HUKUK EĞİTİMİNDE SINAVLAR - Kemal Gözler

Kemal Gözler, Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999, s.183-243'ten alınmıştır.  (www.anayasa.gen.tr/gozler/sinavlar.htm; www20.uludag.edu.tr/~gozler/sinavlar.htm, 20.04.2004).

 

 

İkinci Bölüm
KAMU HUKUKU SINAVLARI

 

  

 

 

 

Bu bölümde Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde okuttuğum “kamu hukuku” dersinde 1997-1998 ve 1998-1999 öğretim yıllarında yaptığım vize, final ve bütünleme sınavları verilmiştir.

 

 

 

A.     1997-1998 Öğretim Yılı Sınavları

1.       Vizeler (Sınav no 1-2)

2.       Finaller (Sınav no 3-4)

3.       Bütünlemeler (Sınav no 5-6)

B.     1998-1999 Öğretim Yılı Sınavları

1.       Vizeler (Sınav no 7-8)

2.       Finaller (Sınav no 9-10)

3.       Bütünlemeler (Sınav no 11-12)

 

 


 

A. 1997-1998 ÖĞRETİM YILI SINAVLARI

1.      VİZELER

Sınav no 1

U.Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ (BİRİNCİ ÖĞRETİM) 2. SINIF

KAMU HUKUKU ARASINAVI

17 Kasım 1997

Öğrencinin

Numarası:

Adı ve Soyadı:

İmzası:

SINAV TALİMATI (DİKKATLE  OKUYUNUZ!)

1.     Aşağıda 10 cümle verilmiştir. Bunların bazıları “doğru”, bazıları ise “yanlış”tır.

2.     Doğru bulduklarınız için cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan (D) nin, yanlış bulduklarınız için ise (Y) nin üzerine çarpı işareti koyunuz. Aynı soru için birden fazla işaretleme yapılırsa o cevap geçersiz sayılır.

3.     Değerlendirme: Her doğru cevap +10, her yanlış cevap ise –10 puan değerindedir. Diğer bir ifadeyle bir yanlış cevap, bir doğru cevabı götürür. Örneğin 8 doğru ve 2 yanlış cevabınız varsa, alacağınız not 60’tır. Bu nedenle, kesin doğru cevabının bilmediğiniz soruları boş bırakmanız yararınıza olabilir.

4.     İşaretlemelerinizi özenle yapınız. Yeni sınav kağıdı kesinlikle verilmeyecektir.

5.     Öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vs. alıp vermeleri yasaktır.

6.     Sınav süresi 10 (on) dakikadır. İlk 5 (beş) dakikada sınav salonundan çıkılmaz.

CEVAP TABLOSU

1. (D) (Y)

2. (D) (Y)

3. (D) (Y)

4. (D) (Y)

  5. (D) (Y) 

6. (D) (Y)

7. (D) (Y)

8. (D) (Y)

9. (D) (Y)

10. (D) (Y)

SORULAR

1. Hobbes’a göre doğal yaşam safhasında özgürlük ve eşitlik vardır.

2. Hobbes, Locke ve Rousseau arasındaki ortak özellik hepsinin laik olmasıdır.

3. Egemen iktidarın bölünemezlik niteliğinin eleştirisi federalizm kavramı ile yapılmaktadır.

4. Aşağıda Atatürk’ten bir alıntı yapılmıştır.

“Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan, beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan ve sahip olan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan  insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete millet namı verilir”.

Yukarıdaki paragrafa göre Atatürk’ün objektif millet anlayışını savunduğu söylenebilir.

5. Dış egemenlikten kastedilen şey bağımsızlıktır.

6. Her federe devlette uygulanan birden fazla hukuk düzeni vardır.

7. Devletin hak sahibi olması ve borç altına girebilmesi devletin sürekliliği ilkesi ile açıklanır.

8. Kuvvetler ayrılığı teorisini sistemli bir şekilde ilk ortaya atan Montesquieu’dür.

9. Bir çok çağdaş demokraside olduğu gibi Türkiye’de de, günümüzde, tam bir kuvvetler ayrılığının varlığından bahs edilemez. Zira, bir yandan, yürütme organı yasama organının içinden çıkmakta; diğer yandan ise yargı organın mensupları yürütme organının bir parçası olan alan Adalet Bakanlığı tarafından atanmaktadırlar.

10. Ampirik demokrasi teorisine göre, demokrasi kısaca “halkın, halk için halk tarafından yönetilmesi” şeklinde tanımlanabilir.

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

Sınav no 2

 

U.Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ (BİRİNCİ ÖĞRETİM) 2. SINIF

KAMU HUKUKU ARASINAVI

17 Kasım 1997

No:

Adı ve Soyadı:

İmzası:

                                  

SINAV TALİMATI (DİKKATLE  OKUYUNUZ!)

1.        Aşağıda 10 cümle verilmiştir. Bunların bazıları “doğru”, bazıları ise “yanlış”tır.

2.        Doğru bulduklarınız için cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan (D) nin, yanlış bulduklarınız için ise (Y) nin üzerine çarpı işareti koyunuz. Aynı soru için birden fazla işaretleme yapılırsa o cevap geçersiz sayılır.

3.        Değerlendirme: Her doğru cevap +10, her yanlış cevap ise –10 puan değerindedir. Diğer bir ifadeyle bir yanlış cevap, bir doğru cevabı götürür. Örneğin 8 doğru ve 2 yanlış cevabınız varsa, alacağınız not 60’tır. Bu nedenle, kesin doğru cevabının bilmediğiniz soruları boş bırakmanız yararınıza olabilir.

4.        İşaretlemelerinizi özenle yapınız. Yeni sınav kağıdı kesinlikle verilmeyecektir.

5.        Öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vs. alıp vermeleri yasaktır.

6.        Sınav süresi 10 (on) dakikadır. İlk 5 (beş) dakikada sınav salonundan çıkılmaz.

CEVAP TABLOSU

1. (D) (Y)

2. (D) (Y)

3. (D) (Y)

4. (D) (Y)

  5. (D) (Y) 

6. (D) (Y)

7. (D) (Y)

8. (D) (Y)

9. (D) (Y)

10. (D) (Y)

SORULAR

1.       Objektif mİllet anlayışını ilk defa E. Renan ortaya atmıştır.

2.       Başkanlık sistemlerinde başkan, güvensizlik oyuyla düşürülebilir.

3.       Hükûmet değişikliklerinin uluslararası hukuk bakımından önemi yoktur. Mevcut bir hükûmetin yaptığı bir uluslararası andlaşma iş başına gelen yeni hükûmetleri de hukuken bağlar. Ancak aynı şey siyasî rejim değişiklikleri için söylenemez. Yani ülkedeki mevcut siyasî rejimi bir ihtilal ile devirip yerine tamamen yeni bir siyasî rejim kuran yönetim, devrilen rejim tarafından yapılan uluslararası anlaşmaları tanımayabilir.

4.       Locke’a göre siyasal sözleşme devleti bağlar.

5.       “Hukuken bir devletin iradesi diğer bir devletin iradesine tâbi değildir” cümlesi devletlerin dış hukuk bakımından bağımsızlığı ilkesini dile getirir.

6.       Federe devletler arasında ortaya çıka yetki uyuşmazlıklarını federal yüksek mahkeme çözer.

7.       Millet kavramı, bir ülkede sadece bugün yaşayanları değil, geçmişte yaşayanları ve gelecekte doğacakları da kapsar.

8.       Federe devlet, dış işlerini kendi federe başkanı aracılığıyla yürütür. Federe başkanın atadığı dış işlerinden sorumlu sekreterin (veya bakanın) parlamentoya karşı sorumluluğu yoktur. Başkan tek başına sorumludur.

9.       Hobbes ile Locke arasındaki fark, Hobbes’ta “doğal yaşam”, Lock’ta ise “tabiî hal” varsayımının bulunması noktasında toplanmaktadır.

10.   Federal devletlerde mutlaka iki meclis sistemi vardır.

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

2. FİNALLER

Sınav no 3 

 

 

 

A     A    A    A   

U.Ü.İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ (BİRİNCİ EĞİTİM) 2. SINIF

KAMU HUKUKU  YARIYIL SONU SINAVI

12 Ocak 1998,  Saat 13.30

No:

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI (DİKKATLE  OKUYUNUZ!)

1.     Numaranızın son üç rakamını ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Cevaplarınızı, soruları izleyen noktalı boşluklara, okunaklı bir şekilde, tükenmez veya mürekkepli kalemle yazınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez. İkinci kağıt verilmez.

3.     Öğrencilerin birbirinden kalem vs. alıp vermeleri yasaktır.

4.     Sınav süresi 45 dakikadır.

5.     Değerlendirme: Son soru 30, diğerleri 5 puan değerindedir.

 

S O R U L A R

1. “Devlet sosyolojik anlamda, kaynağını belirli sebeplerin etkisi altında vukua gelen mücadelede, gasp ve yağma da bulur. Dünya tarihinde devlet için, topluca yapılan mücadele, gasp ve yağmadan başka bir kaynaktan bahsedilemez. Sosyolojik anlamda devletin dış görünüşü tahakkümdür; iç görünüşü ise, teb’aların efendiler zümresi tarafından ekonomik yönden sömürülmesidir”.

Yukarıdaki paragraf devletin kökeni hakkında hangi teoriyi yansıtmaktadır? Bu teori kim tarafından savunulmuştur? .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   . .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   . .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .

2. X ülkesinde saf bir temsili sistem uygulanmaktadır. Ülkede genel seçimler 20 Haziran 1997 günü yapılmıştır. X ülkesinin A, B ve C illeri bu ülkeden ayrılmış, dördü bağımsız bir devlet kurmuşlardır. Kurulan yeni devlet, X ülkesi tarafından 1 Ocak 1998 günü tanınmıştır. A, B ve C illerinden 20 Haziran 1997 günü seçilen ve X ülkesinin pârlamentosunda bulunan milletvekillerinin milletvekillikleri 1 Ocak 1988 günü sona erer mi? Ererse neden? Ermezse neden? .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .  

3. Varsayalım ki, Bakanlar Kurulu, aşağıda metni yer alan X sayılı Tüzüğü usulüne uygun olarak kabul etmiş ve yayımlamıştır:

X sayılı Tüzük : “Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterlerin  sahifelerini yok etmek veya yerlerine başka yapraklar koymak suretiyle vergi kaçıranlar 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılırlar”.

Söz konusu düzenleme, kamu hukuku ilkelerine uygun mudur? Uygunsa neden? Uygun değilse neden?.   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .    .   .   .   .   .   . .   .    .  

4. Alman vatandaşı Hans , tatilini geçirdiği Antalya’da Fransız vatandaşı Marie’ye tecavüz etmiştir. Hans, nerede yargılanır? Neden? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . 

5. Türkiye’de milletvekili genel seçimlerinde hangi seçim sistemi uygulanmaktadır? .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .  

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanun kabul etmiş, yayımlanması için Cumhurbaşkanına göndermiş, Cumhurbaşkanı ise, yayımlanmasını uygun bulmamış ve bir daha görüşülmek üzere T.B.M.M.’ye geri göndermiştir. Meclis ise, geri gönderilen kanunu aynen kabul etmiştir ve yayımlanmak üzere tekrar Cumhurbaşkanına göndermiştir. Bu durumda Cumhurbaşkanı ne yapar?   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   .   .

7. Varsayalım ki, “X sayılı İstanbul’un Sağlıklı ve Düzenli Kentleşmesinin Sağlanması Hakkında Tüzük” ile şu hüküm getirilmiş olsun: “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde yerleşmek Belediye Başkanlığının iznine bağlıdır”. Bu hükmün anayasaya uygun mudur? Neden? .      .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   . .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   . .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .

8. 1876 Kanunu Esasisinin Heyet-i Mebusan için öngördüğü seçim sisteminin günümüz koşullarında demokratik olduğunu söylemek oldukça güçtür. Neden? (5 p.)  .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   . 

9. X ülkesinde devlet başkanı halk tarafından 4 yıl süre ile seçilmekte ve görev süresi dolmadan güvensizlik oyuyla görevine son verilememektedir. Bu ülke kuvvetler ayrılığı bakımından hangi hükümet sistemine örnektir? (5 p.).   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   . .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .

10.  20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanununu, madde 2: “İcra kudreti ve teşrii selahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder”.

Aynı Kanun madde 8: “Büyük Millet Meclisi, hükümetin inkısam eylediği devairi kanunu mahsus mucibince intihap kerdesi olan vekiller vasıtası ile idare eder. Meclis, icrai hususat için vekillere veçhe tayin ve ladelhace bunları tebdil eyler”.

Yukarıda alıntılanan 2 ve 8’inci madde ışığında 1921 Anayasamızın kurduğu hükümet şekli, kuvvetler ayrılığına göre hükümet sistemlerinden hangisidir?  .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .

11. Türk Hukuk düzeninde Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlar ile yapılacak antlaşmaların onaylama yetkisi hangi makama aittir? .   .   .   .    .      .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .

12. Yetkili makam tarafından onaylanıp usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar Türk hukuk düzeninin normlar hiyerarşisinde hangi seviyede yer alır (ne gücündedir)?.   .   .   .    .    .   .   .   .   .    .   .   .  

 

13. “Demokrasi, halkın arzularına tam olarak uyan bir rejimdir” diyen biri, hangi demokrasi teorisini dile getirmektedir? .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .

14. “Hukuk devleti” kavramı, tarihsel olarak “polis devleti” kavramının tersidir. “Sosyal devlet” kavramı, tarihsel olarak hangi kavramın karşıtı olarak kullanılmaktadır? .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .

 

15. 1982 Anayasası, Madde 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

M. Kemal Atatürk: “Cumhuriyette son söz, millet tarafından müntehap (seçilmiş) meclistedir. Millet namına her türlü kanunları o yapar. Hükümete itimat eder ve onu ıskat eder” (A. Afetinan, M. Kemal Atatürk’ün El Yazmaları, Ankara, 1969, s.32).

Arend Lijphart, 1980’li yıllarda yeryüzünde sadece 21 ülkeyi demokratik olarak kabul etmektedir. Bu 21 ülkeden 11’i (Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İsveç, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Yeni Zellanda), cumhuriyet değil, krallıktır (Arend Lijphart, Çağdaş Demokrasiler, Çev. E. Özbudun ve E. Onulduran, Ankara, 1984, s.57).

Yukarıdaki paragrafları yorumlayarak “cumhuriyetin anlamı” üzerine kısa bir kompozisyon yazınız. Yazdığınız kompozisyonun sonuç bölümünde, yaptığınız yoruma göre, 1982 Anayasasının 1’inci maddesinin ne anlama geldiğini belirtiniz. (30 puan. Değerlendirmede yorum gücü, anlatım açıklığı ve tutarlılığı, dilbilgisi ve imla kurallarına uygunluk dikkate alınır).

.   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .       .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .    .  .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

Sınav no 4 

 

 

 

 

   A     A     A

U.Ü.İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ (İKİNCİ EĞİTİM) 2. SINIF

KAMU HUKUKU YARIYIL SONU SINAVI

14 Ocak 1998,  Saat 15.00

No:

Ad-Soyad:

 

SINAV TALİMATI (DİKKATLE  OKUYUNUZ!)

1.     Vize notunuz: . . . . .     Vizeden sonra bu derse kaç defa girdiniz? .  .  .  .   (Yanlış beyanlar yoklamalardan tespit edilir!)

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Cevaplarınızı, soruları izleyen noktalı boşluklara, okunaklı bir şekilde, tükenmez veya mürekkepli kalemle yazınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır.

4.     Öğrencilerin birbirinden kalem vs. alıp vermelerine izin verilmez. Kağıt değiştirilmez. İkinci kağıt verilmez.

5.     Süre 45 dakikadır. Değerlendirme: Son soru 30, diğerleri 5 puan değerindedir.

S O R U L A R

1. Marsilius Patavinus ’a göre,

“toplum hayatı, geçici cinsel ilişkilerden aileye, aileden köy ve küçük kasabalara geçiş suretiyle kendisini yavaş yavaş göstermiştir. Köy ve küçük kasabaların sayısının artması ile daha geniş bir ortaklık ve topluluk oluşmuştur”.

Düşünür devletin kökeni hakkında hangi teoriyi savunmaktadır? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  .   .   .

2. Atatürk’e göre,

“zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan, beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan ve sahip olan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete millet namı verilir”.

   Buna göre Atatürk’ün hangi millet anlayışını savunduğu söylenebilir? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . 

 

3. Hukuki-teknik anlamda (dar anlamıyla) “cumhuriyet ” nasıl tanımlanır?.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   ..   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

4. 1924 Anayasası için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Yıllar

Devlet-din ilişkisi konusunda benimsenen ilke

1924-19....

 

19....-19.....

 

19...-1960

 

5. Biçimsel açıdan bir kanun ile anayasa arasındaki fark hangi noktada toplanmaktadır? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Doğru:+5 puan, Yanlış: -5 puan. Bilmiyorsanız boş bırakınız!)

a)    Bakanlar değil, başbakan milletvekili olmak zorundadır.

b)    Başbakan değil, bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

c)    Hem başbakan, hem bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

d)    Ne başbakan, ne de bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

e)    Hiçbiri

7. Türk anayasal gelişmeleri hangi belge ile başlar? (tarih+isim) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .  

8. Türk Anayasa tarihinde, Anayasanın üstünlüğü ilkesini sağlama  bakımından 1961 Anayasasının getirdiği en önemli yenilik nedir? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .

9. 1961 Anayasasının kurduğu hükümet sistemi kuvvetler ayırılığı/birliği rejimlerinden hagisidir? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

10. X devletinde hükümet yasama organının içinden çıkmakta ve gerektiğinde yasama organı tarafından düşürülebilmektedir. Buna karşın yürütmenin başı da yasama organını feshedebilmektedir. X ülkesinin hükümet sistemi nedir? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . 

11. X İlinde salgın bir hastalık çıkmış, Bakanlar Kurulu da, bu hastalık ile mücadele etmek için, çıkardığı bir Tüzük ile, X İline seyahat edilmesini yasaklamıştır. Söz konusu tüzük 1982 Anayasasına uygun mudur? Uygunsa neden? Uygun değilse neden? (Gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez). .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   ..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ..

12. Sosyal devlet ilkesi ilk kez hangi anayasamız tarafından kabul edilmiştir? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .

 

13. 1961 Anayasasının 11’inci maddesi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılabileceğini öngörmüş, ancak bu sınırlamanın sınırlanan temel hak ve özgürlüğün özüne dokunamayacağını belirtmiştir. 1982 Anayasası ise, 13’ncü maddesinde “öze dokunma yasağı” yerine hangi ilkeyi benimsemiştir? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

14. 1982 Anayasası ortamında, varsayalım ki, A seçim çevresinde milletvekili adayı M, eğer seçilirse seçim bölgesine üniversite kurulması için kanun teklifi vereceğini seçim çalışmalarında vaad etmiş, ne var ki seçildikten sonra, böyle bir kanun teklifi vermediği gibi, seçim bölgesine bir daha da uğramamıştır. Milletvekili M hakkında bir şey yapılabilir mi? Neden? Yapılabilirse ne? Yapılamazsa neden? (Gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez).   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   ..   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .

15. Büyük İskender, yakalanan bir korsana niçin denizi kötü niyetle kullandığını sorunca, korsan ona şu cevabı vermiştir:

“Ya sen niçin bütün dünyayı eline geçiriyorsun? Ben bu işi küçük bir gemiyle yaptığım için bana haydut deniyor, sen aynı işi büyük bir filoyla yapınca imparator diye anılıyorsun” (Aziz Augustinus, De Civitae Dei, Kitap IV, Bölüm 4).

Genel kamu hukuku bakımından korsanın cevabında dile getirilen şey nedir? Bu konuda kısa bir kompozisyon yazınız. (30 puan. Değerlendirmede, kamu hukuku bilgilerinin yanında, yorum gücü, anlatım açıklığı ve tutarlılığı, dilbilgisi ve imlâ kurallarına uygunluk da dikkate alınır).  

.   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   ..   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

3. BÜTÜNLEMELER

Sınav no 5


 

 

 

 

 

 A A A

U.Ü.İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ (Birinci Öğretim)

KAMU HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI

Görükle, 9 Şubat 1998,  Saat 11.30

No:

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI (DİKKATLE  OKUYUNUZ!)

1.     Vize notunuz: . . . . .     Vizeden sonra bu derse kaç defa girdiniz? .  .  .  .  (Yalan beyanlar yoklamalardan tespit edilir!)

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

4.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez. 

5.     Sınav süresi 20 dakikadır.

6. Değerlendirme yandaki formüle göre yapılır. Bu formüle göre ise doğru cevap +10, yanlış cevap ise –2,5 puan değerindedir.

                    W

  Rb = R –  ——

                    a-1

 

Rb : Düzeltilmiş puan

R : Doğru sayısı

W: Yanlış sayısı

a  : Seçenek Sayısı

 

A  A   A                              CEVAP TABLOSU                                 A  A  A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

Yedek Sorular

Y-1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

Y-2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

Y-3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

S O R U L A R

1. Aşağıda yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hükümeti denetleme araçlarından hangisi hükümetin düşmesine yol açabilir?

a)    Soru      

b)    Genel Görüşme  

c)    Meclis Araştırması

d)    Meclis Soruşturması

e)    Hiçbiri

 

2. 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir yüksek mahkeme değildir?

a)    Yargıtay

b)    Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

c)    Devlet Denetleme Kurulu

d)    Danıştay

e)    Uyuşmazlık Mahkemesi

 

3. Düşünüre göre, anarşinin bertaraf edilmesi, genel ve ortak güvenin, barış ve düzenin sağlanması için, devletin sınırsız, bölünmez, hakim, her şeyi yapabilen bir güce sahip olması gerekir. İnsanların bu güce kayıtsız şartsız uymaları gerekir. Bu düşünür aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a)    Marx

b)    Oppenheimer

c)    Rousseau

d)    Hobbes

e)    Locke

 

4. Varsayalım ki, “X sayılı İstanbul’un Sağlıklı ve Düzenli Kentleşmesinin Sağlanması Hakkında Tüzük” ile şu hüküm getirilmiş olsun: “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde yerleşmek Belediye Başkanlığının iznine bağlıdır”. Bu düzenleme Anayasaya uygun mudur?

a)    Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, Anayasamızın 23’üncü maddesinde yerleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır. Herkes hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın Türkiye sınırları içinde istediği yere yerleşebilir.

b)    Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, sınırlama kanunla yapılmamıştır.

c)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Çünkü, kamu makamları, örneğimizde Belediye, o yer için kamu yararı düşüncesi ile bir takım düzenlemeler yapabilir.

d)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygun veya aykırı olabilir. Önemli olan yerleşme izninin verilmesinde din, dil, ırk, etnik grup, gelinen bölge vb. bakımlardan ayrımcılık yapılmamasıdır.

e)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Sağlıklı kentleşme günümüzde önemlidir. Devletin ve kamu makamlarının en önemli görevlerinden biri de yurttaşlara sağlıklı bir çevrede yaşama imkanı sağlamaktır.

 

5. X devletinde milletvekilleri düzenli olarak yapılan seçimlerle iş başına gelmektedir. Kanunlar bu milletvekillerinin oluşturduğu parlâmento tarafından yapılmakta, ancak parlâmentonun kabul ettiği kanunlar, zaman zaman referanduma sunulmakta ve referendumda kabul edilirlerse yürürlüğe girmektedirler. Bu verilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)    X devletinde doğrudan demokrasi uygulanmaktadır.

b)    X devletinde yarı-doğrudan demokrasi uygulanmaktadır.

c)    X devletinde temsili demokrasi uygulanmaktadır.

d)    X devletinin hükümet sistemi parlamenter sistemdir.

e)    Hiçbiri.

 

6. 1921 Anayasasının kurduğu sistem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)    Bir devlet başkanlığı yoktur.

b)    Yasama ve yürütme yetkileri Büyük Millet Meclisinde toplanmıştır.

c)    Bakanlar kurulunun kurulması için Meclis, başbakanı; başbakan da bakanları atar.

d)    Bakanlar kurulunun Meclise karşı kullanacağı hiç bir hukuki silahı yoktur.

e)    Meclis bakanları her zaman görevden alabilir.

 

7. Anayasa Mahkemesi ilk kez hangi Anayasamız tarafından kurulmuştur?

a)    1924 Anayasası  

b)    1961 Anayasası

c)    1982 Anayasası

d)    1924 Anayasası döneminde 1950 Anayasa değişiklikleriyle          

e)    1961 Anayasası döneminde 1971 Anayasa değişiklikleriyle

 

8. 1982 Anayasasının kurduğu sistemin genel olarak hukuk devleti ilkesine uygun olduğu söylenebilir. Ne var ki bu Anayasanın kurduğu sistemde hukuk devleti ilkesiyle bağdaşması güç olarak görülebilecek bir kaç husus vardır. Bunlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Hakimler ve savcılar, Hakimler ve Savcılar Yüksek kurulu tarafından atanmaktadır.

b)    Yargı tam anlamıyla bağımsız değildir.

c)    Yasama organının hukuka bağlılığı sorunu 1982 Anayasasında tartışmalıdır.

d)    Yüksek Askeri Şura kararları yargı denetimi dışındadır.

e)    Valilerin kamu güvenliği nedeniyle aldığı idari kararlara karşı dava açılamaz.

 

9. Türkiye’de devlet-din ilişkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)    1924 Anayasasının ilk şekline göre, devletin dini, Din-i İslam’dır.

b)    Türkiye Cumhuriyetinin 1928’den beri resmi bir dini yoktur.

c)    Türkiye Cumhuriyeti 1928’den beri laiktir.

d)    Türkiye Cumhuriyeti 1928’e kadar bir resmi dini olan bir devlet idi.

e)    Hiçbiri

 

10. Türkiye’de “kanun tasarısı” sunmaya kim yetkilidir?

a)    TBMM üye tamsayısının üçte biri oranında milletvekili.

b)    Sayı sınırı yoktur. Sadece bir milletvekili dahi buna yetkilidir.

c)    Bakanlar Kurulu.

d)    Cumhurbaşkanı.

e)    Başbakan.

 

YEDEK SORULAR

AÇIKLAMA: Eğer bu sınavda geçenlerin oranı, derse devam eden öğrencilerin ortalama sayısının (Bu sayı sınıfınız için 130’dur) % 50’sinden düşük olursa Yedek Soru no 1, eğer % 40’ından düşük olursa Yedek Soru no 2 ve eğer % 30’undan düşük olursa Yedek Soru no 3 değerlendirmeye dahil edilecektir. Yukarıdaki oranların üstünde başarı elde edilirse, bu sorular değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

 

Yedek Soru 1. Kuvvetler ayrılığı teorisini sistemli bir şekilde ilk kez kim ortaya atmıştır?

a)     Renan                                       d) Hobbes

b)    Montesquieu                          e) Oppenheimer

c)     Rousseau

 

Yedek Soru 2. 1982 Anayasasına göre, kanunların Anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli organ  aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Danıştay                                 

b)    Anayasa Mahkemesi

c)     Uyuşmazlık Mahkemesi       

d)    Yargıtay

e)     Yüksek Denetleme Kurulu

 

Yedek Soru 3. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?

a)     Milli Güvenlik Kurulu

b)    Bakanlar Kurulu

c)     Cumhurbaşkanı

d)    TBMM

e)     Anayasa Mahkemesi

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?
(Test sınavlarında isimsiz numarasız kağıtların sahiplerinin tespiti mümkün değildir
).

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

Sınav no 6


 

 

 

 

 

 A A A

U.Ü.İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ (İkinci Öğretim)

KAMU HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI

Görükle, 13 Şubat 1998,  Saat 15.00

No:

Ad-Soyad:

 

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.        Vize notunuz: . . . . .     Vizeden sonra bu derse kaç defa girdiniz? .  .  .  . (Yalan beyanlar yoklamalardan tespit edilir!)

2.        Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.        Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

4.        Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

5.        Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

6.        İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez. 

7.        Sınav süresi 20 dakikadır.

8.        Değerlendirme yandaki for-müle göre yapılır. Bu formüle göre ise doğru cevap +10, yanlış cevap ise –2,5 puan değerindedir.

 

                   W

  Rb = R –  ——

                  a-1

 

Rb : Düzeltilmiş puan

R : Doğru sayısı

W: Yanlış sayısı

a  : Seçenek Sayısı

   A  A   A            CEVAP TABLOSU             A  A  A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

SORULAR

1. “Devlet sosyolojik anlamda, kaynağını belirli sebeplerin etkisi altında vukua gelen mücadelede, gasp ve yağma da bulur. Dünya tarihinde devlet için, topluca yapılan mücadele, gasp ve yağmadan başka bir kaynaktan bahsedilemez. Sosyolojik anlamda devletin dış görünüşü tahakkümdür; iç görünüşü ise, teb’aların efendiler zümresi tarafından ekonomik yönden sömürülmesidir”.

Bu paragrafta devletin kökeni hakkında dile getirilen teori kim tarafından savunulmuştur?

a)    Karl Marx

b)    Franz Oppenheimer

c)    Thomas Hobbes

d)    Herbert Spencer

e)    Jean-Jacques Rousseau

 

2. X devletinin bir anayasası ve kendine has yasama, yürütme ve yargı organları vardır. Bununla birlikte X devletinde hem bu devletin kendi hukuku, hem de Y devletinin hukuku uygulanmaktadır. X devleti dış ilişkilerinde bağımsız değildir. Dış ilişkileri Y devleti yürüt-mektedir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)    X devleti bir federe devlettir.

b)    X devleti bir federal devlettir.

c)    X devleti bir konfedere devlettir.

d)    X devleti bir konfederal devlettir.

e)    X devleti üniter devlettir.

 

3. Aşağıdaki önermelerden hangisi normatif demokrasi teorisine ilişkindir?

a)    Halkın, halk tarafından, halk için yönetildiği rejim demokratiktir.

b)    Etkin siyasal makamların seçimle iş başına geldiği rejim demokratiktir.

c)    Temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu rejim demokratiktir.

d)    Seçimlerde genel oy ilkesinin uygulandığı rejim demokratiktir.

e)    Muhalefetin iktidar olabilme şansına sahip olduğu rejim demokratiktir.

 

4. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)    Bakanlar değil, başbakan milletvekili olmak zorundadır.

b)    Başbakan değil, bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

c)    Hem başbakan, hem bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

d)    Ne başbakan, ne de bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

e)    Hiçbiri

 

5. 1924 Anayasasının kurduğu hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Meclis Hükümeti Sistemi

b)    Parlâmenter Sistem

c)    Başkanlık Sistemi

d)    Yarı-Başkanlık Sistemi

e)    Karma Sistem: Kuvvetler Birliği ve Görevler Ayrılığı

 

6. X İlinde salgın bir hastalık çıkmış, Bakanlar Kurulu da, bu hastalık ile mücadele etmek için, çıkardığı bir Tüzük ile, X İline seyahat edilmesini yasaklamıştır. Söz konusu Tüzük, 1982 Anayasasına uygun mudur? Uygunsa neden? Uygun değilse neden?

a)    Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, Anayasamızın 23’üncü maddesinde seyahat hürriyeti güvence altına alınmıştır. Herkes hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın Türkiye sınırları içinde istediği yere seyahat edebilir.

b)    Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, sınırlama kanunla yapılmamıştır.

c)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Çünkü, aksi taktirde söz konusu bulaşıcı hastalığın, yurt geneline yayılması tehlikesi vardır.

d)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Çünkü, Anayasanın 13’üncü maddesinde öngörülen genel sınırlama sebeplerinden bir tanesi “genel sağlığın korunması”dır.

e)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygun veya aykırı olabilir. Önemli olan bu düzenlemenin öngörülen amaç ile “orantılı” olup olmadığıdır.

 

7. 1876 Kanunu Esasisi iki-meclisli bir parlâmento öngörmüştür. Kanunu Esasinin kurduğu ve günümüzde “senato”lara tekabül edebilecek olan ikinci meclisin ismi nedir?

a)    Heyeti Ayan

b)    Heyeti Mebusan

c)    Meclisi Mebusan

d)    Şurayı Devlet

e)    Divanı Ali

 

8. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası arasında temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sistemi bakımından çok az fark vardır. Bu farklardan bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)    1961 Anayasasında Anayasanın ruhuna uygunluk şartı yoktur.

b)    1961 Anayasasında genel sebeplere uygunluk şartı yoktur.

c)    1961 Anayasasında sadece özel sebeplere uygunluk şartı yoktur.

d)    1961 Anayasasında sınırlamanın kanunla olması şartı yoktur.

e)    1961 Anayasası demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluk şartı yoktur.

 

9.   Fakülte Dekanlığı gerek gördüğünden, Bölümünüz için önceden ilan ettiği ders programında bir değişiklik yapmak istemektedir. Bu konuda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)    Bunu hiç bir şekilde yapamaz.

b)    Bunu isterse yapabilir.

c)    Bunu yapabilir, ama ilgili öğrencilerin rızasını alması gerekir.

d)    Bunu yapabilir, öğrencilerin peşin olarak rızasını olmasına da gerek yoktur. Ancak daha sonra, öğrencilerin en az yarısı buna yazılı olarak itiraz ederlerse, hukuk devleti ilkesi gereği değişiklik kararını geri almalıdır.

e)    Hiçbiri

 

10. X devletinde yürütme organı Kral ve Kabineden oluşmaktadır. Kabine ise, Kralın atadığı başbakan ve onun atadığı bakanlardan oluşmaktadır. Bakanların parlâmento karşısında hem kollektif hem bireysel sorumluluğu vardır. Bu verilere göre, X devletinin hükümet sistemi hakkında ne söylenebilir?

a)    X devleti anti-demokratik bir krallıktır.

b)    X devletinde başkanlık rejimi vardır.

c)    X devletinde parlâmenter sistem vardır.

d)    X devletinde yarı-başkanlık sistemi vardır.

e)    X devletinde meclis hükümeti sistemi vardır.

Öğrencinin İmzası:

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?               Başarılar dilerim. 

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER

B. 1998-1999 ÖĞETİM YILI SINAVLARI

1. VİZELER

Sınav no 7


 

 

 

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F.

MALİYE BÖLÜMÜ

KAMU HUKUKU ARASINAVI (Birinci Öğretim)

Görükle, 16 Kasım 1998, Saat 14.00

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

3.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

4.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

5.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır.  Bu sınava ilk kez girenler, yanlarında tükenmez kalem yoksa kurşun kalem kullanabilirler. Kağıt değiştirilmez. 

6.     Sınav süresi 20 dakikadır.

7.     Değerlendirme: Doğru cevap + 10 puandır. Bu sınavda yanlış doğruyu götürmez.

 

 

   A  A   A            CEVAP TABLOSU             A  A  A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

S O R U L A R

1. Büyük İskender, yakalanan bir korsana niçin denizi kötü niyetle kullandığını sorunca, korsan ona şu cevabı vermiştir:

     “Ya sen niçin bütün dünyayı eline geçiriyorsun? Ben bu işi küçük bir gemiyle yaptığım için bana haydut deniyor, sen aynı işi büyük bir filoyla yapınca imparator diye anılıyorsun” (Aziz Augustinus, De Civitae Dei, Kitap IV, Bölüm 4).

Korsanın cevabından yola çıkılarak, devlet düzeniyle çete düzeni arasındaki fark konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)    Cebir düzeni olmaları bakımından çete düzeni ile devlet düzeni arasında fark yoktur.

b)    Devlet düzeni ile çete düzeni arasındaki fark kullandıkları cebrin niceliği bakımındandır.

c)    Devlet düzeni ile çete düzeni  arasındaki fark kullandıkları cebrin amacı bakımındandır.

d)    Devlet düzeni ile çete düzeni arasındaki fark kullandıkları cebrin niteliği bakımındandır.

e)    Devlet düzeninin cebri toplumun genel çıkarına, çetenin cebri ise çetenin özel çıkarına hizmet eder.

2. X devletinde milletvekilleri düzenli olarak yapılan seçimlerle iş başına gelmektedir. Kanunlar bu milletvekillerinin oluşturduğu parlâmento tarafından yapılmakta, ancak parlâmentonun kabul ettiği kanunlar, zaman zaman referanduma sunulmakta ve referandumda kabul edilirlerse yürürlüğe girmektedirler. Bu verilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      X devletinde doğrudan demokrasi uygulanmaktadır.

b)      X devletinde yarı-doğrudan demokrasi  uygulanmaktadır.

c)      X devletinde temsili demokrasi uygulanmaktadır.

d)      X devletinin hükümet sistemi parlamenter sistemdir.

e)      Hiçbiri.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi federalizmin bir özelliği değildir?

a)      Federalizm, kanunlarla güvence altına alınmış yerel düzeyde bir yetki bölüşümüdür.

b)      Her federal devlette yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli bir yüksek mahkeme vardır.

c)      Her federe devletin kendine özgü yasama, yürütme ve yargı organları vardır.

d)      Her federal devlette mutlaka iki meclis vardır.

e)      Hiçbiri

 

4. Aşağıdaki önermelerden hangisi normatif demokrasi teorisine ilişkindir?

a)      Seçimlerde genel oy ilkesinin uygulandığı rejim demokratiktir.

b)      Etkin siyasal makamların seçimle iş başına geldiği rejim demokratiktir.

c)      Temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu rejim demokratiktir.

d)      Halkın, halk tarafından, halk için yönetildiği rejim demokratiktir.

e)      Muhalefetin iktidar olabilme şansına sahip olduğu rejim demokratiktir.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi devletin bir unsurudur?

a)      Egemenlik

b)      Meşruluk

c)      Adalet

d)      Eşitlik

e)      Dayanışma

 

6. Kuvvetler ayrılığı teorisi ni sistemli bir şekilde ilk kez kim ortaya atmıştır?

a)      Bodin

b)      Montesquieu

c)      Rousseau

d)      Hobbes

e)      Renan

 

7. Aşağıda Atatürk’ten bir alıntı yapılmıştır.

“Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan, beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan ve sahip olan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan  insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete millet namı verilir”.

       Atatürk’ün savunduğu millet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Objektif Millet Anlayışı

b)      Sübjektif Millet Anlayışı

c)      Realist Millet Anlayışı

d)      Tarihi Millet Anlayışı

e)      Hiçbiri

 

8. Türkiye’de devlet-din ilişkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)    1924 Anayasasının ilk şekline göre, devletin dini, Din-i İslam’dır.

b)    Türkiye Cumhuriyetinin 1928’den beri resmi bir dini yoktur.

c)    Türkiye Cumhuriyeti, 1928’den beri laiktir.

d)    Türkiye Cumhuriyeti, 1928’e kadar bir resmi dini olan bir devlet idi.

e)    Hiçbiri

9. X ülkesinde Cumhurbaşkanı yasama organı tarafından seçilmektedir. Hükümet yasamanın içinden çıkmakta ve yasama organının güvensizlik oyuyla düşürülebilmektedir. X ülkesinin hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Başkanlık Sistemi

b)      Parlâmenter Sistem

c)      Yarı-Başkanlık Sistemi

d)      Meclis Hükümeti

e)      Kuvvetler Birliği Sistemi

 

10. Aşağıda verilen paragraf, devletin kökeni hakkında kim tarafından savunulmuştur?

“Devlet sosyolojik anlamda, kaynağını belirli sebeplerin etkisi altında vukua gelen mücadelede, gasp ve yağma da bulur. Dünya tarihinde devlet için, topluca yapılan mücadele, gasp ve yağmadan başka bir kaynaktan bahs edilemez. Sosyolojik anlamda devletin dış görünüşü tahakkümdür; iç görünüşü ise, teb’aların efendiler zümresi tarafından ekonomik yönden sömürülmesidir”.

a)      Rousseau

b)      Oppenheimer

c)      Locke

d)      Hobbes

e)      Marx

Öğrencinin İmzası :

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı? (Test sınavlarında isimsiz numarasız kağıtların sahiplerinin tespiti mümkün değildir).

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr. Kemal GÖZLER

Sınav no 8


 

 

 

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F.

MALİYE BÖLÜMÜ

KAMU HUKUKU ARASINAVI (İkinci Öğretim)

Görükle, 18 Kasım 1998, Saat 16.00

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.        Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.        Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

3.        Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

4.        Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

5.        İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır.  Bu sınava ilk kez girenler, yanlarında tükenmez kalem yoksa kurşun kalem kullanabilirler. Kağıt değiştirilmez. 

6.        Sınav süresi 20 dakikadır.

7.        Değerlendirme: Her doğru cevap 10 puandır. Bu sınavda yanlış doğruyu götürmez.

 

   A  A   A            CEVAP TABLOSU             A  A  A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

S O R U L A R

1. “Devlet de tabiat kanunlarına göre kendiliğinden meydana gelen ve diğer canlı varlıklar gibi doğan, büyüyen ve varlığını kaybeden bir organizmadır. Organik bir birlik, bir bütün olan devlet, tabiatın eseridir. Devlet insan tabiatının zaruri ve farkına varmadan vuku bulan gelişmesinin sonucudur”.

Bu paragrafta devletin kökeni hakkında dile getirilen teori kim tarafından savunulmuştur?

a)    Aristo

b)    Oppenheimer

c)    Rousseau

d)    Spencer

e)    Locke

 

2. X devletinin bir anayasası ve kendine has yasama, yürütme ve yargı organları vardır. Bununla birlikte X devletinde hem bu devletin kendi hukuku, hem de Y devletinin hukuku uygulanmaktadır. X devletinin dış ilişkileri, Y devleti tarafından yürütülmektedir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)      X devleti üniter devlettir.

b)      X devleti bir konfederal devlettir.

c)      X devleti bir konfedere devlettir.

d)      X devleti bir federal devlettir.

e)      X devleti bir federe devlettir.

 

3. 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanununu, madde 2: “İcra kudreti ve teşrii selahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder”.

Aynı Kanun madde 8: “Büyük Millet Meclisi, hükümetin inkısam eylediği devairi kanunu mahsus mucibince intihap kerdesi olan vekiller vasıtası ile idare eder. Meclis, icrai hususat için vekillere veçhe tayin ve ladelhace bunları tebdil eyler”.

Yukarıda alıntılanan 2 ve 8’inci maddeler ışığında 1921 Anayasamızın kurduğu hükümet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Meclis Hükümeti

b)      Kuvvetler Birliği ve Görevler Ayrılığı

c)      Başkanlık Sistemi

d)      Parlamenter sistem

e)      Yarı-Başkanlık Sistemi

 

4. 1215 Tarihli İngiliz Büyük Hürriyet Fermanı (Magna Carta) hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)      Dünyada biçimsel anlamda mevcut olan ilk anayasadır.

b)      Anayasacılık hareketleri Magna Carta ile başlar.

c)      Biçimsel anlamda anayasa değildir, çünkü kanundan daha zor değiştirilmez.

d)      Bir anayasa değildir, çünkü yeni bir devlet düzeni kurmamıştır.

e)      Bir anayasa değildir, çünkü halkın katılımı olmadan hazırlanmıştır.

 

5. 1924 Anayasasının kurduğu hükümet sistemi

a)    Meclis hükümeti

b)    Parlamenter sistem

c)    Başkanlık sistemi

d)    Kuvvetler ayrılığı

e)    Kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı

 

6. X devletinde yürütme organı Kral ve Kabineden oluşmaktadır. Kabine ise, Kralın atadığı başbakan ve onun atadığı bakanlardan oluşmaktadır. Bakanların parlâmento karşısında hem kollektif hem bireysel sorumluluğu vardır. Bu verilere göre, X devletinin hükümet sistemi hakkında ne söylenebilir?

a)      X devleti anti-demokratik bir krallıktır.

b)      X devletinde başkanlık rejimi vardır.

c)      X devletinde parlâmenter sistem vardır.

d)      X devletinde yarı-başkanlık sistemi vardır.

e)      X devletinde meclis hükümeti sistemi vardır.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi yarı-doğrudan demokrasinin aracı değildir?

a)      Referandum

b)      Halk Vetosu

c)      Halk Teşebbüsü

d)      Güven Oyu

e)      Temsilcilerin Azli

 

8. 1876 Kanunu Esasisinin öngördüğü günümüzde “senato”lara tekabül edebilecek olan ikinci meclisin ismi nedir?

a)      Şurayı Devlet

b)      Heyet-i Mebusan

c)      Heyet-i Ayan

d)      Divanı Ali

e)      Meclis-i Mebusan

 

9. Aşağıdakilerden hangisi devletin bir unsuru değildir?

a)    Ülke

b)    Meşruluk

c)    Millet

d)    Egemenlik

e)    Hiçbiri

 

10. Sübjektif millet teorisini ortaya atan ve millet kavramı konusunda ilk akla gelmesi gereken düşünür kimdir?

a)    Montesquieu

b)    Locke

c)    Marx

d)    Renan

e)    Bodin

 

Öğrencinin İmzası :

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı? (Test sınavlarında isimsiz numarasız kağıtların sahiplerinin tespiti mümkün değildir).

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER

 

 


 

2.      FİNALLER

Sınav no 9


 

 

 

 

 

(KH-99-Final-Gün-A)

U.Ü.İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ (Birinci Eğitim)

KAMU HUKUKU FİNALİ

Görükle, 11 Ocak 1999

(A Grubu)

No:                                                              

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Sınavda kaynak (kanun, kitap, defter, not, fotokopi vs.) kullanmak serbesttir. Ancak kaynak değiştirmek yasaktır.

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

4.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

5.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

6.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kesin kararınızı verip işaretleme yapınız. Verilen cevabı değiştirmek için cevap tablosunda karalama, kazıntı, silinti yapılmayacaktır. Kağıt değiştirilmez. 

7.     Cevap anahtarı sınavdan sonra bölümünüz ilan panosuna asılacaktır. Cevaplarınızı alabilirsiniz.

8.     Sınav süresi 20 dakikadır.

 

 

 

9.     Değerlendirme yandaki formüle göre yapılır. Bu formüle göre ise doğru cevap +10, yanlış cevap ise –2,5 puan değerindedir.

 

                   W

  Rb = R –  ——

                   a-1

 

Rb : Düzeltilmiş puan

R : Doğru sayısı

W: Yanlış sayısı

a  : Seçenek Sayısı

   A  A   A            CEVAP TABLOSU             A  A  A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

S O R U L A R

1. XVI’ncı yüzyılda Akdeniz’de bulunan X adasını Korsan Y  ve tayfaları ele geçirmiş, bu adayı üst olarak kullanarak Akdeniz’e kıyıdar ülkelerin şehirlerindeki halka saldırmış, bu şehirleri yağmalamış, yolda seyreden ticaret gemilerine el koyup yağmalamış bu faaliyetleri de elli yıl boyunca devam etmiştir. Bu süre boyunca, Akdenize kıyıdar devletler bu korsan ve adamlarının yakalanması için büyük çabalar sarf etmişlerse de korsanı yakalayamamış keza hüküm sürdüğü adayı alamamışlardır.

Korsanın faaliyet gösterdiği elli yıl için kamu hukuku bakımından aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)    Korsan Y, X adasında bir devlet kurmuştur.

b)    Korsan Y’nin faaliyetleri hukuka aykırıdır.

c)    Korsan Y, ne kadar egemen olursa olsun, faaliyeti suç niteliğinde olduğundan devlet kuramaz.

d)    Korsan Y’nin faaliyeti meşru değildir. Çünkü halkın yararına değil kendi şahsi çıkarına hizmet etmiştir.

e)    Hiçbiri

 

2. “Sosyal devlet” ilkesi ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır.

a)    Sosyal devlet ilkesi ilk kez 1961 Anayasası tarafından kabul edilmiştir.

b)    Sosyal devlet geçen yüzyılın “jandarma devlet” anlayışının karşıtıdır.

c)    Sosyal devlet ilkesinin en önemli savunucularından birisi Friedrich A. Hayek’tir. Hayek “Köleliğin Yolu” isimli eserinde, liberal devlet sisteminin insanları köleliğe ittiğini, bu “kölelikten” kurtuluş için sosyal devlet sisteminin gerekliliğini savunmuştur.

d)    1982 Anayasasının “Devletin Temel Amaç ve Görevleri” başlığını taşıyan 5’inci maddesi, devlete bireyleri “özgürleştirme” görevi vermiştir.

e)    1982 Anayasası sosyal hakları tanımıştır. Ancak devlet sosyal hakları mali imkanları ölçüsünde yerine getirir.

 

3. Skolanga’da devlet başkanına “Büyük Şef” denmekte ve  kabile şefleri tarafından seçilmektedir. Büyük Şef ömür boyu görevde kalmaktadır. “Büyük Şef”liğe  aday olabilmek için ülkenin on kabilesinden birinin şefi olmak gerekmektedir. Büyük Şefin bir çok yetkileri yanında Başbakan atamak  yetkisi de vardır. Skolanga’da kanunlar, halk tarafından seçilen Halk Meclisi tarafından yapılmaktadır. Keza bu Meclis, hükümeti güvensizlik oyuyla düşürebilmektedir. Skolanga’da bir de, on kabile şefinden oluşan “Kabile Şefleri Yüksek  Konseyi” vardır. Uluslararası andlaşmaları onaylama yetkisi bu Konseye aittir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)    Skolanga parlâmenter sisteme sahiptir.

b)    Skolanga bir devlet deðil, kabileler topluluðudur.

c)    Skolanga’da başkanlık sistemi vardır.

d)    Skolanga bir monarşidir.

e)    Skolanga anti-demokratik bir devlettir.

4. Milletvekili A, Meclis Genel Kurulunda bir konuşma yaparken, Milletvekili B’ye hakaret  etmiştir. Milletvekili A hakkında ne yapılabilir (Doğru cevabı seçiniz).

a)    Milletvekili A, hakkında ceza davası açılabilmesi için Meclis tarafından dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.

b)    Milletvekili A hakkında ceza davası açılamaz, ama hukuk davası açılıp tazminat istenebilir.

c)    Milletvekili A’nın TBMM üyeliği sona erince hakkında soruşturma açılır.

d)    Milletvekili A hakkında hiçbir şey yapılamaz.

e)    Hiçbiri.

 

5. Egemenlik konusunda aşağıda yer alan ifadelerden yanlış olanını bulunuz.

a)    Dış egemenlikten kastedilen şey bağımsızlıktır.

b)    “Hukuken bir devletin iradesi diğer bir devletin iradesine tabi değildir”. Bu dış egemenliği ifade eden bir cümledir.

c)    Egemen iktidarın bölünmezlik niteliğinin eleştiri federalizm kavramı ile yapılmaktadır.

d)    Egemen iktidarın sınırsızlık niteliğinin eleştirisi hukuk devleti kavramı ile yapılmaktadır.

e)    Bir ülkede ihtilal olursa, yeni kurulan rejim önceki rejimin yaptığı uluslararası andlaşmaları tanımayabilir. Bu devletlerin egemenliği ilkesinin bir sonucudur.

 

6. Bursa Asliye Ceza Mahkemesi önünde görülmekte olan davasında sanık S, kendisine uygulanacak olan Kanunun Anayasaya aykırı olduğunu duruşmada iddia etmiş, bu iddiası mahkeme tarafından ciddi görülmüş ve sorun Anayasa Mahkemesine gönderilmiştir. Ortada ne tür anayasaya uygunluk denetimi vardır?

a)    Önleyici denetim 

b)    İptal davası

c)    Somut norm denetimi

d)    Bireysel başvuru

e)    Hiçbiri

 

7. Cumhurbaşkanının TBMM tarafından kabul edilen kanun teklifi ve tasarıları konusunda birtakım yetkileri vardır. Bu konuda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Cumhurbaşkanı beğendiği TBBM tarafından kabul edilen kanun teklifi ve tasarıları 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlayabilir.

b)    Cumhurbaşkanı beğenmediği TBBM tarafından kabul edilen kanun teklifi ve tasarıları referanduma sunabilir.

c)    Cumhurbaşkanı beğenmediği TBBM tarafından kabul edilen kanun teklifi ve tasarılarını bir defa daha görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderebilir.

d)    Meclis, geri gönderilen kanunu aynen kabul etmişse Cumhurbaşkanı bu kanunu artık Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır.

e)    Cumhurbaşkanı beğenmediği kanunu Resmi Gazetede yayımladıktan sonra Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir.

 

8. X devleti, Y devletiyle bir uluslararası andlaşma imzalamıştır. X devleti daha sonra bu uluslararası andlaşmaya uymamıştır. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukuk bakımından söylenemez?

a)    X devleti uluslararası hukuku ihlal etmiştir. Zira uluslararası hukukun temeli pacta sunt servanda ilkesidir.

b)    Uluslararası hukukun müeyyidesi savaştır.

c)    Y devleti, X devletine karşı savaş açarsa, bu savaş bellum justumdur, zira bu savaş pacta sunt servanda ilkesinin ihlali üzerine açılmıştır.

d)    Savaş uluslararası hukukun müeyyidesi  olamaz. Savaş, uluslararası hukuk bakımından devamlı bir haksız fiil teşkil eder.

e)    Uluslararası hukukun bir müeyyidesi vardır. Ama hâlâ ilkel düzeydedir ve adem-i merkezi niteliktedir.

 

9. Ceza hukuku alanında bir davada ceza hakimi, önündeki olayda uygulanmak üzere, Türk Ceza Kanununda bir hüküm aramış ama bulamamıştır. Ceza hakimi nasıl karar verir?  

a)    Uygulanacak hüküm kanunda mevcut olmadığına göre sanık hakkında beraat kararı verir.

b)    Davayı üç ay tehir eder. Bu arada sorunu yasama organına havale eder. Oradan çıkacak işleme göre karar verir.

c)    Hakim örf ve adete göre, örf ve adet dahi yoksa kendisi kanun koyucu olsa idi, nasıl kural koyacak idiyse ona göre karar verir.

d)    Hak ve nesafetle hareket edip, sanığın ve mağdurun durumlarını takdir edip kendi inisiyatifini kullanarak bir karar verir.

e)    Hakim ihkakı haktan imtina edemeyeceğine göre, yorum yaparak, kıyas yoluyla benzer hükümlerden sonuç çıkarır.

 

10. 1982 Anayasasının kurduğu sistemin genel olarak hukuk devleti ilkesine uygun olduğu söylenebilir. Ne var ki bu Anayasanın kurduğu sistemde hukuk devleti ilkesiyle bağdaşması güç olarak görülebilecek bir kaç husus vardır. Bunlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Hakimler ve savcılar, Hakimler ve Savcılar Yüksek kurulu tarafından atanmaktadır.

b)    Yargı tam anlamıyla bağımsız değildir.

c)    Yasama organının hukuka bağlılığı sorunu 1982 Anayasasında tartışmalıdır.

d)    Yüksek Askeri Şura kararları yargı denetimi dışındadır.

e)    Valilerin kamu güvenliği nedeniyle aldığı idari kararlara karşı dava açılamaz.

 

Öğrencinin İmzası :

Fİsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

FCevap anahtarı sınavdan sonra bölümünüz ilan panosuna asılacaktır. Cevaplarınızı alabilirsiniz.

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr. Kemal GÖZLER


 

Sınav no 10


 

 

 

 

 

(KH-99-Final-Gece-A)

U.Ü.İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ (İkinci Eğitim)

KAMU HUKUKU FİNALİ

Görükle, 13 Ocak 1999

(A Grubu)

No:                                                              

Ad-Soyad:

 

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.        Sınavda kaynak kullanmak yasaktır.

2.        Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.        Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

4.        Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

5.        Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

6.        İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kesin kararınızı verip işaretleme yapınız. Verilen cevabı değiştirmek için cevap tablosunda karalama, kazıntı, silinti yapılmayacaktır. Kağıt değiştirilmez. 

7.        Cevap anahtarı sınavdan sonra bölümünüz ilan panosuna asılacaktır. Cevaplarınızı alabilirsiniz.

8.        Sınav süresi 20 dakikadır.

9.        Değerlendirme yandaki for-müle göre yapılır. Bu formüle göre ise doğru cevap +10, yanlış cevap ise –2,5 puan değerindedir.

 

                  W

Rb = R –  ——

                 a-1

 

Rb : Düzeltilmiş puan

R : Doğru sayısı

W: Yanlış sayısı

a  : Seçenek Sayısı

 


 

  A  A   A            CEVAP TABLOSU             A  A  A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

SORULAR

1. Ceza hukukunun temel ilkeleri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)    Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz.

b)    Kanunsuz suç ve ceza olmaz.

c)    Sanığın aleyhine olan kanunlar geçmişe yürür.

d)    Ceza kanunların uygulanmasında mülkilik esası geçerlidir.

e)    Ceza hukuku alanında kıyas yasaktır.

 

2. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası arasında temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sistemi bakımından çok az fark vardır. Bu farklardan bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)    1961 Anayasasında Anayasanın ruhuna uygunluk şartı yoktur.

b)    1961 Anayasasında genel sebeplere uygunluk şartı yoktur.

c)    1961 Anayasasında sadece özel sebeplere uygunluk şartı yoktur.

d)    1961 Anayasasında sınırlamanın kanunla olması şartı yoktur.

e)    1961 Anayasası demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluk şartı yoktur.

 

3. Aşağıda yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hükümeti denetleme araçlarından hangisi hükümetin düşmesine yol açabilir?

a)    Soru      

b)    Genel Görüşme  

c)    Meclis Araştırması

d)    Meclis Soruşturması

e)    Hiçbiri

 

4. Uluslararası hukuk ve uluslararası andlaşmalar konusunda aşağıda yer alan yanlış ifadeyi bulunuz.

a)    Türkiye adına uluslararası andlaşmalar görüşme ve imzalama yetkisi yürütme organına aittir.

b)    Türk hukuk düzeninde, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlar ile yapılacak antlaşmaların onaylanması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

c)    Anayasamıza göre, usulüne göre onaylanıp yürürlüğe konulmuş andlaşmalar tüzük hükmündedir.

d)    Uluslararası hukukun temelinde pacta sunt servanda (ahde vefa) ilkesi bulunur.

e)    Uluslararası hukukun müeyyidesi savaştır.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez?

a)    Üniversiteler

b)    Basın hürriyeti

c)    Valilikler

d)    Bakanlıklar

e)    Diyanet İşleri Başkanlığı

 

6. Millet ve halk kavramları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)    Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan ve o ülke sınırları içinde yaşayanların oluşturduğu topluluğa millet isme verilir.

b)    Hangi ırka, dine, dile mensup olurlarsa olsunlar, belirli bir zamanda, belirli bir ülke sınırları içinde yaşayan ve o ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin oluşturduğu topluluğu millet denir.

c)    Belirli bir tarihte yapılan genel seçimlerde oy kullanan topluluğa halk denir.

d)    Sübjektif millet anlayışını sistemli bir şekilde ilk ortaya atan düşünür Montesquieu’dür.

e)    Geçmiş kuşaklar millet kavramının kapsamındadır.

 

7. Devletin nitelikleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Devlet hukuken bir gerçek kişidir.

b)    Devletin hak sahibi olması ve borç altına girebilmesi devletin kişiliği ilkesi ile açıklanır.

c)    Devlet adına yapılan işlemler bu işlemleri gerçekleştiren kamu görevlilerini değil, devletin kişiliğini hak ve borç altına sokar.

d)    Hükûmet değişikliklerinin uluslararası hukuk bakımından önemsiz olmasının temelinde “devletin bekası ilkesi” yatar.

e)    Uluslararası hukuk bakımından Osmanlı İmparatorluğunun verdiği sözler Türkiye Cumhuriyetini bağlar.

 

 

 

 

8. Başkanlık rejimi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)    Başkanlık rejiminde Başkan güvensizlik oyuyla düşürülebilir.

b)    Başkanlık rejiminde aynı kişi hem yürütmede hem yasamada görev alamaz.

c)    Başkanlık sisteminde bir bakan hakkında gensoru verilebilir.

d)    Başkanlık sisteminde yürütme yetkisi kollektiftir.

e)    Başkanlık sistemi yumuşak kuvvetler ayrılığı rejimidir.

 

9. Federalizm  konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)    Her federe devlet dış işlerini kendi federe başkanı aracılığıyla yürütür.

b)    Her federe devlette uygulanan birden fazla hukuk düzeni vardır.

c)    Federe devletler arasında ortaya çıkan yetki uyuşmazlıklarını federal başkan çözer.

d)    Federal devletlerde tek meclis olabileceği gibi iki mecliste olabilir.

e)    Federalizm kanunlarla güvence altına alınan yerel düzeyde bir yetki paylaşımıdır.

 

10. X ülkesinde devlet başkanı ölmüş yerine anayasa gereği büyük oğlu geçmiştir. X ülkesinde dört yılda bir düzenli seçimler yapılmakta, seçimlerde genel, gizli açık sayım ve döküm usulleri uygulanmaktadır. Bu ülkede birden fazla siyasi parti olduğu gibi iktidarda bu siyasi partiler arasında el değiştirmektedir. Ülkede temel kamu hakları güvence altındadır.

Bu verilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)    X ülkesi demokratik bir cumhuriyettir.

b)    X ülkesi oligarşik bir cumhuriyettir.

c)    X ülkesi demokratik bir monarşidir.

d)    Devlet başkanlığının babadan oğula geçtiği bir yerde demokrasiden bahsedilemez.

e)    X ülkesi temsili demokrasi ilkesinin uygulandığı bir cumhuriyettir.

 

Öğrencinin İmzası :

 

Fİsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

 

F Cevap anahtarı sınavdan sonra bölümünüz ilan panolarında asılacaktır. Cevaplarınızı elinizi alabilirsiniz.

 

 

 

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

C. BÜTÜNLEMELER

Sınav no 11


 

 

 

 

 

(KH99Büt-Gün)

U.Ü.İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ (Birinci Eğitim)

KAMU HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI

Görükle, 1 Şubat 1999

No:

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI

1.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Kaynak kullanmak yasaktır.

3.     Kurşun kalem kullanmak yasaktır.  Kırmızı renk kalem kullanmayınız.

4.     Cevaplarınızı soruları izleyen noktalı boşluklara yazınız. Bu boşluklar yeterlidir. Dışarı taşmayınız. Kağıt değiştirilmez.

5.     Okunaklı bir şekilde yazınız. Okunamayan kelimelerin bulunduğu cevaplara 0 (sıfır) puan verilir.

6.     Sadece istenilene cevap veriniz. Gereksiz açıklamalardan puan kırılır. 

7.     Sınav süresi 25 dakikadır.

8.     Her soru 20 puan değerindedir. Gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez.

 

S O R U L A R

1.        X İlinde salgın bir hastalık çıkmış, Bakanlar Kurulu da, bu hastalık ile mücadele etmek için, çıkardığı bir Tüzük ile, X İline seyahat edilmesini yasaklamıştır. Söz konusu Tüzük, 1982 Anayasasına uygun mudur? A veya b şıkkını yuvarlak içine alarak tercih ettikten sonra bir cümle ile nedenini açıklayınız. (Gerekçesiz doğru tercihe cevaba puan verilmez).

a)      Anayasaya uygundur                b) Anayasaya aykırıdır.

 Çünkü . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

2.       1961 Anayasasının 11’inci maddesi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılabileceğini öngörmüş, ancak bu sınırlamanın sınırlanan temel hak ve özgürlüğün özüne dokunamayacağını belirtmiştir. 1982 Anayasası ise, 13’üncü maddesinde “öze dokunma yasağı” yerine hangi ilkeyi benimsemiştir?

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

 

3.       Saf temsilî demokrasi sisteminin uygulandığı bir ülkede, varsayalım ki, A seçim çevresinde milletvekili adayı M, eğer seçilirse seçim bölgesine üniversite kurulması için kanun teklifi vereceğini seçim çalışmalarında vaad etmiş, ne var ki seçildikten sonra, sözünü tutmadığı gibi, seçim bölgesine bir daha da uğramamıştır. Milletvekili M hakkında bir şey yapılabilir mi? Neden? A veya b şıkkını yuvarlak içine alarak tercih ettikten sonra bir cümle ile nedenini açıklayınız. (Gerekçesiz doğru tercihe puan verilmez).

a)      Bir şey yapılabilir. Yapılabilecek olan şey şudur: .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   . .   ..         

b)   Bir şey yapılamaz. Çünkü   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   . ..   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

4.       X ülkesinde devrim olmuş, devrim sonucu iktidara gelen yeni yönetim, eski yönetimin yabancı ülkelerden aldığı borçları tanımadığını ve ödemeyeceğini açıklamıştır. Kamu hukuku bakımından doğru şıkkı işaretleyip gerekçesini yazınız. (Gerekçesiz doğru tercihe puan verilmez).

a)      Yeni yönetim eski yönetim zamanında alınan borçları red edebilir.

b)      Yeni yönetim eski yönetim zamanında alınan borçları red edemez.

Çünkü  .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   

5.       1982 Anayasasına göre, anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, milletlerarası andlaşma ve tüzüğün normlar hiyerarşisindeki yerlerini şekil çizerek gösteriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

Sınav no 12


 

 

 

 

 

(KH99Büt-Gece)

U.Ü.İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ (İkinci Eğitim)

KAMU HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI

Görükle, 3 Şubat 1999, Çarşamba, Saat 15.00

No:

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI

1.        Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.        Kurşun kalem kullanmak yasaktır.  Kırmızı renk kalem kullanmayınız. Kağıt değiştirilmez.

3.        Cevaplarınızı soruları izleyen noktalı boşluklara yazınız. Bu boşluklar yeterlidir. Dışarı taşmayınız.

4.        Okunaklı bir şekilde yazınız. Okunamayan kelimelerin bulunduğu cevaplara 0 (sıfır) puan verilir.

5.        Sadece istenilene cevap veriniz. Gereksiz açıklamalardan puan kırılır. 

6.        Sınav süresi 25 dakikadır.

7.        Her soru 20 puan değerindedir. Gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez.

 

S O R U L A R

1. Varsayalım ki, temsili demokrasinin uygulandığı A devletinin X ili, bugün, A devletinden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmuştur. Kurulan yeni devlet, A devleti tarafından bugün tanınmıştır. 1997 yılı genel seçimlerinde bu X ilinden seçilen milletvekillerinin A Devletinin parlamentosunda üyelikleri (milletvekillikleri) sona erer mi? (a veya b şıkkını tercih ettikten sonra nedenini açıklayınız. Gerekçesiz doğru tercihe puan verilmez).

a)   Evet, sona erer.               b) Hayır, sona ermez.

Çünkü .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .     .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .

 

2. Varsayalım ki, “X sayılı İstanbul’un Sağlıklı ve Düzenli Kentleşmesinin Sağlanması Hakkında Tüzük” ile şu hüküm getirilmiş olsun: “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde yerleşmek Belediye Başkanlığının iznine bağlıdır”. Bu düzenleme 1982 Anayasasına uygun mudur? (a veya b şıkkını tercih ettikten sonra nedenini açıklayınız. Gerekçesiz doğru tercihe puan verilmez).

a)      Evet, Anayasaya uygunudur.

b)      Hayır, Anayasaya aykırıdır.

Çünkü .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .

 

3. Aşağıda yer alan iki önermeden doğru olanını işaretleyip nedenini açıklayınız. (Seçtiğiniz önermenin doğruluğunu ampirik olarak kanıtlayınız).

a)      Cumhuriyet ile demokrasi arasında bir ilişki vardır.

b)      Cumhuriyet ile demokrasi arasında bir ilişki yoktur.

Çünkü .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .     .   .   .   . .   .   .   .

 

4. Sosyal devlet ilkesine en yıkıcı eleştirileri yönelten ve en ünlü eseri Kanun, Yasama Faaliyeti ve Özgürlük ismini taşıyan düşünür kimdir? .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .

 

5. Her federal devletin parlamentosu kaçınılmaz olarak iki-meclislidir. Neden? .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .

 

 

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER