HUKUK EĞİTİMİNDE SINAVLAR - Kemal Gözler

Kemal Gözler, Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999, 248-365'ten alınmıştır.  (www.anayasa.gen.tr/gozler/sinavlar.htm; www20.uludag.edu.tr/~gozler/sinavlar.htm, 20.04.2004).

 

 

Üçüncü Bölüm
anayasa hukuku SINAVLARI

 

 

 

 

 

Bu bölümde Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi Bölümlerinde okuttuğum “anayasa hukuku” dersinde 1997-1998 ve 1998-1999 öğretim yıllarında yaptığım vize, final ve bütünleme sınavları verilmiştir.

 

 

I. 1997-1998 Öğretim Yılı Sınavları

A.     Vizeler

B.     Finaller

C.     Bütünlemeler

II. 1998-1999 Öğretim Yılı Sınavları

A.     Vizeler

B.     Finaller

C.     Bütünlemeler

 

 

 

 

 


 

I. 1997-1998 ÖĞRETİM YILI SINAVLARI

A.     VİZELER

Sınav no 1

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F. ULUSLARARASI İLİŞKİLER
VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ

ANAYASA HUKUKU ARASINAVI (Birinci Öğretim)

Görükle, 14 Nisan 1998,  Saat 11.00

No:

Ad-Soyad:

Bölümü:

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik konular dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

3.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

4.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

5.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez.

6.     Değerlendirme: Her soru 10 puan değerindedir. Yanlış doğruyu götürmez.

7.     Sınav süresi 20 dakikadır.


 

     A A                             CEVAP TABLOSU                  A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

SORULAR

1. Aşağıda Atatürk’ten bir alıntı yapılmıştır.

“Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan, beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan ve sahip olan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan  insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete millet namı verilir”.

    Atatürk’ün savunduğu millet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Objektif Millet Anlayışı

b)      Sübjektif Millet Anlayışı

c)      Realist Millet Anlayışı

d)      Tarihi Millet Anlayışı

e)      İradi Millet Anlayışı

 

2. Aşağıda verilen paragraf, devletin kökeni  hakkında kim tarafından savunulmuştur?

“Devlet sosyolojik anlamda, kaynağını belirli sebeplerin etkisi altında vukua gelen mücadelede, gasp ve yağma da bulur. Dünya tarihinde devlet için, topluca yapılan mücadele, gasp ve yağmadan başka bir kaynaktan bahs edilemez. Sosyolojik anlamda devletin dış görünüşü tahakkümdür; iç görünüşü ise, teb’aların efendiler zümresi tarafından ekonomik yönden sömürülmesidir”.

a)      Rousseau

b)      Oppenheimer

c)      Locke

d)      Hobbes

e)      Marx

 

3. 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanununu, madde 2: “İcra kudreti ve teşrii selahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder”.

Aynı Kanun madde 8: “Büyük Millet Meclisi, hükümetin inkısam eylediği devairi kanunu mahsus mucibince intihap kerdesi olan vekiller vasıtası ile idare eder. Meclis, icrai hususat için vekillere veçhe tayin ve ladelhace bunları tebdil eyler”.

Yukarıda alıntılanan 2 ve 8’inci maddeler ışığında 1921 Anayasamızın kurduğu hükümet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Meclis Hükümeti

b)      Kuvvetler Birliği ve Görevler Ayrılığı

c)      Başkanlık Sistemi

d)      Parlamenter sistem

e)      Yarı-Başkanlık Sistemi

 

4.  X devletinin bir anayasası ve kendine has yasama, yürütme ve yargı organları vardır. Bununla birlikte X devletinde hem bu devletin kendi hukuku, hem de Y devletinin hukuku uygulanmaktadır. X devletinin dış ilişkileri, Y devleti tarafından yürütülmektedir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)      X devleti üniter devlettir.

b)      X devleti bir konfederal devlettir.

c)      X devleti bir konfedere devlettir.

d)      X devleti bir federal devlet tir.

e)      X devleti bir federe devlet tir.

5. Aşağıdaki önermelerden hangisi normatif demokrasi teorisine ilişkindir?

a)      Seçimlerde genel oy ilkesinin uygulandığı rejim demokratiktir.

b)      Etkin siyasal makamların seçimle iş başına geldiği rejim demokratiktir.

c)      Temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu rejim demokratiktir.

d)      Halkın, halk tarafından, halk için yönetildiği rejim demokratiktir.

e)      Muhalefetin iktidar olabilme şansına sahip olduğu rejim demokratiktir.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi devletin bir unsurudur?

a)      Egemenlik

b)      Meşruluk

c)      Adalet

d)      Eşitlik

e)      Dayanışma

 

7. Egemenlik kavramını bugünkü anlamıyla ilk ortaya atan ve bu kavramı sistemli bir şekilde inceleyen düşünür kimdir?

a)      Montesquieu

b)      Bodin 

c)      Rousseau

d)      Hobbes

e)      Renan

 

8. X devletinde yürütme organı Kral ve Kabineden oluşmaktadır. Kabine ise, Kralın atadığı başbakan ve onun atadığı bakanlardan oluşmaktadır. Bakanların parlâmento karşısında hem kollektif hem bireysel sorumluluğu vardır. Bu verilere göre, X devletinin hükümet sistemi hakkında ne söylenebilir?

a)      X devleti anti-demokratik bir krallıktır.

b)      X devletinde başkanlık rejimi vardır.

c)      X devletinde parlâmenter sistem vardır.

d)      X devletinde yarı-başkanlık sistemi vardır.

e)      X devletinde meclis hükümeti sistemi vardır.

 

9. X ülkesinde Cumhurbaşkanı yasama organı tarafından seçilmektedir. Hükümet yasamanın içinden çıkmakta ve yasama organının güvensizlik oyuyla düşürülebilmektedir. X ülkesinin hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Başkanlık Sistemi

b)      Parlâmenter Sistem

c)      Yarı-Başkanlık Sistemi

d)      Meclis Hükümeti

e)      Kuvvetler Birliği Sistemi

 

10. X devletinde milletvekilleri düzenli olarak yapılan seçimlerle iş başına gelmektedir. Kanunlar bu milletvekillerinin oluşturduğu parlâmento tarafından yapılmakta, ancak parlâmentonun kabul ettiği kanunlar, zaman zaman referanduma sunulmakta ve referendumda kabul edilirlerse yürürlüğe girmektedirler.Bu verilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      X devletinde doğrudan demokrasi uygulanmaktadır.

b)      X devletinde yarı-doğrudan demokrasi  uygulanmaktadır.

c)      X devletinde temsili demokrasi uygulanmaktadır.

d)      X devletinin hükümet sistemi parlamenter sistemdir.

e)      Hiçbiri.

 

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr. Kemal GÖZLER


 

Sınav no 2

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F. ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

ANAYASA HUKUKU ARASINAVI

Görükle, 14 Nisan 1998,  Saat 11.00

No:

Ad-Soyad:

 

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik konular dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

3.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

4.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

5.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez.

6.     Değerlendirme: Her soru 10 puan değerindedir. Yanlış doğruyu götürmez.

7.     Sınav süresi 15 dakikadır.

 

AA                                   CEVAP TABLOSU                              A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

S O R U L A R

1. Aşağıda Atatürk’ten bir alıntı yapılmıştır.

“Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan, beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan ve sahip olan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan  insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete millet namı verilir”.

    Atatürk’ün savunduğu millet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Objektif Millet Anlayışı

b)      Sübjektif Millet Anlayışı

c)      Realist Millet Anlayışı

d)      Tarihi Millet Anlayışı

e)      İradi Millet Anlayışı

 

2. Aşağıda verilen paragraf, devletin kökeni hakkında kim tarafından savunulmuştur?

“Devlet sosyolojik anlamda, kaynağını belirli sebeplerin etkisi altında vukua gelen mücadelede, gasp ve yağma da bulur. Dünya tarihinde devlet için, topluca yapılan mücadele, gasp ve yağmadan başka bir kaynaktan bahs edilemez. Sosyolojik anlamda devletin dış görünüşü tahakkümdür; iç görünüşü ise, teb’aların efendiler zümresi tarafından ekonomik yönden sömürülmesidir”.

a)      Rousseau

b)      Oppenheimer

c)      Locke

d)      Spencer

e)      Marx

 

3. 1921 Anayasasının kurduğu hükümet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Meclis Hükümeti

b)      Kuvvetler Birliği ve Görevler Ayrılığı

c)      Başkanlık Sistemi

d)      Parlamenter sistem

e)      Yarı-Başkanlık Sistemi

 

4. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, “yazısız anayasa” sistemine sahiptir?

a)      Almanya

b)      ABD

c)      İtalya

d)      İspanya

e)      İngiltere

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yarı-doğrudan demokrasinin aracı değildir?

a)      Referandum

b)      Halk Vetosu

c)      Halk Teşebbüsü

d)      Güven Oyu

e)      Temsilcilerin Azli

 

6. Aşağıdakilerden hangisi devletin bir unsurudur?

a)      Egemenlik

b)      Meşruluk

c)      Adalet

d)      Eşitlik

e)      Dayanışma

 

7. Kuvvetler ayrılığı teorisini sistemli bir şekilde ilk kez kim ortaya atmıştır?

a)      Bodin

b)      Montesquieu

c)      Rousseau

d)      Hobbes

e)      Renan

 

8. 1876 Kanunu Esasisinin öngördüğü günümüzde “senato ”lara tekabül edebilecek olan ikinci meclisin ismi nedir?

a)      Şurayı Devlet

b)      Heyet-i Mebusan

c)      Heyet-i Ayan 

d)      Divanı Ali

e)      Meclis-i Mebusan

 

9. X ülkesinde Cumhurbaşkanı yasama organı tarafından seçilmektedir. Hükümet yasamanın içinden çıkmakta ve yasama organının güvensizlik oyuyla düşürülebilmektedir. X ülkesinin hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Başkanlık Sistemi

b)      Parlâmenter Sistem

c)      Yarı-Başkanlık Sistemi

d)      Meclis Hükümeti

e)      Kuvvetler Birliği Sistemi

 

10. Anayasa Mahkemesi ilk kez hangi anayasamız tarafından kurulmuştur?

a)      1876 Anayasası

b)      1921 Anayasası

c)      1924 Anayasası

d)      1961 Anayasası

e)      1982 Anayasası

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr. Kemal GÖZLER


 

Sınav no 3

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, KAMU YÖNETİMİ ve ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜMLERİ

ANAYASA HUKUKU ARASINAVI (İkinci Eğitim)

Görükle, 17 Nisan 1998,  Saat 16.00

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:

Bölümü:

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik konular dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

3.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

4.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

5.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez. İkinci kağıt verilmez.

6.     Her soru 20 puan değerindedir. Yanlış doğruyu götürmez.

7.     Sınav süresi 10 dakikadır.

A A        CEVAP TABLOSU         A A

1.  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2.  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3.  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4.  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5.  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

S O R U L A R

1. 1215 Tarihli İngiliz Büyük Hürriyet Fermanı (Magna Carta) hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)      Dünyada biçimsel anlamda mevcut olan ilk anayasadır.

b)      Anayasacılık hareketleri Magna Carta ile başlar.

c)      Biçimsel anlamda anayasa değildir, çünkü kanundan daha zor değiştirilmez.

d)      Bir anayasa değildir, çünkü yeni bir devlet düzeni kurmamıştır.

e)      Bir anayasa değildir, çünkü halkın katılımı olmadan hazırlanmıştır.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi federalizmin bir özelliği değildir?

a)      Federalizm, kanunlarla güvence altına alınmış yerel düzeyde bir yetki bölüşümüdür.

b)      Her federal devlette yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli bir yüksek mahkeme vardır.

c)      Her federe devletin kendine özgü yasama, yürütme ve yargı organları vardır.

d)      Her federal devlette mutlaka iki meclis vardır.

e)      Hiçbiri

 

3. “Devlet de tabiat kanunlarına göre kendiliğinden meydana gelen ve diğer canlı varlıklar gibi doğan, büyüyen ve varlığını kaybeden bir organizmadır. Organik bir birlik, bir bütün olan devlet, tabiatın eseridir. Devlet insan tabiatının zaruri ve farkına varmadan vuku bulan gelişmesinin sonucudur”.

   Bu paragrafta devletin kökeni hakkında dile getirilen teori kim tarafından savunulmuş olabilir?

a)      Aristo

b)      Oppenheimer

c)      Rousseau

d)      Spencer

e)      Locke

 

4. X ülkesinde devlet başkanı halk tarafından 4 yıl süre ile seçilmekte ve görev süresi dolmadan güvensizlik oyuyla görevine son verilememektedir.  Devlet başkanı da parlâmentoyu feshetme yetkisine sahip değildir. Bu ülke kuvvetler ayrılığı/birliği bakımından hangi hükümet sistemine örnektir?

a)      Meclis Hükümeti

b)      Kuvvetler Birliği ve Görevler Ayrılığı

c)      Kuvvetler Birliği

d)      Başkanlık Sistemi

e)      Parlamenter Sistem

 

5. “Devlet düzeni” ile “çete düzeni” arasındaki fark, aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Devletin kullandığı cebir meşrudur, çete düzeninin kullandığı cebir ise gayri-meşrudur.

b)      Çete düzeninin kuralları çete lideri tarafından konur. Oysa devlet düzeninin kuralları meşru otorite tarafından konulur.

c)      Çete düzeninin cebri ile hukuk düzeninin cebri arasında nitelik bakımından değil, nicelik bakımından bir fark vardır.

d)      Cebir düzeni olmaları bakımından çete düzeni ile devlet düzeni arasında fark yoktur.

e)      Çete düzeninin cebri çetenin özel çıkarlarını korumak için kullanılır. Devlet düzeninin cebri ise toplumun genel çıkarı için kullanılır.

Öğrencinin imzası:

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr. Kemal GÖZLER

B.     FİNALLER

Sınav no 4

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F. KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

  ANAYASA HUKUKU FİNAL SINAVI (Birinci Öğretim)

Görükle, 9 Haziran 1998,  Salı, Saat 10.30

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:

 

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

3.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

4.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

5.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kırmızı kalem kullanmayınız.  Kağıt değiştirilmez. 

6. Değerlendirme yandaki formüle göre yapılır. Bu formüle göre ise, 1-5’inci sorularda doğru cevap +10, yanlış cevap ise –2.5 puan değerindedir. 6-10’uncu sorularda doğru cevap +10, yanlış cevap ise –10 puan değerindedir.

                 W

Rb = R –  ——

                 a-1

Rb : Düzeltilmiş puan

R  : Doğru sayısı

W: Yanlış sayısı

a  : Seçenek Sayısı

7. Sınav süresi 15 dakikadır.


 

A A                CEVAP TABLOSU                A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b) 

  7. (a)  (b)

  8. (a)  (b)

  9. (a)  (b)

10. (a)  (b)

S O R U L A R

1. Skolanga’da devlet başkanı kabile şefleri tarafından seçilmekte ve ömür boyu görevde kalmaktadır. Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için ülkenin on kabilesinden birinin şefi olmak gerekmektedir. Skolanga’da kanunlar, halk tarafından seçilen Halk Meclisi tarafından yapılmaktadır. Skolanga hükümeti Halk Meclisine karşı sorumludur. Skolanga da bir de “Kabile Şefleri Meclisi” vardır. Uluslararası andlaşmaları onaylama yetkisi bu meclise aittir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)    Skolanga parlamenter sisteme sahiptir.

b)    Skolanga bir monarşidir.

c)    Skolanga bir devlet değil, kabileler topluluðudur.

d)    Skolanga anti-demokrtaik bir devlettir.

e)    Hiçbiri

 

2. Kuvvetler ayrılığı teorisini ortaya atan ünlü Fransız düşünürün adının doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Montesqueu

b)    Montesque

c)    Montesqieu

d)    Montesqeue

e)    Montesquieu

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Federal Alman anayasa düzeninin özelliği değildir?

a)    Federalizm

b)    Yarı-doğrudan demokrasi

c)    Parlamentarizm

d)    Cumhuriyetçilik

e)    Hiçbiri

 

4. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bir parlamenter hükümet sistemine sahip değildir?

a)    Belçika

b)    Fransa III. Cumhuriyet

c)    Fransa IV. Cumhuriyet

d)    İsviçre

e)    Hiçbiri

 

5. Aşağıdakilerden hangisi İsviçre anayasal sisteminin bir özelliği  değildir?

a)    Federalizm

b)    Parlamentarizm

c)    İki meclislilik

d)    Yarı-doğrudan demokrasi

e)    Cumhuriyetçilik

 

(DİKKAT: 6-10’uncu sorularda yanlış  doğruyu götürür. Doğru cevabı kesin bilmiyorsanız boş bırakmanız yararınıza olabilir).

 

6. X ülkesinin anayasasına göre anayasayı değiştirmek için parlamentonun üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu ile değişiklik teklifini kabul etmesi gerekmektedir. Varsayalım ki, X ülkesinde anayasa değişiklik teklifi parlamentonun üye tamsayısının 3/5 çoğunluğu ile kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)    Ortada bir asli kurucu iktidar olayı vardır.

b)    Ortada bir tali kurucu iktidar olayı vardır.

7. X ülkesinde Sağlık Bakanı hakkında görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla meclis soruşturması açılmış, arkasından da Sağlık Bakanı Meclis tarafından güvensizlik oyuyla görevinden düşürülmüştür.

a)    X ülkesinde bir baþkanlık sistemi geçerlidir.

b)    X ülkesinde parlamenter rejim geçerlidir.

8.   X ülkesinde Parlamento Y kanununu kabul etmiştir. Bu ülkenin anayasasına uygun olarak 500.000 seçmen imza toplayarak kanun hakkında referendum düzenlenmesi için başvurmuşlardır.

a)    Burada bir halk teşebbüsü  vardır.

b)    Burada bir halk vetosu  vardır.

9. X ülkesinde kendisine A ismi verilen merkezi devlet ile kendilerine B ismi verilen yerel birimler arasında kanunlarla güvence altına alınmış bir yetki bölüşümü yapılmıştır. Bu bölüşüme göre, burada sayılan yetkiler  A biriminin sayılmayan yetkiler ise B birimlerine aittir. Bu iki tür birim arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları kendisine “Yüksek Mahkeme” adi verilen bir organ tarafından çözümlenecektir. Bu verilere göre:

a)    Ortada bir federal devlet  vardır.

b)    Ortada bir üniter devlet  vardır.

10. 1990’lı yılların başında Doğu Avrupa ve Eski SSCB’nin yerine kurulan devletlerin devlet başkanlarını genellikle

a)    parlamentolar seçer.

b)    halk seçer.

 

Öğrencinin İmzası :

Fİsminizi ve numaranızı yazdınız mı? (Test sınavlarında isimsiz numarasız kağıtların sahiplerinin tespiti mümkün değildir).

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

Sınav no 5


 

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F. ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

  ANAYASA HUKUKU FİNAL SINAVI (Birinci Öğretim)

Görükle, 9 Haziran 1998,  Salı, Saat 10.30

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

3.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

4.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

5.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kırmızı kalem kullanmayınız.  Kağıt değiştirilmez.

6.     Sınav süresi 20 dakikadır.

7. Değerlendirme: Klasik soru 20 puandır. Test sorularında değerlendirme yandaki formüle göre yapılır. Bu formüle göre ise doğru cevap +10, yanlış cevap ise –2.5 puan değerindedir .

                 W

Rb = R –  ——

                 a-1

Rb : Düzeltilmiş puan

R  : Doğru sayısı

W: Yanlış sayısı

a  : Seçenek Sayısı

 

 

 

 

 

A A                               CEVAP TABLOSU                  A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

     8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

SORULAR

Klasik Soru: 1982 Anayasası ortamında, varsayalım ki, A seçim çevresinde milletvekili adayı M, eğer seçilirse seçim bölgesine üniversite kurulması için kanun teklifi vereceğini seçim çalışmalarında vaad etmiş, ne var ki seçildikten sonra, böyle bir kanun teklifi vermediği gibi, seçim bölgesine bir daha da uğramamıştır. Milletvekili M hakkında bir şey yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Neden? (Cevabı izleyen boşluğa yazınız. Gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Test Soruları:

1. Varsayalım ki, “X sayılı İstanbul’un Sağlıklı ve Düzenli Kentleşmesinin Sağlanması Hakkında Tüzük” ile şu hüküm getirilmiş olsun: “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde yerleşmek Belediye Başkanlığının iznine bağlıdır”. Bu düzenleme Anayasaya uygun mudur?

a)    Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, Anayasamızın 23’üncü maddesinde yerleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır. Herkes hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın Türkiye sınırları içinde istediği yere yerleşebilir.

b)    Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, sınırlama kanunla yapılmamıştır.

c)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Çünkü, kamu makamları, örneğimizde Belediye, o yer için kamu yararı düşüncesi ile bir takım düzenlemeler yapabilir.

d)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygun veya aykırı olabilir. Önemli olan yerleşme izninin verilmesinde din, dil, ırk, etnik grup, gelinen bölge vb. bakımlardan ayrımcılık yapılmamasıdır.

e)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Sağlıklı kentleşme günümüzde önemlidir. Devletin ve kamu makamlarının en önemli görevlerinden biri de yurttaşlara sağlıklı bir çevrede yaşama imkanı sağlamaktır.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi hem olağan, hem de olağanüstü dönemlerde, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının bir sınırıdır.

a)   Genel ve özel sebeplere uygunluk

b)  Kanunla sınırlama

c)   Anayasanın sözüne ve ruhuna uygunluk

d)  Ölçülülük ilkesi

e)   Demokratik toplum düzenin gereklerine uygunluk

 

3. Anayasa değişikliği usulü hakkında aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Cumhurbaşkanı, TBMM’nin üye tamsayısının 3/5 çoğunluk ile kabul ettiği bir anayasa değişikliğini halkoyuna sunabilir.

b)    Cumhurbaşkanı, TBMM’nin üye tamsayısının 3/5 çoğunluk ile kabul ettiği bir anayasa değişikliğini bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderebilir.

c)    Cumhurbaşkanının b şıkkında belirtilen koşulla  geri gönderdiği anayasa değişikliğini TBMM ancak üye tamsayısının 2/3 çoğunluğuyla kabul edebilir.

d)    Cumhurbaşkanının geri göndermesi üzerine TBMM’nin 2/3 çoğunlukla kabul ettiği anayasa değişikliğini, Cumhurbaşkanı artık 15 gün içinde Resmi Gazete’de yayımlamak zorundadır.

e)    Hiçbiri

 

4.   Kuvvetler ayrılığı teorisini ortaya atan ünlü Fransız düşünürün adının doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Montesque

b)    Montesqiue

c)    Montesqeue

d)    Montesqeiue

e)    Montesquieu

 

5. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)    Bakanlar değil, başbakan milletvekili olmak zorundadır.

b)    Başbakan değil, bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

c)    Hem başbakan, hem bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

d)    Ne başbakan, ne de bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

e)    Hiçbiri

 

6. Kanun Hükmünde Kararnameler ile aşağıdakilerden hangisi hakkında düzenleme yapılamaz?

a)    Ormanlar

b)    Futbol maçları

c)    Yüksek öğretim kurumları

d)    Dernekler

e)    Valilikler

7. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir?

a)    Milletlerarası andlaşmaların uygun bulunmasına dair kanunlar

b)    TBMM içtüzüğü

c)    Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri

d)    Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan kanunlar

e)    Sıkıyönetim ilan kararı

 

8. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)    Basın sansür edilemez.

b)    Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.

c)    Mahkeme kararı olmadan kimse suçlu sayılamaz.

d)    Kimse düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz.

e)    Hiçbiri.

 

Öğrencinin İmzası:

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı? (Test sınavlarında isimsiz numarasız kağıtların sahiplerinin tespiti mümkün değildir).

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER

 

 

 

 

 


 

Sınav no 6 

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F. ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

  ANAYASA HUKUKU FİNAL SINAVI (Birinci Öğretim)

Görükle, 9 Haziran 1998,  Salı, Saat 10.30

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

3.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

4.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

5.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kırmızı kalem kullanmayınız.  Kağıt değiştirilmez.

6.     Sınav süresi 20 dakikadır.

7. Değerlendirme yandaki formüle göre yapılır. Bu formüle göre ise doğru cevap +10, yanlış cevap ise –2.5 puan değerindedir .

                 W

Rb = R –  ——

                 a-1

Rb : Düzeltilmiş puan

R  : Doğru sayısı

W: Yanlış sayısı

a  : Seçenek Sayısı

 


 

 A A                             CEVAP TABLOSU                  A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

SORULAR

1. Anayasa değişikliği usulü hakkında aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Cumhurbaşkanı, TBMM’nin üye tamsayısının 3/5 çoğunluk ile kabul ettiği bir anayasa değişikliğini halkoyuna sunabilir.

b)    Cumhurbaşkanı, TBMM’nin üye tamsayısının 3/5 çoğunluk ile kabul ettiği bir anayasa değişikliğini bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderebilir.

c)    Cumhurbaşkanının b şıkkında belirtilen koşulla  geri gönderdiği anayasa değişikliğini TBMM ancak üye tamsayısının 2/3 çoğunluğuyla kabul edebilir.

d)    Cumhurbaşkanının geri göndermesi üzerine TBMM’nin 2/3 çoğunlukla kabul ettiği anayasa değişikliğini, Cumhurbaşkanı artık 15 gün içinde Resmi Gazete’de yayımlamak zorundadır.

e)    Hiçbiri

 

2. Kanun Hükmünde Kararnameler ile aşağıdakilerden hangisi hakkında düzenleme yapılamaz?

a)    Futbol maçları

b)    Dernekler

c)    Yüksek öğretim kurumları

d)    Valilikler

e)    Ormanlar

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir?

a)    TBMM içtüzüğü

b)    Milletlerarası andlaşmaların uygun bulunmasına dair kanunlar

c)    Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri

d)    Sıkıyönetim ilan kararı

e)   Milli Güvenlik konseyi döneminde çıkarılan kanunlar

 

4. Kuvvetler ayrılığı teorisini ortaya atan ünlü Fransız düşünürün adının doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Montesque

b)    Montesqiue

c)    Montesqeue

d)    Montesqeiue

e)    Montesquieu

 

5. 1982 Anayasasının kurduğu sistemin genel olarak hukuk devleti ilkesine uygun olduğu söylenebilir. Ne var ki bu Anayasanın kurduğu sistemde hukuk devleti ilkesi yle bağdaşması güç olarak görülebilecek bir kaç husus vardır. Bunlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Kanuni hakim güvencesi bakımından Anayasanın öngördüğü bir takım istisnalar vardır.

b)    Yasama organının hukuka bağlılığı sorunu 1982 Anayasasında tartışmalıdır.

c)    Yargı tam anlamıyla bağımsız değildir. Zira, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı Adalet Bakanıdır.

d)    Uyarma ve kınama disiplin cezalarına  karşı yargı yolu kapalıdır.

e)    Valilerin olağanüstü nedenlerle yaptığı idari işlemlere karşı dava açılamaz.

 

6. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)    Hem başbakan, hem bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

b)    Ne başbakan, ne de bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

c)    Bakanlar değil, başbakan milletvekili olmak zorundadır.

d)    Başbakan değil, bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

e)    Hiçbiri

 

7. Aşağıdakilerden hangisi hem olağan, hem de olağanüstü dönemlerde, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının bir sınırıdır.

a)    Genel ve özel sebeplere uygunluk

b)    Kanunla sınırlama

c)    Anayasanın sözüne ve ruhuna uygunluk

d)    Ölçülülük ilkesi

e)    Demokratik toplum düzenin gereklerine uygunluk

 

8. Aşağıda yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hükümeti denetleme araçlarından hangisi hükümetin düşmesine yol açabilir?

a)    Soru      

b)    Genel Görüşme  

c)    Meclis Araştırması

d)    Meclis Soruşturması

e)    Hiçbiri

 

9. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)    Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.

b)    Basın sansür edilemez.

c)    Kimse düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz.

d)    Mahkeme kararı olmadan kimse suçlu sayılamaz.

e)    Hiçbiri.

 

10. Varsayalım ki, “X sayılı İstanbul’un Sağlıklı ve Düzenli Kentleşmesinin Sağlanması Hakkında Tüzük” ile şu hüküm getirilmiş olsun: “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde yerleşmek Belediye Başkanlığının iznine bağlıdır”. Bu düzenleme Anayasaya uygun mudur?

a)    Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, Anayasamızın 23’üncü maddesinde yerleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır. Herkes hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın Türkiye sınırları içinde istediği yere yerleşebilir.

b)    Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, sınırlama kanunla yapılmamıştır.

c)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Çünkü, kamu makamları, örneğimizde Belediye, o yer için kamu yararı düşüncesi ile bir takım düzenlemeler yapabilir.

d)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygun veya aykırı olabilir. Önemli olan yerleşme izninin verilmesinde din, dil, ırk, etnik grup, gelinen bölge vb. bakımlardan ayrımcılık yapılmamasıdır.

e)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Sağlıklı kentleşme günümüzde önemlidir. Devletin ve kamu makamlarının en önemli görevlerinden biri de yurttaşlara sağlıklı bir çevrede yaşama imkanı sağlamaktır.

 

Öğrencinin İmzası :

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı? (Test sınavlarında isimsiz numarasız kağıtların sahiplerinin tespiti mümkün değildir).

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

Sınav no 7 

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F. KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

  ANAYASA HUKUKU FİNAL SINAVI (İkinci Eğitim)

12 HAZİRAN 1998,  Saat 15.30

No:

Ad-Soyad:

 

SINAV TALİMATI

1.     Numaranızın son üç rakamını ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Cevaplarınızı, soruları izleyen boşluklara, okunaklı bir şekilde yazınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kırmızı renk kalem  kullanmayınız. Kağıdın arka yüsüne geçmeyinizi.  Kağıt değiştirilmez. İkinci kağıt verilmez.

3.     Sadece sorulana cevap veriniz Gereksiz açıklamalarda bulunmayınız.

4.     Sınav esnasında öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vs. alıp vermeleri yasaktır.

5.     Değerlendirme: Her soru 20 puan değerindedir.

6.     Sınav süresi 20 dakikadır.

 

S O R U L A R

1. “Cumhuriyet ile demokrasi arasında bir ilişki yoktur”. Bu önermenin doğruluğunu / yanlışlığını ampirik olarak kanıtlayınız. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

2. Rasyonelleştirilmiş parlâmentarizmin bir unsurunu yazınız.

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3. X ülkesi parlâmenter bir demokrasidir. Ülkede A ve B olmak üzere iki güçlü parti ve birden çok küçük parti vardır. Büyük partiler kendi aralarında koalisyon kurmayı reddetmektedirler. Seçimlerden sonra A partisinin liderinin kurduğu hükümet bir yıl sonra güvensizlik oyuyla düşürülmüştür. X ülkesinde Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini bu sefer B Partisinin liderine vermiştir. Ama B partisinin lideri iki ay geçmesine rağmen hükümeti kurup güvenoyu alamamıştır. Cumhurbaşkanı bu sefer tekrar, A partisinin liderine, hükümeti kurma görevini önermiş, ama o bu öneriyi reddetmiştir. X ülkesi, içine düştüğü krizden anayasal olarak nasıl kurtulabilir?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4. İki-parti sisteminin erdemlerinden ikisi şunlardır:

a)    Rejim üzerinde ılımlılaştırıcı ve merkeze yaklaştırıcı etkisi vardır.

b)    Seçmenlere alternatif politikalar arasında açık bir tercih yapma imkanı sunar.

   Bu iki erdemi karşılıklı ilişkisi bakımından değerlendiriniz.

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5. Türkiye’de şu an, yarı-başkanlık sistemi  kurmak için Anayasada yapılması gereken asgari değişiklik veya değişiklikler nelerdir?

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

Sınav no 8
 

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜMLERİ
(İkinci Öğretim)

ANAYASA HUKUKU FİNAL SINAVI

Görükle, 12 Haziran 1998,  Cuma, Saat 15.00

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:

Bölümü

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

3.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

4.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

5.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kırmızı kalem kullanmayınız.  Kağıt değiştirilmez.

6.     Sınav süresi 20 dakikadır.

7. Değerlendirme yandaki formüle göre yapılır. Bu formüle göre ise doğru cevap +10, yanlış cevap ise –2.5 puan değerindedir .

                 W

Rb = R –  ——

                 a-1

Rb : Düzeltilmiş puan

R  : Doğru sayısı

W: Yanlış sayısı

a  : Seçenek Sayısı

 


 

 A A                              CEVAP TABLOSU                  A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

SORULAR

1. Cumhurbaşkanının TBBM tarafından kabul edilen kanun teklifi ve tasarıları konusunda birtakım yetkileri vardır. Bu konuda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Cumhurbaşkanı beğendiği bir kanunu 15 gün içinde Resmi gfazetede yayımlayabilir.

b)    Cumhurbaşkanı beğenmediği kanunu referanduma sunabilir.

c)    Cumhurbaşkanı beğenmediği kanunu bir defa daha görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderebilir.

d)    Meclis, geri gönderilen kanunu aynen kabul etmişse Cumhurbaşkanı bu kanunu artık Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır.

e)    Cumhurbaşkanı beğenmediği kanunu Resmi Gazetede yayımladıktan sonra Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir.

 

2. Normal koşullarda, TBMM’nin usulüne uygun olarak bir kanun kabul etmesi için, gerekli asgari kabul oy sayısı na aşağıdakilerden hangisi en yakındır?

a)    92

b)    110

c)    139

d)    226

e)    276

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Devletinin Anayasada belirtilen niteliklerinden biri değildir?

a)    Atatürk milliyetçiliği

b)    İnsan haklarına saygı

c)    Devletçilik

d)    Laiklik

e)    Cumhuriyetçilik

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir pozitif statü hakkı dır?

a)    Din hürriyeti

b)    Konut dokunulmazlığı

c)    Dernek hürriyeti

d)    Sağlık hakkı

e)    Haberleşme hürriyeti

 

5. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası arasında temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sistemi bakımından çok az fark vardır. Bu farklardan bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)    1961 Anayasasında, sınırlandırmanın Anayasanın ruhuna uygun olması şartı yoktur.

b)    1961 Anayasasında genel sebeplere uygunluk şartı yoktur.

c)    1961 Anayasasında özel sebeplere uygunluk şartı yoktur.

d)    1961 Anayasasında sınırlamanın kanunla yapılması şartı yoktur.

e)    1961 Anayasası demokratik toplum düzeninin gerekleri ne uygunluk şartı yoktur.

 

6. X devletinde yürütme organı Kral ve Kabineden oluşmaktadır. Kabine ise, Kralın atadığı başbakan ve onun atadığı bakanlardan oluşmaktadır. Bakanların parlâmento karşısında hem kollektif, hem bireysel sorumluluğu vardır. Bu verilere göre, X devletinin hükümet sistemi hakkında ne söylenebilir?

a)    X devleti anti-demokratik bir krallıktır.

b)    X devletinde başkanlık rejimi vardır.

c)    X devletinde parlâmenter sistem vardır.

d)    X devletinde yarı-başkanlık sistemi vardır.

e)    X devletinde meclis hükümeti sistemi vardır.

 

7. Ülkemizde Anayasa mahkemesi üyeleri  şöyle seçilmektedir. Belli bir takım kurumlar üç aday göstermekte, bunlardan birisi Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesine üye seçiminde aday gösterme yetkisine sahip değildir.

a)    Danıştay

b)    Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

c)    Sayıştay

d)    Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

e)    Yükseköğretim Kurulu

 

8. Bursa Asliye Ceza Mahkemesi önünde görülmekte olan davasında sanık S, kendisine uygulanacak olan Kanunun Anayasaya aykırı olduğunu duruşmada iddia etmiş, bu iddiası mahkeme tarafından ciddi görülmüş ve sorun Anayasa Mahkemesine gönderilmiştir. Ortada ne tür anayasaya uygunluk denetimi vardır?

a)    Soyut norm denetimi

b)    İtiraz yolu

c)    İptal davası

d)    Bireysel başvuru

e)    Hiçbiri

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenemez?

a)    Dernek kurma hakkı

b)    Basın hürriyeti

c)    Valilikler

d)    İbadet hürriyeti

e)    Hiçbiri

 

10. Milletvekili A Meclis Genel Kurulunda bir konuşma yaparken, Milletvekili B’ye hakaret  etmiştir.

a)    Milletvekili A, hakkında ceza davası açılabilmesi için Meclis tarafından dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.

b)    Milletvekili A’nın TBMM üyeliği sona erince hakkında soruşturma açılır.

c)    Milletvekili A hakkında hiçbir şey yapılamaz.

d)    Milletvekili A hakkında ceza davası açılamaz, ama hukuk davası açılıp tazminat istenebilir.

e)    Hiçbiri.

 

Öğrencinin İmzası :

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı? (Test sınavlarında isimsiz numarasız kağıtların sahiplerinin tespiti mümkün değildir).

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

C.     BÜTÜNLEMELER

Sınav no 9
 

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F. KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (Birinci Öğretim)

ANAYASA HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI

Görükle,    30 Haziran 1998, Salı, Saat 9.00

 

No:

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI

1.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Kurşun kalem kullanmak yasaktır.  Kırmızı renk kalem kullanmayınız.

3.     Cevaplarınızı soruları izleyen noktalı boşluklara yazınız. Bu boşluklar yeterlidir. Dışarı taşmayınız. Kağıt değiştirilmez.

4.     Okunaklı bir şekilde yazınız. Okunamayan kelimelerin bulunduğu cevaplara 0 (sıfır) puan verilir.

5.     Sadece istenilene cevap veriniz. Gereksiz açıklamalardan puan kırılır. 

6.     Her sorunun değeri yanına işaretlenmiştir. Gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez.

7.     Sınav süresi 20 dakikadır.

 

S O R U L A R

1. Her federal devletin parlamentosu kaçınılmaz olarak iki-meclislidir. Neden? (20 p.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ..   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . 

2. Varsayalım ki, temsili demokrasinin uygulandığı A devletinin X ili, bugün, A devletinden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmuştur. Kurulan yeni devlet, A devleti tarafından tanınmıştır. 1995 yılı genel seçimlerinde bu X ilinden seçilen milletvekillerinin A devleti bakımından milletvekillikleri sona erer mi? (a veya b şıkkını tercih ettikten sonra nedenini açıklayınız). (20 p).

a)   Evet, sona erer.                                       b) Hayır, sona ermez.

b)   Çünkü .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .

3. X Anayasasının Y Maddesi: “Millet Meclisi Başbakana karşı güvensizliğini, ancak üyelerinin çoğunluğu ile ona bir halef seçmek ve Cumhurbaşkanından Başbakanı azletmesini istemek suretiyle gösterebilir. Cumhurbaşkanı bu isteğe uymak ve seçilen kişiyi atamak zorundadır”.

a) Yukarıdaki maddenin ifade ettiği şeye anayasa hukuku dilinde ne denir? (10 p). .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   ..   .   .   . .   ..   .   .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   ..   .   .   . .   ..   .   .   .   .   .

b) Yukarıdaki madde muhtemelen hangi devletin anayasasından alınmıştır? (10 p) .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ..   .   .   . .   ..   .   .   .   .   .   .   .   .

 

4.   “Biz kendi isteğimizle ve krallık otoritemizin serbest kullanımı ile, bizim için olduğu kadar haleflerimiz için de, her zaman, bu anayasayı tebamıza bahşediyor , ihsan ediyor, devir ve ferağ ediyoruz”.

Bu cümlelerle başlayan bir anayasa muhtemelen hangi usûl ile yapılmıştır? Neden? (20 p). .   .   .   . .   ..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   ..   ..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   . .   ..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   . .   ..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   . .   ..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   . .   ..   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   ..   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   ..   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   ..   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .

5.   “Türkiye’de ‘gensoru’ ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘suçlama (impeachment)’ aynı amaca hizmet eden iki kurumdur. Türkiye’de ‘gensoru’ ile Başbakan, ABD’de ise ‘suçlama (impeachment)’ ile Başkan görevden alınabilir”.

    Yukarıdaki ifade doğru mudur? Yanlış mıdır? Neden? (a veya b şıkkını seçtikten sonra nedenini açıklayınız. Gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez.) (20 p).

a)   Doğrudur.                                   b) Yanlıştır

Çünkü .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   ..   .   .   .   .   .   .   .   ..   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .

 

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

 

Başarılar dilerim. 

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER

 


 

Sınav no 10
 

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜMÜMLERİ

ANAYASA HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI

(Birinci Öğretim)

Görükle,    30 Haziran 1998, Salı, Saat 10.30

No:

Ad-Soyad:

Bölüm:

SINAV TALİMATI

1.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Kurşun kalem kullanmak yasaktır.  Kırmızı renk kalem kullanmayınız.

3.     Cevaplarınızı soruları izleyen noktalı boşluklara yazınız. Boşluklar yeterlidir. Dışarı taşmayınız.

4.     Okunaklı bir şekilde yazınız. Okunamayan kelimelerin bulunduğu cevaplara 0 (sıfır) puan verilir.

5.     Sadece istenilene cevap veriniz. Gereksiz açıklamalardan puan kırılır. 

6.     Her soru 20 puan değerindedir. Gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez.

7.     Sınav süresi 25 dakikadır.

S O R U L A R

1. Her federal devletin parlamentosu kaçınılmaz olarak iki-meclislidir. Neden?.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   ..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

2. Varsayalım ki, X ili, bugün, Türkiye Cumhuriyetinden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmuştur. Kurulan yeni devlet, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmıştır. 1995 yılı genel seçimlerinde bu X ilinden seçilen milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri sona erer mi? (a veya b şıkkını yuvarlak içine aldıktan sonra nedenini açıklayınız).

a) Evet, sona erer.                            b) Hayır, sona ermez.

Çünkü .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   ..   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   ..   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

3. Milletvekili A, Meclis Genel Kurulu konuşmacı kürsüsünde konuşma yaparken kendisine sataşan milletvekili B’yi silahını çekerek vurmuştur. B kaldırıldığı hastanede ölmüştür. Milletvekili A hakkında bir şey yapılabilir mi? (“a” veya “b” şıkkını seçtikten sonra nedenini açıklayınız).

a)   Yapılamaz. Çünkü.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

    b) Yapılabilir (Bu halde yapılacak şeyin ne olduğunu ve bunun için izlenecek usûlü belirtiniz) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .

 

 

4.       “Türkiye’de ‘gensoru’ ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘suçlama (impeachment)’ aynı amaca hizmet eden iki kurumdur. Türkiye’de ‘gensoru’ ile Başbakan, ABD’de ise ‘suçlama (impeachment)’ ile Başkan görevden alınabilir”.

    Yukarıdaki ifade doğru mudur? Yanlış mıdır? Neden? (a veya b şıkkını seçtikten sonra nedenini açıklayınız. Gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez.) (20 p).

b)   Doğrudur.                                   b) Yanlıştır

Çünkü .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   ..   .   .   .   .   .   .   .   ..   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

5. 30 milletvekili tarafından verilen X sayılı kanun teklifi TBMM’de 190 (yüzdoksan) milletvekili hazır olduğu halde görüşülmüş ve 130 (yüzotuz) milletvekilinin kabul oyu ile kabul edilmiştir. Daha sonra bu kanun Cumhurbaşkanı tarafından 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

I)    Söz konusu kanun Anayasaya uygun mudur? Aykırı mıdır?         

a)   Uygundur.                            b) Aykırıdır.

Çünkü .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   ..   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ..

II) Eğer b şıkkını seçtiyseniz (yani “aykırıdır” demişseniz), bu kanun aleyhine Anayasa Mahkemesinde hangi süre içinde kimler iptal davası açabilirler? 

 

Süre: .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   . .

     Dava açma hakkına sahip olanlar:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   ..   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .               

 

 

F Numaranızı isminizi yazdınız mı?               

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER

 

 

 


 

Sınav no 11
 

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F.
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
(İkinci Öğretim)

ANAYASA HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI

Görükle, 3 Temmuz 1998, Saat 15.00

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

3.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

4.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

5.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kırmızı kalem kullanmayınız.  Kağıt değiştirilmez.

6.     Sınav süresi 25 dakikadır.

7. Değerlendirme yandaki formüle göre yapılır. Bu formüle göre ise doğru cevap +10, yanlış cevap ise –2.5 puan değerindedir .

                 W

Rb = R –  ——

                 a-1

Rb : Düzeltilmiş puan

R  : Doğru sayısı

W: Yanlış sayısı

a  : Seçenek Sayısı


 

 A A                              CEVAP TABLOSU                  A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

SORULAR

1. Parlamentolar ya tek-meclisli ya da iki-meclislidir. Tek-meclis ile iki-meclis sistemlerinden birinin tercih edilmesini bir yandan nüfus hacmi,  diğer yandan ise federalizm etkilemektedir.

    Arend Lijphart’ın demokratik olarak kabul ettiği 22 ülke, nüfus büyüklüğüne göre, 11 büyük ve 11 küçük  ülke olmak üzere iki yaklaşık eşit gruba ayrılır ve en az 10 milyon nüfusa sahip ülkeler büyük ülke olarak kabul edilirse izleyen tablo elde edilmektedir.

 

Küçük ülkeler

Büyük ülkeler

 

Uniter

Federal

Üniter

Federal

 

 

Tek-Meclisli

Danimarka

Finlandiya

İzlanda

İsrail

Lüksemburg

Y.Zelanda

Norveç

İsveç

 

 

 

 

 

İki-Meclisli

İrlanda

Avusturya

Belçika

Fransa IV

Fransa V

İtalya

Japonya

Hollanda

Bir.Krallık

Avustralya

Kanada

Almanya

A.B.D.

   Bu tabloya göre, tek-meclis ile iki-meclis sistemlerinin tercih edilmesini etkileyen nüfus hacmi faktörü ile federalizm faktörü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (Arendt Lijphart, Çağdaş Demokrasiler, Ankara, Yetkin Yayınları, 1995, s.85)

a)    Federalizm faktörünün etkisi, nüfus hacmi faktörünün etkisine oranla daha fazladır. Çünkü, her federal devlet, federalizmin doğası gereği, iki meclisli olmak zorundadır. Zira hem halkın hem de federe devletlerin ayrı ayrı temsil edilmesi federalizmin gereğidir. Bu nedenle federalizm ile iki meclislilik arasındaki ilişki çok kuvvetlidir. Oysa nüfus hacmi ile iki meclislilik arasında bu kadar kuvvetli ilişki görülememektedir.

b)    Nüfus hacminin etkisi federalizmin etkisine oranla daha büyüktür. Çünkü 11 büyük ülkenin hepsinde iki-meclisli parlamentolar; 11 küçük ülkenin 8’inde tek meclisli, 3’ünde ise iki-meclisli parlamentolar vardır. Bundan nüfus büyüklüğü ile iki-meclislilik arasında kuvvetli bir ilişkinin olduğu sonucu çıkar. Buna karşın, her federal devlette mutlaka iki-meclislilik vardır; ama bunun tersi, yani federal olmayan devletlerde tek-meclisliğin olduğu söylenemez.

c)    Nüfus hacminin etkisi ile federalizmin etkisi eşittir. Çünkü, bütün büyük devletlerde ve bütün federal devletlerde iki-meclisli parlamentolar vardır. Keza hem küçük, hem de üniter olan devletlerin hemen hemen hepsinde tek-meclisli parlamentolar vardır.

d)    Nüfus hacmi ile iki-meclislik arasında bir ilişki yoktur. Asıl ilişki federalizm ile iki-meclislik arasındadır.  Zira istisnasız her federal  devlet, doğası gereği iki-meclisli iken, istisnasız her küçük devlette tek meclisliliğin olduğu söylenemez. Zira üç küçük ülkede iki-meclisli parlamentolar bulunmaktadır.

e)    Hiçbiri

 

2. Siyasi partilerin üzerinde birbirlerinden ayrıldıkları çatışma noktalarına genelde “sorun boyutu” denir. Siyasi partilerin birbirinden ayıran en önemli iki sorun boyutu “sosyo-ekonomik” ve “dinsel” sorun boyutudur. Sosyo-ekonomik sorun boyutu ile dinsel sorun boyutunun birlikte rol oynadıkları ülkelerde bu iki boyutunun nisbi ağırlıkları bakımından aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (Lijphart, op. cit., s.126-128)

a)    Sosyo-ekonomik sorun boyutu daha etkilidir. Çünkü 22 demokrasinin hepsinde sosyo-ekonomik sorun boyutu varken, dinsel sorun boyutu sadece 13 ülkede vardır.

b)    Seçmenler bakımından dinsel sorun boyutu, kabine koalisyonları bakımından ise sosyo-ekonomik sorun boyutu daha önemlidir.

c)    Seçmenler bakımından sosyo-ekonomik boyut, kabine koalisyonları bakımından ise dinsel sorun boyutu daha önemlidir.

d)    Seçmenler bakımından ve kabine koalisyonları bakımından değil, sanayileşmiş ve sanayileşmemiş ülkeler bakımından ayrım yapmak gerekir. Sanayileşmemiş ülkelerde, dinsel sorun boyutunun, sanayileşmiş ülkelerde ise sosyo-ekonomik sorun boyutunun daha etkilidir. Çünkü, sanayileşmiş ülkelerde din değil, ekonomik statü ve sosyal sınıf daha önemlidir.

e)    Gerek sanayileşmiş, gerek sanayileşmemiş ülkelerde, gerek seçmenler bakımından, gerek kabine koalisyonları bakımından etkin olan siyasal boyuttur. Çünkü dinsel farklılaşmanın olduğu her yerde dinin siyasal saflaşmaya (bölünmeye) beklenmedik ölçüde etki yaptığı gözlemlenmektedir.

 

 

3. Arend Lijphart’ın Çağdaş Demokrasiler isimli kitabının konusu aşağıdakilerden hangisidir ?  (Lijphart, op. cit., s.1)

a)    Halkın, halk için halk tarafından yönetildiği rejimlerin incelenmesidir.

b)    Halkın arzularına tam olarak uyan yönetimlerin incelenmesidir.

c)    Nispeten çokça bir yurttaş grubunun uzun bir zaman boyunca arzularına cevap verebilen yönetimlerin incelenmesidir.

d)    Ulaşılması düşlenen ideal anlamda demokrasidir.

e)    Avrupa demokrasilerinin incelenmesidir.

 

4. Parlamentolar tek-meclisli ve iki meclisli olmak üzere iki kategoriye ayrılabilirler. İkinci meclisler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (Lijphart, op. cit., s.86-88).

a)    İkinci meclisler birincilerine göre daha küçüktür.

b)    İkinci meclislerin yasama dönemleri birinci meclislerinkinden daha kısadır.

c)    İkinci meclislerin ortak özelliği seçimlerinin kısmi oluşudur. 

d)    İkinci meclislerin yetkileri genellikle birinci meclislerinkinden daha azdır.

e)    Birinci meclisler doğrudan doğruya seçmenler tarafından, ikinci meclisler ise genellikle dolaylı olarak seçilirler.

 

5. “Devlet sosyolojik anlamda, kaynağını belirli sebeplerin etkisi altında vukua gelen mücadelede, gasp ve yağma da bulur. Dünya tarihinde devlet için, topluca yapılan mücadele, gasp ve yağmadan başka bir kaynaktan bahsedilemez. Sosyolojik anlamda devletin dış görünüşü tahakkümdür; iç görünüşü ise, teb’aların efendiler zümresi tarafından ekonomik yönden sömürülmesidir”.

Bu görüş kim tarafından savunulmuştur?

a)    Rousseau                      

b)    Oppenheimer         

c)    Locke

d)    Hobbes

e)    Marx

 

6. Skolanga’da devlet başkanına “Büyük Şef” denmekte ve  kabile şefleri tarafından seçilmektedir. Büyük Şef ömür boyu görevde kalmaktadır. “Büyük Şef”liğe  aday olabilmek için ülkenin on kabilesinden birinin şefi olmak gerekmektedir. Büyük Şefin bir çok yetkileri yanında Başbakan atamak  yetkisi de vardır. Skolanga’da kanunlar, halk tarafından seçilen Halk Meclisi tarafından yapılmaktadır. Keza bu Meclis, hükümeti güvensizlik oyuyla düşürebilmektedir. Skolanga’da bir de, on kabile şefinden oluşan “Kabile Şefleri Yüksek  Konseyi” vardır. Uluslararası andlaşmaları onaylama yetkisi bu Konseye aittir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)    Skolanga bir devlet değil, kabileler topluluğudur.

b)    Skolanga’da başkanlık sistemi vardır.

c)    Skolanga bir monarşidir.

d)    Skolanga parlâmenter sisteme sahiptir.

e)    Skolanga anti-demokratik bir devlettir.

 

7. X devletinin bir anayasası ve kendine has yasama, yürütme ve yargı organları vardır. Bununla birlikte X devletinde hem bu devletin kendi hukuku, hem de Y devletinin hukuku uygulanmaktadır. X devleti dış ilişkilerinde bağımsız değildir. Dış ilişkileri Y devleti yürütmektedir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)    X devleti bir federe devlettir.

b)    X devleti bir federal devlettir.

c)    X devleti bir konfedere devlettir.

d)    X devleti bir konfederal devlettir.

e)    X devleti üniter devlettir.

 

8. X devletinde milletvekilleri düzenli olarak yapılan seçimlerle iş başına gelmektedir. Kanunlar bu milletvekillerinin oluşturduğu parlâmento tarafından yapılmakta, ancak parlâmentonun kabul ettiği kanunlar, zaman zaman referanduma sunulmakta ve referendumda kabul edilirlerse yürürlüğe girmektedirler. Bu verilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)    X devletinde doğrudan demokrasi uygulanmaktadır.

b)    X devletinde yarı-doğrudan demokrasi uygulanmaktadır.

c)    X devletinde temsili demokrasi uygulanmaktadır.

d)    X devletinin hükümet sistemi parlamenter sistemdir.

e)    Hiçbiri.

 

9. Bu ülkede Parlamento iki-meclislidir.  Yürütme organı da ikili yapıdadır. Başbakanı Devlet Başkanı atamaktadır. Bakanları da Başbakan seçmektedir. Bu şekilde kurulan hükümet Parlamentonun birinci kanadına karşı sorumludur. Parlamentonun birinci kanadı istediği zaman hükümeti güvensizlik oyuyla düşürebilmektedir. Düşen hükümet yerine yeni hükümet kurmak için Devlet Başkanı yeniden bir Başbakan atamaktadır. Güvensizlik oyunun dengeleyicisi olarak bu ülkede yürütme organı da Parlamentonun birinci kanadını feshetme hakkına sahiptir. Bu ülke aşağıdakilerden muhtemelen hangisidir?

a)    ABD     

b)    Almanya

c)    İtalya

d)    İsviçre

e)    İngiltere

 

10. Anayasacılık hareketleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)    Anayasacılık hareketlerinin temelinde yeni bir anayasa yapmak, yeni bir devlet kurmak fikri yatar.

b)    Anayasacılık fikri ilkönce Fransa’da uygulamaya geçmiştir.

c)    Türkiye’de anayasacılık hareketleri çok geç girmiştir.

d)    Anayasacılık hareketi devlet iktidarını sınırlandırması amacına hizmet etmiştir.

e)    Hiçbiri

 

 

Öğrencinin İmzası:

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

 

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER

 


 

Sınav no 12
 

 

 

 

U.Ü.İ.İ.B.F.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜMLERİ
(İkinci Öğretim)

ANAYASA HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI

Görükle, 3 Temmuz 1998, Saat 15.00

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:

Bölümü

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

2.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

3.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

4.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

5.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kırmızı kalem kullanmayınız.  Kağıt değiştirilmez.

6.     Sınav süresi 20 dakikadır.

7. Değerlendirme yandaki formüle göre yapılır. Bu formüle göre ise doğru cevap +10, yanlış cevap ise –2.5 puan değerindedir .

                   W

  Rb = R –  ——

                   a-1

Rb : Düzeltilmiş puan

R  : Doğru sayısı

W: Yanlış sayısı

a  : Seçenek Sayısı

 


 

 A A                              CEVAP TABLOSU                  A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

SORULAR

1.   “Sosyal devlet ” ilkesi ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır.

a)    Sosyal devlet ilkesi ilk kez 1961 Anayasası tarafından kabul edilmiştir.

b)    Sosyal devlet geçen yüzyılın “jandarma devlet” anlayışının karşıtıdır.

c)    Sosyal devlet ilkesinin en önemli savunucularından birisi Friedrich A. Hayek’tir. Hayek “Köleliğin Yolu ” isimli eserinde, liberal devlet sisteminin insanları köleliğe ittiğini, bu “kölelikten” kurtuluş için sosyal devlet sisteminin gerekliliğini savunmuştur.

d)    1982 Anayasasının “Devletin Temel Amaç ve Görevleri” başlığını taşıyan 5’inci maddesi, devlete bireyleri “özgürleştirme” görevi vermiştir.

e)    1982 Anayasası sosyal hakları tanımıştır. Ancak devlet sosyal hakları mali imkanları ölçüsünde yerine getirir.

2. X İlimizde salgın bir hastalık çıkmış, Bakanlar Kurulu da, bu hastalık ile mücadele etmek için, çıkardığı bir Tüzük ile, X İline seyahat edilmesini yasaklamıştır. Söz konusu Tüzük, 1982 Anayasasına uygun mudur?

a)    Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, Anayasamızın 23’üncü maddesinde seyahat hürriyeti güvence altına alınmıştır. Herkes hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın Türkiye sınırları içinde istediği yere seyahat edebilir.

b)    Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, böyle bir sınırlama tüzükle yapılamaz.

c)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Çünkü, aksi taktirde söz konusu bulaşıcı hastalığın, yurt geneline yayılması tehlikesi vardır.

d)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Çünkü, Anayasanın 13’üncü maddesinde öngörülen genel sınırlama sebeplerinden bir tanesi “genel sağlığın korunması”dır.

e)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygun veya aykırı olabilir. Önemli olan bu düzenlemenin öngörülen amaç ile “orantılı” olup olmadığıdır.

3. Arend Lijphart’ın Çağdaş Demokrasiler isimli kitabının konusu aşağıdakilerden hangisidir? (Lijphart, s.1)

a)    Halkın, halk için halk tarafından yönetildiği rejimlerin incelenmesidir.

b)    Halkın arzularına tam olarak uyan yönetimlerin incelenmesidir.

c)    Nispeten çokça bir yurttaş grubunun uzun bir zaman boyunca arzularına cevap verebilen yönetimlerin incelenmesidir.

d)    Ulaşılması düşlenen ideal anlamda demokrasidir.

e)    Avrupa demokrasilerinin incelenmesidir.

4. 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanununa, göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)    Bir cumhurbaşkanlığı yoktur.

b)    Yasama ve yürütme yetkileri Büyük Millet Meclisinde toplanmıştır.

c)    İcra organı Büyük Millet Meclisini feshedemez.

d)    Baþbakan Meclis tarafından, bakanlar ise Başbakan tarafından atanır.

e)    Meclis bakanları her zaman görevden alabilir.

5.   “Devlet sosyolojik anlamda, kaynağını belirli sebeplerin etkisi altında vukua gelen mücadelede, gasp ve yağma da bulur. Dünya tarihinde devlet için, topluca yapılan mücadele, gasp ve yağmadan başka bir kaynaktan bahsedilemez. Sosyolojik anlamda devletin dış görünüşü tahakkümdür; iç görünüşü ise, teb’aların efendiler zümresi tarafından ekonomik yönden sömürülmesidir”.

Bu görüş kim tarafından savunulmuştur?

a)    Rousseau                      

b)    Oppenheimer

c)    Locke

d)    Hobbes

e)    Marx

6. Skolanga’da devlet başkanına “Büyük Şef” denmekte ve  kabile şefleri tarafından seçilmektedir. Büyük Şef ömür boyu görevde kalmaktadır. “Büyük Şef”liğe  aday olabilmek için ülkenin on kabilesinden birinin şefi olmak gerekmektedir. Büyük Şefin bir çok yetkileri yanında Başbakan atamak  yetkisi de vardır. Skolanga’da kanunlar, halk tarafından seçilen Halk Meclisi tarafından yapılmaktadır. Keza bu Meclis, hükümeti güvensizlik oyuyla düşürebilmektedir. Skolanga’da bir de, on kabile şefinden oluşan “Kabile Şefleri Yüksek  Konseyi” vardır. Uluslararası andlaşmaları onaylama yetkisi bu Konseye aittir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)    Skolanga parlâmenter sisteme sahiptir.

b)    Skolanga bir devlet değil, kabileler topluluğudur.

c)    Skolanga’da başkanlık sistemi vardır.

d)    Skolanga bir monarşidir.

e)    Skolanga anti-demokratik bir devlettir.

7. Anayasanın X  maddesinin değiştirilmesi için 192 milletvekili yazılı olarak değişiklik teklifi vermiştir. Bu teklif TBMM Genel Kurulunda iki defa görüşülmüştür.  Ve neticede gizli yapılan oylamada  340 oy ile kabul edilmiştir. Meclis Başkanı yayımlanmak üzere kabul edilen değişiklik teklifini Cumhurbaşkanına göndermiştir. Cumhurbaşkanı da değişikliği 15 gün içinde onaylamış ve Resmi Gazetede yayımlamıştır.

    Yapılan anayasa değişikliği hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)    Bu Anayasa değişikliği Anayasaya uygundur. Çünkü 175’inci maddenin aradığı tüm koşullara uyulmuştur.

b)    Bu Anayasa değişikliği Anayasaya aykırıdır. Çünkü teklif yetersayısı yoktur.

c)    Bu Anayasa değişikliği Anayasaya aykırıdır. Çünkü Cumhurbaşkanının böyle bir değişikliği onaylama yetkisi yoktur.

d)    Bu Anayasa değişikliği Anayasaya aykırıdır. Çünkü ivedilikle görüşülememe kuralına uyulmamıştır.

e)    Hiçbiri.

8. Yukarıdaki (7’nci sorudaki) Anayasa değişikliği hakkında Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak istenmektedir. Dava açma süresi ve yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)    Bu anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma süresi 10 gündür.

b)    Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma yetkisine sahip olanlardan birisi Cumhurbaşkanıdır.

c)    Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde 110 milletvekili de iptal davası açabilir.

d)    Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde İktidar ve Anamuhalefet Partisi Meclis Grupları da iptal davası açabilir.

e)    Hiçbiri

9. Anayasanın X  maddesinin değiştirilmesi için 200 milletvekili yazılı olarak değişiklik teklifi vermiştir. Bu teklif TBMM Genel Kurulunda iki defa görüşülmüştür.  Ve neticede işaretle yapılan oylamada 400 oy ile kabul edilmiştir. Meclis Başkanı yayımlanmak üzere kabul edilen değişiklik teklifini Cumhurbaşkanına göndermiştir. Cumhurbaşkanı da değişikliği 15 gün içinde onaylamış ve Resmi Gazetede yayımlamıştır.

    Yukarıdaki Anayasa değişikliği hakkında Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılması düşünülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)    Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılamaz. Çünkü usulüne göre gerçekleştirilmiş bir anayasa değişikliği Anayasanın bir maddesi haline gelir. Aynı düzeyde yer alan normların birbirine uygunluğu veya aykırılığı söz konusu olamaz.

b)    Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir. Ancak anayasa mahkemesi bu değişikliği iptal edemez.

c)    Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir. Anayasa Mahkemesi bu değişikliği iptal edebilir. Çünkü, bu değişiklik Anayasanın 175’inci maddesine aykırıdır.

d)    Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir. Anayasa Mahkemesi de bu değişikliği iptal edebilir. Çünkü 400 milletvekili ile kabul edilmiştir. Bu Cumhurbaşkanının onaylayıp Resmi Gazete’de yayımlaması için yeterli çoğunluk değildir.

e)    Hiçbiri.

10. Milletvekili olmayan Bakan B, Ankara’da akşam evde otururken, gürültü yapan üst kat komşusunu kapısına giderek uyarmış, üst kat komşusu bu uyarıya çok sinirlenerek Bakan B’ye hakaret etmiştir. Bakan B’de üst kat komşusunu tutup merdivenden aşağıya atmıştır. Neticede komşunun ayağı kırılmıştır.

Bakan B hakkında aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

a)    Dokunulmazlığı kaldırılırsa, Bakan B Ankara mahkemeleri tarafından yargılanır.

b)    Meclis soruşturması açılıp kabul edilir ve Yüce Divana sevk edilirse, Bakan B Yüce Divan tarafından yargılanır.

c)    Dokunulmazlığı kaldırılırsa, Bakan B Yüce Divan tarafından yargılanır.

d)    Bakan B milletvekili olmadığına göre dokunulmazlıktan yararlanmaz. Doğrudan Ankara mahkemeleri tarafından yargılanır.

e)    Hiçbiri.

 

 

 

Öğrencinin İmzası:

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

 

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

II. 1998-1999 Öğretim Yılı Anayasa Hukuku Sınavları

A.     Vizeler

Sınav no 13

 

 

 

 

AY99Vize-Gün-A   (Kamu)

U.Ü.İ.İ.B.F

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

      ANAYASA HUKUKU VİZE SINAVI (Birinci Öğretim)

Görükle, 6 Nisan 1999

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:       

 

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Kaynak kullanmak yasaktır.

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

4.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

5.     Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır.

6.     Bir soruda, biri iptal edilse bile, iki işaretleme olduğunda, o kağıt şablonla değerlendirilememektedir. Bu nedenle, tabloda işaretlemenizi kesin karar verdikten sonra yapınız. Yaptığınız ilk işaretlemeyi iptal etmeyiniz ve değiştirmeyiniz. Bu kurala uymayanlardan soru başına 10 puan düşürülecektir. Kağıt değiştirilmez.

7.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

8.     Cevap anahtarı sınavdan beş dakika sonra bölümünüz ilan panosuna asılacaktır. Cevaplarınızı elinize yazabilirsiniz.

9.     Değerlendirme: Her soru 10 puan değerindedir. Yanlış doğruyu götürmez.

10.  Sınav süresi 20 dakikadır.

 

A A                               CEVAP TABLOSU                  A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

SORULAR

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Fransız anayasa hukuku doktrini üç ayrı döneme ayrılır.

b)    Birinci dönem, 1950’li yıllara kadar sürür. Bu döneme “klasik dönem” ismi verilir.

c)    Klasik dönemin en önemli özelliği, anayasal metinleri değil, siyasal olay ve olguları incelemesidir.

d)    Klasik dönemin en önemli temsilcileri arasında, Carré de Malberg, Duguit ve Hauriou sayılabilir.

e)    Anayasa hukuku öğretimine ilk defa 1797 yılında İtalya’da Ferrare Üniversitesinde başlanmıştır.

 

2. Anayasa hukukunun pozitivist teorisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)    Pozitivist teori, tabiî hukuk anlayışını reddeder.

b)    Pozitivist teoriye göre, değer yargıları alanında bilinemezlik ilkesi geçerlidir.

c)    W. K. Frankena’ya göre, göreceliliğin üç ayrı tipi vardır: Tasviri görecelilik, meta-etik görecelilik ve normatif görecelilik.

d)    Pozitivist teoriye göre, anayasa hukuku bilimi, anayasa normlarının oluşumunda rol oynayan toplumsal, siyasal, ekonomik veya psikolojik koşulları dikkate almalıdır.

e)    Pozitivist teoriye göre, anayasa hukuku bir bilim olmak istiyorsa, inceleme konusu olarak bir takım fizik-ötesi formları veya değerleri ele almayı kategorik olarak reddetmelidir.

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Bir anayasanın hangi koşullar altında yapıldığının araştırılması esasen anayasa hukukunun değil, siyasal tarihin konusuna girer.

b)    Anayasaların kurmayı hedeflediği “daha iyi”nin ortaya konulması için spekülatif düşünceyi ön planda tutarak yapılan çalışmalar, anayasa hukuku çalışması değil, siyasal felsefe çalışmasıdır.

c)    Örneğin yarı-doğrudan demokrasinin bir aracı olan referandum kurumu, ampirik açıdan incelenir, gözlem yoluyla elde edilen veriler sistemleştirilir, genellemelere varılır, örüntüler saptanırsa, bir anayasa hukuku çalışması değil, bir siyasal bilim çalışması yapılmış olur.

d)    Belirli bir konu, belirli bir ülkenin anayasasının kurallarından bağımsız olarak, genel, soyut düzeyde ele alınabilir. Bu durumda anayasa hukuku dogmatiği çalışması yapılmış olur.

e)    Sosyolojik yaklaşımın geçerlilik kriteri gerçeklikle uyuşum, yani ampirik tutarlılık iken, hukukî yaklaşımın geçerlilik kriteri iç mantıki tutarlılıktır.

 

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Devletin temel kuruluşuyla ilgili bir konu, anayasa ile düzenlenecek yerde, bir kanun ile, kararname ile veya yönetmelik ile düzenlenmiş ise, o konu, anayasa hukukunun inceleme sahasına girmez.

b)    Anayasada yer alan her konunun kaçınılmaz olarak anayasa hukukunun konusunu oluşturduğunu söyleyemeyiz.

c)    Anayasalarda yer alan iktisadî, malî, idarî hükümler anayasa hukukunun konusuna girmez.

d)    1982 Anayasasının 64’üncü maddesine göre, “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirler alır”. Bu hüküm anayasa hukukunun inceleme konusuna girmez.

e)    Hiçbiri

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Cumhurbaşkanından muhtara kadar devletin tüm organlarının incelenmesi anayasa hukukunun konusuna girer.

b)    “Hükûmet etmek”, genel yönleri tespit etmek, büyük tercihlerde bulunmak demektir. “İdare etmek” ise, devletin yüklendiği bazı kolektif ihtiyaçları günlük olarak tatmin etmek demektir.

c)    Siyasî işler, “devlet faaliyetlerinin umumî plan ve prensiplerini tayin etme ve bunlara istikamet çizme ve direktif verme gibi önceden tespiti lazım gelen işlerdir”.

d)    İdarî işler ise, devlet faaliyetlerinin önceden düşünülüp tespit edilmiş umumî ve objektif bir plan ve prensip dairesinde yürütülmesine ait tatbiki ve teknik işlerdir.

e)    Bir görüşe göre, anayasa hukuku, devletin yüksek organlarını, idare hukuku ise, basit idarî makamları inceler. 

 

6. Aşağıdaki paragraftaki düşünceleri savunan yazar kim olabilir?

“Anayasa hukuku, sadece Anayasa adı verilen kanunun ele aldığı kurumları incelemekle yetinemez. Anayasa denilen kanun, adını verdiği hukuk dalının bir parçasıdır. Tümü değildir. Anayasa Hukuku, teknik hukuk cenderesine sıkıştırılmaktan ve içine kapanık ve statik bir sosyal bilim kolu olmaktan çıkalı hayli zaman olmuştur. Bugünün Anayasa Hukuku, siyasal ve sosyal gerçeği, tüm olarak ve her yönüyle, incelemek zorundadır”.

a)    Hüseyin Nail Kubalı

b)    Tarık Zafer Tunaya

c)    Ali Fuat Başgil

d)    Bakır Çağlar

e)    Ohan Aldıkaçtı

 

7. Anayasaların katılığı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)    Bir anayasa değiştirilmesi için parlâmento üyelerinin 2/3’ü gibi nitelikli bir çoğunluğunu arıyorsa o anayasa katıdır.

b)    Bir anayasa kanunlar gibi değiştirilebiliyor, ama değişiklik halkoylamasına sunulduktan sonra yürürlüğe girebiliyorsa, o anayasa katıdır.

c)    Bir anayasa bazı maddelerinin değiştirilmesini yasaklıyorsa o anayasa katıdır.

d)    Bir anayasa belirli bir süre değiştirilmesini yasaklıyorsa o anayasa katıdır.

e)    Hiçbiri

 

 

 

 

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Fransızca’da “anayasa” kelimesinin karşılığı olarak “constitution” kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelimenin, “oluşum”, “kuruluş”, “teşkilât”, “yapı” gibi anlamları vardır.

b)    Ülkemizdeki ilk Anayasanın ismi “Teşkilât-ı Esasiyye Kanunu”dur.

c)    1924 tarihli Teşkilât-ı Esasiyye Kanununun yerine 1945 yılında 10.1.1945 tarih ve 4695 sayılı Anayasa konulmuştur.

d)    Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında “anayasa hukuku” terimi yerine “hukuk-ı esasiyye” tabiri kullanılırdı.

e)    Hiçbiri

 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Türk anayasalarının resmî bilgi kaynaklarından biri Resmî Gazetedir.

b)    Anayasa değişikliklerinin hazırlık çalışmalarını bulmak için bakılması gereken kaynak, TBMM Tutanak Dergisidir.

c)    1982 Anayasasının hazırlık çalışmaları için bakılması gereken kaynak Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisidir.

d)    Yargı organları, Resmî Gazete’de yayınlanan metnin mevsukiyetini, yani bu metnin kurucu organdan çıkan metin ile aynı olup olmadığını araştırabilir.

e)    Resmî Gazete günlüktür. Gazete bayilerinde satılmaz. Abone olanlara gönderilir.

 

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    1982 Anayasasının hazırlayan komisyonun başkanı Orhan Aldıkaçtı’dır.

b)    Tarık Zafer Tunaya, Türk anayasa hukuku doktrininde siyasal bilim yaklaşımının en önemli temsilcisidir.

c)    Bakır Çağlar, anayasa hukuku terimi yerine anayasa bilimi ifadesini kullanmaktadır.

d)    Cem Eroğul, anayasa hukuku yerine anatüze terimini önermektedir.

e)    Hiçbiri.

 

Öğrencinin İmzası :

 

Fİsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

 

F Cevap anahtarı bölümünüz ilan panosuna sınav bittikten 5 dakika sonra asılacaktır. Cevaplarınızı alabilirsiniz.

 

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr. Kemal GÖZLER

 

 

 


 

Sınav no 14

 

 

 

 

AY99Vize-Gün-A   (Uİ+Çeko)

U.Ü.İ.İ.B.F. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜMLERİ

      ANAYASA HUKUKU VİZE SINAVI (Birinci Öğretim)

Görükle, 6 Nisan 1999

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:       

Bölüm:

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Sadece Türk anayasa metinleri kullanılabilir. Kitap, defter, not vs. kullanmak yasaktır.

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

4.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

5.     Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır.

6.     Bir soruda, biri iptal edilse bile, iki işaretleme olduğunda, o kağıt şablonla değerlendirilememektedir. Bu nedenle, tabloda işaretlemenizi kesin karar verdikten sonra yapınız. Yaptığınız ilk işaretlemeyi iptal etmeyiniz ve değiştirmeyiniz. Bu kurala uymayanlardan soru başına 10 puan düşürülecektir. Kağıt değiştirilmez.

7.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

8.     Cevap anahtarı sınavdan beş dakika sonra bölümünüz ilan panosuna asılacaktır. Cevaplarınızı elinize yazabilirsiniz.

9.     Değerlendirme: Her soru 10 puan değerindedir. Yanlış doğruyu götürmez.

10.  Sınav süresi 20 dakikadır.

 

A A                               CEVAP TABLOSU                  A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

SORULAR

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)      Fransız anayasa hukuku doktrini üç ayrı döneme ayrılır.

b)      Birinci dönem, 1950’li yıllara kadar sürür. Bu döneme “klasik dönem” ismi verilir.

c)      Klasik dönemin en önemli özelliği, anayasal metinleri değil, siyasal olay ve olguları incelemesidir.

d)      Klasik dönemin en önemli temsilcileri arasında, Carré de Malberg, Duguit ve Hauriou sayılabilir.

e)      Anayasa hukuku öğretimine ilk defa 1797 yılında İtalya’da Ferrare Üniversitesinde başlanmıştır.

 

2. Anayasa hukukunun pozitivist teorisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)    Pozitivist teori, tabiî hukuk anlayışını reddeder.

b)    Pozitivist teoriye göre, değer yargıları alanında bilinemezlik ilkesi geçerlidir.

c)    W. K. Frankena’ya göre, göreceliliğin üç ayrı tipi vardır: Tasviri görecelilik, meta-etik görecelilik ve normatif görecelilik.

d)    Pozitivist teoriye göre, anayasa hukuku bilimi, anayasa normlarının oluşumunda rol oynayan toplumsal, siyasal, ekonomik veya psikolojik koşulları dikkate almalıdır.

e)    Pozitivist teoriye göre, anayasa hukuku bir bilim olmak istiyorsa, inceleme konusu olarak bir takım fizik-ötesi formları veya değerleri ele almayı kategorik olarak reddetmelidir.

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Bir anayasanın hangi koşullar altında yapıldığının araştırılması esasen anayasa hukukunun değil, siyasal tarihin konusuna girer.

b)    Anayasaların kurmayı hedeflediği “daha iyi”nin ortaya konulması için spekülatif düşünceyi ön planda tutarak yapılan çalışmalar, anayasa hukuku çalışması değil, siyasal felsefe çalışmasıdır.

c)    Örneğin yarı-doğrudan demokrasinin bir aracı olan referandum kurumu, ampirik açıdan incelenir, gözlem yoluyla elde edilen veriler sistemleştirilir, genellemelere varılır, örüntüler saptanırsa, bir anayasa hukuku çalışması değil, bir siyasal bilim çalışması yapılmış olur.

d)    Belirli bir konu, belirli bir ülkenin anayasasının kurallarından bağımsız olarak, genel, soyut düzeyde ele alınabilir. Bu durumda anayasa hukuku dogmatiği çalışması yapılmış olur.

e)    Sosyolojik yaklaşımın geçerlilik kriteri gerçeklikle uyuşumu, yani ampirik tutarlılık iken, hukukî yaklaşımın geçerlilik kriteri iç mantıki tutarlılıktır.

 

 

 

 

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Devletin temel kuruluşuyla ilgili bir konu, anayasa ile düzenlenecek yerde, bir kanun ile, kararname ile veya yönetmelik ile düzenlenmiş ise, o konu, anayasa hukukunun inceleme sahasına girmez.

b)    Anayasada yer alan her konunun kaçınılmaz olarak anayasa hukukunun konusunu oluşturduğunu söyleyemeyiz.

c)    Anayasalarda yer alan iktisadî, malî, idarî hükümler anayasa hukukunun konusuna girmez.

d)    1982 Anayasasının 64’üncü maddesine göre, “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirler alır”. Bu hüküm anayasa hukukunun inceleme konusuna girmez.

e)    Hiçbiri

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Cumhurbaşkanından muhtara kadar devletin tüm organlarının incelenmesi anayasa hukukunun konusuna girer.

b)    “Hükûmet etmek”, genel yönleri tespit etmek, büyük tercihlerde bulunmak demektir. “İdare etmek” ise, devletin yüklendiği bazı kolektif ihtiyaçları günlük olarak tatmin etmek demektir.

c)    Siyasî işler, “devlet faaliyetlerinin umumî plan ve prensiplerini tayin etme ve bunlara istikamet çizme ve direktif verme gibi önceden tespiti lazım gelen işlerdir”.

d)    İdarî işler ise, devlet faaliyetlerinin önceden düşünülüp tespit edilmiş umumî ve objektif bir plan ve prensip dairesinde yürütülmesine ait tatbiki ve teknik işlerdir.

e)    Bir görüşe göre, anayasa hukuku, devletin yüksek organlarını, idare hukuku ise, basit idarî makamları inceler. 

 

6. İzleyen paragraftaki düşünceleri savunan yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

“Anayasa hukuku, sadece Anayasa adı verilen kanunun ele aldığı kurumları incelemekle yetinemez. Anayasa denilen kanun, adını verdiği hukuk dalının bir parçasıdır. Tümü değildir. Anayasa Hukuku, teknik hukuk cenderesine sıkıştırılmaktan ve içine kapanık ve statik bir sosyal bilim kolu olmaktan çıkalı hayli zaman olmuştur. Bugünün Anayasa Hukuku, siyasal ve sosyal gerçeği, tüm olarak ve her yönüyle, incelemek zorundadır”.

a)    Hüseyin Nail Kubalı

b)    Tarık Zafer Tunaya

c)    Ali Fuat Başgil

d)    Bakır Çağlar

e)    Orhan Aldıkaçtı

 

7. Anayasaların katılığı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)    Bir anayasa, kendisinin değiştirilmesi için parlâmento üyelerinin 2/3’ü kabul oyunu arıyorsa o anayasa katıdır.

b)    Bir anayasa kanunlar gibi değiştirilebiliyor, ama değişiklik halkoylamasına sunulduktan sonra yürürlüğe girebiliyorsa, o anayasa katıdır.

c)    Bir anayasa bazı maddelerinin değiştirilmesini yasaklıyorsa o anayasa katıdır.

d)    Bir anayasa belirli bir süre değiştirilmesini yasaklıyorsa o anayasa katıdır.

e)    Hiçbiri

 

 

 

 

 

8. Osmanlı Padişahı X ölmüştür. Geriye, 30 yaşında olan oğlu A, 20 yaşında olan oğlu B ve 35 yaşında olan erkek kardeşi C kalmıştır. 1876 Kanun-ı Esasîsine göre, saltanat kime geçer?

a)    A’ya

b)    B’ye

c)    C’ye

d)    Padişahın vasiyet yoluyla seçtiği A veya B’ye geçer.

e)    Devlet ileri gelenlerinin seçtiği A veya B’ye geçer.

 

9. 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanununu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Ulusal egemenlik ilkesi benimsenmiştir.

b)    Meclis hükümeti sistemini kurmuştur.

c)    İcra vekillerini Meclis Başkanı tayin eder, gerektiğinde bunları yine o değiştirir.

d)    Meclis Başkanı Bakanlar Kurulunun (Vekiller Heyetinin) doğal başkanıdır.

e)    1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanununa göre, yürütme kuvveti ve yasama yetkisi milletin gerçek ve tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde toplanır.

 

10. 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanununu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanununun ilk şekline göre Türkiye Cumhuriyetinin resmî bir dini var idi.

b)    1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanununa göre, yasama yetkisi ve icra kuvveti Büyük Millet Meclisinde toplanmaktadır.

c)    Meclis, yasama yetkisini bizzat kullanırdı. Ancak, icra kuvvetini kendisi tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği Bakanlar Kurulu aracılğıyla kullanabilirdi.

d)    1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanununa göre bakanların kolektif ve bireysel sorumlulukları yoktu.

e)    1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanununun kurduğu hükümet şekline kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı sistemi ismi verilir. 

 

 

Öğrencinin İmzası :

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

 

F Cevap anahtarı bölümünüz ilan panosuna sınav bittikten 5 dakika sonra asılacaktır. Cevaplarınızı alabilirsiniz.

 

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr. Kemal GÖZLER


 

Sınav no 15

 

 

 

 

AY99Vize-Gece-A   (Kamu)

U.Ü.İ.İ.B.F

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

      ANAYASA HUKUKU VİZE SINAVI (İkinci Öğretim)

Görükle, 9 Nisan 1999

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:       

 

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Kaynak kullanmak yasaktır.

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

4.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

5.     Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır.

6.     Bir soruda, biri iptal edilse bile, iki işaretleme olduğunda, o kağıt şablonla değerlendirilememektedir. Bu nedenle, tabloda işaretlemenizi kesin karar verdikten sonra yapınız. Yaptığınız ilk işaretlemeyi iptal etmeyiniz ve değiştirmeyiniz. Bu kurala uymayanlardan soru başına 10 puan düşürülecektir. Kağıt değiştirilmez.

7.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

8.     Cevap anahtarı sınavdan beş dakika sonra bölümünüz ilan panosuna asılacaktır. Cevaplarınızı elinize yazabilirsiniz.

9.     Değerlendirme: Her soru 10 puan değerindedir. Yanlış doğruyu götürmez.

10.  Sınav süresi 20 dakikadır.

 

 A A                              CEVAP TABLOSU                  A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

SORULAR

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Türkiye’de anayasa hukukunu ilk okutan kişilerden biri Babanzade İsmail Hakkı’dır.

b)    Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında “anayasa hukuku” terimi yerine “hukuk-ı esasiyye ” tabiri kullanılırdı.

c)    Türk anayasa hukuku doktrininin birinci döneminde, dört büyük isim sayılabilir: Başgil, Kubalı, Esen ve Arsel.

d)    Ali Fuat Başgil, inceleme konuları bakımından Fransız klasik teorisinin etkisi altındadır.

e)    Hüseyin Nail Kubalı ise klasik teorinin yaklaşımına karşıdır. Siyasal bilim yaklaşımını savunmaktadır.

 

2. 1980’lerin ikinci yarısından itibaren Fransa’da ortaya çıkan “yeni anayasa hukuku” dönemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)    Yeni anayasa hukuku anayasa yargısı organlarının kararlarının incelenmesine büyük önem verir.

b)    Bu dönemde anayasa hukukunun uygulama alanı genişlemiştir.

c)    Bu dönemde anayasa hukukunun diğer hukuk dalları karşısındaki üstünlüğü belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır.

d)    Bu dönemde, hukukun diğer dalları da belirli ölçüde anayasallaşmıştır.

e)    Bu dönemde kamu hukuku - özel hukuk ayrımı tekrar önem kazanmıştır.

 

3. Anayasa anlayışları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a)    Maddî anlamda anayasa, devletin temel kuruluşunu ve işleyişini belirleyen kuralların bütünüdür.

b)    Şekli anlamda anayasa normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden ve kanunlardan farklı ve daha zor bir usûlle konulan ve değiştirilebilen hukuk kurallarının bütünüdür.

c)    Maddî anlamda anayasa tanımı geçersidir. Çünkü, anayasalarda devletin temel kuruluşu ile alakasız hükümler de vardır.

d)    Şekli anlamda anayasa anlayışına göre, her şey bir anayasa kuralı olabilir. Yeter ki normlar hiyerarşisisin tepesinde bulunsun ve kanunlardan daha zor değiştirilsin.

e)    Ormanlarla ilgili olan bir hüküm, maddî anlamda anayasa anlayışına göre bir anayasa hükmü olabilir.

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Anayasa hukukunu, yasama, yürütme ve yargı gibi devletin temel organlarının kuruluşunu, işleyişini ve bu organlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve devlet karşısında vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk kurallarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlayabiliriz.

b)    Anayasa hukukunun belli başlı iki veçhesi vardır. Bunlardan birincisi devletin temel organlarıyla, ikincisi ise vatandaşların temel hak ve özgürlükleriyle ilgilidir.

c)    Klasik teorinin inceleme konularının hemen hemen hepsi devlet eksenlidir. Klasik teorinin inceleme konularının hepsi anayasa metinlerinde düzenlenmiş konulardır. Bu teoride devletin organlarının kuruluşları ve fonksiyonları incelenmektedir.

d)    Türk anayasa hukuku doktrininde incelenen konular bakımından “anayasa hukukunun genel esasları” ile “Türk anayasa hukuku” şeklinde bir ayrım yapıldığını gözlemleyebiliriz. 

e)    Fransız anayasa hukuku doktrininde her zaman devletin temel organları arasında yargı ağırlıklı olarak işlenmiştir. Buna karşılık, Türk anayasa hukuku doktrininde devletin temel organları arasında yargı organının incelenmesi ihmal edilmiştir.

 

5. Yumuşak anayasa - katı anayasa konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Bir anayasa adî kanunlar gibi değiştirilebileceğini hükme bağlıyorsa, bu anayasa yumuşaktır.

b)    Bir anayasa değiştirilmesi konusunda hüküm içermiyorsa, o anayasa katıdır, değiştirilemez.

c)    Yumuşak anayasa sisteminde anayasanın üstünlüğü sözde kalır.

d)    Bir anayasa değiştirilmesi için parlâmento üyelerinin 2/3 gibi nitelikli bir çoğunluğunu arıyorsa o anayasa katıdır.

e)    Bir anayasa kanunlar gibi değiştirilebiliyor, ama değişiklik halkoylamasına sunulduktan sonra yürürlüğe girebiliyorsa, o anayasa katıdır.

 

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    1950’lerden itibaren Fransa’da anayasa hukuku doktrininin ikinci dönemi başlar.

b)    Bu dönemin en önemli temsilcisi Maurice Duverger’dir.

c)    Bu dönemin en önemli özelliği, anayasal metinlerin incelenmesine büyük önem vermesidir.

d)    1960’lardan itibaren Fransa’da yazılan anayasa hukuku kitaplarının başlıklarında “anayasa hukuku (droit constitutionnel)” isminin yanına, bir de “siyasal kurumlar (institutions politiques)” kelimeleri eklenmiştir.

e)    İkinci dönemde anayasa hukuku yaklaşımı normatif değil, tasviri idi. Bu dönemde anayasa hukuku, soyut kategorilerle değil, onların arkasında yatan somut gerçeklerle ilgileniyordu.

 

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    “Metod” kelimesi, eski Yunanca “tutulacak yol” anlamına gelen methodos kelimesinden gelmektedir.

b)    “Metodoloji”yi, bir hedefe varmak için takip edilecek yolların tümünü inceleyen bilim olarak tanımlayabiliriz.

c)    “Anayasa hukukunun metodolojisi” ise, anayasa hukukunun hedefine varmak için takip edeceği yolların tümünü inceleyen bir bilimdir.

d)    Anayasa hukuku biliminin hedefi, adaleti gerçekleştirmektir.  Bu hedefe ulaşmak için, anayasa hukuku bilimi, anayasa normlarını  eleştirmeli; adalete aykırı olan anayasa normlarının değiştirilmesi  için çalışmalıdır.

e)    Hiçbiri

 

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    1980’lerin ikinci yarısından itibaren Fransa’da anayasa hukuku doktrinin üçüncü dönemine geçilir. Bu döneme isim olarak “yeni anayasa hukuku” denir.

b)    Yeni anayasa hukuku nun en önemli temsilcisi Louis Favoreu’dür.

c)    Yeni anayasa hukukunun en önemli özelliği, anayasal metinlerden ziyade, siyasal olgu ve olayların incelenmesine ağırlık vermesidir.

d)    Yeni anayasa hukuku döneminde anayasa hukukunun niteliğinde değişme olmuş, anayasa hukuku yargısallaşmıştır.

e)    Yeni anayasa hukukuna, jürisprüdansiyel (içtihadi) anayasa hukuku da denir.

 

9. Anayasa türleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Yazılı anayasa, bir anayasa içinde olması düşünülebilecek kuralların, bir yetkili organca, öngörülen usullere uygun olarak belirli bir belge içinde toplanmasıdır.

b)    Yazılı anayasa kuralların tek bir belge içinde toplanması şart değildir. Birden fazla belge içinde de toplanabilir.

c)    Yazısız anayasa (teamüli anayasa), toplum içinde belirli bir süre kesintisiz olarak tekrarlanan ve geniş bir konsensusa dayanan davranışlardan oluşur.

d)    Yazısız anayasa sistemine sahip İngiltere’de Magna carta Libertatum, Petition of Rights , Habeas Corpus Act  gibi yazılı belgeler vardır. Ancak bu belgeler yazalı anayasa değildir. Bu metinleri yazılı anayasalardan ayıran şey, hiyerarşik bakımdan diğer kanunlardan üstün olmamalarıdır.

e)    Hiçbiri

 

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Fransızca “constitution” kelimesinin Türkçedeki en doğru karşılığı “anayasa” terimidir.

b)    “Anayasa hukuku” ifadesi yerine 1940’ların sonunda “ana hukuk”, “devlet ana hukuku” gibi ifadeler kullanılmıştır.

c)    Ali Fuat Başgil, “anayasa hukuku” tabirini eleştirmektedir. Ona göre, yasa kanun demek olduğuna göre, anayasa hukuku “ana kanun hukuku” demek olur. “Bu ise hukukun sırf kanundan ibaret olduğu fikrini verir. Halbuki, her koluyla Hukukun kanun üstü, kanun koyucuların havsalasını aşan bir değeri vardır”.

d)    “Anayasa hukuku” terimi yerine Bakır Çağlar “anayasa bilimi” terimini kullanmaktadır.

e)    “Anayasa hukuku” terimi yerine Cem Eroğul “anatüze” terimini kullanmaktadır.

 

 

Öğrencinin İmzası :

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

 

F Cevap anahtarı bölümünüz ilan panosuna sınav bittikten 5 dakika sonra asılacaktır. Cevaplarınızı alabilirsiniz.

 

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr. Kemal GÖZLER

 


 

Sınav no 16

 

 

 

 

AY99Vize-Gece-A (Uİ+Çeko)

U.Ü.İ.İ.B.F

ULUSLARARASI  İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜMLERİ

      ANAYASA HUKUKU VİZE SINAVI (İkinci Öğretim)

Görükle, 9 Nisan 1999

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:       

 

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Sadece Türk anayasa metinleri kullanılabilir. Kitap, defter, not vs. kullanmak yasaktır.

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

4.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

5.     Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır.

6.     Bir soruda, biri iptal edilse bile, iki işaretleme olduğunda, o kağıt şablonla değerlendirilememektedir. Bu nedenle, tabloda işaretlemenizi kesin karar verdikten sonra yapınız. Yaptığınız ilk işaretlemeyi iptal etmeyiniz ve değiştirmeyiniz. Bu kurala uymayanlardan soru başına 10 puan düşürülecektir. Kağıt değiştirilmez.

7.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

8.     Cevap anahtarı sınavdan beş dakika sonra bölümünüz ilan panosuna asılacaktır. Cevaplarınızı elinize yazabilirsiniz.

9.     Değerlendirme: Her soru 10 puan değerindedir. Yanlış doğruyu götürmez.

10.  Sınav süresi 20 dakikadır.

 

 A A                              CEVAP TABLOSU                  A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

SORULAR

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Fransızca “constitution” kelimesinin Türkçedeki en doğru karşılığı “anayasa” terimidir.

b)    “Anayasa hukuku” ifadesi yerine 1940’ların sonunda “ana hukuk”, “devlet ana hukuku” gibi ifadeler kullanılmıştır.

c)    Ali Fuat Başgil, “anayasa hukuku” tabirini eleştirmektedir. Ona göre, yasa kanun demek olduğuna göre, anayasa hukuku “ana kanun hukuku” demek olur. “Bu ise hukukun sırf kanundan ibaret olduğu fikrini verir. Halbuki, her koluyla Hukukun kanun üstü, kanun koyucuların havsalasını aşan bir değeri vardır”.

d)    “Anayasa hukuku” terimi yerine Bakır Çağlar “anayasa bilimi” terimini kullanmaktadır.

e)    “Anayasa hukuku” terimi yerine Cem Eroğul “anatüze” terimini kullanmaktadır.

 

 

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Anayasa hukukunu, yasama, yürütme ve yargı gibi devletin temel organlarının kuruluşunu, işleyişini ve bu organlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve devlet karşısında vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk kurallarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlayabiliriz.

b)    Anayasa hukukunun belli başlı iki veçhesi vardır. Bunlardan birincisi devletin temel organlarıyla, ikincisi ise vatandaşların temel hak ve özgürlükleriyle ilgilidir.

c)    Klasik teorinin inceleme konularının hemen hemen hepsi devlet eksenlidir. Klasik teorinin inceleme konularının hepsi anayasa metinlerinde düzenlenmiş konulardır. Bu teoride devletin organlarının kuruluşları ve fonksiyonları incelenmektedir.

d)    Türk anayasa hukuku doktrininde incelenen konular bakımından “anayasa hukukunun genel esasları” ile “Türk anayasa hukuku” şeklinde bir ayrım yapıldığını gözlemleyebiliriz. 

e)    Fransız anayasa hukuku doktrininde her zaman devletin temel organları arasında yargı ağırlıklı olarak işlenmiştir. Buna karşılık, Türk anayasa hukuku doktrininde devletin temel organları arasında yargı organının incelenmesi ihmal edilmiştir.

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    1950’lerden itibaren Fransa’da anayasa hukuku doktrininin ikinci dönemi başlar.

b)    Bu dönemin en önemli temsilcisi Maurice Duverger’dir.

c)    Bu dönemin en önemli özelliği, anayasal metinlerin incelenmesine büyük önem vermesidir.

d)    1960’lardan itibaren Fransa’da yazılan anayasa hukuku kitaplarının başlıklarında “anayasa hukuku (droit constitutionnel)” isminin yanına, bir de “siyasal kurumlar (institutions politiques)” kelimeleri eklenmiştir.

e)    İkinci dönemde anayasa hukuku yaklaşımı normatif değil, tasviri idi. Bu dönemde anayasa hukuku, soyut kategorilerle değil, onların arkasında yatan somut gerçeklerle ilgileniyordu.

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)      “Metod” kelimesi, eski Yunanca “tutulacak yol” anlamına gelen methodos kelimesinden gelmektedir.

b)      “Metodoloji”yi, bir hedefe varmak için takip edilecek yolların tümünü inceleyen bilim olarak tanımlayabiliriz.

c)      “Anayasa hukukunun metodolojisi” ise, anayasa hukukunun hedefine varmak için takip edeceği yolların tümünü inceleyen bir bilimdir.

d)      Anayasa hukuku biliminin hedefi, adaleti gerçekleştirmektir.  Bu hedefe ulaşmak için, anayasa hukuku bilimi, anayasa normlarını  eleştirmeli; adalete aykırı olan anayasa normlarının değiştirilmesi  için çalışmalıdır.

e)      Hiçbiri

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    1980’lerin ikinci yarısından itibaren Fransa’da anayasa hukuku doktrinin üçüncü dönemine geçilir. Bu döneme isim olarak “yeni anayasa hukuku” denir.

b)    Yeni anayasa hukukunun en önemli temsilcisi Louis Favoreu’dür.

c)    Yeni anayasa hukukunun en önemli özelliği, anayasal metinlerden ziyade, siyasal olgu ve olayların incelenmesine ağırlık vermesidir.

d)    Yeni anayasa hukuku döneminde anayasa hukukunun niteliğinde değişme olmuş, anayasa hukuku yargısallaşmıştır.

e)    Yeni anayasa hukukuna, jürisprüdansiyel (içtihadi) anayasa hukuku da denir.

 

6. Anayasa türleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Yazılı anayasa, bir anayasa içinde olması düşünülebilecek kuralların, bir yetkili organca, öngörülen usullere uygun olarak belirli bir belge içinde toplanmasıdır.

b)    Yazılı anayasa kuralların tek bir belge içinde toplanması şart değildir. Birden fazla belge içinde de toplanabilir.

c)    Yazısız anayasa (teamüli anayasa), toplum içinde belirli bir süre kesintisiz olarak tekrarlanan ve geniş bir konsensusa dayanan davranışlardan oluşur.

d)    Yazısız anayasa sistemine sahip İngiltere’de Magna carta Libertatum, Petition of Rights, Habeas Corpus Act gibi yazılı belgeler vardır. Ancak bu belgeler yazalı anayasa değildir. Bu metinleri yazılı anayasalardan ayarıan şey, hiyerarşik bakımdan diğer kanunlardan üstün olmamalarıdır.

e)    Hiçbiri

 

7. Yumuşak anayasa - katı anayasa konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Bir anayasa adî kanunlar gibi değiştirilebileceğini hükme bağlıyorsa, bu anayasa yumuşaktır.

b)    Bir anayasa değiştirilmesi konusunda hüküm içermiyorsa, o anayasa katıdır, değiştirilemez.

c)    Yumuşak anayasa sisteminde anayasanın üstünlüğü sözde kalır.

d)    Bir anayasa değiştirilmesi için parlâmento üyelerinin 2/3 gibi nitelikli bir çoğunluğunu arıyorsa o anayasa katıdır.

e)    Bir anayasa kanunlar gibi değiştirilebiliyor, ama değişiklik halkoylamasına sunulduktan sonra yürürlüğe girebiliyorsa, o anayasa katıdır.

 

8. 1876  Kanun-ı Esasîsinin (ilk şeklî) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)    Padişah, Meclisi Mebusanı feshedebilir.

b)    Meclis-i Umumî, Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusandan oluşur.

c)    Kanun teklif edebilmek için Padişahın iznini almak gerekir.

d)    Heyet-i Ayan üyeleri müntehib-i sani denilen ikinci seçmenler tarafından seçilir.

e)    Saltanatın geçişinde “ekber evlad” sistemi uygulanır.

 

9. Aşağıdakilerden temel hak ve özgürlüklerden hangisi 1876 Kanun-ı Esasîsinde düzenlenmemiştir?

a)    Basın özgürlüğü

b)    Dilekçe hakkı

c)    Mülkiyet hakkı

d)    Kanunî hakim güvencesi

e)    Sağlık hakkı

 

10. 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanununa göre günümüzde Bakanların görevini gören ve o zaman kendilerine “İcra Vekili” denen kişileri kim atar?

a)    Büyük Millet Meclisi

b)    Büyük Millet Meclisi Başkanı

c)    Başbakan

d)    Cumhurbaşkanı

e)    İcra vekilleri heyeti

 

 

Öğrencinin İmzası :

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

 

F Cevap anahtarı bölümünüz ilan panosuna sınav bittikten 5 dakika sonra asılacaktır. Cevaplarınızı alabilirsiniz.

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr. Kemal GÖZLER


 

B.     FİNALLER

Sınav no 17


 

 

 

 

 

AY99Fin-Gün-Kamu

U.Ü.İ.İ.B.F.KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (Birinci Öğretim)

ANAYASA HUKUKU FİNALİ

Görükle, 1 Haziran 1999

No:                                                     

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI

1.     Kaynak kullanmak yasaktır.

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Cevaplarınızı soruları izleyen noktalı boşluklara yazınız. Bu boşluklar yeterlidir. Dışarı taşmayınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır.  Kırmızı renk kalem kullanmayınız. Kağıt değiştirilmez. Cevabınızı değiştirmek isterseniz, üstünü çiziniz. Bir boşluğa doğrusunu yazınız.

4.     Okunaklı bir şekilde yazınız. Okunamayan kelimelerin bulunduğu cevaplara 0 (sıfır) puan verilir.

5.     Sadece istenilene cevap veriniz. Gereksiz açıklamalardan puan kırılır.  

6.     Sınav süresi 20 dakikadır.

7.     Her soru 25 puan değerindedir. Gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez.

 

S O R U L A R

1. Anayasa metninde geçen önermeler, doğruluk değeri alamaz. Yani anayasa normları doğru veya yanlış olamazlar. Neden? Açıklayınız. (Örnek verebilirsiniz). Anayasa normları doğruluk değerlendirmesine tabi tutulamadıklarına göre, bunların değerlendirme ölçütü nedir? 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .

2. Aşağıda Prof.Dr. Zafer Üskül’den bir alıntı yapılmıştır :

“Devlet, 1982 Anayasası’nın Başlangıç bölümünde “kutsal Türk Devleti” olarak niteleniyor. Devlet kutsal bir varlık sayılınca, bu kutsal varlığa kurban vermek gerekir. 1982 Anayasası’nın devlete kurban olarak sunduğu şey insan haklarıdır”.

Bu paragrafta yazarın, duyguları etkileyerek düşünceleri etkileme sanatını başarıyla kullandığı görülmektedir. Mantıkta, duyguları etkileyerek düşünceleri etkileme sanatına ne isim verilir?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .  

 

3. Pozitivist teoriye bağlı kalınarak, Türk anayasa hukukunda anayasal teamüllerin geçerli olamayacağı söylenebilir. Neden?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   ..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   . 

4. Aşağıda federalizmin özelliklerini anlatan bir paragraf verilmiştir. Bu paragrafta yer alan bazı cümle veya cümleler yanlıştır veya hepsi doğrudur. Hepsi doğruysa aşağıya “hepsi doğrudur” yazınız. Yanlış cümle veya cümleler varsa, bunların altını çiziniz. Ve noktalı boşluğa yanlış olan cümle veya cümlelerin doğrularını yazınız.

“Federalizm, kanunlarla güvence altına alınmış yerel düzeyde bir yetki bölüşümüdür. Federal sistemde federal devletin egemenliği ve federe devletlerin egemenlikleri olmak üzere birden fazla egemenlik vardır. Her federal devlette yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli bir yüksek mahkeme vardır. Her federe devletin kendine özgü, yasa, yürütme ve yargı organları vardır. Her federal devlette mutlaka iki meclis vardır. İkinci meclisler, federe devletlerin eşitliği ilkesini sağlamaya hizmet eder. Federe devletler iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde ise federal devlete bağlıdır.”

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   ..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .

 

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

à Cevap anahtarı sınav bittikten 10 dakika sonra bölümünüz ilan panosuna asılacaktır.

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

Sınav no 18

 

 

 

 

AY99Final-Gün-A (Uİ+Çeko)

U.Ü.İ.İ.B.F

ULUSLARARASI  İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜMLERİ

ANAYASA HUKUKU FİNAL SINAVI (Birinci Öğretim)

Görükle, 1 Haziran 1999

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:

Bölüm:

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Sınavda her türlü kaynak (anayasa, kitap, defter, not, fotokopi, vs.) kullanmak serbesttir. Ancak öğrencilerin sınav başladıktan sonra birbirinden kaynak alıp vermeleri yasaktır.

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Numaranızı, adınızı ve soyadınızı aşağıdaki cevap tablosunun üstünde belirtilen yere tekrar yazınız.

4.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

5.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

6.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

7.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez. 

8.     Bir soruda biri iptal edilse bile, iki işaretleme olduğunda, o kağıt şablonla değerlendirilememektedir. Bu nedenle, tablodaki işaretlemenizi kesin karar verdikten sonra yapınız. Yaptığınız ilk işaretlemeyi iptal etmeyiniz ve değiştirmeyiniz. Bu kurala aykırılık durumunda, soru başına 10 puan düşülecektir.

9.     Sınav süresi 20 dakikadır.

10. Değerlendirme yandaki formüle göre yapılır. Bu formüle göre ise doğru cevap +10, yanlış cevap ise –2.5 puan değerindedir .

                   W

 Rb = R –  ——

                   a-1

Rb : Düzeltilmiş puan

R  : Doğru sayısı

W: Yanlış sayısı

a  : Seçenek Sayısı

 

 A A                              CEVAP TABLOSU                  A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

SORULAR

1. 1982 Anayasası, m.106: “Cumhurbaşkanının hastalık ve yurtdışına çıkmak gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde görevine dönmesine kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder”.

Bu anayasa normu, nasıl bir önermedir?

a)    Bildirmeli önermedir .

b)    Belirtmeli önermedir.

c)    Yaptırmalı önermedir .

d)    Ampirik önermedir.

e)    Tasviri önermedir.

2. Milletvekili olmayan Bakan B’nin Ankara’daki evinin bahçesinde gömülü bir ceset bulunmuştur. Bakan B’nin bu kişiyi öldürdüğü iddia edilmektedir. Bakan B hakkında, 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

a)    Dokunulmazlığı kaldırılırsa, Bakan B, suçu  işlediği yer ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanır.

b)    Meclis soruşturması açılıp kabul edilir ve Yüce Divana sevk edilirse, Bakan B Yüce Divan tarafından yargılanır.

c)    Dokunulmazlığı kaldırılırsa, Bakan B Yüce Divan tarafından yargılanır.

d)    Bakan B milletvekili olmadığına göre dokunulmazlıktan yararlanmaz. Doğrudan suçu işlediği yer ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanır.

e)    Burada ağır cezalık suçüstü hali vardır. Dokunulmazlık işlemez. Suçu işlediği yer mahkemesince yargılanır.

3. 1982 Anayasanın 68’inci  maddesinin değiştirilmesi için 200 milletvekili yazılı olarak değişiklik teklifi vermiştir. Bu teklif TBMM Genel Kurulunda iki defa görüşülmüştür. Ve neticede işaretle yapılan oylamada 400 oy ile kabul edilmiştir. Meclis Başkanı, yayımlanmak üzere kabul edilen değişiklik teklifini Cumhurbaşkanına göndermiştir. Cumhurbaşkanı da değişikliği 15 gün içinde onaylamış ve Resmi Gazetede yayımlamıştır.

    Yukarıdaki Anayasa değişikliği hakkında Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılması düşünülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)    Bu Anayasa değişikliği ne karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılamaz. Çünkü usulüne göre gerçekleştirilmiş bir anayasa değişikliği Anayasanın bir maddesi haline gelir. Aynı düzeyde yer alan normların birbirine uygunluğu veya aykırılığı söz konusu olamaz.

b)    Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir. Ancak anayasa mahkemesi bu değişikliği iptal edemez.

c)    Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir. Anayasa Mahkemesi bu değişikliği iptal edebilir. Çünkü, bu değişiklik Anayasanın 175’inci maddesine aykırıdır.

d)    Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir. Anayasa Mahkemesi de bu değişikliği iptal edebilir. Çünkü 400 milletvekili ile kabul edilmiştir. Bu Cumhurbaşkanının onaylayıp Resmi Gazete’de yayımlaması için yeterli çoğunluk değildir.

e)    Hiçbiri.

4. Pozitivist teoriye göre, anayasa hukuku kendisine yabancı unsurlardan arındırılmalıdır. Buna genel teoride “saflık  (pureté)” denmektedir. Pozitivist teorinin savunduğu bu “saflık” kavramının karşıt kavramı nedir?

a)    Spekülatif felsefî yaklaşım

b)   Tabiî safsata

c)    Retorik

d)    Tasviri görecelilik

e)    Yöntem bağdaştırmacılığı

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    1920’lerden itibaren Hans Hahn, Otto Neurath, Philip Frank, Moritz Schilk ve Rudolf Karnap tarafından kurulmuş olan bu hukuk akımına “hukukî pozitivizm” ismi verilmektedir.

b)    Hukukî pozitivizm, değerlerin bilinemezliği ilkesini savunmaktadır.

c)    Söz konusu durumlar aynı olsa bile, bir birey, bir toplum için iyi veya doğru olan şey bir başka birey, bir başka toplum için iyi veya doğru değildir. Buna normatif görecelilik denir.

d)    G.E. Moore göre, değerler, şeylerin tabiî nitelikleri değildir. “İyi” ile  herhangi bir tabiî niteliği karıştırmak “tabiî safsata” yapmak demektir.

e)    Hiçbiri.

 

 

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Anayasa maddelerinin üzerindeki başlıklara hukuk dilinde “kenar başlığı” denir.

b)    Maddenin metninde, 1., 2., 3., veya a), b), c) gibi sıralamalar varsa,  bunlardan her birine “fıkra” denir.

c)    “RG, 22.2.1998-23266 (mükerrer)”, Resmî Gazetenin 22 Şubat 1998 tarih ve 23266 sayılı sayısı demektir. “Mükerrer” ifadesi Resmî Gazetenin o gün ikinci defa çıktığı anlamına gelir.

d)    Bir anayasa derlemesinde okuduğumuz bir maddenin metninin doğruluğu konusunda tereddüde düşersek, bakılacak kaynak Resmî Gazete’dir.

e)    Hiçbiri

7. Yumuşak anayasa - katı anayasa ayrımı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Bir anayasa belirli bir süre değiştirilmesini yasaklıyorsa, o anayasa katıdır.

b)    Bir anayasa değiştirilmesi konusunda hüküm içermiyorsa, o anayasa yumuşaktır.

c)    Bir anayasa kanunlar gibi değiştirilebiliyor, ama değişiklik halkoylamasına sunulduktan sonra yürürlüğe girebiliyorsa, o anayasa katıdır.

d)    Bir anayasada değiştirilemeyecek bir madde varsa o anayasa katıdır.

e)    Hiçbiri

8. 1982 Anayasanın 85’inci maddesinin değiştirilmesi için 192 milletvekili yazılı olarak değişiklik teklifi vermiştir. Bu teklif TBMM Genel Kurulunda iki defa görüşülmüştür.  Ve neticede yapılan oylamada  340 oy ile kabul edilmiştir. Meclis Başkanı yayımlanmak üzere kabul edilen değişiklik teklifini Cumhurbaşkanına göndermiştir. Cumhurbaşkanı da değişikliği 15 gün içinde onaylamış ve Resmi Gazetede yayımlamıştır.

    Yapılan anayasa değişikliği hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (1982 Anayasasına göre)

a)    Bu Anayasa değişikliği Anayasaya uygundur. Çünkü 175’inci maddenin aradığı tüm koşullara uyulmuştur.

b)    Bu Anayasa değişikliği Anayasaya aykırıdır. Çünkü teklif yetersayısı yoktur.

c)    Bu Anayasa değişikliği Anayasaya aykırıdır. Çünkü Cumhurbaşkanının böyle bir değişikliği onaylama yetkisi yoktur.

d)    Bu Anayasa değişikliği Anayasaya aykırıdır. Çünkü ivedilikle görüşülememe kuralına uyulmamıştır.

e)    Hiçbiri.

9. Yukarıdaki (8’inci sorudaki) Anayasa değişikliği hakkında Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak istenmektedir. Dava açma süresi ve yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (1982 Anayasasına göre)

a)    Bu anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma süresi 10 gündür.

b)    Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma yetkisine sahip olanlardan birisi Cumhurbaşkanıdır.

c)    Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde 110 milletvekili de iptal davası açabilir.

d)    Bu Anayasa değişikliğine karşı Anayasa Mahkemesinde İktidar ve Anamuhalefet Partisi Meclis Grupları da iptal davası açabilir.

e)    Hiçbiri

 

 

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Yeni anayasa hukukunun konusuna siyasal kurumların incelenmesi girdiği kadar, idarî ve yargısal kurumların anayasal temellerinin incelenmesi de girmektedir.

b)    Klasik teoride anayasa hukuku bir doktrin hukukuydu. Oysa yeni anayasa hukuku bir içtihad hukukudur.

c)    Louis Favoreu, yeni anayasa hukukunun temel hak ve özgürlüklerin incelendiği kısmına “maddî anayasa hukuku” ismini vermektedir.

d)    Louis Favoreu’nün “normatif anayasa hukuku” ismini verdiği şey aslında, klasik anayasa hukukuna benzemektedir.

e)    Hiçbiri

 

Öğrencinin İmzası :

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

 

Cevap anahtarı sınav bittikten dan 10 dakika sonra, bölümünüz ilân panosuna asılacaktır.

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

Sınav no 19


 

 

 

 

 

AY99Fin-Gün-Kamu

U.Ü.İ.İ.B.F.KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (Birinci Öğretim)

ANAYASA HUKUKU FİNALİ

Görükle, 4 Haziran 1999

No:                                                                            

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI

1.     Kaynak kullanmak yasaktır.

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Cevaplarınızı soruları izleyen noktalı boşluklara yazınız. Bu boşluklar yeterlidir. Dışarı taşmayınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır.  Kırmızı renk kalem kullanmayınız. Kağıt değiştirilmez. Cevabınızı değiştirmek isterseniz, üstünü çiziniz. Bir boşluğa doğrusunu yazınız.

4.     Lütfen okunaklı bir şekilde yazınız. Okunamayan kelimelerin bulunduğu cevaplara 0 (sıfır) puan verilir.

5.     Sadece istenilene cevap veriniz. Gereksiz açıklamalardan puan kırılır.  

6.     Her soru 25 puan değerindedir.

7.     Sınav süresi 20 dakikadır.

 

S O R U L A R

1. Tali kurucu iktidarın içeriksel (maddî) olarak sınırlı olduğunun kabul edilmesi için şu tezlerden birinin kabul edilmesi gerekir:

a)      .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .

b)      .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . 

c)      .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .

d)      .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .

2. Anayasal teamüllerin geçerliliği hangi anayasa anlayışı kabul edilirse savunulabilir?

.   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .

3. Yaptırmalı önermeler ile bildirmeli önermeler arasında üç temel fark vardır. Bunlar nelerdir?

a) .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .

b) .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .

c) .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .

4. Diğer yazarlar gibi, bazı anayasa hukukçuları da, dilin etkileme gücünü kullanarak okuyucuyu ikna etmeye çalışmaktadırlar.  Okuyucunun bu tür yazarlara karşı çok dikkatli olması gerekir. Hüseyin Batuhan ve Teo Grünberg, yazar tarafından kandırılmamak isteyen okuyuculara bir metni okurken dört adet soru sormalarını tavsiye etmektedir. Bunlar nelerdir?

a)        .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

b)      .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

c)      .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

d)      .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   . . .   . .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .

 

 

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

àCevap anahtarı sınav bittikten 10 dakika sonra bölümünüz ilan panosuna asılacaktır.

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

Sınav no 20

 

 

 

 

AY99Final-Gece-A (Uİ+Çeko)

U.Ü.İ.İ.B.F

ULUSLARARASI  İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜMLERİ

ANAYASA HUKUKU FİNAL SINAVI (İkinci Öğretim)

Görükle, 4 Haziran 1999

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:

Bölüm:

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Sınavda her türlü kaynak (anayasa, kitap, defter, not, fotokopi, vs.) kullanmak serbesttir. Ancak öğrencilerin sınav başladıktan sonra birbirinden kaynak alıp vermeleri yasaktır.

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

4.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

5.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

6.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez. 

7.     Bir soruda biri iptal edilse bile, iki işaretleme olduğunda, o kağıt şablonla değerlendirilememektedir. Bu nedenle, tablodaki işaretlemenizi kesin karar verdikten sonra yapınız. Yaptığınız ilk işaretlemeyi iptal etmeyiniz ve değiştirmeyiniz. Bu kurala aykırılık durumunda, soru başına 10 puan düşülecektir.

8.     Sınav süresi 20 dakikadır.

9. Değerlendirme yandaki formüle göre yapılır. Bu formüle göre ise doğru cevap +10, yanlış cevap ise –2.5 puan değerindedir .

                   W

 Rb = R –  ——

                   a-1

Rb : Düzeltilmiş puan

R  : Doğru sayısı

W: Yanlış sayısı

a  : Seçenek Sayısı

 

 A A                              CEVAP TABLOSU                  A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

SORULAR

1. Varsayalım ki, “X sayılı Terörizm ve Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile şu hüküm getirilmiş olsun: “Emniyet Makamları gerekli gördükleri kişilerin telefonlarını, bu konuda hâkim kararı almak şartıyla dinleyebilirler. Bu dinleme için Telekom, Turkcell ve Telsim, emniyet makamlarına gerekli kolaylıkları sağlarlar”. Bu düzenleme 1982 Anayasasına uygun mudur?

a)    Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, Anayasamızın 22’nci maddesinde haberleşme hürriyetini güvence altına alınmıştır. Herkes hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın, telefon konuşması yapabilir.

b)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Zira, bizzat Anayasanın 22’nci maddesinde haberleşme hürriyetinin gerekli hallerde sınırlandırılabileceği öngörülmüştür.

c)    Söz konusu düzenleme, bu haliyle anayasaya uygundur. Ancak dinlemek için hâkim kararı şartı aranmasaydı, Anayasaya aykırı olurdu.

d)    Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, kanun hükmünde kararname ile böyle bir sınırlama yapılamaz.

e)    Hiçbiri.

 

2. 1982 Anayasasına göre, Anayasa değişikliği usulü hakkında aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Cumhurbaşkanı, TBMM’nin üye tamsayısının 3/5 çoğunluğu ile kabul ettiği bir anayasa değişikliğini halkoyuna sunabilir.

b)    Cumhurbaşkanı, TBMM’nin üye tamsayısının 3/5 çoğunluğu ile kabul ettiği bir anayasa değişikliğini bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderebilir.

c)    Cumhurbaşkanının b şıkkında belirtilen koşulla  geri gönderdiği anayasa değişikliğini, TBMM tekrar, ancak üye tamsayısının 2/3 çoğunluğuyla kabul edebilir.

d)    Cumhurbaşkanının geri göndermesi üzerine TBMM’nin 2/3 çoğunlukla kabul ettiği anayasa değişikliğini, Cumhurbaşkanı artık 15 gün içinde Resmi Gazete’de yayımlamak zorundadır.

e)    Hiçbiri

 

3. 1982 Anayasasına göre, olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)    Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.

b)    Basın sansür edilemez.

c)    Kimse düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz.

d)    Mahkeme kararı olmadan kimse suçlu sayılamaz.

e)    Hiçbiri.

 

 

 

4. 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanununun ilk şekline göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Bakanların sadece bireysel sorumlulukları vardı.

b)    Türkiye Cumhuriyetinin resmî bir dini var idi.

c)    Yasama yetkisi ve icra kuvveti Büyük Millet Meclisinde toplanmaktadır.

d)    Meclis, yasama yetkisini bizzat kullanırdı. Ancak, icra kuvvetini kendisi tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği Bakanlar Kurulu aracılığıyla kullanabilirdi.

e)    Hiçbiri

 

5. Anayasa anlayışları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a)    Maddî anlamda anayasa, devletin temel kuruluşunu ve işleyişini belirleyen kuralların bütünüdür.

b)    Şekli anlamda anayasa normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden ve kanunlardan farklı ve daha zor bir usûlle konulan ve değiştirilebilen hukuk kurallarının bütünüdür.

c)    Maddî anlamda anayasa tanımı geçersizdir. Çünkü, anayasalarda devletin temel kuruluşu ile alakasız hükümler de vardır.

d)    Şekli anlamda anayasa anlayışına göre, her şey bir anayasa kuralı olabilir. Yeter ki normlar hiyerarşisisin tepesinde bulunsun ve kanunlardan daha zor değiştirilsin.

e)    Hiçbiri.

 

6. “Hukukçunun alanını daraltmak, içine kapanık bir halde, onu hayatı izlemekten alıkoyacaktır. Sadece sert ve ‘kemikleşmiş’ kuralları saptamakla ve karşılaştırmakla yetinmek Anayasa hukukçusunu hayattan koparacaktır. Bugünün koşulları içinde, hukukî pozitivizm ile anayasal gelişmeleri anlamaya ve anlatmaya imkân yoktur”.

Yukarıdaki paragraftaki düşünceleri savunan bir yazar, acaba anayasa hukukunda hangi yaklaşım biçimini savunmaktadır?

a)    Pozitivist yaklaşım

b)    Klasik yaklaşımı

c)    Siyasal bilim yaklaşımını

d)    Yeni anayasa hukuku yaklaşımını

e)    Tarihî yaklaşım

 

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Anayasa hukuku alanında hukukî yaklaşım, kendi içinde, anayasa hukukunun genel teorisi ve anayasa hukuku dogmatiği olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

b)    Anayasa hukukunun genel teorisi ve anayasa hukuku dogmatiği şeklindeki bu ayrım, Türk anayasa hukuku doktrininde de genel kabul görmüş bir ayrımdır. 

c)    Belirli bir konu, belirli bir ülkede, belirli bir tarihte yürürlükte olan bir anayasanın hükümleri çerçevesinde ele alınırsa, anayasa hukuku dogmatiği çalışması yapılmış olur.

d)    Bir konu, belirli bir anayasanın kurallarından bağımsız olarak, genel, soyut, düzeyde ele alınırsa anayasa hukukunun genel teorisi çalışması yapılmış olur.

e)    Hiçbiri.

 

8. Aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır?

a)    Genel kamu hukuku, anayasa hukuku idare hukuku gibi belirli, somut bir devleti inceleyen münferid kamu hukuku dalları dışında, incelemelerini belirli bir devlete inhisar ettirmeyerek, geniş bir kadro içinde, devlet müessesesini, sosyolojik, politik, hukukî bir olgu olması açısından inceleyen, devletin kaynağını, egemenliğinin esaslarını, tarihsel gelişimini, devlete karşı bireylerin  özgürlüklerini araştıran tamamen teorik bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.

b)    Anayasa hukukunun inceleme konularından bir kısmının idare hukuku alanına girdiği söylenebilir.

c)    Her hukuk dalının temel kanunları vardır. Anayasa hukukunun temel kanunu Anayasa, medenî hukukun temel kanunu Medeni Kanun, ticaret hukukunun temel kanunu Ticaret Kanunu, ceza hukukunun temel kanunu ise Ceza Kanunudur. Bu temel kanunlar arasında altlık-üstlük ilişkisi yoktur. Hepsi aynı hukukî değere sahiptir.

d)    Devletin malî düzeni, bütçe, vergilendirme ilkeleri, hem anayasa hukukunda, hem de malî hukukta incelenmektedir.

e)    Hiçbiri

 

9. Yaptırmalı önermeler  ile bildirmeli önermeler arasında bazı farklar vardır. Bu konuda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)    Bildirmeli önermelerin amacı başkalarını haberdar etmek, başkalarına belirli bir konuda bilgi vermektir

b)    Bildirmeli önermeler doğru veya yanlış olan, diğer bir ifadeyle doğruluk değeri alan önermelerdir.

c)    Yaptırmalı önermeler başkalarının davranışlarını değiştirmeyi amaçlar.

d)    Yaptırmalı önermede muhatabın önermeyi kabulü, ancak onun önermenin doğruluğuna inanmasıyla mümkündür.

e)    Hiçbiri.

 

10. Diğer yazarlar gibi, bazı anayasa hukukçuları da, dilin etkileme gücünü kullanarak okuyucuyu ikna etmeye çalışmaktadırlar.  Okuyucunun bu tür yazarlara karşı çok dikkatli olması gerekir. Hüseyin Batuhan ve Teo Grünberg, yazar tarafından kandırılmamak isteyen okuyuculara bir metni okurken dört adet soru sormalarını tavsiye etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan biri değildir?

a)    Bu yazıyı daha nötr, yani duygusal etkisinden arınmış bir dile nasıl çevirebilirim?

b)    Yazar, bu yazıyı ne maksatla yazmıştır?

c)    Yazarın öne sürdüğü iddialar nelerdir?

d)    Yazarın ana iddiası nedir?

e)    Hiçbiri

 

Öğrencinin imzası:

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

 

F Cevap anahtarı sınav bittikten dan 10 dakika sonra, bölümünüz ilân panosuna asılacaktır.

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

C.     BÜTÜNLEMELER

Sınav no 21


 

 

 

 

 

AY99Büt-Gün-Kamu

U.Ü.İ.İ.B.F.KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (Birinci Öğretim)

ANAYASA HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI

Görükle, 22 Haziran 1999

No:                                                                                        

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI

1.     Kaynak kullanmak yasaktır.

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Cevaplarınızı soruları izleyen noktalı boşluklara yazınız. Bu boşluklar yeterlidir. Dışarı taşmayınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır.  Kırmızı renk kalem kullanmayınız. Kağıt değiştirilmez. Cevabınızı değiştirmek isterseniz, üstünü çiziniz. Bir boşluğa doğrusunu yazınız.

4.     Okunaklı bir şekilde yazınız. Okunamayan kelimelerin bulunduğu cevaplara 0 (sıfır) puan verilir.

5.     Sadece istenilene cevap veriniz. Gereksiz açıklamalardan puan kırılır.  

6.     Sınav süresi 20 dakikadır.

7.     Her soru 25 puan değerindedir.

S O R U L A R

1.      Sehavili ülkesi nde yürütme organı Kral ve Kabineden oluşmaktadır. Kabine ise, Kralın atadığı başbakan ve onun atadığı bakanlardan oluşmaktadır. Bakanların parlâmento karşısında hem kollektif, hem bireysel sorumluluğu vardır. Bu verilere göre, Sehavili’nin hükümet sistemi ne olabilir? (Sadece ismini yazınız. Başka açıklama yapmayınız).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

 

2.      Yarı-doğrudan demokrasi araçları nı yazınız.

a) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

b)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

c)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

d)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

3.      Anayasa hukukunun pozitivist teorisinin bilim anlayışı şu dört özellik ile ortaya konabilir:

a) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

b) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

c) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .

d) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

4.      “Anayasa hukuku” terimi yerine ülkemizde değişik terimlerin kullanıldığı görülmüştür. Bunlardan dördünü yazınız.

a) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

b) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

c) .     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .

d) .      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

 

à Cevap anahtarı sınav bittikten 10 dakika sonra bölümünüz ilan panosuna asılacaktır.

 

Soruların cevaplarına internet aracılığıyla http://www20.uludag.edu.tr/~gozler/sinav  

adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER

 

 


 

Sınav no 22

 

 

 

 

AY99Büt-Gün-A (Uİ+Çeko)

U.Ü.İ.İ.B.F

ULUSLARARASI  İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜMLERİ

ANAYASA HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI (Birinci Öğretim)

Görükle, 22 Haziran 1999

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:

Bölüm:

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Sınavda her türlü kaynak (anayasa, kitap, defter, not, fotokopi, vs.) kullanmak serbesttir. Ancak öğrencilerin sınav başladıktan sonra birbirinden kaynak alıp vermeleri yasaktır.

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

4.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

5.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

6.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez. 

7.     Bir soruda biri iptal edilse bile, iki işaretleme olduğunda, o kağıt şablonla değerlendirilememektedir. Bu nedenle, tablodaki işaretlemenizi kesin karar verdikten sonra yapınız. Yaptığınız ilk işaretlemeyi iptal etmeyiniz ve değiştirmeyiniz. Bu kurala aykırılık durumunda, soru başına 10 puan düşülecektir.

8.     Sınav süresi 20 dakikadır.

9. Değerlendirme yandaki formüle göre yapılır. Bu formüle göre ise doğru cevap +10, yanlış cevap ise –2.5 puan değerindedir .

                   W

 Rb = R –  ——

                   a-1

Rb : Düzeltilmiş puan

R  : Doğru sayısı

W: Yanlış sayısı

a  : Seçenek Sayısı

 

 A A                              CEVAP TABLOSU                  A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

SORULAR

1. Milletvekili A, TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yaparken, Milletvekili B’ye hakaret etmiştir. 1982 Anayasasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)    Milletvekili A, hakkında ceza davası açılabilmesi için Meclis tarafından dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.

b)    Milletvekili A hakkında ceza davası açılamaz, ama hukuk davası açılıp tazminat istenebilir.

c)    Milletvekili A’nın TBMM üyeliği sona erince hakkında, hem hukuk, hem de  ceza davası açılabilir.

d)    Milletvekili A hakkında hiçbir şey yapılamaz.

e)    Hiçbiri.

 

2. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası arasında temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sistemi bakımından çok az fark vardır. 1982 Anayasasında olan, ama 1961 Anayasasında olmayan sınırlandırma şartı aşağıdakilerden hangisidir?

a)    1961 Anayasasında, sınırlandırmanın Anayasanın ruhuna uygun olması şartı yoktur.

b)    1961 Anayasasında genel sebeplere uygunluk şartı yoktur.

c)    1961 Anayasasında özel sebeplere uygunluk şartı yoktur.

d)    1961 Anayasasında sınırlamanın kanunla yapılması şartı yoktur.

e)    1961 Anayasasında demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluk şartı yoktur .

 

3. Varsayalım ki, X tarih ve Y sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dernekler Kanununda şu değişiklik yapılmıştır: “Millî güvenliğin ve kamu düzeninin gerektirdiği hallerde kaymakamlar, dernekleri faaliyetten men edebilir. Kaymakamın men kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur”. Bu düzenleme 1982 Anayasasına uygun mudur?

a)    Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, Anayasamızın 33’üncü maddesinde dernek kurma hürriyeti güvence altına alınmıştır. Anayasanın güvencesi altında olan dernekler kapatılamaz.

b)    Söz konusu düzenleme Anayasaya uygundur. Zira, bizzat Anayasanın 33’üncü maddesinde dernek kurma hürriyetinin gerekli hallerde sınırlandırılabileceği öngörülmüştür.

c)    Söz konusu düzenleme, bu haliyle anayasaya uygundur. Ancak derneği faaliyetten men konusundaki kaymakam kararının 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulmasaydı, düzenleme Anayasaya aykırı olurdu.

d)    Söz konusu düzenleme Anayasaya aykırıdır. Çünkü, kanun hükmünde kararname ile böyle bir sınırlama yapılamaz.

e)    Hiçbiri.

 

4. 1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının TBBM tarafından kabul edilen kanun teklifi ve tasarıları konusunda birtakım yetkileri vardır. Bu konuda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Uyarı: Bu soru Anayasa değişikliğine ilişkin değil, kanun teklif ve tasarılarına ilişkindir).

a)    Cumhurbaşkanı beğendiği bir kanunu 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlayabilir.

b)    Cumhurbaşkanı beğenmediği kanunu referanduma sunabilir.

c)    Cumhurbaşkanı beğenmediği kanunu bir defa daha görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderebilir.

d)    Meclis, geri gönderilen kanunu aynen kabul etmişse Cumhurbaşkanı bu kanunu artık Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır.

e)    Cumhurbaşkanı beğenmediği kanunu Resmi Gazetede yayımladıktan sonra Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir.

 

5. Hukukî pozitivizm hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Hukukî pozitivizm , “Viyana Çevresi”nden esinlenmiştir.

b)    Hukukî pozitivizm, formel veya ampirik olarak doğrulanamayan önermeleri bilim alanına yabancı olarak kabul eder ve bu önermeleri reddeder.

c)    Hukukî pozitivizme göre, hukuk fizik ötesine ait değildir.

d)    Hukukî pozitivizme göre, tüm insanlara has bir “tabiî akıl” vardır.

e)    Hukukî pozitivizme göre, değerler “reel” dünyaya ait entitéler değildirler. Doğada “iyi” ve “kötü”nün ölçüleri bulunmaz.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi pozitivist teorinin tabiî hukuk teorisine yönelttiği eleştirilerden biri değildir?

a)    Tabiî hukuk, hukuk bilimi ile bu bilimin konusunu birbirinden ayırmaktadır. Oysa bunlar bir.irinden ayrılamaz şeylerdir.

b)    Tabiî hukuk, tasviri öncüllerden normatif önermeler çıkarılamayacağı yolundaki “Hume Kanunu”nu ihlâl eder.

c)    Tabiî hukuk, mutlak bir adalet teorisi hazırlar. Oysa mutlak değerler yoktur.

d)    Tabiî hukuk, adalet gibi bir ideale uygun olduğunu iddia ederek herhangi bir sosyal düzeni aklayabilir.

e)    Tabiî hukuk dinî ve metafizik bir kaynağa sahiptir.

 

7. Anayasa hukukunda yaklaşım biçimleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Felsefî yaklaşımda spekülatif düşünce ön planda tutulur.

b)    Sosyolojik yaklaşımda konular ampirik açıdan incelenir.

c)    Sosyolojik yaklaşımın geçerlilik kriteri, gerçeklikle uyuşum, yani ampirik tutarlılıktır.

d)    Hukukî yaklaşımın geçerlilik kriteri iç mantıki tutarlılıktır.

e)    Dogmatik açıdan yapılan bir anayasa hukuku çalışmasında varılan sonuçlar, Türkiye için olduğu kadar, başka ülkeler, örneğin Almanya, İtalya için de geçerlidir.

 

8. Anayasa hukukunun klasik teorisinin en ünlü üç temsilcisi, Carré de Malberg, Duguit, ve Hauriou’dur.  Bu yazarlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)    Carré de Malberg, sosyal dayanışma olgusuna büyük önem vermiştir.

b)    Léon Duguit, anayasa hukuku alanında pozitivist teorinin kurucusu olmuştur.

c)    Maurice Hauriou, anayasa hukuku alanında “müessese teorisi”nin kurucusu olmuştur. 

d)    Bu üç büyük yazarın üçü de siyasal bilim yaklaşımını savunurlar.

e)    Hiçbiri

 

9. Yeni anayasa hukukunun en önemli temsilcisi Louis Favoreu’dür. Louis Favoreu ve onun savunduğu yeni anayasa hukuku hakkında aşğıdakilerden hangisi söylenemez?

a)    Louis Favoreu’ye göre, anayasa bugün bir fikir, bir ideal kavram olmaktan çıkıp, hukuken müeyyide-lendirilen bir norm haline gelmiştir.

b)    Yeni anayasa hukuku döneminde anayasa hukuku yargısallaşmıştır.

c)    Yeni anayasa hukuku döneminde kamu hukuku-özel hukuk ayrımı derinleşmiştir.

d)    Yeni anayasa hukukuna jürisprüdansiyel (içtihadî) anayasa hukuku da denir.

e)    Hiçbiri

 

10. (Bu soru Uluslararası İlişkiler Bölümü  öğrencileri tarafından cevaplandırılacaktır) X devleti, Y devletiyle bir uluslararası andlaşma imzalamıştır. X devleti daha sonra bu uluslararası andlaşmaya uymamıştır. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukuk bakımından söylenemez?

a)    X devleti uluslararası hukuku ihlal etmiştir. Zira uluslararası hukukun temeli pacta sunt servanda ilkesidir.

b)    Uluslararası hukuk un nihaî müeyyidesi savaştır. Ancak bu müeyyide hâlâ ilkel düzeydedir ve adem-i merkezi niteliktedir.

c)    Savaş uluslararası hukukun müeyyidesi olamaz. Savaş, uluslararası hukuk bakımından devamlı bir haksız fiil teşkil eder.

d)    Y devleti, X devletine karşı savaş açarsa, bu savaş bellum justumdur, zira bu savaş pacta sunt servanda ilkesinin ihlali üzerine açılmıştır.

e)    Uluslararası hukukta pacta sunt servanda ilkesinin ihlâli causus belli oluşturabilir.

 

10. (Bu soru Çalışma Ekonomisi Bölümü öğrencileri tarafından cevaplandırılacaktır) Aşağıdakilerden hangisi bir pozitif statü hakkıdır?

a)    Din hürriyeti

b)    Dernek hürriyeti

c)    Sağlık hakkı 

d)    Konut dokunulmazlığı

e)    Haberleşme hürriyeti

 

Öğrencinin imzası:

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

Cevap anahtarı sınav bittikten dan 10 dakika sonra, bölümünüz ilân panosuna asılacaktır. Cevaplarınızı alınız.

 

 

 

Soruların cevaplarına internet aracılığıyla

http://www20.uludag.edu.tr/~gozler/sinav     

adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

Sınav no 23


 

 

 

 

 

AY99Büt-Gece-Kamu

U.Ü.İ.İ.B.F.KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (İkinci Öğretim)

ANAYASA HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI

Görükle, 25 Haziran 1999

No:                                                                                                                                                   

Ad-Soyad:

SINAV TALİMATI

1.     Kaynak kullanmak yasaktır.

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Cevaplarınızı soruları izleyen noktalı boşluklara yazınız. Bu boşluklar yeterlidir. Dışarı taşmayınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır.  Kırmızı renk kalem kullanmayınız. Kağıt değiştirilmez. Cevabınızı değiştirmek isterseniz, üstünü çiziniz. Bir boşluğa doğrusunu yazınız.

4.     Lütfen okunaklı bir şekilde yazınız. Okunamayan kelimelerin bulunduğu cevaplara 0 (sıfır) puan verilir.

5.     Sadece istenilene cevap veriniz. Gereksiz açıklamalardan puan kırılır.  

6.     Her soru 20 puan değerindedir.

7.     Sınav süresi 20 dakikadır.

 

S O R U L A R

1. Temsilî bir demokrasi sisteminin uygulandığı bir ülkede, A seçim çevresinde milletvekili adayı M, eğer seçilirse seçim bölgesine üniversite kurulması için kanun teklifi vereceğini seçim çalışmalarında vaad etmiş, ne var ki seçildikten sonra, böyle bir kanun teklifi vermediği gibi, seçim bölgesine bir daha da uğramamıştır. Milletvekili M hakkında bir şey yapılamaz. Neden? (Cevabı izleyen boşluğa yazınız).

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

 

2. “Devlet sosyolojik anlamda, kaynağını belirli sebeplerin etkisi altında vukua gelen mücadelede, gasp ve yağma da bulur. Dünya tarihinde devlet için, topluca yapılan mücadele, gasp ve yağmadan başka bir kaynaktan bahs edilemez. Sosyolojik anlamda devletin dış görünüşü tahakkümdür; iç görünüşü ise, teb’aların efendiler zümresi tarafından ekonomik yönden sömürülmesidir”.

Devletin kökeni hakkında yukarıdaki paragrafta ilerilen sürülen görüş hangi düşünür tarafından savunulmuş olabilir? (Sadece ismini yazınız. Başka açıklama yapmayınız).

.   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

3. Her federal devlet iki-meclislidir. Neden?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

4. Bu düşünce akımı 1920’lerden itibaren fizikçi Philip Frank, matematikçi HansHahn, sosyolog Otto Neurath, felsefeci Moritz  Schilik ve Rudolf Carnap etrafında kurulmuştur. Bu düşünce akımı “mantıkçı pozitivist” bir açıdan hareketle, tüm bilimler için geçerli, biçimsel bir dil, “birleştirilmiş bir bilim dili” hazırlamaya çalışmıştır. Hukukî pozitivizm de bu düşünce akımından etkilenmiştir. Bu düşünce akımının ismi nedir? (Sadece ismini yazınız. Başka açıklama yapmayınız).

 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

 

5. Pozitivist teoriye göre, anayasal konulara her ne kadar tarihî, felsefî, sosyolojik açılardan yaklaşılabilirse de, anayasa hukuku kendisine yabancı olan tüm unsurlardan kurtulmalıdır. Bu görüşe anayasa hukuku teorisinde ne isim verilir?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

àCevap anahtarı sınav bittikten 10 dakika sonra bölümünüz ilan panosuna asılacaktır.

 

 

Soruların cevaplarına internet aracılığıyla    http://www20.uludağ.edu.tr/~gozler/sinav  
adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER


 

Sınav no 24

 

 

 

 

AY99Büt-Gece-A (Uİ+Çeko)

U.Ü.İ.İ.B.F

ULUSLARARASI  İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜMLERİ

ANAYASA HUKUKU BÜTÜNLEMESİ (Birinci Öğretim)

Görükle, 25 Haziran 1999

(A Grubu)

No:

Ad-Soyad:

Bölüm:

SINAV TALİMATI (OKUMADAN CEVAPLAMAYA GEÇMEYİNİZ!)

1.     Sınavda her türlü kaynak (anayasa, kitap, defter, not, fotokopi, vs.) kullanmak serbesttir. Ancak öğrencilerin sınav başladıktan sonra birbirinden kaynak alıp vermeleri yasaktır.

2.     Numaranızın son üç rakamını, ayrıca sol üst köşedeki üç haneli şeklin içine yazınız.

3.     Sorularda olabilecek yazı ve baskı hatası gibi teknik sorunlar dışında sınav görevlilerine sınavda soru sormayınız.

4.     Sınav çoktan seçmeli test usûlünde hazırlanmıştır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru seçeneğin cevap tablosundaki soru numarasının hizasında yer alan parantez içindeki harfin üstünü karalayarak [örneğin (b)] belirtiniz. Karalama parantezlerin içini dolduracak, ama dışına taşmayacaktır. Yanlış bulduklarınız için ise hiç bir işaret koymayınız. Değerlendirme şablonla yapılacağından cevap tablosu dışında yapılan işaretlemelerin dikkate alınması mümkün değildir.

5.     Soruları kelimelerin altını çizerek okuyabilir; gerekiyorsa sorular kısmındaki boşluklara karalama yapabilirsiniz.

6.     İşaretlemelerinizi tükenmez veya mürekkepli kalemle yapınız. Kurşun kalem kullanmak yasaktır. Kağıt değiştirilmez. 

7.     Bir soruda biri iptal edilse bile, iki işaretleme olduğunda, o kağıt şablonla değerlendirilememektedir. Bu nedenle, tablodaki işaretlemenizi kesin karar verdikten sonra yapınız. Yaptığınız ilk işaretlemeyi iptal etmeyiniz ve değiştirmeyiniz. Bu kurala aykırılık durumunda, soru başına 10 puan düşülecektir.

8.     Sınav süresi 20 dakikadır.

9. Değerlendirme yandaki formüle göre yapılır. Bu formüle göre ise doğru cevap +10, yanlış cevap ise –2.5 puan değerindedir .

                   W

 Rb = R –  ——

                   a-1

Rb : Düzeltilmiş puan

R  : Doğru sayısı

W: Yanlış sayısı

a  : Seçenek Sayısı

 

 A A                              CEVAP TABLOSU                  A A

1. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

3. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

4. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

5. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  6. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  7. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  8. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

  9. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

10. (a)  (b)  (c)  (d)  (e)

 

SORULAR

1. Pozitivist teoriye göre, anayasal konulara her ne kadar tarihî, felsefî, sosyolojik açılardan yaklaşılabilirse de, anayasa hukuku kendisine yabancı olan tüm unsurlardan kurtulmalıdır. Bu görüşe anayasa hukuku teorisinde ne isim verilir?

a)    Saflık

b)    Metod bağdaştırmacılığı

c)    Hume Kanunu

d)    Obiter dictum

e)    Aksiyoloji

 

2. Anayasa hukukunun klasik teorisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Anayasa hukukunun klasik teorisinin en önemli özelliği, anayasal metinlerin incelenmesine büyük önem vermesidir.

b)    Klasik teori, genellikle “yönetenleri” inceliyor, “yönetilenleri” ise görmezden geliyordu.

c)    Anayasa hukukunun klasik teorisinin en önemli temsilcileri arasında, Carré de Malberg, Duguit, ve Hauriou sayılabilir.

d)    Klasik teorinin incelemeyi çok sevdiği konulardan biri de “siyasal partiler”dir.

e)    Klasik teoriye  mensup yazarlar arasında şiddetli doktrin çatışmaları olsa da, bu yazarların inceleme konuları arasında benzerlik vardır. Tüm konular devlet merkezlidir.

 

3. Anayasa hukukunun klasik teorisine 1950’lerden itibaren, özellikle Maurice Duverger tarafından, şiddetli eleştiriler yöneltilmiştir. Aşağıdaki eleştirilerden hangisi klasik teoriye yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

a)    Klasik teorinin yaklaşım biçimi, gerçek dışıdır. Ortaya attığı kavram ve kategoriler yapaydır.

b)    Siyasal hayat, siyasal ve anayasal kurumlar arasında sürekli bir kavganın eseridir. Oysa klasik teori bu kavgayı görmezden gelir.

c)    Klasik teori, devleti ve onu tecessüm ettiren yöneticileri tanrılaştır ve böylece egemen sosyal gruplara yarar sağlar.

d)    Klasik teori, muhafazakar ve güçlülerin hizmetindedir.

e)    Klasik teori, soyut kavramlar ile uğraşmakta, arayasal metinlerin önemini ihmal etmektedir. 

 

4. 1950’lerden itibaren anayasa hukukunun klasik teorisi egemenliğini yitirdi ve yerini siyasal bilim yaklaşımına devretti. Siyasal bilim yaklaşımı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)    Siyasal bilim yaklaşımı, olguların analizine dayanan sosyolojik bir yaklaşımı savunuyordu.

b)    Siyasal bilim yaklaşımı, tasviri değil, normatif idi.

c)    Siyasal bilim yaklaşımı, anayasadaki soyut kategorilele değil, onların arakasında yatan somut gerçekler le ilgileniyordu.

d)    Siyasal bilim yaklaşım biçimi, anayasayı önemsemiyordu.

e)    Siyasal bilim yaklaşımı, siyasal yaşamın ve kurumların işleyişinin, anayasal kuralların dışında cereyan ettiğini ediyordu.

 

5. Yeni anayasa hukukunun en önemli temsilcisi Louis Favoreu’dür. Louis Favoreu’ye göre yeni anayasa hukukunun üç ayrı konusu vardır. Buna paralel olarak Louis Favoreu, yeni anayasa hukukunu üçe ayırmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a)    Kurumsal anayasa hukuku 

b)    Normatif anayasa hukuku 

c)    Şeklî anayasa hukuku  

d)    Maddî anayasa hukuku  

e)    Hiçbiri

 

6. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)    Bakanlar değil, başbakan milletvekili olmak zorundadır.

b)    Başbakan değil, bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

c)    Hem başbakan, hem bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

d)    Ne başbakan, ne de bakanlar milletvekili olmak zorundadır.

e)    Hiçbiri

 

7. 1982 Anayasasına göre  Kanun Hükmünde Kararnameler ile aşağıdakilerden hangisi hakkında düzenleme yapılamaz? (Uyarı: Buradaki kanun hükmünde kararnameler  olağan dönem kanun hükmünde kararnameleridir).

a)    Valilikler

b)    Bakanlıklar

c)    Yüksek öğretim kurumları

d)    Siyasî partiler 

e)    Hiçbiri

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir?

a)    Milletlerarası andlaşmalar

b)    TBMM içtüzüğü

c)    Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri

d)    Sıkıyönetim ilan kararı

e)    Hiçbiri

 

9. 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanununun ilk şekli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)    Ulusal egemenlik ilkesi benimsenmiştir.

b)    Meclis hükümeti sistemini kurmuştur.

c)    Meclis Başkanı Bakanlar Kurulunun (Vekiller Heyetinin) doğal başkanıdır.

d)    Yürütme kuvveti ve yasama yetkisi milletin gerçek ve tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde toplanır.

e)    İcra vekillerini Meclis Başkanı tayin eder, gerektiğinde bunları yine o değiştirir. 

 

10. Milletvekili A, TBMM Genel Kurulunda konuşmacı kürsüsünde konuşma yaparken kendisine küfreden milletvekili B’yi silahını ateşleyerek vurmuştur. B olay yerinde (Genel Kurulda) ölmüştür. 1982 Anayasasına göre milletvekili A hakkında yapılacak işlem konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)    Olay TBMM Genel Kurulunda ve meclis çalışmaları sırasında olduğuna göre, burada yasama sorumsuzluğu vardır. Bu sorumsuzluk tam ve mutlaktır. Milletvekili A hakkında bir şey yapılamaz.

b)    Burada yasama sorumsuzluğu işlemez. Ama yasama dokunulmazlığı söz konusudur. Yasama dokunulmazlığı Meclis kararıyla kaldırılırsa, milletvekili Yüce Divanda yargılanır.

c)    Burada yasama sorumsuzluğu işlemez. Ama yasama dokunulmazlığı söz konusudur. Yasama dokunulmazlığı Meclis kararıyla kaldırılırsa, milletvekili Ankara Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanır.

d)    Burada yasama dokunulmazlığı işlemez. Ağır cezalık suçüstü hali vardır. Milletvekili normal bir vatandaş gibi tutuklanabilir ve yargılanabilir.

e)    Hiçbiri

 

Öğrencinin İmzası :

 

F İsminizi ve numaranızı yazdınız mı?

 

Cevap anahtarı sınav bittikten dan 10 dakika sonra, bölümünüz ilân panosuna asılacaktır. Cevaplarınızı alabilirsiniz.

 

 

Soruların cevaplarına internet aracılığıyla

http://www20.uludag.edu.tr/~gozler/sinav   

adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Başarılar dilerim.

Yard.Doç.Dr.Kemal GÖZLER