretim 2547 Sayılı Kanununun Geçici 8 İnci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 21 Nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun.   07.06.1988   19835  
3461   Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun.   07.06.1988   19835  
3463   Pasapor Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair Kanun   14.06.1988   19842  
3511   2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dürt Geçici Badde Eklenmsine Dair Kanun   27.12.1988   20032  
3512   Bütçe Kanunu 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu   28.12.1988   20033  
3514   Katma Bütçeli İdareler 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu   09.01.1989   20044  
3513   Kesin Hesap 1987 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu   09.01.1989   20044  
3515   Kesin Hesap 1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin Hesap Kanunu   09.01.1989   20044  
3516   Ölçüler ve Ayar Kanunu   21.01.1989   20056  
3517   Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlarının Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   21.01.1989   20056  
3518   Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   21.01.1989   20056  
3519   3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 12. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun   22.01.1989   20057  
3520   Bazı Kanunların Madde Numaralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   10.02.1989   20076  
3522   506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 308 Sayılı KHK`nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   24.02.1989   20090  
3525   3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   08.03.1989   20102  
3542   Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   18.04.1989   20112  
3526   Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.04.1989   20145  
3527   Avrupa İkamet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.04.1989   20145  
3528   1475 Sayılı İş Kanununun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   20.04.1989   20145  
3529   Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.04.1989   20145  
3531   Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 2972 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3507 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   20.04.1989   20145  
3533   Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   20.04.1989   20145  
3534   Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   20.04.1989   20145  
3535   Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onayının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.04.1989   20145  
3536   Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmasının Onayının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   20.04.1989   20145  
3537   Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onayının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.04.1989   20145  
3558   2918 SayılıKarayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   28.04.1989   20152  
3539   Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standardları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   28.04.1989   20152  
3541   3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   28.04.1989   20152  
3540   403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   29.04.1989   20153  
3542   3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   04.05.1989   20158  
3554   477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun   04.05.1989   20158  
3555   3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununun 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   04.05.1989   20158  
3556   Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Devlet Planlama Komitesi Arasında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   12.05.1989   20163  
3557   Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyitleri Umumî Anlaşmasına Ek 3. Protokolün Onaylanmasına Dair 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   12.05.1989   20163  
3543   Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 - 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu   15.05.1989   20166  
3544   İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerinin 1970 - 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu   15.05.1989   20166  
3545   Orman Genel Müdürlüğünün 1968 - 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu   15.05.1989   20166  
3546   Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1967 - 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu   15.05.1989   20166  
3547   Hacettep Üniversitesinin 1967 - 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu   15.05.1989   20166  
3548   İstanbul Üniversitesinin 1969 - 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu   15.05.1989   20166  
3549   Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1968 - 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu   15.05.1989   20166  
3550   Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1968 - 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu   15.05.1989   20166  
3551   Tekel Genel Müdürlüğünün 1968 - 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu   15.05.1989   20166  
3552   Ege Üniversitesinin 1967 - 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu   15.05.1989   20166  
3553   Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1967 - 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu   15.05.1989   20166  
3558   3418 Sayılı Kanun ile 5422 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yaplmasına Dar Kanun   24.05.1989   20174  
3559   Ana Maddeler için Ortak Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   27.05.1989   20177  
3560   Türkiye Cumhuriyeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmanın Onayanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   27.05.1989   20177  
3561   Malmemurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun   27.05.1989   20177  
3562   Askerî Hakimler Kanununun (357 Sayılı) Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   31.05.1989   20181  
3563   Harp Akademileri Kanunu   31.05.1989   20181  
3564   Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   31.05.1989   20181  
3565   926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   07.06.1989   20188  
3566   Kazandan İaşe Edilemeyen Erbaş ve Erler ile Askeri Okul Öğrencilerine Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun   07.06.1989   20188  
3569   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunuda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   07.06.1989   20188  
3568   Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu   13.06.1989   20194  
3570   2629 ve 3160 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Uçucu Personele Tazminat Verilmesi Hakkında 338 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   13.06.1989   20194  
3572   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   17.06.1989   20198  
3573   Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 2972 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   17.06.1989   20198  
3574   1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   17.06.1989   20198  
3576   Yükseköğretim Kanununun 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun   17.06.1989   20198  
3571   827 Sayılı Rıhtım Resmi, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi, 193 Sayılı Gelir Vergisi, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi ve 79 Sayılı Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat Kanunları ile Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve 3074 Sayılı, 3294 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun   20.06.1989   20201  
3575   1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek ve 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   20.06.1989   20201  
3578   4 İl ve 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun (Kırıkkale, Aksaray, Bayburt, Karaman, İlçelerinin İl Olması ve Yeniden 5 Adet İlçe Kurulmasına İlişkin)   21.06.1989   20202  
3579   2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlüğüne Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   29.06.1989   20210  
3583   2510 Sayılı İskân Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun   29.06.1989   20210  
3584   Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Hava Servisleri için Anlaşma ile Bu Husustaki Mektubun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.06.1989   20210  
3577   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun   01.07.1989   20212  
3580   Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun   04.07.1989   20215  
3582   3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Danaynışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   04.07.1989   20215  
3585   6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   04.07.1989   20215  
3581   Avrupa Sosyal Şartı`nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   04.07.1989   20215  
3587   Sendikalar Kanununun Geçici 4. Maddesinin 3. Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun   23.11.1989   20351  
3588   Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   23.11.1989   20351  
3589   Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   30.11.1989   20358  
3590   4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   07.12.1989   20365  
3591   765 SayılıTürk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   12.12.1989   20370  
3592   3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu`a Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (B) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   12.12.1989   20370  
3593   926 SayılıTürk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Konuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   15.12.1989   20373  
3595   Bütçe Kanunu 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu (31.12.1989, 11.03.1990 gün ve 20417, 20458 Sayılı Resmî Gazete`lerde düzeltmesi vardır)   30.12.1989   20388  
3594   Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği (2919 Sayılı) Teşkilatı Hakkında 2919 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 2 Ek Madde ile 2 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   05.01.1990   20393  
3597   Bütçe Knunu 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu   05.01.1990   20393  
3596   Kesin Hesap. 1988 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu   05.01.1990   20393  
3598   Katma Bütçeli İdareler (1988 Mali Yılı) Kesinhesap Kanunu   05.01.1990   20393  
3691   Kesinhesap Kanunu 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu   06.01.1990   20747  
3600   Emniyet Teşkilatı Kanunu`nun 19 Uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun   24.01.1990   20412  
3601   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlikin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun   26.01.1990   20414  
3604   Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.01.1990   20414  
3605   Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   26.01.1990   20414  
3606   Polonya Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.01.1990   20414  
3607   Macaristan Halk Cumhuriyeti İle Türkiye Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.01.1990   20414  
3610   Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.01.1990   20414  
3608   Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.01.1990   20414  
3609   Nükleer Kaza veya Radyolojik Acil Hallerde Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.01.1990   20414  
3611   Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun   01.02.1990   20420  
3612   Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Bazı Kanunların Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   16.02.1990   20435  
3613   Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Aynı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun   15.03.1990   20462  
3615   Harita Genel Komutanlığı (22/4/1925 Tarih ve 657 Sayılı) Kanununun Bazı Maddelerinin Değişitirilmesine Dair Kanun   15.03.1990   20462  
3614   Yükseköğretim (2547 Sayılı) Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 398 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   15.03.1990   20462  
3616   Uzman Jandarma (3466 Sayılı) Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   15.03.1990   20462  
3617   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   27.03.1990   20474  
3618   Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   27.03.1990   20474  
3620   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun   06.04.1990   20484  
3619   Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   10.04.1990   20488  
3622   İdarî Yargılama Usulü Hakkında 2577 Sayılı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   10.04.1990   20488  
3621   Kıyı Kanunu   17.04.1990   20495  
3623   Adnan Menderes (Eski Başbakan), Fatin Rüştü Zorlu (Eski Bakan) ile Hasan Polatkan (Eski Bakan)`ın İmralıda Bulunan Mezarlarının Nakli ve İsimlerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında 3374 Sayılı Kanunun Adı ile Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   17.04.1990   20495  
3624   Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun   20.04.1990   20498  
3625   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında İmzalanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylannmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.05.1990   20505  
3626   Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye`de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair 2.7.1953 Tarihli ve 6095 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun   01.05.1990   20505  
3627   Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Arasında İki Akit Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.05.1990   20505  
3628   Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu   04.05.1990   20508  
3629   Taylan Krallığı ile Türkiye Arasında Hava Uluştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.05.1990   20512  
3630   Oman Sultanlığı Hükümeti ile Türkiye Arasında Kendi Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.05.1990   20512  
3631   Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti ile Türkiye Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.05.1990   20512  
3632   Hindistan ile Türkiye Arasında Kendi Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.05.1990   20512  
3633   İsveç Krallığı ile Türkiye Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.05.1990   20512  
3634   Mısır Arap Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.05.1990   20512  
3635   Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   08.05.1990   20512  
3636   Polonya Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   08.05.1990   20512  
3637   Fas Krallığı ile Türkiye Arasında Hükümlülerin Nakline İlişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   08.05.1990   20512  
3638   Irak Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Hukuki ve Adli İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.05.1990   20512  
3639   Fas Krallığı ile Türkiye Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   08.05.1990   20512  
3640   Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.05.1990   20512  
3641   Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   09.05.1990   20513  
3647   Batman ve Şırnak Adıyla 2 İl ile Erzurum, Kayseri, Mardin, Sakarya ve Siirt İllerinde 5 İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Khk Nın Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   18.05.1990   20522  
3642   Sosyal Sigortalar Kanununa 3 Geçici Madde Eklenmesine Dair 277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair 323 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   20.05.1990   20523  
3643   Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 1 Maddesinin Değiştirilmesine Dair 278 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   20.05.1990   20523  
3644   Adıyaman İli ile Birlikte 55 İlde 130 İlçe Kurulması Hakkında Kanun   20.05.1990   20523  
3645   Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   20.05.1990   20523  
3646   Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tesçil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanun   25.05.1990   20528  
3648   Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   25.05.1990   20528  
3650   Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   25.05.1990   20528  
3649   Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   25.05.1990   20528  
3651   Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   30.05.1990   20533  
3652   Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun   30.05.1990   20533  
3654   Çin ile Türkiye Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.06.1990   20554  
3655   Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   20.06.1990   20554  
3656   Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokoluna Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   20.06.1990   20554  
3657   Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   20.06.1990   20554  
3658   Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   20.06.1990   20554  
3653   Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Türk Ceza Kanununun 13. Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   25.06.1990   20559  
3660   İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   06.10.1990   20657  
3659   Türkiye İhracat Kredi Bankasının 25.3.1987 Tarihli ve 3332 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   09.10.1990   20660  
3662   Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   09.10.1990   20660  
3663   Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırmların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.10.1990   20660  
3664   Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.10.1990   20660  
3665   Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesine Katılınmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun   09.10.1990   20660  
3666   Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleşmesine Katılınmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine Dair Kanun   09.10.1990   20660  
3667   Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun   09.10.1990   20660  
3668   Ceza Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   13.10.1990   20664  
3669   Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   13.10.1990   20664  
3670   Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün Kurulması ile 1211 Sayılı, 2547 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 422 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değşitirilerek Kabulüne Dair Kanun   28.10.1990   20679  
3671   Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun   28.10.1990   20679  
3673   Siyasi Partiler (2820 Sayılı) Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkinda Kanun   02.11.1990   20683  
3672   Karayolları Trafik Kanununun (2918 Sayılı) Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   03.11.1990   20684  
3675   İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun   03.11.1990   20684  
3677   Sayıştay 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   03.11.1990   20684  
3674   Bütçe Kanunu 3595 Sayılı 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu`nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Kısmında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   07.11.1990   20688  
3676   Yükseköğretim (2574 Sayılı) Kanununun 60 ıncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   17.11.1990   20698  
3678   Türk Kanunu (743 Sayılı) Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   23.11.1990   20704  
3679   Türk Ceza Kanununun (765 Sayılı) Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   29.11.1990   20710  
3680   Askeri Memurların Subaylığa Nakilleri Hakkında 13/7/1956 Tarihli ve 6801 Sayılı Kanuna Göre Muvazzaf Subaylığa Geçirilen Bazı Emekli Yarbayların Terfilerinin ve Aylıklarının Düzeltilmesine Dair Kanun   29.11.1990   20710  
3681   Yahşihan`da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararlarının Ödenmesi Hakkında Kanun   29.11.1990   20710  
3682   Adlî Sicil Kanunu   29.11.1990   20710  
3683   Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirlmesine Dair Kanun   29.11.1990   20710  
3685   Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çoçuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   05.12.1990   20716  
3684   Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 6136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   07.12.1990   20718  
3686   İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu   08.12.1990   20719  
3687   2954 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   08.12.1990   20719  
3688   İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 Nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun   08.12.1990   20719  
3689   Vergi Usul Kanunu, (213 Sayılı) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   20.12.1990   20731  
3690   Bütçe Kanunu 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu   28.12.1990   20739  
3692   Bütçe Kanunu 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu   06.01.1991   20747  
3693   Kesinhesap Kanunu Katma Bütçeli İdareler 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu   06.01.1991   20747  
3696   Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   18.01.1991   20759  
3697   Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesi (A) Bendinin Beşinci Fıkrasının Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun   18.01.1991   20759  
3698   Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   24.01.1991   20765  
3699   Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ile 78 Sayılı KHK`ye Bağlı (1) Sayılı Cetvel ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK`ye Bağlı (1) Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   24.01.1991   20765  
3701   Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (28 Mart 1991 Tarihli ve 20828 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   22.03.1991   20822  
3702   Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   22.03.1991   20822  
3703   Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında KHK ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında KHK`lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   23.03.1991   20823  
3704   Savunma Sanayi Müsteşarlığı Teşkilâtı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 390 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   24.03.1991   20824  
3705   Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.03.1991   20826  
3706   Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   26.03.1991   20826  
3707   Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.03.1991   20826  
3708   Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi ve Bir Ek Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   09.04.1991   20840  
3713   Terörle Mücadele Kanunu   12.04.1991   20843  
3709   Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 17 nci Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   13.04.1991   20844  
3710   Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   13.04.1991   20844  
3711   Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında KHK`nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   13.04.1991   20844  
3712   Türkiye ile Suriye Arasında, Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye-Suriye Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   13.04.1991   20844  
3714   Devlet Memurları Kanunu ile İlgili 3,4,6,7,10 ve 14 Sayılı KHK`lerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   16.05.1991   20873  
3715   Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   16.05.1991   20873  
3716   Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun   16.05.1991   20873  
3717   Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun   16.05.1991   20873  
3741   Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   17.05.1991   20874  
3742   Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkn Kanun   20.05.1991   20876  
3743   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Kuruluş Kanunları Hakkında KHK`lerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   20.05.1991   20876  
3718   Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3719   Türkiye ile Portekiz Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3720   Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye ile Arjantin Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3721   Türkiye ile Arnavutluk Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3722   Türkiye ile Macaristan Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3723   Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3724   Türkiye ile Cezayir Arasında Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3725   Türkiye ile Fas Kırallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3726   Avusturya ile Türkiye`nin Taraf Bulundukları Lahey Sözleşmesine İlişkin Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3727   Avusturya ile Yapılan Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   21.05.1991   20877  
3728   Yugoslavya ile Yapılan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3729   Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3730   Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3731   Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3732   Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol`un Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3733   Danimarka ile Yapılan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   21.05.1991   20877  
3734   Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile Yapılan,Kendi Ülkeleri Arasındaki ve Ötesindeki Hava Servisleri için Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3735   Birleşik Arap Emirlikleri ile Yapılan Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onayının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3736   Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3737   Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin İki Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3738   Sivil Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3739   Bangladeş ile Yapılan Askerî Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3740   İtalya ile Yapılan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakcılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.05.1991   20877  
3744   Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında KHK`ye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   05.06.1991   20892  
3745   Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   05.06.1991   20892  
3749   Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   05.06.1991   20892  
3750   Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   05.06.1991   20892  
3751   Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun   06.06.1991   20893  
3752   Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 49 uncu Madde 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun   06.06.1991   20893  
3753   Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   06.06.1991   20893  
3754   Turizmi Teşvik Kanununun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   06.06.1991   20893  
3755   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu   09.06.1991   20896  
3747   Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Dört Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   09.06.1991   20896  
3748   Emniyet Teşkilâtı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun   09.06.1991   20896  
3756   Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   14.06.1991   20901  
3757   Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması ve XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun   26.08.1991   20972  
3758   Bütçe Kanunu 3690 Sayılı 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu`na Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   07.09.1991   20984  
3759   Karayolları Trafik Kanununun (2918 Sayılı) 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   07.09.1991   20984  
3760   Bartın İlinin Kurulması Hakkında Kanun   07.09.1991   20984  
3761   İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında 1005 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   07.09.1991   20984  
3762   Vergi Usul Kanunu ile (213 Sayılı) Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   07.09.1991   20984  
3763   Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   07.09.1991   20984  
3765   Genel ve Katma Bütçeleri (1992 Malî Yılı) Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun   27.12.1991   21094  
3767   Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair 434 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   31.12.1991   21098  
3766   Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 2972 SayılıKanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   02.01.1992   21099  
3768   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   29.01.1992   21126  
3770   Kat Mülkiyeti Kanunu`nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK`nin Kabulü Hakkında Kanun   11.02.1992   21139  
3771   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı KHK`nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   11.02.1992   21139  
3774   Emekli Sandığı Hakkında 5434 Sayılı Kanun, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   27.02.1992   21155  
3775   Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   27.02.1992   21155  
3776   Genel Kadro Kanunu`nun 7 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 29 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 51,64, 172 ve 173 Sayılı KHK`ların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname   05.03.1992   21162  
3777   Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   05.03.1992   21162  
3778   Dahiliye Memurları Hakkında 170 Sayılı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   05.03.1992   21162  
3779   Sigorta Murakabe Kanunu`nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair KHK`nin Kabulüne İlişkin Kanun   06.03.1992   21163  
3780   Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   06.03.1992   21163  
3781   Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayıl KHK`nin 1Sayılı Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   06.03.1992   21163  
3783   Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 65 Yaşının Üstünde Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 2022 Sayılı Kanunun Birinci Madde, Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun   07.03.1992   21164  
3784   İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   07.03.1992   21164  
3785   Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı KHK Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   07.03.1992   21164  
3786   Sosyal Sigortalar Kanununa (506 Sayılı) Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   14.03.1992   21171  
3782   Küçük Çiftçilerin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun   18.03.1992   21175  
3788   Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.03.1992   21184  
3789   Siyasî Partiler Kanunu`nun (2820 Sayılı) Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   28.03.1992   21185  
3790   Bütçe Kanunu. 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu (26.06.1992, 11.07.1992 Tarihli ve 21266, 21281 Sayılı Resmî Gazeteler`de düzeltmesi vardır)   29.03.1992   21186  
3791   Kesinhesap Kanunu (1990 Malî Yılı)   02.04.1992   21190  
3792   Bütçe Kanunu. 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu (11.7.1992 Tarihli ve 21281 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   02.04.1992   21190  
3793   Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu (1990 Malî Yılı)   02.04.1992   21190  
3787   Kamu Alacaklarının (Bazı) Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun   03.04.1992   21191  
3796   İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu   05.05.1992   21219  
3797   Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun, 208, 385,419, 454 Sayılı KHK`lerin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (27.5.1992 Tarihli ve 21240 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   12.05.1992   21226  
3795   Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun   12.05.1992   21226  
3794   Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı KHK`nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   13.05.1992   21227  
3802   Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   01.06.1992   21245  
3803   Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla Değişik 176 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   01.06.1992   21245  
3804   Yükseköğretim Kanununa (2547 Sayılı) Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   01.06.1992   21245  
3806   Onüç İlçe ve İki İl Kurulması ile 190 Sayılı KHK`nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   03.06.1992   21247  
3807   Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   04.06.1992   21248  
3808   Türk Vatandaşlığı Hakkında 403 Sayılı Kanununun 25 inci Maddesinin (G) Bendi ile Bu Maddenin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   04.06.1992   21248  
3805   İskân Kanununa İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   04.06.1992   21248  
3800   Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   04.06.1992   21248  
3818   Avrupa`da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma`nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.06.1992   21266  
3819   Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Avrupa`da Ortak Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.07.1992   21273  
3821   Siyasî Partilerin Feshine Dair 2533 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   03.07.1992   21273  
3822   İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   03.07.1992   21273  
3823   Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı KHk`nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 280 Sayılı KHKnin Değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanun   03.07.1992   21273  
3809   Türk Ticaret Kanununun (6762 Sayılı) 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   03.07.1992   21273  
3810   Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun (211 Sayılı) Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   03.07.1992   21273  
3811   Gecekondu Kanununda (3414 Sayılı) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun   03.07.1992   21273  
3812   Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   03.07.1992   21273  
3813   Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun   03.07.1992   21273  
3814   Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 Sayılı Kanun, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   03.07.1992   21273  
3815   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   03.07.1992   21273  
3816   Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun   03.07.1992   21273  
3817   Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun   07.07.1992   21277  
3826   Yükseköğretim Kanununun (2547 Sayılı) 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   07.07.1992   21277  
3827   Toplu Konut Kanununun (2985 Sayılı) 2`nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   11.07.1992   21281  
3828   Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   11.07.1992   21281  
3829   Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dairkanun   11.07.1992   21281  
3830   Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   11.07.1992   21281  
3831   Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun   11.07.1992   21281  
3832   Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   11.07.1992   21281  
3833   Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun   11.07.1992   21281  
3835   Ahıska Türklerinin Türkiye`ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun   11.07.1992   21281  
3836   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun   11.07.1992   21281  
3837   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (15.07.1992, 01.08.1992 Tarihli ve 21285 Mükerrer, 21303 Sayılı Resmî Gazete`lerde düzeltmesi vardır)   11.07.1992   21281  
3824   Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (213, 193, 5422, 492 Kanular ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılması; Fonların Birleştirilmesi, Gümrük Vergisi Hasılatı ile Fon Payı Hasılatının Dağılımı ve 827, 3675,193, 2380, 3238, 3294 Sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunlara İlişkin)   11.07.1992   21281  
3825   Hakimler ve Savcılar Kanunu, Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne İlişkin 2992 Sayılı Kanun, 2461 Sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı KHK`lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   11.07.1992   21281  
3837   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakında 41 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair... Kanunun Eki Cetvel NOT: Kanunun Aslı 11.07.1992 gün ve 21281 sayılı Resmî Gazete`de Yayımlanmıştır   15.07.1992   21285  
3838   Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile Şırnak ve Çukurca`da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun   05.09.1992   21336  
3839   Harp Okulları Kanunu`nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun   02.10.1992   21363  
3841   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu`nun 40`ıncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   02.10.1992   21363  
3840   Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu`na Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   16.10.1992   21377  
3844   Japonya ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.11.1992   21412  
3843   Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   27.11.1992   21418  
3853   Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun`da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   29.11.1992   21420  
3842   Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   01.12.1992   21422  
3845   İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun   11.12.1992   21432  
3847   Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.12.1992   21432  
3848   Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.12.1992   21432  
3849   Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.12.1992   21433  
3850   İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.12.1992   21433  
3851   Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.12.1992   21433  
3852   Terörle Mücadele Kanununun Geçici 9 uncu Maddesine Göre Yapılan Tasarruflar Hakkında Kanun   12.12.1992   21433  
3854   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   12.12.1992   21433  
3855   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun (5434 Sayılı) 68 inci Maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 3671 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   12.12.1992   21433  
3856   Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   12.12.1992   21433  
3857   İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin 2684 Sayılı Kanunun, 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 înci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun   12.12.1992   21433  
3858   Katma Değer Vergisi Kanunu (3065 Sayılı), 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   27.12.1992   21448  
3859   Bütçe Kanunu 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu   29.12.1992   21450  
3860   Kesinhesap Kanunu (1991 Malî Yılı)   06.01.1993   21457  
3861   Bütçe Kanunu. 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu (5/6/1993 Tarihli ve 21572 Sayılı Resmî Gazetede Düzeltmesi Vardır)   06.01.1993   21457  
3862   Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu   06.01.1993   21457  
3863   Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 3167 Sayılı Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun   26.01.1993   21477  
3864   Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun   27.01.1993   21478  
3865   Yükseköğretim Kanununun (2547 Sayılı) Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 292 Sayılı KHK`nin Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   04.03.1993   21514  
3868   Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   09.03.1993   21519  
3866   Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Değişik 29 uncu Maddesinin Son Fıkrasına İlave Yapılması ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi, Belediye Kanununun Değişik 93 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   12.03.1993   21522  
3871   Terörle Mücadele Kanununun 20 ve 22`nci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   20.03.1993   21530  
3873   Meksika Birleşik Devletleri ile İmzalanan Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3874   Polonya ile İmzalanan Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3875   Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (A) Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1990 Montreal Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3876   Katar ile İmzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3877   Amerika Birleşik Devletleri ile İmzalanan Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3878   Arnavutluk ile İmzalanan Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3879   Arnavutluk ile İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3880   Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtının (Unesco) 25.Genel Konferansında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3881   Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ile İmzalanan Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3882   Çin ile İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   21.03.1993   21531  
3883   Polonya ile İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3884   Danimarka ile İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3885   Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3886   Tunus ile İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3887   Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   21.03.1993   21531  
3888   Türkmenistan ile İmzalanan Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3889   Azerbaycan ile İmzalanan Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3890   Kırgızistan ile İmzalanan Eğitim, Kültür ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3891   Kırgızistan ile İmzalanan Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3892   Özbekistan ile İmzalanan Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3893   Kazakistan ile İmzalanan İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3894   Tacikistan ile İmzalanan Kültür İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3895   Özbekistan ile İmzalanan İlişkilerin İlke ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3896   Dünya Posta Birliği Kuruluşu Hakkında 1131 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onayına Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3897   Dünya Posta Birliği Kuruluşu Hakkında 1131 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3898   Türkiye`ye Gelecek Olan Bazı Personelin 1990 Viyana Belgesi Uyarınca, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde Öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlandırılmalarına İlişkin Kanun   21.03.1993   21531  
3899   Romanya ile İmzalanan Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3900   Romanya ile İmzalanan Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3901   Romanya ile İmzalanan Hükümlülerin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1993   21531  
3869   Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   22.03.1993   21532  
3870   Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   22.03.1993   21532  
3872   Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   23.03.1993   21533  
3902   Türkiye ile Azerbaycan Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.04.1993   21559  
3903   Azerbaycan ile İmzalanan Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.04.1993   21559  
3904   Tütkiye ile Kazakistan Arasında Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun   04.05.1993   21571  
3905   Türkiye Azerbaycan Arasında İşbirliği ve Dayanışma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.05.1993   21578  
3906   Türkiye ile Azerbaycan Arasında Hukukî,Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.05.1993   21578  
3907   Türkiye ile Azerbaycan Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.05.1993   21578  
3908   Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   12.05.1993   21579  
3909   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Geçici Maddesinin Yürürlükten Kaldırlmasına Dair Kanun   12.05.1993   21579  
3910   Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   12.05.1993   21579  
3911   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilât Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu   27.06.1993   21620  
3912   Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Ek Geçici 2 Madde Eklenmesine Dair Kanun   10.07.1993   21633  
3913   Anayasanın 133`üncü Maddesinin Değiştirilmesi ile İlgili Kanun   10.07.1993   21633  
3914   Belediye Gelirleri Kanununda Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   24.07.1993   21647  
3915   Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.11.1993   21751  
3916   Bütçe Kanunu 3690 Sayılı 1991 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   18.11.1993   21762  
3917   Sosyal Sigortalar Kanunu, (506 Sayılı) 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK`nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   08.12.1993   21782  
3918   Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (4792 Sayılı) ile 190 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   08.12.1993   21782  
3919   Türkiye ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.12.1993   21782  
3920   Kanun Hükmünde Kararnamelerde (375 ve 285 Sayılı) Değişiklik Yapılması ve 657, 926, 3269, 3566 Sayılı Kanunların Bazı Maddeleri ile 481 Sayılı KHK`nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   10.12.1993   21784  
3921   Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.12.1993   21784  
3922   Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair 358 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun   10.12.1993   21784  
3923   Türkiye ile Moğolistan Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.12.1993   21784  
3924   Türkiye ile Türkmenistan Arasında Egitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.12.1993   21784  
3925   Türkiye ile Kazakistan Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.12.1993   21784  
3926   Türkiye ile Türkmenistan Arasında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.12.1993   21784  
3927   Türkiye ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.12.1993   21784  
3928   Türkiye ile Özbekistan Arasında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.12.1993   21784  
3929   Türkiye ile Arnavutluk Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.12.1993   21784  
3930   Konteynerlerle İlgili 1972 Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.12.1993   21784  
3931   Türkiye Prtekiz Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.12.1993   21784  
3932   Türkiye ile Kazakistan Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onayının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.12.1993   21784  
3933   Türkiye ile Tayland Kırallığı Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.12.1993   21788  
3934   Türkiye ile Romanya Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.12.1993   21788  
3935   Türkiye ile Romanya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.12.1993   21788  
3936   Türkiye ile Kore Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.12.1993   21788  
3937   Karadeniz`in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.12.1993   21788  
3938   Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine Dair 1989 ve 1990 Yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen Ekler ile 1990 Protokolü`nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.12.1993   21788  
3939   Eşyaların Karayolundan Uluslararsı Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi (CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokola Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.12.1993   21788  
3940   Türkiye ileFarnsa Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onayının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.12.1993   21788  
3945   Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   28.12.1993   21802  
3949   Güzelbahçe (İzmir),Esenler (İstanbul) ve Gümüşova (Bolu) Adında Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun   29.12.1993   21803  
3941   Bütçe Kanunu. 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu (13/2/1994 Tarih ve 21848 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   29.12.1993   21803  
3950   Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9`uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun   30.12.1993   21804  
3951   Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   30.12.1993   21804  
3952   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği Hakkında 3054 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesi, Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun   30.12.1993   21804  
3953   Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   30.12.1993   21804  
3954   Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   30.12.1993   21804  
3955   Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   30.12.1993   21804  
3956   Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   30.12.1993   21804  
3957   Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   30.12.1993   21804  
3958   Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   30.12.1993   21804  
3959   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   30.12.1993   21804  
3960   Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu   30.12.1993   21804  
3946   Vergi Usul Kanunu (213 Sayılı), 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında, 193 Sayılı Gelir Vergisi, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi, 1318 Sayılı Finansman, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun   30.12.1993   21804  
3947   Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   30.12.1993   21804  
3948   Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimihakkında 2972 Sayılı Kanunun 9`uncu Maddesi İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   30.12.1993   21804  
3942   Kesin Hesap. 1992 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu   06.01.1994   21810  
3943   Bütçe Kanunu. 1994 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu (13/2/1994 Tarih ve 21848 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   06.01.1994   21810  
3944   Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu (1992 Malî Yılı)   06.01.1994   21810  
3961   Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne İlişkin 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   15.01.1994   21819  
3964   Karadeniz Ekonomik İşbirliği Uluslararası Sekretaryası ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Uluslararası Sekretaryasının Türkiye`de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun   01.02.1994   21836  
3968   Gümrük Kanununun 65`inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun   12.02.1994   21847  
3965   Ankara Üniversitesi 1968 - 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu   16.02.1994   21851  
3966   Kesin Hesap. Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967 - 1982 Malî Yılları Kesin Hesap Kanunu   18.02.1994   21853  
3969   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Gündelikler`e Ait Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun   18.02.1994   21853  
3970   Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   19.02.1994   21854  
3971   Bor Tuzları,Trona ve Asfaltit Maddeleri ile Nüklüer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İdaresini Düzenleyen Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   19.02.1994   21854  
3972   Çanakkale Şehrine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun   19.02.1994   21854  
3967   Dicle Üniversitesi 1974 - 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu   19.02.1994   21854  
3973   TÜRSOY`un Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   25.02.1994   21860  
3975   İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek ve Diğer Sözleşme ile İlk Ek Protokol Kapsamında Bulunanlardan Başka Diğer Bazı Hak ve Özgürlükleri Tanıyan 4 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.02.1994   21861  
3976   Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   26.02.1994   21861  
3977   Kozmetik Kanunu   26.02.1994   21861  
3974   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,3182 Sayılı Bankalar, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması, 2985 Sayılı Toplu Konut, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası ve 3238 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin KHK`nin Değiştirilerek Kabülüne Dair Kanun   01.03.1994   21864  
3978   Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.04.1994   21899  
3979   Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.04.1994   21899  
3980   Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.04.1994   21900  
3981   Türkiye ile Gürcistan Arasında Eğitimbilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.04.1994   21900  
3982   Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Karadeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.04.1994   21900  
3983   Türkiye ile İspanya Arasında Ekonomik ve Sınaî İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.04.1994   21900  
3984   Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun   20.04.1994   21911  
3985   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   25.04.1994   21915  
3986   Ekonomik Denge için Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (488, 492, 3074, 3065,193, 6183, 2380 ve 277 Sayılı) (25/6/1994Tarih ve 21971 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   07.05.1994   21927  
3987   Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi ile Özelleştirme Sonucunda Doğabilecek İstihdamla İlgili Sorunların Çözümlenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun   11.05.1994   21931  
3989   Kamu Kurumları ile Kamu Kurumu Niteliğinde Bir Kuruluşta Memur ve İşçiolarak Çalışmakta İken Bu Görevinden Ayrılarak Belediye Başkanı Olupta Yeniden Aday Olamayan ve Seçilemeyenler ile 27 Mart 1994 Tarihinde Yapılan Mahallî İdareler Seçimlerinde Aday Olamayan ve Seçilemeyenlerin Eski Görevlerine Dönmelerine Dair Kanun   18.05.1994   21938  
3990   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilâtlanmalarına, 5434, 1615, 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin KHK`ler Çıkarılması Amacı ile Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanun   18.05.1994   21938  
3993   Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi ile 78 ve 190 Sayılı KHK`lerin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   06.06.1994   21952  
3994   Yurt Dışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   07.06.1994   21953  
3995   506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi ile 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   07.06.1994   21953  
3991   Bankalar Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   07.06.1994   21953  
3992   İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Korumu Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affına Dair Kanun   07.06.1994   21953  
3996   Bazı Yatırım ve Hizmetlerin, Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun   13.06.1994   21959  
3997   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   13.06.1994   21959  
3998   Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun   13.06.1994   21959  
3999   Uluslararası Çalışma Örgütünün 1982 Yılında Cenevre`de Yapılan 68 inci Konferansında Kabul Edilen Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme`nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   18.06.1994   21964  
4000   Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   18.06.1994   21964  
4001   İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   18.06.1994   21964  
4002   Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   18.06.1994   21964  
4003   Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar Başlıklı Ek Maddesinin "d- Emniyet Hizmetleri Tazminatı" Bölümünün Değiştirilmesine Dair Kanun   18.06.1994   21964  
4004   Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanması, Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine,1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 178 Sayılı,485 Sayılı, 90 Sayılı KHK`lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin KHK`ler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun   19.06.1994   21965  
4005   Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata (İlçe İdare Kurullarının verdikleri Karalara İlişkin Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   01.07.1994   21977  
4008   Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun   06.07.1994   21982  
4009   Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177, 206, 474 Sayıl KHK`lerin Değiştirilerek Kabulü ve 480 Sayılı KHK`nin 28 ve 29`uncu Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun)   06.07.1994   21982  
4010   Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının TBMM`ne Sunulmasının Bir Yıl Ertelenmesine ve 1995 Yılı için Geçiş Programı Hazırlanmasına Dair Kanun   18.09.1994   22055  
4011   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 57`nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   18.09.1994   22055  
4012   Türkiye Cumhuriyeti İleJaponya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4013   Türkiye ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Ululuslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4014   Türkiye ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4015   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4016   Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4017   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4018   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Kazakistan Cumhuryeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4019   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4020   Türkiye Cumhuriyeti Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dostluk ve İşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4021   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arnavutlu Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Boya Malzemesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4022   Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4023   Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4024   Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4025   Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızıstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4026   Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4027   Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Teknik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4028   Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4029   Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.09.1994   22059  
4030   Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.09.1994   22066  
4031   Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolun Onayına Dair Kanun   29.09.1994   22066  
4032   Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.09.1994   22066  
4033   Europalia-Türkiye 1996 Festivaline Dair Kanun   29.09.1994   22066  
4034   Türkiye Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.10.1994   22068  
4035   Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.10.1994   22068  
4036   İzmir Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.10.1994   22068  
4037   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.10.1994   22068  
4038   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.10.1994   22068  
4039   Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.10.1994   22068  
4040   Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.10.1994   22068  
4041   Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.10.1994   22068  
4042   Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolu Değişikliğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.10.1994   22068  
4043   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.10.1994   22068  
4044   Milletvekili ve Mahallî İdareler Ara Seçimlerinin 4 Aralık 1994 Tarihinde Yapılması Hakkında Kanun   01.10.1994   22068  
4045   Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   03.11.1994   22100  
4046   Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (1/12/1994 Tarih ve 22128 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   27.11.1994   22124  
4050   Bütçe Kanunu 3941 Sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   30.11.1994   22127  
4051   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   30.11.1994   22127  
4052   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   30.11.1994   22127  
4048   Yükseköğretim Personel Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   02.12.1994   22129  
4047   Yatırım ve Hizmetlerin Yap-işlet-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   03.12.1994   22130  
4049   Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunlarınailelerine Aylık Bağlanması Hakkında 2913 Sayılı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 3671 Sayılı, Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında 3292 Sayılı, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   06.12.1994   22133  
4053   Yargıtay Kanununda (Yirmibirinci Hukuk Dairesi ve Onbirinci Ceza Dairesi Kurulmasına İlişkin) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   11.12.1994   22138  
4055   Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   11.12.1994   22138  
4056   Sosyal Sigortalar Kanununa (Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primlerini Bir Defada Kuruma Ödemeleri Şartı ile Borçlanma Belgesinde Kayıtlı Meslekleri ile İlgili Çalışma Sürelerinin Tamamını veya Bir Bölümünü Borçlanabilirler) Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   11.12.1994   22138  
4057   İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   11.12.1994   22138  
4058   Çocuk Haklarına Dair 14 Eylül 1990 Tarihli Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.12.1994   22138  
4054   Rekabetin Korunması Hakkında Kanun   13.12.1994   22140  
4059   Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun   20.12.1994   22147  
4060   Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   25.12.1994   22152  
4061   Bütçe Kanunu. 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu   28.12.1994   22155  
4065   Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine ve 190 Sayılı Kanun Hükümünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   30.12.1994   22157  
4062   Kesinhesap Kanunu (1993 Malî Yılı)   07.01.1995   22164  
4063   Bütçe Kanunu. 1995 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu (12/2/1995 Tarih ve 22206 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   07.01.1995   22164  
4064   Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu   07.01.1995   22164  
4066   Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu   27.01.1995   22184  
4067   Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Kanun   29.01.1995   22186  
4068   Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşmilatında Kullanılmak Üzere Kadro İhdas Edilerek 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin İlgili Bölümüne Eklenmesi Hakkında Kanun   19.02.1995   22207  
4069   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   19.02.1995   22207  
4070   Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun   19.02.1995   22207  
4071   Hilafetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun   19.02.1995   22207  
4072   Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun   19.02.1995   22207  
4074   Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Arasında Dostluk ve İşbirliği Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.02.1995   22212  
4075   Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının Ankara`da Bir Temsilci Bürosunun Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   24.02.1995   22212  
4076   Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   24.02.1995   22212  
4077   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun   08.03.1995   22221  
4078   Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   08.03.1995   22221  
4079   Orman Kanununun, 1987 Tarih ve 3373 Sayılı Kanunla Değişik 12`nci Maddesinin İkinci Fıkrasının ve 2155 Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   08.03.1995   22221  
4081   Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde (Millî Eğitim Bakanlığının Taşra, Çevre Bakanlığının Merkez ve Taşra ve Sağlık Bakanlığının Taşra Teşkilatlarında Kullanılmak Üzere Yeni Kadrolar İhdas Edilmesi) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   08.03.1995   22221  
4082   Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 2330 Sayılı Kanunun 3`üncü ve 10`uncu, 2629 Sayılı Uçuş ve Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14`üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64`üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 4`üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21`nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   08.03.1995   22221  
4083   Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanun   08.03.1995   22221  
4084   Islahı Hayvanat Kanununun (7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı) Bazı Madde-lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun   08.03.1995   22221  
4085   Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   08.03.1995   22221  
4086   Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 3573 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun   08.03.1995   22221  
4087   Hakimler ve Savcılar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   21.03.1995   22234  
4088   Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanunun 1 inci Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun   21.03.1995   22234  
4089   Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1995   22234  
4090   Venezuella Cumhuriyeti ile Hükümetimiz Arasında Kültürel, Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1995   22234  
4091   Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ile Hükümetimiz Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1995   22234  
4092   Danimarka Krallığı Hükümeti ile Hükümetimiz Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1995   22234  
4093   Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1995   22234  
4094   Polonya Cumhuriyeti ile Hükümetimiz Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1995   22234  
4095   Küba Cumhuriyeti Hükümeti ile Hükümetimiz Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1995   22234  
4096   Finlandiya Cumhuriyeti ile Hükümetimiz Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   21.03.1995   22234  
4097   Gürcistan Cumhuriyeti ile Hükümetimiz Arasında Yatırımların Karşılıklıteşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1995   22234  
4098   Haşimî Ürdün Krallığı ile Hükümetimiz Arasında Yatırımların Karşılıklıteşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1995   22234  
4099   Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Hükümetimiz Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   21.03.1995   22234  
4100   Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Hükümetimiz Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.03.1995   22234  
4101   Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümleri-nin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   08.04.1995   22252  
4102   Kurum ve Kuruluşların (Bazı) Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   18.04.1995   22262  
4103   Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   18.04.1995   22262  
4104   Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   18.04.1995   22262  
4106   Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun   29.04.1995   22272  
4105   Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi Hakkında 4046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   02.05.1995   22275  
4107   Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   06.05.1995   22279  
4108   Vergi Usul Kanununun 213 Sayılı, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsilusulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun   02.06.1995   22301  
4109   İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu   03.06.1995   22302  
4110   Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (5846 Sayılı) Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun   12.06.1995   22311  
4111   Yükseköğretim Kanununun (4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı) 44`üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklen Mesi Hakkında Kanun   12.06.1995   22311  
4112   Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   12.06.1995   22311  
4113   Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafi İşaretler, Endüstriyel Tasarımlayaş Sebze ve Meyve Ticareti, Toptancı Halleri, Ticaret ve Sanayi Odala Rı, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Turistik Otel Ciler ve Turizm İşletmecileri Birliğinin Kuruluşu, Tarım Kredi Koopera Tifleri ve Birlikleri ile Gıda Tonularının Düzenlenmesine ve Türk Tica Ret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Mer`iyet ve Tatbik Şekli Hakkınd Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Gümrük Kanununun Bazı Hükmlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   24.06.1995   22323  
4114   Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   08.07.1995   22337  
4115   Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.07.1995   22341  
4116   İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun-masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   12.07.1995   22341  
4117   Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde Değişiklik Yapan ve 1979`da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   12.07.1995   22341  
4118   Ozon Tabakası İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolu Değişikliğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   12.07.1995   22341  
4119   Dahiliye Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   12.07.1995   22341  
4120   Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Kurulması Hakkında 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   12.07.1995   22341  
4123   Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun   25.07.1995   22354  
4124   İdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   26.07.1995   22355  
4121   Anayasanın (2709 Sayılı 1982 Anayasası) Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştilmesine Dair Kanun   26.07.1995   22355  
4122   Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu   26.07.1995   22355  
4125   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasi Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   28.10.1995   22447  
4126   Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   30.10.1995   22448  
4127   Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   04.11.1995   22453  
4129   Bütçe Kanunu 4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu`na Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   06.11.1995   22455  
4128   Toptancı Hallerinin (Belediyelerce Kurulan) Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanun, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Men`i Hakkında Kanun, 551, 552, 554, 555, 556 ve 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   07.11.1995   22456  
4130   Genel ve Katma Bütçeleri (1996 Malî Yılı) Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun   11.11.1995   22460  
4131   Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   16.11.1995   22465  
4132   İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   16.11.1995   22465  
4133   Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair 4123 Sayılı Kanun ile 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanunlara Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   19.11.1995   22468  
4135   Milletvekili Seçimi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   21.11.1995   22470  
4134   Katma Değer Vergisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 2982 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   22.11.1995   22471  
4138   Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   24.11.1995   22473  
4136   Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   25.11.1995   22474  
4137   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   25.11.1995   22474  
4139   Bütçe Kanunu 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu (29/5/1996, 21.06.1996 Tarih ve 22650, 22673 Sayılı Resmî Gazeteler`de düzeltmesi vardır)   26.04.1996   22622  
4140   Bütçe Kanunu 1996 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu (29/5/1996 Tarih ve 22650 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   02.05.1996   22624  
4141   Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   24.05.1996   22645  
4142   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   07.06.1996   22659  
4143   Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   20.06.1996   22672  
4144   Türkiye ile Kırgızistan Arasında Kırgısiztan`ın Başkenti Bişkek`de Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   23.06.1996   22675  
4145   Moldova ile Türkiye Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   23.06.1996   22675  
4146   Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   23.06.1996   22675  
4147   Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   30.06.1996   22682  
4148   Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   30.06.1996   22682  
4149   Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   04.07.1996   22686  
4150   Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   31.07.1996   22713  
4151   Azerbaycan ile Türkiye Arasında Gümrük İşleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   31.07.1996   22713  
4152   Azerbaycan ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   31.07.1996   22713  
4153   Moldova ile Türkiye Anasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun-masına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   31.07.1996   22713  
4154   Arnavutluk ile Türkiye Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   31.07.1996   22713  
4155   Kazakistan ile Türkiye Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi-lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   31.07.1996   22713  
4156   Makedonya ile Türkiye Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergi-lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   31.07.1996   22713  
4157   Kazakistan ile Türkiye Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   31.07.1996   22713  
4158   Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   05.08.1996   22718  
4159   Cumhurbaşkanınca Bir Defa Daha Görüşülmek Üzere TBMM`ne Gönderilmiştir   05.08.1996   22718  
4160   Muhasebe-i Umumiye Kanunu (1050 Sayılı), 657, ve 351, 2108, 1322, 2946 ve 3320 Sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılması ve Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   05.08.1996   22718  
4161   Telgraf ve Telefon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   05.08.1996   22718  
4162   Cumhurbaşkanınca Bir Defa Daha Görüşülmek Üzere TBMM`ne Gönderilmiştir   05.08.1996   22718  
4163   İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.08.1996   22720  
4164   Cumhurbaşkanınca Bir Defa Daha Görüşülmek Üzere Tbmm`ne Gönderilmiştir   07.08.1996   22720  
4165   Polonya ile Türkiye Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   03.09.1996   22746  
4166   Macaristan ile Türkiye Arasında Akdolunan Dostluk ve İşbirliği Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.09.1996   22746  
4167   Letonya ile Türkiye Arasında Akdolunan Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.09.1996   22746  
4168   Litvanya ile Türkiye Arasında Akdolunan Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.09.1996   22746  
4169   Polonya ile Türkiye Arasında Akdolunan Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.09.1996   22746  
4170   Cezayir ile Türkiy Arasında_akdolunan Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.09.1996   22746  
4171   Malezya Hükümeti ile Türkiye Arasında Akdolunan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.09.1996   22746  
4172   Mısır ile Türkiye Arasında Akdolunan Gelir Üzerinden Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.09.1996   22746  
4173   Bulgaristan ile Türkiye Arasında Akdolunan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.09.1996   22746  
4174   Moğolistan ile Türkiye Arasında Akdolunan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.09.1996   22746  
4175   Çin ile Türkiye Arasında Akdolunan Gelir Üzeriden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.09.1996   22746  
4176   Hindistan ile Türkiye Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.09.1996   22746  
4177   Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.09.1996   22746  
4179   Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında 6183 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   03.09.1996   22746  
4180   Yatırım ve Hizmetlerin Yap-işlet-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   04.09.1996   22747  
4181   Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   04.09.1996   22747  
4178   İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   04.09.1996   22747  
4184   İskan Kanunu ile Ahıska Türklerinin Türkiye`ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   04.09.1996   22747  
4183   Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu   10.09.1996   22753  
4182   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun   12.09.1996   22755  
4185   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.   13.10.1996   22786  
4186   Tbmm`nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 Ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun   13.10.1996   22786  
4187   Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.   13.10.1996   22786  
4188   Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun.   13.10.1996   22786  
4189   Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hkkında Kanun.   13.10.1996   22786  
4191   Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişşiklik Yapılmasına Dair Kanun.   13.10.1996   22786  
4192   Belarus ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun-masına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   16.10.1996   22789  
4193   Bulgaristan ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.   16.10.1996   22789  
4194   Türkmenistan ile Türkiye Arasında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.   16.10.1996   22789  
4195   Kırgız Hükümeti ile Türkiye Arsında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.   16.10.1996   22789  
4196   Pakistan ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun .   16.10.1996   22789  
4197   Litvanya ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair   16.10.1996   22789  
4198   Çek Cumhuruiyeti İli Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.   16.10.1996   22789  
4199   Karayoları Trafik Kanunu ile Emniyet Teşkilatı Kanununun Bazı Maddele-rinin Değiştirilmesi ve Ek Maddeler Eklenmesi; 190 Sayılı Kanun Hükmün De Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.   27.10.1996   22800  
4200   Osmaniye İlçesinin İl Yapılması ve Bu ile Bağlanmak Üzere Üç Yeni İlçekurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De Ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun.   28.10.1996   22801  
4201   Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   28.10.1996   22801  
4202   Basın Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   12.11.1996   22815  
4203   Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   12.11.1996   22815  
4204   Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   12.11.1996   22815  
4205   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ve Kıbrıs`a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık Ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hak Kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve 467 Sayılı KHK`nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   12.11.1996   22815  
4206   Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Slahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapan 375 Sayılı KHK`de Değişiklik yapılmasına Dair Kanun   14.11.1996   22817  
4208   Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 1213 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesine İlişkin Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   19.11.1996   22822  
4209   Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   19.11.1996   22822  
4210   Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   19.11.1996   22822  
4211   Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   19.11.1996   22822  
4212   Taşıt Kanununa Bağlı (237 Sayılı) 1 Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   19.11.1996   22822  
4207   Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun   26.11.1996   22829  
4213   Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı Hakkında Kanun   30.11.1996   22833  
4214   Memurlar, Diğer Kamu Görevlileri ile Bunların Emeklilerinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu   03.12.1996   22836  
4215   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Arasında Uluslararası Federasyonun ve Onun Türkiye Cumhuriyetindeki Temsilciliğinin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uyfun Bulunduğuna Dair Kanun   03.12.1996   22836  
4216   Özürlüler İdaresi Başkanlığı Kurulmasına ve Özürlülerin Durumları ile İlgili Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl Masına Dair Yetki Kanunu   08.12.1996   22841  
4217   Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   08.12.1996   22841  
4218   Bütçe Kanunu 4139 Sayılı 1996 Malî Yılı Bütçe Kanununana Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   08.12.1996   22841  
4219   Bütçe Kanunu 1997 Malî Yılı Bütçe Kanunu (01.03.1997 Tarih ve 22920 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   26.12.1996   22859  
4220   Kesinhesap Kanunu (1994 Malî Yılı)   29.12.1996   22862  
4221   Kesin Hesap. 1995 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu   29.12.1996   22862  
4222   Bütçe Kanunu. 1997 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu   29.12.1996   22862  
4223   Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu   29.12.1996   22862  
4224   Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu   29.12.1996   22862  
4225   Katma Değer Vergisi Kanunu`un (3065 Sayılı) 60 Incı Maddesine Bir Fık-eklenmesine Dair Kanun   14.01.1997   22877  
4226   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   28.01.1997   22891  
4227   Emekli Sandığı Kanununun (5433 Sayılı) 20 Nci Maddesinin İkinci Fıkra-sının Değiştirilmesine ve Bu Maddeye 2 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun   05.02.1997   22899  
4228   Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bukanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   15.02.1997   22906  
4229   Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluşve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan 3842 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   12.03.1997   22931  
4231   Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   01.04.1997   22951  
4232   Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İmar Kanunu Nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   08.04.1997   22958  
4236   Gümrük Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   08.04.1997   22958  
4235   Aydın İli Yenihisar İlçesi Adının "Didim" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun   09.04.1997   22959  
4233   Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun   09.04.1997   22959  
4237   İşkencenin ve Gayri İnsanî ya da Küçültücü Ceza veya Muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No`lu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   10.04.1997   22960  
4238   Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.04.1997   22960  
4239   Türkiye ile İsrail Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.04.1997   22960  
4240   Türkiye ile Azerbaycan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.04.1997   22960  
4241   Türkiye ile Türkmenistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.04.1997   22960  
4242   Türkiye ile arnavutluk Arasında Askeri Malzeme, Silah Teçhizatı ve Malbusatın Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.04.1997   22960  
4243   Türkiye ile Kazakistan Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundugu`na Dair Kanun   10.04.1997   22960  
4244   Türkiye ile Gürcistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.04.1997   22960  
4245   Türkiye ile Slovakya Arasında Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.04.1997   22960  
4246   Türkiye ile Makadonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylnmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.04.1997   22960  
4234   T. B. M. M. Üyelerinin Ödenek, Yolluk Ve Emeklilerine Dair 3671 Sayılı Kanunun 4049 Sayılı Kanunla Değişiklik 2 Nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   15.04.1997   22965  
4247   Sosyal Sigortalar Kanunu (506 Sayılı), 1479 Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Tahakkuk Eden Prim ve Diğer Alacakların Tahsilinin Hızlandırılması Hakkında Kanun   16.05.1997   22991  
4249   Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   22.05.1997   22996  
4250   Kazakistan ile Türkiye Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.05.1997   22996  
4251   Özbekistan ile Türkiye Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun   22.05.1997   22996  
4252   Türkiye ile Kırgızistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasnın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.05.1997   22996  
4253   Litvanya ile Türkiye Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun   22.05.1997   22996  
4254   Bosna-Hersek ile Türkiye Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Buluduğuna Dair Kanun   22.05.1997   22996  
4255   İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin Oluşturulduğu Denetim Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin 11 No. Lu Protoko Kolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   22.05.1997   22996  
4256   Çin ile Türkiye Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.05.1997   22996  
4257   Azerbaycan ile Türkiye Arasında Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.05.1997   22996  
4258   Özbekistan ile Türkiye Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.05.1997   22996  
4259   Singapur ile Türkiye Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.05.1997   22996  
4260   Kazakistan ile Türkiye Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.05.1997   22996  
4261   Özbekistan ile Türkiye Arasında İmzalanan Ebedî Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.05.1997   22996  
4262   Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   25.05.1997   22999  
4263   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   30.05.1997   23004  
4264   Tabii Afetlerden Zarar Görenlerin Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergileri-nin Terkini ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7. Maddesine Bir Bend Eklen Mesine 3838 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   11.06.1997   23016  
4265   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   11.06.1997   23016  
4267   İspanya Krallığı ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.06.1997   23016  
4268   Hırvatistan ile Türkiye Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.06.1997   23019  
4269   Makedonya ile Türkiye Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.06.1997   23019  
4270   Azerbaycan ile Türkiye Arasında Sipor Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.06.1997   23019  
4271   Azerbaycan ile Türkiye Arasında Kültür ve Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.06.1997   23019  
4272   Azerbaycan ile Türkiye Arasında Tıp ve Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.06.1997   23019  
4273   Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlık-larına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   14.06.1997   23019  
4274   Kooperatifler Kanununun 92. Maddesi ile Ek 2. Maddesinin Birinci Fıkrasının 4 Nolu Bendi Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun   17.06.1997   23022  
4275   Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   17.06.1997   23022  
4276   Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına İlişkin Kanunların Bazı Maddelirinin Değiştirilmesine Dair Kanun   20.06.1997   23025  
4277   Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   28.06.1997   23033  
4278   Yükseköğretim Kanununun 59 Uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   05.07.1997   23040  
4279   Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   08.07.1997   23043  
4280   Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bzı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   08.07.1997   23043  
4281   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   15.07.1997   23050  
4282   Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   15.07.1997   23050  
4283   Yap-işlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması Ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun   19.07.1997   23054  
4284   Türkiye ile Kırgızistan Arasında Ücretsiz Sağlık Hizmetlerine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.07.1997   23061  
4285   Makedonya ile Türkiye Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylan-masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.07.1997   23061  
4286   Özbekistan ile Türkiye Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adliyardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.07.1997   23061  
4287   Kazakistan ile Türkiye Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.07.1997   23061  
4288   Arnavutluk ile Türkiye Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.07.1997   23061  
4289   Türkmenistan ile Türkiye Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanma-sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.07.1997   23061  
4290   Türkiye ile Kırgızistan Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.07.1997   23061  
4291   Bosna-hersek ve Hırvatistan ile Türkiye Arasında Geri Dönüş Eylemi İçin İyi Niyet Misyonu ve Ortak Polis Gücü Oluşturulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.07.1997   23061  
4292   Bosna-hersek ile Türkiye Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.07.1997   23061  
4293   Kırgızistan Cumhuriyeti`ne Hükümetimizce 10.000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   26.07.1997   23061  
4294   Moğolistan ile Türkiye Arasında Dostane İlişkiler ve İşbirliği Andlaş-masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.07.1997   23061  
4295   Gürcistan ile Türkiye Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasınınuygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.07.1997   23061  
4296   Azerbaycan ile Türkiye Arasında Tarım Alanında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.07.1997   23061  
4297   Türkmenistan ile Türkiye Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.07.1997   23061  
4298   Özbekistan ile Türkiye Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çif-te Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.07.1997   23061  
4299   Tacikistan ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko-runmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   30.07.1997   23065  
4300   Genel Nüfus Tespiti Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun   01.08.1997   23067  
4301   Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun   09.08.1997   23075  
4302   Turizimi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   10.08.1997   23076  
4304   Sorumlu Müdür Sıfatı ile İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun   14.08.1997   23080  
4303   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   18.08.1997   23084  
4305   Yüksek Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   18.08.1997   23084  
4306   İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun   18.08.1997   23084  
97/9834   Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Türkiye Arasında İmzalanan Kadının Kalkınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal Programı Konulu Proje Revizlonu Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar   29.08.1997   23095  
4307   Milli Eğitim Bakanlığı`nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun`un Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname Nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   19.11.1997   23175  
4308   Bütçe Kanunu 4219 1997 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Bazı Cetvellerde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanun`a Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   28.11.1997   23184  
4309   Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   05.12.1997   23191  
4310   Romanya ile Türkiye Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   05.12.1997   23191  
4311   Romanya ile Türkiye Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkez-lerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.12.1997   23198  
4312   Abd ile Türkiye Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.12.1997   23200  
4313   Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanununbazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   14.12.1997   23200  
4314   Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   14.12.1997   23200  
4315   Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Tteşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   25.12.1997   23211  
4316   Bütçe Kanunu 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu (9.1.1998, 15.01.1998, 28.01.1998, 27.02.1998 Tarihli ve 23225, 23231, 23244, 23227 Sayılı Resmî Gazete`lerde düzeltmesi vardır)   27.12.1997   23213  
4317   Kesin Hesap. 1996 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu   31.12.1997   23217  
4318   Bütçe Kanunu. 1998 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu (15.1.1998, 28.01.1998 Tarihli ve 23231, 23244 Sayılı Resmî Gazete`lerde düzeltmesi vardır)   31.12.1997   23217  
4319   Kesin Hesap.1996 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin Hesap Kanunu   31.12.1997   23217  
4320   Ailenin Korunmasına Dair Kanun   17.01.1998   23233  
4321   Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Ge-çici Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   17.01.1998   23233  
4322   Özel Öğretim Kurumları Kanunu (625 Sayılı) İle 222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Khk ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Khk`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   18.01.1998   23234  
4323   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49. Maddesiinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   18.01.1998   23234  
4324   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   18.01.1998   23234  
4332   Özel Öğretim Kurumları Kanunu (625 Sayılı) İle 222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Ka Nununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   18.01.1998   23234  
4325   Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   23.01.1998   23239  
4326   Türkiye ile Macaristan Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesisine İlişkinanlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.01.1998   23240  
4327   Türkiye ile Estonya Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması-nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.01.1998   23240  
4328   Türkiye ile Litvanya Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.01.1998   23240  
4329   Türkiye ile Çek Cumhuriyeyi Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onayşlanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.01.1998   23240  
4330   Türkiye ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.01.1998   23240  
4331   Tabii Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Afet Öncesi Kiracılarına Kiracılık Hakkı Tanınması ve Devam Etmekte Olan Kira Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesi ile İlgili Olarak 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   27.01.1998   23243  
4333   Cebrî ve Mecburî Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.01.1998   23243  
4334   İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmeinin Onaylan-masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   27.01.1998   23243  
4335   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.02.1998   23251  
4336   Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   07.02.1998   23251  
4337   Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   14.02.1998   23258  
4338   Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.02.1998   23258  
4339   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.02.1998   23258  
4340   Afrika`da (Özellikle) Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi`nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.02.1998   23258  
4341   Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun   22.02.1998   23266  
4342   Mera Kanunu   28.02.1998   23272  
4343   İsrail ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.03.1998   23275  
4344   İsrail ile Türkiye Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.03.1998   23275  
4345   Beyaz Rusya ile Türkiye Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.03.1998   23275  
4346   Türkiye ile Gırgızistan Arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması-nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.03.1998   23275  
4347   Hırvatistan ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.03.1998   23275  
4348   Endonezya ile Türkiye Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.03.1998   23275  
4349   Letonya ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun-masına İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.03.1998   23275  
4350   Estonya ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun-masına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.03.1998   23275  
4351   İsveç Krallığı ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki Ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.03.1998   23275  
4352   Endonezya ile Türkiye Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çiftevergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.03.1998   23275  
4353   Gürcistan ile Türkiye Arasında Sınır Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   13.03.1998   23285  
4354   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   04.04.1998   23307  
4355   Malüller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satışbedellerinden Pay Verilmesi Hakkında (3480 Sayılı) Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   04.04.1998   23307  
4356   Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De-ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun   04.04.1998   23307  
4357   Rusya Federasyonu ile Türkiye Arasında Rus Doğalgazının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   04.04.1998   23307  
4358   Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu ile Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   04.04.1998   23307  
4359   Devlet Memurları (657 Sayılı) Kanununun 5434 ,439 , 3797 Ve 2914 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma Sı ve 222 , 4048 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun   04.04.1998   23307  
4360   Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   16.05.1998   23344  
4361   Yabancıların Türkiyede İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   16.05.1998   23344  
4362   Emniyet Teşkiletı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   02.06.1998   23360  
4363   Kooperatifler Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   02.06.1998   23360  
4364   Türkiye ile Bulgaristan Arasında Mutludere/rezovska (Rezve) Deresi Mansap Bölgesindeki Sınırın Belirlenmesi ve İki Ülke Arasında Karadenizde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   02.06.1998   23360  
4365   Türkiye ile Kazakistan Arasında Ticaret ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   02.06.1998   23360  
4366   Türk Kicaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   07.06.1998   23365  
4367   Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptencı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   14.06.1998   23372  
4368   Mera Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   14.06.1998   23372  
4369   Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu ve Çeşitili Verigi Kanunları, Belediye Gelirleri Hakkında Kanun ve 3505, 1318 ve 4208 Sayılı Kanunlar ile Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı KHK, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı KHK`lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   29.07.1998   23417  
4370   Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devletyardımları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   31.07.1998   23419  
4371   Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   31.07.1998   23419  
4372   Türkiye Cumhuriyeti ileBulgaristan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   31.07.1998   23419  
4373   Tuz Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   31.07.1998   23419  
4374   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   31.07.1998   23419  
4375   Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   02.08.1998   23421  
4376   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   02.08.1998   23421  
4377   Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması ve Kararnameye Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   02.08.1998   23421  
4378   Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   02.08.1998   23421  
4379   Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun   02.08.1998   23421  
4380   İmar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   02.08.1998   23421  
4381   Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Birlikte Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri Hakkında Kanun   02.08.1998   23421  
4382   İş Kanunu, İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 572 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değgişiklik Yapılması Hakkında Kanun   24.10.1998   23503  
4383   Polonya Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Anlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.10.1998   23503  
4384   Çek Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.10.1998   23503  
4385   Macaristan Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Anlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.10.1998   23503  
4386   Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   08.11.1998   23517  
4387   Genel ve Katma Bütçeleri (1999 Malî Yılı) Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun   30.12.1998   23569  
4388   Anayasanın 143. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun   18.06.1999   23729  
4390   Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   22.06.1999   23733  
4389   Bankalar Kanunu   23.06.1999   23734  
4391   Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   25.06.1999   23736  
4392   Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   25.06.1999   23736  
4393   Bütçe Kanunu 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu (12.8.1999 Tarih ve 23784 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   30.06.1999   23741  
4394   Kesin Hesap. 1997 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu   07.07.1999   23748  
4395   Bütçe Kanunu. 1999 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu (12.8.1999 Tarih ve 23784 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   07.07.1999   23748  
4396   Kesin Hesap. 1997 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin Hesap Kanunu   07.07.1999   23748  
4397   Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   10.07.1999   23751  
4398   İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   10.07.1999   23751  
4399   Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (Eco) Transit Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.07.1999   23751  
4400   Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (Eit) Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   10.07.1999   23751  
4401   Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması ile Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasını Tadil Metninin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.07.1999   23751  
4402   Belarus ile Türkiye Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanması Hakkında Kanun   10.07.1999   23751  
4403   Ukrayna ile Türkiye Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Kanun   10.07.1999   23751  
4404   Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   10.07.1999   23751  
4405   Uluslararası Çalışma Teşkilatı Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklik Hakkındaki Belgenin Onaylanmasına Dair Kanun   10.07.1999   23751  
4406   Moğolistan ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Kanun   10.07.1999   23751  
4407   Sakatların Meslekî Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Kanun   10.07.1999   23751  
4408   Mısır ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Kanun   10.07.1999   23751  
4409   Türk Bayrağı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   18.07.1999   23759  
4410   Sosyal Sigorta Kanununun 9 Uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun   18.07.1999   23759  
4411   Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   25.07.1999   23766  
4412   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   25.07.1999   23766  
4413   Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   25.07.1999   23766  
4414   Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   25.07.1999   23766  
4420   Mısır ile Türkiye Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Protokol`ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   25.07.1999   23766  
4416   Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   29.07.1999   23770  
4417   Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine ve Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   29.07.1999   23770  
4418   Askerlik Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Askerlik Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   29.07.1999   23770  
4419   Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ile Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   29.07.1999   23770  
4421   Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   01.08.1999   23773  
4422   Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu   01.08.1999   23773  
4423   Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barışgücü Anlaşması ile Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.08.1999   23773  
4424   Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   05.08.1999   23777  
4425   Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   05.08.1999   23777  
4426   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   05.08.1999   23777  
4427   Türkiye Cumhuriyeti ile Küba Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   05.08.1999   23777  
4428   Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   05.08.1999   23777  
4429   Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun   05.08.1999   23777  
4430   Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   05.08.1999   23777  
4431   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Karadeniz`deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   05.08.1999   23777  
4415   Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   05.08.1999   23777  
4432   İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   08.08.1999   23780  
4433   Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   08.08.1999   23780  
4434   Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Geçirilmiş)`nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   08.08.1999   23780  
4435   EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   08.08.1999   23780  
4436   Türkiye ile Litvanya Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.08.1999   23780  
4437   Türkiye ile Belarus Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.08.1999   23780  
4438   Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.08.1999   23780  
4439   Türkiye ile Letonya Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.08.1999   23780  
4440   Türkiye ile Azerbaycan Arasındaki Hava Taşımacılğı Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.08.1999   23780  
4441   Dünya Sağlık Teşkilatı Anasözleşmesinin 24 ve 25. Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.08.1999   23780  
4442   Türkiye ile Ukrayna Arasında Karadeniz`deki Deniz Alanlarından Sorumluyetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu Lunduğu Hakkında Kanun   08.08.1999   23780  
4443   Bangladeş ile Türkiye Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması`nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.08.1999   23786  
4444   Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanu Nu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   14.08.1999   23786  
4445   Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   14.08.1999   23786  
4446   Anayasanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Tahkim Kanunu ile Uyum için)   14.08.1999   23786  
4448   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 298 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 290 ve 455 Sayılı KHK`ler ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK`de Değişiklik Yapılarak Kabulüne Dair Kanun   29.08.1999   23801  
4449   Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   29.08.1999   23801  
4450   Siyasî ve İdeolojik Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   29.08.1999   23801  
4451   Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.08.1999   23801  
4452   Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu   29.08.1999   23801  
4454   Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun   03.09.1999   23805  
4455   Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun   03.09.1999   23805  
4447   İşsizlik Sigortası Kanunu (Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, T.C. Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Santkârlar ve Bağ-Kur Kanunu, Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile İş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması, Zorunlu Tasarruf Kanununun İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı KHK Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)   08.09.1999   23810  
4456   Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kurulması ile 13, 165, 329 ile 401 Sayılı KHK`lerin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler`in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   17.10.1999   23849  
4457   Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun   04.11.1999   23866  
4458   Gümrük Kanunu   04.11.1999   23866  
4459   Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   04.11.1999   23866  
4460   Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü`nün İstihdam Fazlası Personelinin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Atanmalarının Yapılması Hakkında Kanun   11.11.1999   23873  
4461   Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   11.11.1999   23873  
4462   Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.11.1999   23873  
4463   Rusya Federasyonu ile Türkiye Arasında İnşaat Şirketlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Protokol`ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.11.1999   23873  
4464   Rusya Federasyonu ile Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma`nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   11.11.1999   23873  
4465   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşma`nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.11.1999   23873  
4466   Türkmenistan ve Türkiye Arasındaki Hazar-Geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Gaz Boru Hattı Projesinin (HGB) İfası ve Türkmenistan`dan Türkiye`ye Doğal Gaz Satışına İlişkin Anlaşma`nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   11.11.1999   23873  
4467   Bulgaristan ile Türkiye Arasında Anti-Personel Mayınların Kullanılmaması, Ortak Sınıra Yakın Bölgelerde Bulunan Temizlenmesi veya İmha Edilmesi Hakkında Anlaşma`nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.11.1999   23873  
4468   Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış için Ortaklık Programına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşma`nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.11.1999   23873  
4469   Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.11.1999   23873  
4470   INMARSAT Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kullanılması Uluslararası Anlaşması`na Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.11.1999   23873  
4471   Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesi ile Bunlara İlişkin Nihaî Kararlar, Tavsiye Başlıklı Belge ve İhtiyari Protokol`un Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   11.11.1999   23873  
4472   Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası Örgütüne (INTELSAT) İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.11.1999   23873  
4473   Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolu`nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.11.1999   23873  
4474   Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı (EUTELSAT) Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.11.1999   23873  
4475   Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INTELSAT) Anlaşması ve Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararsı Teşkilatı İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.11.1999   23873  
4476   Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INTELSAT) İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.11.1999   23873  
4477   Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onayının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.11.1999   23873  
4478   Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   14.11.1999   23876  
4479   Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   14.11.1999   23876  
4480   Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabülüne Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   22.11.1999   23884  
4481   Marmara Bölgesi ve Civarında 17.08.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   26.11.1999   23888  
4482   Bütçe Kanunu 4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı A İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   28.11.1999   23890  
4483   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun   04.12.1999   23896  
4484   Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi için Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanununun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun   04.12.1999   23896  
4485   Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Arasında Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlşkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.12.1999   23902  
4486   Türkiye Bulgaristan Arasında İstanbul`daki Taşınmaz Mallara İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.12.1999   23902  
4487   Sermaye Piyasası Kanunu ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   18.12.1999   23910  
4488   Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatına Dair 41 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   18.12.1999   23910  
4489   Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   18.12.1999   23910  
4491   Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   19.12.1999   23911  
4492   Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   21.12.1999   23913  
4490   Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   21.12.1999   23913  
4493   Yatırım ve Hizmetlerin (Bazı) Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   22.12.1999   23914  
4498   Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   30.12.1999   23922  
4499   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   30.12.1999   23922  
4500   Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   30.12.1999   23922  
4494   Bütçe Kanunu. 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu (30.03.2000, 05.04.200 Tarihli ve 24005, 24011 Sayılı Resmî Gazete`lerde düzeltmesi vardır)   30.12.1999   23922  
4495   Kesin Hesap. 1998 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu   06.01.2000   23928  
4496   Bütçe Kanunu. 2000 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu (5.4.2000 Tarih ve 24011 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   06.01.2000   23928  
4497   Kesin Hesap. 1998 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin Hesap Kanunu   06.01.2000   23928  
4501   Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun   22.01.2000   23941  
4502   Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığı`nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve PTT İdaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı KHK. Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   29.01.2000   23948  
4503   Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Finansman Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   29.01.2000   23948  
4504   Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.01.2000   23948  
4506   Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   29.01.2000   23948  
4507   Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.01.2000   23948  
4508   Petrol Kirliliği Zararının Tazmini için Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.01.2000   23948  
4509   Slovenya ile Türkiye Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun   06.02.2000   23956  
4510   Letonya ile Türkiye Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.02.2000   23956  
4511   Türkiye ile Özbekistan Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   06.02.2000   23956  
4512   Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı ile Karadeniz Oyunları Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.02.2000   23956  
4513   Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   06.02.2000   23956  
4514   Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   06.02.2000   23956  
4515   Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   06.02.2000   23956  
4516   Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   06.02.2000   23956  
4517   Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.02.2000   23956  
4518   Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.02.2000   23956  
4519   Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihaî Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve Ekini Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   06.02.2000   23956  
4520   Türkiye ile Bosn-Hersek Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   06.02.2000   23956  
4521   Türkiye ile Çin Arasında Türkiye Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.02.2000   23956  
4522   Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.02.2000   23956  
4523   Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Bağışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.02.2000   23956  
4524   Türkiye ile Malezya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   06.02.2000   23956  
4525   Türkiye ile Hırvatistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.02.2000   23956  
4526   Türkiye ile Moldova Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.02.2000   23956  
4527   Türkiye ile Litvanya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.02.2000   23956  
4528   D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye`de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun   06.02.2000   23956  
4529   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.02.2000   23956  
4505   Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun (17.02.2000 Tarih ve 23967 Sayılı Resmî Gazetede Düzeltmesi Vardır)   12.02.2000   23962  
4505   Temsil Tazminatı Ödenmesi ile Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapımasına Dair Kanun (17.02.2000 Tarihli ve 23967 Sayılı Resmi Gazetede Düzetmesi Vardır)   12.02.2000   23962  
4530   Polonya ile Türkiye Arasında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   18.02.2000   23968  
4531   Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   18.02.2000   23968  
4532   Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   18.02.2000   23968  
4533   Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Park Kanunu   20.02.2000   23970  
4535   Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   27.02.2000   23977  
4534   Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Üç Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   27.02.2000   23977  
4536   Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun   27.02.2000   23977  
4537   Suç Failleri (Bazı) Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   27.02.2000   23977  
4538   EURO`nun Hukuki Araçlara Etkisi ile Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   27.02.2000   23977  
4539   Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukukî Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin KHK.`nin Kabulü Hakkında Kanun   03.03.2000   23982  
4540   Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zarararların Giderilmesi için Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanununun Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun   03.03.2000   23982  
4541   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri ile Madalya ve Nişanlar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   04.03.2000   23983  
4542   Seferberlik ve Savaş Hali Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   04.03.2000   23983  
4543   İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   04.03.2000   23983  
4544   Romanya ile Türkiye Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Hakkında Kanun   12.03.2000   23991  
4545   Romanya ile Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.03.2000   23991  
4546   Makedonya ile Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.03.2000   23991  
4547   Makedonya ile Türkiye Arasında Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yadımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.03.2000   23991  
4548   Makedonya ile Türkiye Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   12.03.2000   23991  
4549   Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum-Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun Adı ve Bazı Maddeleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesi ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   12.03.2000   23991  
4550   Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   12.03.2000   23991  
4551   Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   26.03.2000   24001  
4552   Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   30.03.2000   24005  
4561   Avusturya ile Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.04.2000   2415  
4553   Azerbaycan ile Türkiye Arasında Sınır Olay ve Uyuşmazlıklarının Çözümüne Dair Sözleşme ve İlgili Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.04.2000   24015  
4554   Avustralya ile Türkiye Arasında Suçluların Geri Verilmesi Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   09.04.2000   24015  
4555   Mısır ile Türkiye Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.04.2000   24015  
4556   Moldova ile Türkiye Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.04.2000   24015  
4557   Kuveyt ile Türkiye Arasında Hususi Hukuk, Ticaret ve Ceza Hukuku Konularında Hukuki ve Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.04.2000   24015  
4558   Tacikistan ile Türkiye Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.04.2000   24015  
4559   Hırvatistan ile Türkiye Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   09.04.2000   24015  
4560   Belçika ile Türkiye Arasında 4 Temmuz 1966 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Hakkındaki Genel Sözleşmenin Revizyonu ile İlgili Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.04.2000   24015  
4562   Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu   15.04.2000   24021  
4563   Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   20.04.2000   24026  
4564   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   22.04.2000   24028  
4565   Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   22.04.2000   24028  
4566   Harp Okulları Kanunu   17.05.2000   24052  
4567   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun (25.5.2000 Tarih ve 24059 Sayılı Resmî Gazetede Düzeltmesi Vardır)   17.05.2000   24052  
4568   Fonların Tasfiyesine İlişkin Kanun (Bazı Fonların Tasfiyesi ile İlgili Kanun ve KHK`lerin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun)   26.05.2000   24060  
4569   Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   30.05.2000   24064  
4570   Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   30.05.2000   24064  
4571   Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   31.05.2000   24065  
4573   Rusya Federasyonu ile Türkiye Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından Türkiye`ye Sevkiyatına İlişkin 15.12.1997 Tarihli Anlaşma`ya Ek Protokol Un Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   13.06.2000   24078  
4574   Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK`ye Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   13.06.2000   24078  
4576   Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu, Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK`nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   13.06.2000   24078  
4578   İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   13.06.2000   24078  
4575   Danıştay Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   15.06.2000   24080  
4577   Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   15.06.2000   24080  
4572   Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun   16.06.2000   24081  
4579   Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   16.06.2000   24081  
4585   Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Arasında Petrolün Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın ve Bu Ülkelerin Toprakları Üzerinden Petrol Taşınması Konusunda Akdolunan Anlaşmanın Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   24.06.2000   24089  
4580   Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   27.06.2000   24092  
4581   Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları,Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   27.06.2000   24092  
4582   Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde (190 Sayılı) Kararnamenin Eki Cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   27.06.2000   24092  
4583   Askerî Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   28.06.2000   24093  
4584   Yüksek Öğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   28.06.2000   24093  
4584   Öğrenci Affı Kanunu   28.06.2000   24093  
4586   Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun   29.06.2000   24094  
4587   Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Kabulü ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK`nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   04.07.2000   24099  
4588   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilât, Görev ve Yetkilerine İlişkin Konularla Kamu Personeli Arasındaki Ücret Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Malî Yönetiminde Disiplinin Sağlanması İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu   06.07.2000   24101  
4589   Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.07.2000   24102  
4590   Meda Programı ve Avrupa Yatırım Bankasının Akdeniz Ülkelerindeki Diğer Malî Anlaşmaları Çerçevesinde Malî ve Teknik İşbirliğinin Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.07.2000   24102  
4591   Türkiye`de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   07.07.2000   24102  
4592   Türkiye ile Azerbaycan Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   30.10.2000   24215  
4593   Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.11.2000   24225  
4594   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.11.2000   24225  
4595   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Arnavut Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.11.2000   24225  
4596   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.11.2000   24225  
4597   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.11.2000   24225  
4598   Tütkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdarî Bölgesi Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.11.2000   24225  
4599   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.11.2000   24225  
4600   Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava Ulaştırma Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   09.11.2000   24225  
4601   Türkiye ile Moğolistan Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.11.2000   24227  
4602   Türkiye ile Ukrayna Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.11.2000   24238  
4604   Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   22.11.2000   24238  
4603   Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun   25.11.2000   24241  
4605   Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   30.11.2000   24246  
4606   Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   02.12.2000   24248  
4607   Uydular Aracılığı ile Mobil Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   02.12.2000   24248  
4608   Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   02.12.2000   24248  
4609   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 47 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   02.12.2000   24248  
4615   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu   22.12.2000   24268  
4616   Af Kanunu (23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı) Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun   22.12.2000   24268  
4611   Bütçe Kanunu 2001 Malî Yılı Bütçe Kanunu (04.01.2001, 06.01.2001 Tarihli ve 24277, 24279 sayılı Resmî Gazete`lerde düzeltmesi vardır)   30.12.2000   24273  
4613   Bütçe Kanunu. 2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Yılı Bütçe Kanunu (1.2.2001 Tarih ve 24305 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   08.01.2001   24281  
4612   Kesin Hesap. 1999 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu   08.01.2001   24281  
4614   Kesin Hesap. 1999 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin Hesap Kanunu   08.01.2001   24281  
4617   Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   16.01.2001   24289  
4619   İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   20.01.2001   24293  
4618   Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı KHK Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   23.01.2001   24296  
4620   Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.02.2001   24305  
4621   Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   01.02.2001   24305  
4622   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   03.02.2001   24307  
4623   Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.02.2001   24307  
4624   Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasının İkinci Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   15.02.2001   24319  
4625   Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   15.02.2001   24319  
4626   Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   23.02.2001   24327  
4627   Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (190 Sayılı) Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   23.02.2001   24327  
4628   Elektrik Piyasası Kanunu   03.03.2001   24335  
4629   Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun   03.03.2001   24335  
4630   Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun   03.03.2001   24335  
4631   Hayvan Islahı Kanunu   10.03.2001   24338  
4632   Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (11.04.2001 Tarih ve 24370 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   07.04.2001   24366  
4635   Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   13.04.2001   24372  
4636   Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun   13.04.2001   24372  
4637   Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   13.04.2001   24372  
4639   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu   13.04.2001   24372  
4633   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   14.04.2001   24373  
4634   Şeker Kanunu   19.04.2001   24378  
4638   Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   21.04.2001   24380  
4641   Ekonomik Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun   21.04.2001   24380  
4642   Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun   21.04.2001   24380  
4643   Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   21.04.2001   24380  
4644   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   21.04.2001   24380  
4645   Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanun   24.04.2001   24382  
4640   Bütçe Kanunu 4611 Sayılı 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   26.04.2001   24384  
4647   Türk Sivil Havacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   26.04.2001   24384  
4648   Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   26.04.2001   24384  
4649   Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   26.04.2001   24384  
4646   Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)   02.05.2001   24390  
4650   Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   05.05.2001   24393  
4651   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   05.05.2001   24393  
4666   Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   05.05.2001   24393  
4652   Polis Yüksek Öğretim Kanunu   09.05.2001   24397  
4653   Türkiye ile Yunanistan Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.05.2001   24397  
4654   Türkiye ile Yunanistan Arasında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanlığı Suç ile, Özellikle Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.05.2001   24397  
4655   Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.05.2001   24397  
4656   Türkiye ile Yunanistan Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.05.2001   24397  
4657   Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.05.2001   24397  
4658   Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Petrol Kirliliği Zararının Tazmini için Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   09.05.2001   24397  
4659   Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tarihli Tek Sözleşmenin Tadiline İlişkin Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.05.2001   24397  
4660   Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.05.2001   24397  
4661   Türkiye ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   09.05.2001   24397  
4662   Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   09.05.2001   24397  
4663   Türkiye ile Singapur Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.05.2001   24397  
4664   Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.05.2001   24397  
4665   Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.05.2001   24397  
4667   Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   10.05.2001   24398  
4670   Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   10.05.2001   24398  
4668   Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun (Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı KHK`nin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabulü ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)   12.05.2001   24400  
4669   Türkiye ile İspanya Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.05.2001   24400  
4671   Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun ile Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   16.05.2001   24404  
4674   Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   22.05.2001   24409  
4673   Telgraf ve Telefon Kanunu, Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   23.05.2001   24410  
4675   İnfaz Hakimliği Kanunu   23.05.2001   24410  
4672   Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   29.05.2001   24416  
4679   Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   20.06.2001   24438  
4677   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   21.06.2001   24439  
4678   Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun   21.06.2001   24439  
4681   Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu   21.06.2001   24439  
4682   Bütçe Kanunu 4611 Sayılı 2001 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   21.06.2001   24439  
4683   Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun   26.06.2001   24444  
4687   Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu Teşkiline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   26.06.2001   24444  
4680   Üretimini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun   26.06.2001   24444  
4684   Kamu Bankaları ile Bazı Fonların Tasfiyesi ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   03.07.2001   24451  
4689   Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   03.07.2001   24451  
4690   Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   03.07.2001   24451  
4692   Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   03.07.2001   24451  
4695   Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Bir Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   03.07.2001   24451  
4686   Milletlerarası Tahkim Kanunu   05.07.2001   24453  
4693   Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   05.07.2001   24453  
4691   Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu   06.07.2001   24454  
4698   Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   07.07.2001   24455  
4699   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   07.07.2001   24455  
4700   Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   07.07.2001   24455  
4701   Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   07.07.2001   24455  
4704   Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   07.07.2001   24455  
4697   Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   10.07.2001   24458  
4702   Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   10.07.2001   24458  
4694   Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   11.07.2001   24459  
4703   Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun   11.07.2001   24459  
4688   Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu   12.07.2001   24460  
4705   Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   12.07.2001   24460  
4707   Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun ile Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   13.07.2001   24461  
4708   Yapı Denetimi Hakkında Kanun   13.07.2001   24461  
4706   Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   18.07.2001   24466  
4709   Anayasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   17.10.2001   24556  
4711   EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   18.10.2001   24557  
4712   Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Türkmenistan Arasında Hazar Geçişli Boru Hattı Projesinin Uygulanmasına İlişkin Hazar Geçişli Boru Hattının Uygulanma İlkeleri Hakkındaki Hükümetlerarası Deklarasyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   18.10.2001   24557  
4709   Anayasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’un 27 nci Maddesi (Halkoyuna Sunulmak Üzere Ayrıca Yayımlanmıştır)   22.10.2001   24561  
4710   Gelir Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   24.10.2001   24563  
4713   Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığ Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.10.2001   24563  
4714   Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığ Arasında 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26 ncı Maddelerine Uygun Olarak, 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu İlgilendiren Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.10.2001   24563  
4715   Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki,14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26 ncı Maddeleri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.10.2001   24563  
4717   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   24.10.2001   24563  
4718   Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.10.2001   24563  
4716   Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar Ek Protokolü`nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   25.10.2001   24564  
4720   Anayasanın Milletvekili Ödenek ve Yolluklarına Dair 86`ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   01.12.2001   24600  
4721   Türk Medeni Kanunu (12.12.2001 Tarihli ve 24611 Sayılı Resmi Gazetede Düzeltmesi Vardır)   08.12.2001   24607  
4722   Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun   08.12.2001   24607  
4723   Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve 3842 Sayılı Kanun ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   13.12.2001   24612  
4725   Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   15.12.2001   24614  
4726   Bütçe Kanunu 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu   22.12.2001   24618  
4724   Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun   25.12.2001   24621  
4728   Bütçe Kanunu 2002 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu (5.3.2002 Tarih ve 24686 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   26.12.2001   24622  
4727   Kesinhesap Kanunu (2000 Malî, Yılı)   26.12.2001   24622  
4729   Katma Bütçeli İdareler 2000 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu   26.12.2001   24622  
4731   Depremlerden (17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen) Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   30.12.2001   24626  
4730   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kıbrıs`a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Hakkında Kanun ile 926 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)   03.01.2002   24629  
4732   Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Akdolunan, Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye`ye Sevkiyatına İlişkinAnlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   05.01.2002   24631  
4733   Tütün,Tütün Mamulleri,Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   09.01.2002   24635  
4738   Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   17.01.2002   24643  
4736   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   19.01.2002   24645  
4737   Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)   19.01.2002   24645  
4740   Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   19.01.2002   24645  
4741   Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sayıştay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   19.01.2002   24645  
4734   Kamu İhale Kanunu   22.01.2002   24648  
4735   Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu   22.01.2002   24648  
4742   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Akdolunan Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.01.2002   24655  
4743   Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   31.01.2002   24657  
4744   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu ile İlgili)   19.02.2002   24676  
4745   Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   21.02.2002   24678  
4747   İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi ile Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 631 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   01.04.2002   24713  
4748   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (İl İdaresi Kanunu, Basın Kanunu, Devlet Memurları, Siyasî Partiler, Dernekler,Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile Jandarma Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2803 Sayılı Kanun)   09.04.2002   24721  
4749   Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesine Dair Kanun (Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda ve Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)   09.04.2002   24721  
4750   Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   09.04.2002   24721  
4751   Vergi Usul Kanunu, Emlâk Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   09.04.2002   24721  
4752   Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu   24.04.2002   24735  
4753   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında (285 Sayılı)Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   03.05.2002   24744  
4755   Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   14.05.2002   24755  
4756   Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   21.05.2002   24761  
4758   Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair 4616 Sayılı (23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı) Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   23.05.2002   24763  
4757   Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   30.05.2002   24770  
4759   Sosyal Sigortalar, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar, Emekli Sandığı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunlarının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   01.06.2002   24772  
4760   Özel Tüketim Vergisi Kanunu   12.06.2002   24783  
4761   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gider Vergileri, Damga Vergisi, Harçlar, Vergi Usul, Katma Değer Vergisi, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunları ile Kamu İhale Kanunu)   22.06.2002   24793  
4762   Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   28.06.2002   24799  
4763   Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   28.06.2002   24799  
4764   İçel İli Adının Mersin Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun   28.06.2002   24799  
4765   Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   28.06.2002   24799  
4766   Gülhane Askerî Tıp Akademesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   28.06.2002   24799  
4767   Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   03.07.2002   24804  
4768   Onsekiz Mart (18 Mart) Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlân Edilmesi Hakkında Kanun   03.07.2002   24804  
4769   Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu   02.08.2002   24834  
4770   Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   02.08.2002   24834  
4771   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Avrupa Uyum Yasaları ÇerçevesindeTürk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı, Dernekler Kanunu,Vakıflar Kanunu)   09.08.2002   24841  
4771   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Avrupa Uyum Yasaları Kapsamında Değişiklikler)   09.08.2002   24841  
4772   Bütçe Kanunu 4726 Sayılı 2002 Malî Yılı 4726 Sayılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   13.08.2002   24845  
4773   İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   15.08.2002   24847  
4776   Genel ve Katma Bütçeleri (2003 Malî Yılı) Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun   28.12.2002   24977  
4777   Anayasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   31.12.2002   24980  
4780   Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   08.01.2003   24987  
4781   Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 ve 11 inci Maddelerinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun   08.01.2003   24987  
4783   Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ile 4306, 4481 ve 4562 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   09.01.2003   24988  
4778   Çeşitli Kanunlarda (Türk Ceza Kanunu,Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Vakıflar Kanunu ile Çeşitli Kanunlar) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   11.01.2003   24990  
4782   Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi için Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   11.01.2003   24990  
4784   Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Kanun   15.01.2003   24994  
4785   Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   15.01.2003   24994  
4786   Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   15.01.2003   24994  
4787   Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulllerine Dair Kanun   18.01.2003   24997  
4788   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   18.01.2003   24997  
4789   Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   18.01.2003   24997  
4791   Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   23.01.2003   25002  
4790   Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   26.01.2003   25005  
4794   Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile İlgili Müzakerelerin Nihaî Senedinin veTürkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   28.01.2003   25007  
4795   Türkiye’nin Matra Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   28.01.2003   25007  
4796   Türkiye-EFTA Ülkeleri Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   28.01.2003   25007  
4797   Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   28.01.2003   25007  
4798   Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hava Arama Kurtarma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   28.01.2003   25007  
4799   Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   28.01.2003   25007  
4793   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapımasına (4771 Sayılı Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Dernekler Kanunu) İlişkin Kanun   04.02.2003   25014  
4800   Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   04.02.2003   25014  
4801   Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   04.02.2003   25014  
4802   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında Merkezî Finans ve İhale Biriminin Kurulması ile Ulusal Fonun Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   04.02.2003   25014  
4803   Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   04.02.2003   25014  
4804   Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   04.02.2003   25014  
4805   Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   10.02.2003   25020  
4806   Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Hanun   10.02.2003   25020  
4807   Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   10.02.2003   25020  
4808   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Arasında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Uluslararası Sekreteryası için Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   10.02.2003   25020  
4809   Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   10.02.2003   25020  
4810   Adlî Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   25.02.2003   25031  
4811   Vergi Barışı Kanunu   27.02.2003   25033  
4812   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Kanun   06.03.2003   25040  
4813   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.03.2003   25040  
4815   Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Kanun   06.03.2003   25040  
4816   Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Eklerini Teşkil Eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması ve Hükümet Garantisine İlişkin Tecdit ve Değişiklik Anlaşmalarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.03.2003   25040  
4817   Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun   06.03.2003   25040  
4818   Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapımasına Dair Kanun   06.03.2003   25040  
4819   Uyşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   06.03.2003   25040  
4820   Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.03.2003   25040  
4821   Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Akdolunan Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.03.2003   25040  
4814   Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   08.03.2003   25042  
4822   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   14.03.2003   25048  
4823   Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   15.03.2003   25049  
4824   Anti- Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   15.03.2003   25049  
4825   İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   20.03.2003   25054  
4826   Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   20.03.2003   25054  
4830   Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasnındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.03.2003   25056  
4831   Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.03.2003   25056  
4832   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   25.03.2003   25059  
4829   Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   27.03.2003   25061  
4833   Bütçe Kanunu 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu   31.03.2003   25065  
4834   Kesin Hesap. 2001 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu   03.04.2003   25068  
4835   Bütçe Kanunu 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu (21.06.2003 Gün ve 25145 Sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır)   03.04.2003   25068  
4836   Kesin Hesap. 2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin Hesap Kanunu   03.04.2003   25068  
4838   Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun   08.04.2003   25073  
4837   Ekonomik İstikrarı Sağlamak için Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun   11.04.2003   25076  
4843   Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşkabat`da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   15.04.2003   25080  
4844   Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe`de Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   15.04.2003   25080  
4845   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve Saraybosna`da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   15.04.2003   25080  
4846   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   15.04.2003   25080  
4839   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   17.04.2003   25082  
4847   Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu   19.04.2003   25084  
4842   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ile Bazı Kanunlara İlişkin) (08.05.2003 Gün ve 25102 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   24.04.2003   25088  
4849   Vergi Barışı Kanununda (4811 Sayılı) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   24.04.2003   25088  
4850   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.04.2003   25088  
4851   Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.04.2003   25088  
4852   Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.04.2003   25088  
4848   Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun   29.04.2003   25093  
4853   Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun   29.04.2003   25093  
4854   Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun   06.05.2003   25100  
4855   Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   06.05.2003   25100  
4856   Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun   08.05.2003   25102  
4858   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   28.05.2003   25121  
4859   Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Nihaî Senet, Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları ve Malî Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   28.05.2003   25121  
4860   Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı KHK`nin Eki Cetvellerin Sağlık Bakanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   03.06.2003   25127  
4862   Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   03.06.2003   25127  
4863   Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   03.06.2003   25127  
4871   Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’nde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   04.06.2003   25131  
4861   Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu, T.C. Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   06.06.2003   25130  
4864   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlara İlişkin)   06.06.2003   25130  
4869   Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumî Anlaşmaya Ek 6 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.06.2003   25131  
4870   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   07.06.2003   25131  
4872   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Ankara’daki Ofisi için Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   07.06.2003   25131  
4873   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.06.2003   25131  
4874   Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Kyoto ve Minneapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.06.2003   25131  
4857   İş Kanunu   10.06.2003   25134  
4866   Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   12.06.2003   25136  
4876   Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun   12.06.2003   25136  
4875   Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu   17.06.2003   25141  
4877   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   17.06.2003   25141  
4878   Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   17.06.2003   25141  
4879   Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   17.06.2003   25141  
4880   Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   17.06.2003   25141  
4881   Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   17.06.2003   25141  
4882   Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili 1990 Tarihli Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   17.06.2003   25141  
4883   Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu’nun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   17.06.2003   25141  
4884   Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   17.06.2003   25141  
4885   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   17.06.2003   25141  
4886   Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   17.06.2003   25141  
4887   Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   17.06.2003   25141  
4888   Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   17.06.2003   25141  
4889   Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   17.06.2003   25141  
4890   Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   17.06.2003   25141  
4893   Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   17.06.2003   25141  
4894   Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   17.06.2003   25141  
4865   Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun   18.06.2003   25142  
4867   Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   18.06.2003   25142  
4868   Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   18.06.2003   25142  
4891   Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   18.06.2003   25142  
4892   Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   18.06.2003   25142  
4895   Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   18.06.2003   25142  
4896   Karayolları Trafik Kanunu ile Sigorta Murakabe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   24.06.2003   25148  
4897   İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   24.06.2003   25148  
4898   Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.06.2003   25148  
4899   Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.06.2003   25148  
4900   Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   24.06.2003   25148  
4901   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun   24.06.2003   25148  
4902   Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   24.06.2003   25148  
4903   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Cumhurbaşkanınca, birdaha görüşülmek üzere TBMM`ye gönderilmiştir)   24.06.2003   25148  
4905   Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   01.07.2003   25155  
4906   Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgarî İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onayına Dair Kanun   01.07.2003   25155  
4907   Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onayına Dair Kanun   01.07.2003   25155  
4908   Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onayına Dair Kanun   01.07.2003   25155  
4909   Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   01.07.2003   25155  
4910   Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   01.07.2003   25155  
4912   Eski Yugoslavya’da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun   01.07.2003   25155  
4913   İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya İlişkin 11No`lu Protokol ile Değişik Avrupa Sözleşmesine Ek 6 No`lu Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Protokolun Onaylanması Hakkında Kanun   01.07.2003   25155  
4904   Türkiye İş Kurumu Kanunu   05.07.2003   25159  
4914   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   05.07.2003   25159  
4911   Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Sigortasının Ticarî Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Kanun   09.07.2003   25163  
4917   Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu`nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   10.07.2003   25164  
4915   Kara Avclığı Kanunu   11.07.2003   25165  
4918   Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   11.07.2003   25165  
4920   Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşmasının Onayına Dair Kanun   12.07.2003   25166  
4921   Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.07.2003   25166  
4922   Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolun Onayına Dair Kanun   12.07.2003   25166  
4923   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onayına Dair Kanun   12.07.2003   25166  
4919   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   15.07.2003   25169  
4916   Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında KHK `de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   19.07.2003   25173  
4925   Karayolu Taşıma Kanunu   19.07.2003   25173  
4926   Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu   19.07.2003   25173  
4928   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Türk Ceza Kanunu,Vakıflar Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda)   19.07.2003   25173  
4927   Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   22.07.2003   25176  
4929   Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   22.07.2003   25176  
4930   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bengladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onayına Dair Kanun   22.07.2003   25176  
4931   Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onayına Dair Kanun   22.07.2003   25176  
4932   Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Akdolunan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onayına Dair Kanun   22.07.2003   25176  
4933   Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşmenin Onayı Hakkında Kanun   22.07.2003   25176  
4934   Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Kanun   22.07.2003   25176  
4935   İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasına Dair Kanun   22.07.2003   25176  
4936   Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Kanun   22.07.2003   25176  
4937   M.483 - I C.M. Mermisinin Avrupa`da Ortak İmali için Endüstriyel Organizasyonun Lider Firması ile Sözleşme Yapılması İsteği ile İlgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Millî Savunma Bakanı ve Hollanda Krallığı Millî Savunma Bakanı Arasında 2 Eylül1991 Tarihinde İmzalanmış Olan Mutabakat Muhtırasının Bir Numaralı Değişiklik Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.07.2003   25176  
4938   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasına Dair Kanun   22.07.2003   25176  
4939   Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasına Dair Kanun   22.07.2003   25176  
4940   Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Kanun   22.07.2003   25176  
4941   Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasına Dair Kanun   22.07.2003   25176  
4942   Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Kanun   22.07.2003   25176  
4943   Gemilerde Mürettebat için İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasına Dair Kanun   22.07.2003   25176  
4944   Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Kanun   22.07.2003   25176  
4945   Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasına Dair Kanun   22.07.2003   25176  
4946   Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Kanun   22.07.2003   25176  
4948   Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun   22.07.2003   25176  
4924   Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. (25.07.2003 Tarihli ve 25179 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   24.07.2003   25178  
4947   Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtı Kanunu   24.07.2003   25178  
4950   Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   29.07.2003   25183  
4951   Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1`inci Maddesinin Değiştirilmesne Dair Kanun   29.07.2003   25183  
4952   Ticarî İşletme Rehni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   29.07.2003   25183  
4953   Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına 4`üncü Ek Protokolün Onaylanmasına Dair Kanun   29.07.2003   25183  
4949   İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   30.07.2003   25184  
4955   Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanun ve 233 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   30.07.2003   25184  
4954   Türkiye Adalet Akademisi Kanunu   31.07.2003   25185  
4957   Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   01.08.2003   25186  
4956   Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun   02.08.2003   25187  
4958   Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu   06.08.2003   25191  
4959   Topluma Kazandırma Kanunu   06.08.2003   25191  
4961   Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   06.08.2003   25191  
4968   Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı KHK`de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   06.08.2003   25191  
4970   Bazı Kanunlarda ve190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   06.08.2003   25191  
4972   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşmanın Onayına Dair Kanun   06.08.2003   25191  
4962   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun   07.08.2003   25192  
4963   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Çeşitli Kanunlara İlişkin)   07.08.2003   25192  
4966   Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında KHK`de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   07.08.2003   25192  
4969   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6245, KHK/375, KHK/ 631, KHK/181, 657, 2380, 3030, 4749, 2547, 4904, 6219)   12.08.2003   25197  
4964   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kanun ve Bazı Kanunlara İlişkin)   15.08.2003   25200  
4971   Bazı Kanunlarda ve Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevlerine Dair KHK`de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   15.08.2003   25200  
4973   Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   09.10.2003   25254  
4974   Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.10.2003   25254  
4975   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.10.2003   25254  
4976   Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.10.2003   25254  
4977   Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.10.2003   25254  
4978   Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.10.2003   25254  
4979   Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.10.2003   25254  
4980   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.10.2003   25254  
4981   Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.10.2003   25254  
4983   Kuzey Atlantik Antlaşmasına Bulgaristan Comhuriyeti`nin Katılması Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.10.2003   25266  
4985   Türkiye Cmhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Kanun   21.10.2003   25266  
4986   Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasına Dair Kanun   21.10.2003   25266  
4987   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Kanun   21.10.2003   25266  
4988   Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onayına Dair Kanun   21.10.2003   25266  
4989   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanağın Onaylanmasına Dair Kanun   21.10.2003   25266  
4990   Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   21.10.2003   25266  
4991   Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyarî Protokolün Onaylanması Hakkında Kanun   21.10.2003   25266  
4984   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün Türkiye’deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.10.2003   25267  
4982   Bilgi Edinme Hakkı Kanunu   24.10.2003   25269  
4992   Nüfus Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   24.10.2003   25269  
4993   Kuzey Atlantik Antlaşmasına Romanyanın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.11.2003   25283  
4994   Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovenya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.11.2003   25283  
4995   Kuzey Atlantik Antlaşmasına Letonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.11.2003   25283  
4996   Kuzey Atlantik Antlaşmasına Litvanya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.11.2003   25283  
4997   Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovak Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.11.2003   25283  
4998   Kuzey Atlantik Antlaşmasına Estonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.11.2003   25283  
4999   Orman Kanunu`nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   18.11.2003   25293  
5000   Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun   19.11.2003   25294  
5002   İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   21.11.2003   25296  
5003   Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun   22.11.2003   25297  
5004   Bütçe Kanunu 4833 Sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   22.11.2003   25297  
5005   Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   09.12.2003   25311  
5007   Akdeniz`de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.12.2003   25311  
5008   Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.12.2003   25311  
5009   Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   09.12.2003   25311  
5010   Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.12.2003   25311  
5011   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.12.2003   25311  
5012   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.12.2003   25311  
5013   Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.12.2003   25311  
5014   Türkiye Cumhurriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   09.12.2003   25311  
5006   İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   17.12.2003   25319  
5017   Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun   17.12.2003   25319  
5015   Petrol Piyasası Kanunu   20.12.2003   25322  
5016   Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   22.12.2003   25324  
5018   Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu   24.12.2003   25326  
5020   Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   26.12.2003   25328  
5021   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldıran Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun   27.12.2003   25329  
5027   Bütçe Kanunu. 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu (23.3.2004 Tarih ve 25411 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   28.12.2003   25330  
5024   Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   30.12.2003   25332  
5031   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   30.12.2003   25332  
5032   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   30.12.2003   25332  
5034   Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   30.12.2003   25332  
5033   Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun   31.12.2003   25333  
5035   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (213, 6183, 3065, 4691, 193, 5422, 2978, 197 Sayılı Kanunlar)   02.01.2004   25334  
5029   Katma Bütçeli 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu (25.01.2004, 23.03.2004 gün ve 25357, 25411 Sayılı Resmî Gazete`lerde düzeltmesi vardır)   05.01.2004   25337  
5028   Kesin Hesap 2002 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu   05.01.2004   25337  
5030   Kesin Hesap 2002 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu (07.01.2004 gün ve 25339 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   05.01.2004   25337  
5036   Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   13.01.2004   25345  
5037   Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   13.01.2004   25345  
5038   İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   13.01.2004   25345  
5039   İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   13.01.2004   25345  
5041   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   13.01.2004   25345  
5040   Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye - Yunanistan Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.   13.01.2004   25345  
5042   Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun   15.01.2004   25347  
5043   Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   20.01.2004   25352  
5044   Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5045   Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5046   Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızî Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5047   Merkezi ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5048   Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5049   Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   20.01.2004   25352  
5050   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5051   Dünya Turizm Teşkiltı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5052   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5053   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5054   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5055   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5056   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara’da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5057   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5058   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5059   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5060   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5061   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5062   Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması için Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5063   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5064   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5065   Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5066   Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5067   Türkiye Cmhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5068   Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5069   Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.01.2004   25352  
5070   Elektronik İmza Kanunu   23.01.2004   25355  
5073   Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanların Gelir ve Aylıklarında Artış ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   28.01.2004   25360  
5071   Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   29.01.2004   25361  
5072   Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun   29.01.2004   25361  
5074   Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   29.01.2004   25361  
5075   Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvence Fonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   29.01.2004   25361  
5076   Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   29.01.2004   25361  
5077   Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   29.01.2004   25361  
5078   Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   29.01.2004   25361  
5079   Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   29.01.2004   25361  
5080   Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   29.01.2004   25361  
5081   Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   31.01.2004   25363  
5082   Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   31.01.2004   25363  
5083   Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun   31.01.2004   25363  
5084   Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   06.02.2004   25365  
5086   Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun   14.02.2004   25373  
5087   Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.02.2004   25373  
5088   Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.02.2004   25373  
5089   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası için Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   14.02.2004   25373  
5085   Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK ve Bu Kanunun Bazı Maddeleri ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun)   17.02.2004   25376  
5090   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   17.02.2004   25376  
5091   At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   17.02.2004   25376  
5093   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   17.02.2004   25376  
5094   Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   17.02.2004   25376  
5095   Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   17.02.2004   25376  
5096   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Ticarî Denizcilik Anlaşmasına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   17.02.2004   25376  
5097   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   17.02.2004   25376  
5098   Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   17.02.2004   25376  
5099   Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   17.02.2004   25376  
5092   İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   21.02.2004   25380  
5102   Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun   06.03.2004   25394  
5103   Bütçe Kanunu 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde ve 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   11.03.2004   25399  
5101   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik (1580, 2464, 3984, 3257 ve 5846 Sayılı) Yapılmasına İlişkin Kanun   12.03.2004   25400  
5104   Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu   12.03.2004   25400  
5105   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   13.03.2004   25401  
5106   Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun   13.03.2004   25401  
5107   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.04.2004   25426  
5108   Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.04.2004   25426  
5109   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5110   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5111   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5112   Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması ve Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5113   Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5114   Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5115   Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5116   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5117   Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5118   Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5119   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5120   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticari, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5121   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5122   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5123   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5124   Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5125   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5126   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Sanat, Eğitim, Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5127   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5128   Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5129   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5130   Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   14.04.2004   25433  
5131   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   14.04.2004   25433  
5132   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   20.04.2004   25439  
5133   Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   20.04.2004   25439  
5134   Noterlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   20.04.2004   25439  
5135   Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   20.04.2004   25439  
5136   Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   28.04.2004   25446  
5137   Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   28.04.2004   25446  
5138   Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   28.04.2004   25446  
5139   Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihî Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   28.04.2004   25446  
5140   Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   28.04.2004   25446  
5141   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   28.04.2004   25446  
5142   Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   28.04.2004   25446  
5143   Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun   28.04.2004   25446  
5144   Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Başlığı ile Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   28.04.2004   25446  
5145   Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   28.04.2004   25446  
5147   Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun   30.04.2004   25448  
5151   Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   04.05.2004   25452  
5152   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   04.05.2004   25452  
5150   Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   04.05.2004   25452  
5146   Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   07.05.2004   25455  
5148   Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   07.05.2004   25455  
5149   Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun   07.05.2004   25455  
5153   Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.05.2004   25455  
5154   Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Hollanda PSO Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.05.2004   25455  
5155   Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulması Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.05.2004   25455  
5156   Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.05.2004   25455  
5157   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.05.2004   25455  
5159   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.05.2004   25455  
5160   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.05.2004   25455  
5161   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.05.2004   25455  
5158   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.05.2004   25455  
5162   Toplu Konut Kanununda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   12.05.2004   25460  
5163   Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.05.2004   25460  
5164   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük ile İlgili Konularda Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.05.2004   25460  
5166   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.05.2004   25460  
5167   Türkiye’de Ulusal Fonun Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.05.2004   25460  
5168   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.05.2004   25460  
5169   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî İşbirliği (Çerçeve) Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.05.2004   25460  
5165   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Konularında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   12.05.2004   25460  
5170   Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   22.05.2004   25469  
5172   Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   22.05.2004   25469  
5173   İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   22.05.2004   25469  
5174   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu   01.06.2004   25479  
5177   Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   05.06.2004   25483  
5179   Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun   05.06.2004   25483  
5180   Sincanlı İlçesi (Afyon) Adının "Sinanpaşa" Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun   05.06.2004   25483  
5176   Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   08.06.2004   25486  
5178   Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   08.06.2004   25486  
5183   Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   09.06.2004   25487  
5184   Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   09.06.2004   25487  
5185   Yalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine Bağlı Hükmî Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   09.06.2004   25487  
5175   Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   10.06.2004   25488  
5181   Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   10.06.2004   25488  
5191   Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   22.06.2004   25500  
5187   Basın Kanunu   26.06.2004   25504  
5188   Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun   26.06.2004   25504  
5193   Optisyenlik Hakkında Kanun   26.06.2004   25504  
5194   Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Patent Haklarının Korunması, Endüstriyel Tasarımların Korunması, Coğrafî İşaretlerin Korunması, Markaların Korunması Hakkında KHK`ler)   26.06.2004   25504  
5190   Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun   30.06.2004   25508  
5196   Doğu ve Orta Avrupa`da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün Kurulması Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   30.06.2004   25508  
5195   Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   01.07.2004   25509  
5199   Hayvanları Koruma Kanunu   01.07.2004   25509  
5189   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (406, 7269, 2813, 4389,)   02.07.2004   25510  
5192   Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   03.07.2004   25511  
5201   Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun   03.07.2004   25511  
5202   Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu   03.07.2004   25511  
5198   Kamu Görevlileri Sendilaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunuda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   06.07.2004   25514  
5200   Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu   06.07.2004   25514  
5203   Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   06.07.2004   25514  
5205   Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   06.07.2004   25514  
5206   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.07.2004   25514  
5207   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.07.2004   25514  
5208   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.07.2004   25514  
5209   Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.07.2004   25514  
5210   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.07.2004   25514  
5212   Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin, Karadenizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.07.2004   25514  
5213   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dait Kanun   06.07.2004   25514  
5214   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi Yönetim Kurulu Arasında Türkiye`de Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması ve Faalitetleri Hakkında İkili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   06.07.2004   25514  
5211   Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.07.2004   25515  
5204   Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   08.07.2004   25516  
5218   Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   21.07.2004   25529  
5219   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (765,1086, 1412, 2004, 5442, 353, 832, 1512, 1602, 2247, 2577, 2575, 2797, 3682 SayılıKanunlar)   21.07.2004   25529  
5222   Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   21.07.2004   25529  
5223   Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun   21.07.2004   25529  
5224   Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun   21.07.2004   25529  
5225   Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu   21.07.2004   25529  
5220   Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   21.07.2004   25529  
5221   Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun   22.07.2004   25530  
5216   Büyükşehir Belediyesi Kanunu   23.07.2004   25531  
5217   Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   23.07.2004   25531  
5226   Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   27.07.2004   25535  
5233   Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun   27.07.2004   25535  
5228   Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (8213, 6183, 310, 3065, 4760, 193, 5422, 488, 492, 6802, 4842, 178, 625, 2918, ve Çeşitli Kanunlara İlişkin)   31.07.2004   25539  
5230   Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   31.07.2004   25539  
5232   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   31.07.2004   25539  
5234   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (657, 2547, 5434, 237, 213, 492, 6183, 7338, 2886, 261, 5027, 4046, 4926, 3332, 3843, 406, 4447, 4572, 4603, 4749,5072, 278,1264, 6964, 4054, 3816, 1050, Kanunlar ve KHK/178, KHK/181, KHK/233, KHK/491, KHK570 ile ilgili)   21.09.2004   25590  
5235   Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun   07.10.2004   25606  
5236   Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   07.10.2004   25606  
5237   Türk Ceza Kanunu   12.10.2004   25611  
5238   Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.10.2004   25626  
5239   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Sağlık Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.10.2004   25626  
5240   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.10.2004   25626  
5241   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   27.10.2004   25626  
5242   Adlî Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.10.2004   25626  
5243   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.10.2004   25626  
5244   Kimberley Süreci Sertifika Sistemine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.10.2004   25626  
5246   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Ciddi Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.10.2004   25626  
5247   Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Kuvvetine Katılımına İlişkin Anlaşma ve Buna Bağlı Malî Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.10.2004   25626  
5248   Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.10.2004   25626  
5249   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.10.2004   25626  
5250   Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Sözleşmede Yapılan Değişiklik ile Eki I., Tadil Edilmiş II. ve IV. Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.10.2004   25626  
5245   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Sekretaryası Arasında Yönetim Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   27.10.2004   25626  
5251   Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun   06.11.2004   25635  
5254   Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   11.11.2004   25640  
5252   Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun   13.11.2004   25642  
5255   İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) Kanunu   13.11.2004   25642  
5256   Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun   13.11.2004   25642  
5257   Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   13.11.2004   25642  
5253   Dernekler Kanunu   23.11.2004   25649  
5260   Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   30.11.2004   25656  
5261   Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   30.11.2004   25656  
5259   Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   01.12.2004   25657  
5262   Organik Tarım Kanunu   03.12.2004   25659  
5265   Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   07.12.2004   25663  
5267   Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.12.2004   25663  
5268   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.12.2004   25663  
5269   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslamî Geçiş Devleti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.12.2004   25664  
5270   Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti El Sanatları ve KOBİ Bakanlığı Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.12.2004   25664  
5258   Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun   09.12.2004   25665  
5263   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun   09.12.2004   25665  
5266   Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   09.12.2004   25665  
5264   Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   11.12.2004   25667  
5273   Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun   15.12.2004   25671  
5274   Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   15.12.2004   25671  
5271   Ceza Muhakemesi Kanunu   17.12.2004   25673  
5272   Belediye Kanunu   24.12.2004   25680  
5275   Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun   29.12.2004   25685  
5276   Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   29.12.2004   25685  
5277   2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu (22 Mart 2005 Tarih ve 25763 Sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   31.12.2004   25687  
5281   Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   31.12.2004   25687  
5282   Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2005 Yılında Yapılacak Artışlar Hakkında Kanun   31.12.2004   25687  
5279   Katma Bütçe 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu   06.01.2005   25692  
5278   Kesinhesap 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu   06.01.2005   25692  
5280   Katma Bütçe 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu   06.01.2005   25692  
5284   Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   11.01.2005   25697  
5285   Afyon İlinin Adının Afyonkarahisar Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun   11.01.2005   25697  
5287   Ticarî Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesinin Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun   18.01.2005   25704  
5288   Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü`nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   18.01.2005   25704  
5283   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun   19.01.2005   25705  
5286   Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   28.01.2005   25710  
5289   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun   08.02.2005   25721  
5291   Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Lübnan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.02.2005   25721  
5292   Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.02.2005   25721  
5293   Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.02.2005   25721  
5294   Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moğolistan Gıda ve Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.02.2005   25721  
5295   Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.02.2005   25721  
5296   Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.02.2005   25721  
5297   Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.02.2005   25721  
5298   Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.02.2005   25721  
5299   Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.02.2005   25721  
5301   Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   16.02.2005   25729  
5300   Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu   17.02.2005   25730  
5290   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5174, 4572, 507)   18.02.2005   25731  
5303   Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Malî İşbirliği Çerçevesinde Temin Edilecek Malî Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   26.02.2005   25739  
50305   Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   26.02.2005   25739  
5304   Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   03.03.2005   25744  
5302   İl Özel İdaresi Kanunu   04.03.2005   25745  
5309   Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   08.03.2005   25749  
5313   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.03.2005   25749  
5314   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayın-dırlık İşleri ve Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Konusunda Bilimsel ve Teknik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   08.03.2005   25749  
5312   Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durum-larda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun   11.03.2005   25752  
5307   Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   13.03.2005   25754  
5310   Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   15.03.2005   25756  
5315   Uluslararası Yasal Meteoroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   15.03.2005   25756  
5308   İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   18.03.2005   25759  
5311   İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   18.03.2005   25759  
5316   Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun   18.03.2005   25759  
5318   Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   19.03.2005   25760  
5322   Antalya İline Bağlı Kale İlçesinin Adının "Demre Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun   29.03.2005   25770  
2323   Konya İline Bağlı Hadım İlçesinin Adının "Hadim" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar   29.03.2005   25770  
5324   Kozmetik Kanunu   30.03.2005   25771  
5320   Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun   31.03.2005   25772  
5326   Kabahatler Kanunu   31.03.2005   25772  
5328   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5237, 5235 Sayılı ve 5236, 5237, 5252, 5271, 5275, 5300, 5308, 5311,5320 ve 5326 Sayılı Kanunlar)   31.03.2005   25772  
5327   Denizli-Buldan ve Çevresinde, Hakkari`de, Bingöl-Karlıova ve Çevresi ile Erzurum-Çat`da Meydana Gelen Deprem Afetlerine ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   06.04.2005   25778  
5329   Askerî Ceza Kanunu ile Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   06.04.2005   25778  
5330   Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 553 Sayılı KHK`nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun   12.04.2005   25784  
5331   Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun   16.04.2005   25788  
5332   Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   16.04.2005   25788  
5335   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (406, 1050, 5434, 6245, 209, 237, 1005, 2022, 2108, 2547, 2918, 2985, 3065, 3095, 3238, 3254, 3465, 4706, 4749, 4760, 4925, 5083, 5188, 657)   27.04.2005   25798  
5334   Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   03.05.2005   25804  
5337   Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   03.05.2005   25804  
5338   Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   03.05.2005   25804  
5339   2006 Yılı Programının Hazırlanmasına Dair Kanun   03.05.2005   25804  
5340   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (3289, 3813, 5149, 5302)   05.05.2005   25806  
5342   Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   05.05.2005   25806  
5343   Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   05.05.2005   25806  
5336   Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   06.05.2005   25807  
5341   Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   07.05.2005   25808  
5345   Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun   16.05.2005   25817  
5346   Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun   18.05.2005   25819  
5347   Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   18.05.2005   25819  
5348   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (1086, 5235, 3167, 5235, 5326, 213)   18.05.2005   25819  
5349   Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   18.05.2005   25819  
5350   Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   18.05.2005   25819  
5354   Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   28.05.2005   25828  
5351   Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   01.06.2005   25832  
5352   Adlî Sicil Kanunu   01.06.2005   25832  
5353   Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   01.06.2005   25832  
5358   İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   01.06.2005   25832  
5360   Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova’daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   04.06.2005   25835  
5359   Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   08.06.2005   25839  
5361   Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   08.06.2005   25839  
5355   Mahalli İdare Birlikleri Kanunu   11.06.2005   25842  
5364   Şanlıurfa İli Halfeti İlçesi Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözen ve Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun   17.06.2005   25848  
5362   Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu   21.06.2005   25852  
5363   Tarım Sigortaları Kanunu   21.06.2005   25852  
5365   Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu ve Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   21.06.2005   25852  
5370   Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları Hakkında)   23.06.2005   25854  
5367   Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   25.06.2005   25856  
5369   Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   25.06.2005   25856  
5368   Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun   29.06.2005   25860  
5366   Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun   05.07.2005   25866  
5371   Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   05.07.2005   25866  
5373   Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   05.07.2005   25866  
5374   Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   06.07.2005   25867  
5379   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   06.07.2005   25867  
5380   Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   06.07.2005   25867  
5376   Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   07.07.2005   25868  
5378   Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   07.07.2005   25868  
5381   Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   07.07.2005   25868  
5383   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.07.2005   25868  
5384   Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.07.2005   25868  
5385   Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   07.07.2005   25868  
5377   Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   08.07.2005   25869  
5386   Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   09.07.2005   25870  
5388   Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   13.07.2005   25874  
5389   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   13.07.2005   25874  
5390   Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   13.07.2005   25874  
5391   İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   13.07.2005   25874  
5392   Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   13.07.2005   25874  
5393   Belediye Kanunu   13.07.2005   25874  
5395   Çocuk Koruma Kanunu   15.07.2005   25876  
5396   Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun   15.07.2005   25876  
5399   Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (24.07.2005 gün ve 25885 sayılı Resmî Gazete`de düzeltmesi vardır)   15.07.2005   25876  
5400   Millî Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   15.07.2005   25876  
5401   Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun   19.07.2005   25880  
5403   Toprak Koruma ve arazi Kullanımı Kanunu   19.07.2005   25880  
5402   Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kuralları Kanunu   20.07.2005   25881  
5398   Özelleştırme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmas Hakkında Kanun   21.07.2005   25882  
5397   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   23.07.2005   25884  

Yukarıdaki liste Resmi Gazetenin fihrist kısmından oluşturulmuştur.

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr

E-mail: kgozler@hotmail.com