Yargısı ve Vergi Hukuku - Genişletilmiş 2. Baskı

Şahnaz GEREK - Ali Rıza AYDIN

Yayınevi

:

Seçkin Yayıncılık

Basım Yeri

:

Ankara

Basım Tarihi

:

2010

Sayfa Sayısı

:

498 s.

ISBN

:

975-02-1246-8

Boyut

:

16X24 cm

Durum

 

:

Karton Kapak

 

 

 

 

 

 

 

İkinci Baskıya Önsöz

Birinci baskının yayımlandığı Ocak 2005’den bu yana, vergilerle ilgili yasal düzenleme ve değişiklikler hızı kesilmeden devam ettiği gibi, bu yasaların Anayasa’ya aykırılık savları ve buna bağlı olarak Anayasa Mahkemesi kararları da çoğalarak Anayasa yargısı ve vergi hukuku içinde yerini aldı. 1963 yılından Ocak 2005’e kadar, 42 yıllık dönemde 149 olan mali yükümlerle ilgili dosya sayısı, son beş yılda, 52 dosyanın eklenmesiyle, hızlı bir artış göstererek Ocak 2010’da 201’e ulaştı.

Denetimin temel amaçlarından biri,  hukuka aykırılıkların azaltılması, hatta ortadan kaldırılması olduğu halde, anayasal denetimin bu anlamda amacına ulaştığını söylemek olanaklı değil. Hatta karar sayısındaki artışın da gösterdiği gibi hukuka aykırılıklar azalmak yerine artarak devam ediyor. “Anayasa Mahkemesi denetimini yapıyor; ancak Yasama Organının vergi düzenlemeleri konusunda daha özenli davranması gerekir” diyenler, bir yerde anayasal denetimin amacına ulaşmamasının önemli nedenlerinden birine de dikkat çekmiş oluyorlar. Ancak, soruna yalnızca Anayasa Mahkemesi kararlarına uyup uymama, yasama sürecinde özenli davranma gibi teknik yönüyle bakılmaması gerektiği de açık. Konunun ekonomi, maliye ve vergi politikalarıyla bağlantısı çok önemli, yadsınmamalı. Anayasa yargısının vergi hukukuna etkisi, denetim yapılan yasa kuralları ve denetim kararlarının sonuçları dışında birçok unsurla bağlantılı. Bu etki ve bağlantı, konunun, vergi tekniği ve hukukundan başlayarak tüm toplama dağılmasına neden oluyor. Adaletsiz ve dengesiz vergi yükü dağılımı ve vergi baskısının egemen olduğu bir vergi politikası izlenirken, vergi yükümlüsünün haklarının ve soysak hukuk devletine uygunluğunun yalnızca “yargı denetimi”yle gerçekleşmesi beklenemez.   Verginin, yalnızca kamu giderlerinin karşılanması amacına yönelik bir ödev olması değil, aynı zamanda gelirin yeniden dağılımına, bölüşüme, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama etkisi de unutulmamalı.  

İkinci baskı, Anayasa Mahkemesi’nin Ocak 2005 - Ocak 2010 dönemine ilişkin yeni kararlarıyla güncellenerek genişlerken, birinci baskının da gözden geçirilmesini sağladı.

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, birinci baskıdaki amacımızı koruyoruz. Hemen hemen tüm hak ve özgürlükleri ilgilendirip etkileyen vergi düzenlemelerinin, kamusal yararı sağlarken, bireylerin hak ve özgürlüklerini de gözetmesi, adaletli ve dengeli olması temel ilkesine dikkat çekilmesi gerektiğini bir kez daha önemle vurguluyoruz.

Vergi yükümlülüğünün toplumun egemenlik hakkı ile özdeş olduğu, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmezi olduğu unutulmadığı sürece vergi hukukundaki sorunlar da en aza indirilecektir. Vergilendirmeye ilişkin yasalarda, vergilendirmenin temel ilkeleri gözetilmeli, bireylerin hak ve özgürlükleri korunup, hukuk güvenliği sağlanmalıdır.   Aksi halde, vergi hukukunu toplumun egemenliği yerine egemen güçler biçimlendirmeye devam eder ve denetim de amacına ulaşmaz.  

Ocak 2010, Ankara

 

 Online Satın Alma:

http://seckin.com.tr/urun.aspx?productID=14095